Zapisnik 1. seje IO DKSL 28. avgust 2014, pričetek ob 17.00 uri

Comments

Transcription

Zapisnik 1. seje IO DKSL 28. avgust 2014, pričetek ob 17.00 uri
Zapisnik 1. seje IO DKSL
28. avgust 2014, pričetek ob 17.00 uri, Restavracija Separe, Koprska cesta 92, Ljubljana
Prisotni: Željko Jovanović, Klemen Dremelj, Damir Javor, Edo Javor, Andrej Štrukelj, Monika
Rupnik (delno), Jure Fišer, Borka Srdić, Srečko Savić, Uroš Trišić
Opravičeno odsotni: Jure Turk
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 2. seje IO DKSL z dne 15.04.2014
2. Obvestilo o potrditvi sprejetega novega statuta in pregled sprememb na podlagi novega
statuta
3. Predlog sprejema novih članov IO DKSL
4. Predlog za določitev predsednika SS DKSL in program dela SS DKSL
5. Menjava banke in računovodstva ter ureditev finančnega poslovanja
6. Izvedba seminarjev (sodniki pripravniki, obstoječi sodniki in tehnični komisarji, pomožni
sodniki)
7. Seznam članov in članarina za sezono 2013 in 2014
8. Internetna stran društva
9. Stroškovnik za prijateljske tekme in plačilo DKSL
10. Predlogi potrebnih Pravilnikov v sprejem za nemoteno delovanje DKSL
11. Predlog za imenovanje častnih članov DKSL
12. Razno
SKLEP:
Sprejme se dnevni red, z manjšo prerazporeditvijo točk, ki so vezane na finančno
računovodski del, in se obravnavajo v prvem delu seje IO DKSL.
Ad 1.
Potrditev zapisnika 2. redne seje, ki je potekala 15. aprila 2014 s pričetkom ob 17 uri v prostorih
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9 ter izredne korespondenčne seje, ki
je potekal po e-pošti dne 15.5.2014.
SKLEP
Sprejme se zapisnik 2. redne seje ter izredne korespondenčne seje IO DKSL z dne
15.5.2014 v celoti.
Ad 2.
Na izrednem volilnem občnem zboru je bil izvoljen novi predsednik Željko Jovanović in izglasovane
manjše spremembe Statuta, zato so bile predstavljene spremembe novega statuta. Nov potrjen
1/6
Statut bo objavljen tudi na spletni strani DKSL. Bistvene novosti so, da se je spremenil sedež
društva, ki je na naslovu Stegne 35, 1000 Ljubljana ter manjši redakcijski popravki. V ta namen bo
sklenjena pogodba za najem prostora na naslovu društva Stegne 35 za obdobje enega leta.
SKLEP
Potrdi se sprejeti novi statut in spremembe na podlagi novega statuta. Sklene se
pogodba za najem prostora s 1.9.2014 na naslovu društva Stegne 35.
Ad 3.
Predsednik DKSL je v skladu z drugo točko Statuta za obdobje 2014 – 2018 izbral člane IO DKSL.
Predlagani člani so Damir Javor-predsednik SS in podpredsednik DKSL, Dremelj Klemen-tajnik
DKSL, Monika Rupnik-blagajnik, Jure Fišer, Borka Srdić, Srečko Savić, Andrej Štrukelj in Jure Turk.
Ostali organi društva ostanejo kot do sedaj in sicer:
Nadzorni odbor:
• Gregor Narobe – predsednik
• Boštjan Kukovica – član
• Nedžad Budimilić – član
Disciplinska komisija:
• Jure Fišer – predsednik
• Jure Turk – član
• Goran Grbić - član
SKLEP
Sprejmejo se novi člani IO DKSL.
Ad 4.
Predlog za novega predsednika SS DKSL. Po pogovoru s predsednikom DKSL je funkcijo
predsednika SS DKSL pripravljen prevzeti Damir Javor. Damir Javor je na kratko predstavil
program ter posredoval načrt dela v strokovnem svetu.
Na podlagi predloga predsednika SS se predvidijo člani SS DKSL:
•
•
•
•
•
Damir Javor - predsednik
Žarko Tomšič - član
Edo Javor - član
Uroš Ivanović - član
Klemen Dremelj – član in tajnik SS
Znotraj strokovnega dela društva so porazdeljene tudi posamezne naloge in sicer:
Edo Javor – delegiranje UKL, fizična priprava in prehransko svetovanje
Jure Turk – delegiranje šolska tekmovanja
Klemen Dremelj – delegiranje prijateljskih in trening tekem, pomožni sodniki
Žarko Tomšič – delegiranje spremljevalcev sojenja
Uroš Ivanović – obdelava poročil spremljevalcev sojenja
Andrej Štrukelj – pomožni sodniki
Uroš Trišić – skrbnik spletne strani www.dksl.si
2/6
SKLEP
Na predlog predsednika DKSL se za novega predsednika SS DKSL, potrdi Damir Javor.
Prav tako se potrdijo vsi člani SS DKSL in posamezne naloge.
Ad 5.
Predhodno je bil podan predlog menjave računovodstva ter poslovne banke, kjer ima DKSL odprt
račun. Po preverbi stanja na TRR društva in zaradi nepopolnih podatkov vodenja financ DKSL ter
na podlagi stanja dosedanjih stroškov, smo poiskali ponudbe za opravljanje finančno
računovodskih storitev. Po razgovoru s posameznimi ponudniki in na podlagi najnižje ponudbe oz.
preverbe stanja stroškov pri posameznih bankah smo sprejeli odločitev, da se sklene pogodba s
podjetjem ERIN M.R. d.o.o. ter Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana. Ob tem se zapre račun na
dosedanji SKB banki.
Predsednik bo pooblastilo za opravljanje finančno računovodskih zadev (plačevanje računov po
predhodni potrditvi s strani predsednika DKSL, vodenje evidenc in vseh računovodskih storitev
skladno s pogodbo ipd…) podal blagajniku DKSL Moniki Rupnik oz. njeni namestnici Petri Gracar.
SKLEP
• Sprejme se sklep o podpisu pogodbe z računovodskim servisom ERIN M.R. d.o.o.
• Sprejme se sklep o menjavi banke in podpisu pogodbe o opravljanju plačilnih
storitev preko poslovnega računa pri DH d.d. Ljubljana in zaprtju računa pri SKB
d.d.
Ad 6.
S strani predsednika SS Damir Javor je podan program izvedbe seminarjev za obstoječe in nove
sodnike – pripravnike. Vse vezano na medijsko promocijo seminarjev poskrbijo predsednik DKSL,
predsednik SS in tajnik DKSL.
Predvideni roki izvedbe:
V prostorih Osnovne šole Poljane, Zemljemerska ulica 7, v Ljubljani:
- 15.09.2014 – obvezni predsezonski seminar za obstoječe sodnike, TK in spremljevalce sojenja;
- 29.09-01.10.2014 – seminar za nove sodnike pripravnike.
Ob tej priložnosti se Žarku Tomšiču zahvaljujemo za prostor namenjen predvidenim seminarjem.
Kotizacija seminarja za nove sodnike je 25 EUR na osebo. Vsak kandidat dobi pravila, mehaniko,
piščalko z vrvico ter majico. Stroške pokrije DKSL.
Vsem predavateljem na seminarju za nove sodnike pripravnike se določi dosedanje nadomestilo za
opravljeno delo v višini 50 EUR na predavatelja. Na podlagi predloga predsednika DKSL se na
obveznem predsezonskem seminarju za obstoječe sodnike, TK in spremljevalce sojenja, dne 15.9.
ter na seminarju za nove sodnike pripravnike, ki bo organiziran 29.09-1.10 ne bodo izplačevala
nadomestila predavateljem ali asistentom.
Osvežitveni seminar za pomožne sodnike v prostorih Osnovne šole Poljane, Zemljemerska ulica 7,
v Ljubljani, 5. in 16.09 s pričetkom ob 17.00 ter predvidoma v domu športnih organizacij v
Domžalah, Kopališka cesta 4, Domžale termin bo javljen naknadno. Osvežitveni seminarji bodo
lahko izvedeni tudi pri posameznih klubih, v skladu z navodili, ki jih določi DKSL. Seminarji za nove
pomožne sodnike bodo organizirani po izvedenih vseh osvežitvenih seminarjev. Predlaga se višina
za predavatelje in asistente na seminarjih za pomožne sodnike, ki je enaka kot v predhodnem letu.
Kotizacija za predsezonske seminarje za pomožne sodnike je določena v skladu s sklepom ZKSS in
znaša 17 EUR, za nove pomožne sodnike pa se predlaga 25 EUR po osebi.
3/6
Predviden je medsezonski seminar, ki bo predvidoma decembra, kjer bo izveden fizični test ter test
iz pravil igre. Natančen datum bo sporočen pravočasno (predviden datum je 4. december 2014).
Po seminarju bo organizirano novoletno druženje.
SKLEP
• Sprejme se program vseh seminarjev v celoti.
• Za izvedbo predsezonskega seminarja 15.09., ter seminarja za nove sodnike od
29.9. do 1.10., se ne izplačujejo nobena nadomestila.
• Za izvedbo seminarja za nove sodnike se v prihodnje predavatelju na seminarju
izplača nadomestilo 50 EUR na seminar, asistentu na seminarju pa po 25 EUR na
seminar, kot je bilo že s sklepom leta 2013 potrjeno.
• Cena - kotizacija seminarja za nove sodnike pripravnike je 25 EUR na osebo.
Vsak kandidat dobi pravila, mehaniko, piščalko z vrvico ter majico.
• Potrdi se nakup 100 piščalk z vrvico, za potrebe izvedbe seminarja za nove
košarkarske sodnike.
• Za izvedbo osvežitvenega seminarja za pomožne sodnike se predavatelju na
seminarju izplača nadomestilo 40 EUR na seminar, asistentu na seminarju pa po
20 EUR na seminar, kot je bilo že s sklepom leta 2013 potrjeno.
• Na seminarju za nove pomožne sodnike, kjer je seminar obsežnejši (dvodnevni),
se predavatelju izplača nadomestilo za delo in predavanje 50 EUR, ter asistentu
25 EUR za vsak izvedeni seminar, kot je bilo že s sklepom leta 2013 potrjeno.
• Cena - kotizacija seminarja za nove pomožne sodnike je 25 EUR na osebo. Vsak
kandidat dobi pravila za pomožne sodnike in novo izkaznico.
Ad 7.
Na podlagi dopisa predsednika DKSL se do 01.09.2014 ažurira in potrdi končni seznam članov
društva, ki bo stopil v veljavo s sezono 2014/2015. Vsi dosedanji posamezniki, ki so na kakršenkoli
način bili vključeni, ne bodo pa potrdili pripravljenosti za nadaljnje sodelovanje, ne bomo več
upoštevali v seznamu društva. Končni seznam članov društva se pripravi do okvirno 16.9.2014 po
tem bomo seznam tudi objavili na naših internetni strani.
Ob večletnem neplačevanju članarine s strani posameznih članov in ob dejstvu, da ob tem nimamo
popolnoma jasne evidence, se v mesecu oktobru posreduje dopis s članarino za tekočo leto 2014
ter seznam neplačnikov za preteklo sezono 2013. V dopisu se opredeli končni rok za plačilo. Po
izteku roka se za vse aktivne člane, ki ne poravnajo svojih obveznosti, posreduje poročilo ZKSS in
vodji tekmovanj pri KZS, ki ustrezno ukrepajo. Za ostale člane pa se bo skladno s 10. členom
Statuta na občnem zboru prenehalo članstvo.
Članarina ostane kot je bila določena na skupščini. Višina članarine za prihodnja leta, velja do
preklica oz. spremembe sklepa, je naslednja:
SODNIKI:
ULEB lista, ABA lista in FIBA lista (aktivni sodniki)
• 1. lista
• 2. lista
• 3. lista
• 4. lista
• Ostali sodniki(aktivni), ki so na listi DKSL
50,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
TEHNIČNI KOMISARJI:
• ULEB lista in FIBA lista
• ABA lista
• 1. lista
• 2. lista
• 3. lista
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
€
€
€
€
€
4/6
OSTALI ČLANI
• Vsi ostali (neaktivni) člani DKSL-ja
10,00 €
Vsi častni člani (po seznamu) so oproščeni plačila članarine.
Vsa plačila članarine naj bi potekala zgolj preko novega TRR SI56 6100 0000 7970 740 odprt pri
Delavski hranilnici d.d., Ljubljana. Vsi, ki bi kljub vsemu želeli poravnati članarino v gotovini, pa bo
možno poravnati v času uradnih ur računovodskega servisa ali po predhodnem dogovoru na
sedežu društva Stegne 35. V ta namen bo vsak član dobil blagajniški prejemek.
Vse v zvezi s plačilom članarine bo posredovano pravočasno.
SKLEP
Sprejme se v celoti vse aktivnosti vezano na seznam društva ter plačila članarine.
Ad 8.
Spletno stran www.dksl.si je do sedaj urejal g. Drago Perko, za kar se mu ob tej priložnosti
zahvaljujemo. S septembrom bomo našo domeno prenaseli na novega registratorja. V sklopu
članov društva se določi skrbnik (administrator) internetne strani Uroš Trišić, ki bo ažurno objavljal
ves material, ki mu bo posredovan s strani predsednika DKSL, predsednika SS in tajnika DKSL. Na
ta način se bo omogočilo bolj ažurno obveščanje naših članov o delu društva.
SKLEP
Sprejme se v celoti vse aktivnosti vezane na spletno stran DKSL.
Ad 9.
Osnutek protokola oziroma stroškovnika za prijateljske tekme je pripravljen, vendar ga je potrebno
še dopolniti. Sistemsko je potrebno rešiti še rok, od katerega naprej se bodo upoštevala pravila
zapisana v protokolu ter določiti sankcije, za primere kršitve protokola. V protokolu bo bistveno, da
bodo po novem klubi dobili delegirane sodnike za prijateljske in trening tekme s strani DKSL, ki mu
bodo stroške za sodnike plačali z nakazilom na njihov transakcijski račun pred samo izvedbo
tekme. V protokol se doda tudi pravila za pomožne sodnike. Sodniki, ki bodo sodili brez
predhodnega dovoljenja oziroma dovoljenja s strani DKSL, bodo sankcionirani.
Namen tega je poenotiti plačila prijateljskih tekem, ter porazdeliti število prijateljskih tekem med
sodnike člane DKSL.
SKLEP
Do konca novembra se pripravi osnutek protokola za sodnike in pomožne sodnike za
prijateljske in trening tekme. Za pripravo protokola se zadolži Damir Javorja,
Jovanović Željka, Štrukelj Andrej in Dremelj Klemna.
Ad 10.
Za nemoteno delovanje društva je potrebno do naslednje seje IO pripraviti osnutke in potrditi
sledeče pravilnike:
-
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju društva
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
5/6
SKLEP
• Za pripravo osnutka Pravilnika o finančno materialnem poslovanju društva se
zadolži blagajnika Moniko Rupnik.
• Za pripravo osnutka Disciplinska pravilnika se zadolži Srečka Savića.
• Za pripravo osnutka Pravilnika o varovanju osebnih podatkov se zadolži Borko
Srdić.
Ad 11.
Predsednik DKSL je že podal predlog občega zbora za pridobitev naziva častni član, zaradi
posebnih zaslug pri razvoju sodništva in podpori delu DKSL dosedanjemu predsedniku DKSL g. Luki
Fekonji. Prav tako je podal predlog za posebne zasluge pri razvoju sojenja, izobraževanju na
področju pravil in drugemu udejstvovanju dolgoletnemu članu g. Miodragu Đorđeviću.
Ob tej priložnosti se vse člane DKSL-ja pozove, da do 13.02.2015 pošljejo vse predloge za
imenovanje in potrditev naziva častni član DKSL.
SKLEP
• Predlog predsednika DKSL za imenovanje častnega člana DKSL Ludviku Fekonji
in Miodragu Đorđeviću se potrdi in skladno s statutom poda v sprejem
naslednjemu občemu zboru v letu 2015.
• Pozove se vse člane DKSL-ja, da do 13.02.2015 pošljejo vse predloge za
imenovanje in potrditev naziva častni član DKSL.
• IO DKSL bo naslednjih sejah obravnaval vse druge prejete predloge ter pripravil
predlog za sprejem in podelitev naziva »častni član DKSL« na naslednjemu
občemu zboru.
Ad 12.
Pod točko Razno so se obravnavale naslednje teme:
• Zaradi neustreznega starega žiga, ki ni skladen s 3. členom statuta, se gre v popravek
uradnega žiga DKSL
• Rekreacija se v letošnjem letu ne bo več izvajala s strani DKSL, vendar bo izvedeno
povpraševanje glede zanimanja za rekreacije, ki se bo morda uredila v prihodnosti. Namen
je omogočiti vsem zainteresiranim članom ustrezno rekreacijo.
• Predlaga se, da člani DKSL dajo del svoje dohodnine, z določenim obrazcem DKSL-ju. Za
obveščanje glede tega poskrbi Monika Rupnik.
• Predlaga se, da se pripravi predlog za prevzem trim lige, ki se organizira v Ljubljani. Fišer
Jure pripravi osnutek predloga za prijavo za trim ligo. Iz tega naslova MOL dodeli tudi
določena sredstva.
SKLEP
• Sprejme se sklep za naročilo novega žiga v skladu s statutom DKSL.
• Sprejme se sklep, da Fišer Jure pregleda razpis in pripravi predlog prijave na
razpis do konca novembra.
Seja IO DKSL je bila končana ob 19.15 uri.
Tajnik
Klemen Dremelj
Predsednik DKSL
Željko Jovanović
6/6