Kar bi morali vedeti o CC (pa vam ni nihče povedal)

Transcription

Kar bi morali vedeti o CC (pa vam ni nihče povedal)
Kar bi morali vedeti o CC
(pa vam ni nihče povedal)
Alenka Kavčič, UL FRI, [email protected]
Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
sobota, 16. aprila 2011
Vsebina
• Splošno o avtorskem delu in avtorskih pravicah
– kaj pravi naš zakon
• Kaj je Creative Commons (CC)
– kaj so licence CC
– vrste licenc
• Primer uporabe
– z vidika avtorja
– z vidika uporabnika avtorskega dela
2
Nekaj uvodnih vprašanj
(odgovori preko http://lgm.fri.uni-lj.si/kliker/)
• Kdo med vami je pravnik ali se spozna na
avtorsko pravo?
– spoznam se na avtorsko pravo: zeleno (B)
– avtorsko pravo mi ni domače: rdeče (D)
3
Nekaj uvodnih vprašanj
(odgovori preko http://lgm.fri.uni-lj.si/kliker/)
• Uporabljate vsebine, ki jih dobite na spletu?
–
–
–
–
samo za osebno uporabo: rumeno (A)
uporabljam pri pouku v razredu: zeleno (B)
uporabljam pri izdelavi lastnih e-gradiv: modro (C)
ne uporabljam: rdeče (D)
4
Nekaj uvodnih vprašanj
(odgovori preko http://lgm.fri.uni-lj.si/kliker/)
• Poznate Creative Commons?
–
–
–
–
sem že slišal/a za CC: rumeno (A)
sem že uporabljal/a CC: zeleno (B)
redno uporabljam CC: modro (C)
ne poznam: rdeče (D)
5
Avtorske pravice (Copyright)
• Ustvarjalec avtorskega dela
– ima avtorsko pravico nad svojim delom
• lahko jo prenese na druge
– tudi na pravne osebe (npr. na založnika)
• v celoti je ni mogoče prenesti ali se ji odpovedati
– avtor vedno ohrani moralne pravice
• ne more jih prenesti ali se jim odpovedati
• avtorsko delo za čas trajanja avtorske pravice ne more
postati javna last
6
Pravice avtorja
• Pravice avtorja so ekskluzivne pravice
– moralne pravice avtorja
– materialne avtorske pravice
– druge pravice avtorja
• Omejitve in izjeme
– vedno omejene z drugimi pravicami
• pravica do izobraževanja, do obveščenosti, do zasebnosti,
do svobode govora, do ustvarjanja
– časovna omejitev (70 let po smrti avtorja)
7
Avtorske pravice v zakonih
• Urejajo nacionalni zakoni
• Pri nas ZASP
– Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
• ZASP-UPB3 (uradno prečiščeno besedilo)
– Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
• ZASP-E (Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o avtorski
in sorodnih pravicah)
– Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
8
ZASP-UPB3
• Varovana dela, 5. člen
• Nevarovane stvaritve, 9. člen
– ideje, odkritja; ljudske književne in umetniške stvaritve
• Fizična oseba, 10. člen
– “Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.”
• Izvor pravice, 14. člen
– “Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same
stvaritve dela.”
9
Nekaj členov ZASP-UPB3
• Pouk, 49. člen:
– Za namene pouka je prosto javno izvajanje
objavljenih del v obliki neposrednega pouka.
– Treba je navesti vir in avtorstvo dela, če je navedeno
na uporabljenem delu.
• Privatno in drugo lastno reproduciranje, 50. člen
– fizična oseba lahko prosto reproducira za privatno
uporabo
10
Še nekaj členov ZASP-UPB3
• Citati, 51. člen
– navajanje odlomkov je prosto
• z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve
– potrebno navesti vir in avtorstvo dela
• Proste predelave, 53. člen
– privatna predelava, ni namenjena javnosti
11
Avtorska pravica
• Ko ustvarimo avtorsko delo
– imamo nad njim avtorsko pravico
– “vse pravice pridržane” (All Rights Reserved)
– © ščiti vse pravice
• Pravice podeljene avtomatično
– vsaka spletna stran je pod ©
• tudi če ni oznake ©, so vse pravice pridržane
– lahko dodamo tudi licenco (licenčno izjavo)
• povežemo z objektom – avtorskim delom
12
Slabosti ©
• Avtorske pravice naj bi
– pomagale avtorjem, spodbujale ustvarjalnost
– bile spodbuda ali nagrada avtorjem
• Vendar je ©
– ekskluzivna pravica, monopol
• avtor lahko vse ostale izključi iz uporabe njegovega dela
– zatira kreativnost
13
“Nekatere pravice pridržane”
• Za uporabo vsakega avtorskega dela potrebujemo
dovoljenje avtorja
– razen če gre za dovoljeno uporabo v skladu z zakonom
– avtor lahko da dovoljenje
• neposredno
• v obliki licence, ki je že priključena delu
• Če želimo avtorsko delo deliti
– moramo spremeniti pravila avtorskih pravic
– moramo dati nekaj pravic uporabniku
14
Odprta licenca (Open Content Licence - OCL)
• Podeljuje pravice (© jih ponavadi pridržuje)
– temelji na avtorskih pravicah (pravna podlaga)
– daje več pravic kot ©
• Omogoča avtorju delitev avtorskega dela
– brez posrednikov (podjetja, založbe)
– avtor se odpove določenim pravicam pod določenimi
pogoji za nepoznan krog uporabnikov
• uporaba pod pogoji, ki jih določi avtor sam
15
Enostavnost uporabe odprte licence
• Informira uporabnika o licenci
– licenca je pripeta
– uporaba predvsem v digitalnem svetu
• Uporabnik ve, da lahko uporabi avtorsko delo
– ne da bi kontaktiral avtorja ali nosilca avtorske pravice
– seveda pod pogoji, ki jih določa licenca
16
Širok razpon pravic
• Od polnih avtorskih pravic
– “vse pravice pridržane” (All Rights Reserved)
• Do popolne javne lasti
– “brez pridržanih pravic” (No Rights Reserved)
– zaradi zakonodaje v Sloveniji (EU) ni možno
• In seveda različne vmesne možnosti
– “nekatere pravice pridržane” (Some Rights Reserved)
17
Organizacija Creative Commons
• Creative Commons je neprofitna organizacija
– osnovana na ideji, da nekateri ustvarjalci ne želijo
uveljaviti vseh pravic, ki jim jih predpisuje zakon o
avtorskih pravicah
• Ustanovljena leta 2001
– v Sloveniji prisotna od leta 2005
• Pripravlja licence za avtorje
– kadar avtor želi deliti svoje avtorsko delo
– brezplačna uporaba
18
Organizacija Creative Commons (2)
• Pripravljena splošna licenca
– prilagoditev zakonodaji posamezne države
– prevod licence
– pripravljajo prostovoljci v vsaki državi
• v Sloveniji: Inštitut za intelektualno lastnino in Ljudmila
– brezplačno na voljo na spleti strani
• Promocija licenc CC v državi
19
Licence Creative Commons
• Temeljijo na avtorskih pravicah
– običajne licence, a so vnaprej pripravljene
– le za stvari, ki so varovane z avtorsko pravico
• JA: knjige, blogi, spletna mesta, fotografije, glasbena dela,
slike, filmi ...
• NE: dejstva ali ideje
• NI PRIMERNO: programska oprema
– boljša uporaba odprtokodnih (Open Source) licenc
– ne omogočajo omejevanja pravic, ki jih dovoljujejo
izjeme in omejitve avtorske pravice
20
Licence Creative Commons (2)
• Namenjene predvsem digitalnim vsebinam
• Omogočajo avtorju nadzor nad tem, kako lahko
drugi uporabljajo njegovo avtorsko delo
–
–
–
–
ali ga lahko kopirajo
ali lahko naredijo predelavo ali priredbo
ali ga smejo distribuirati
ali smejo z njim služiti denar
• Vse licence so neizključne
– isto delo lahko izdamo tudi pod drugo (neizključno)
licenco
21
Kakšne pravice lahko dodelimo
• Priznavanje avtorstva (Attribution - BY)
– ni izbira, vedno prisotno, ne moremo se mu odreči
• EU zahteva, da je potrebno navajati avtorja
– pri uporabi dela moramo navesti avtorja
• dovoljeno reproducirati, distribuirati, izvajati, prikazovati ...
pod pogojem, da je avtor izvirnega dela naveden na način,
kot ga določa licenca
• Dodatno še izbira med 3 različnimi pogoji
22
Izbira možnih pravic (1)
• Nekomercialna uporaba (Non-commercial - NC)
– ni dovoljena uporaba v komercialne namene
• avtorsko delo in njegove predelave je dovoljeno
reproducirati, distribuirati, dajati v najem ali priobčiti
javnosti ... samo pod pogojem, da ne gre za
komercialno uporabo
23
Izbira možnih pravic (2)
• Brez predelav (No Derivate Works - ND)
– lahko delimo, a ne smemo spreminjati/predelovati
• dovoljeno reproducirati, distribuirati, dajati v najem in
priobčiti javnosti ... samo v izvirni obliki, predelave dela
niso dovoljene
• Deljenje pod istimi pogoji (Share Alike - SA)
– spremenjeno delo lahko delimo le pod enakimi pogoji
• distribucija predelav avtorskega dela le pod istimi pogoji
kot izvirno avtorsko delo
24
Vrste licenc CC
• Sestavimo lahko 6 različnih licenc
– glede na izbrane pogoje (kaj pomenijo oznake?)
– BY (priznavanje avtorstva)
– BY + SA (deljenje pod istimi pogoji)
– BY + ND (brez predelav)
– BY + NC (nekomercialna uporaba)
– BY + NC + SA
– BY + NC + ND
25
Predstavitve licence
• Imamo tri različne načine predstavitve licence
– Povzetek
– Celotno pravno besedilo
– Metapodatki
• Našemu delu dodamo povezavo na te licence
26
Predstavitve licence
• Imamo tri različne načine predstavitve licence
– Povzetek
• Commons Deed, human readable
• kratka različica licence
– uporabniku berljiv povzetek
• zajema vse bistvene točke in jih na kratko razloži s simboli
– Celotno pravno besedilo
– Metapodatki
• Našemu delu dodamo povezavo na te licence
27
Predstavitve licence
• Imamo tri različne načine predstavitve licence
– Povzetek
– Celotno pravno besedilo
• Legal Code, lawyer readable
• polna različica licence
– pravno besedilo
– veljavno na sodišču
– Metapodatki
• Našemu delu dodamo povezavo na te licence
28
Predstavitve licence
• Imamo tri različne načine predstavitve licence
– Povzetek
– Celotno pravno besedilo
– Metapodatki
• Digital Code, machine readable
• računalniško berljiva koda za spletne iskalniki in druge
aplikacije
• iskalniki podpirajo iskanje po licenci CC (npr. Google)
• Našemu delu dodamo povezavo na te licence
29
Dva primera iz prakse (1)
• Imam fotografijo s počitnic
– želim objaviti na spletni strani
pod CC licenco
– kakšen je postopek?
• izberem licenco
– http://creativecommons.org/choose/
• povežem informacijo o licenci s fotografijo
• objavim na spletu
30
Dva primera iz prakse (2)
• Na spletu najdem fotografijo
– želim jo uporabiti
– je pod licenco CC (BY-NC)
– kaj smem narediti z njo?
• kako jo uporabim na moji spletni strani
– navajanje avtorja
– le nekomercialna uporaba
• ali sliko (del slike) lahko uporabim v kolažu, ki ga obesim
doma na hladilnik, ne da bi navedla avtorja slike?
– JA: zeleno (B)
NE: rdeče (D)
31
Kje lahko izvem več
• Creative Commons
– http://creativecommons.org/
• Creative Commons Slovenija
– http://creativecommons.si/
• Konferenca EdReNe v Ljubljani – Rights issues
– http://videolectures.net/edrene08_ljubljana/
• ZASP-UPB3
– http://www.uradni-list.si/1/content?id=78529
32

Similar documents