besedilo razpisa - Olimpijski komite Slovenije

Comments

Transcription

besedilo razpisa - Olimpijski komite Slovenije
Ljubljana, 17.10.2014
Št. dokumenta: 30399-7-78/14
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Odbor za vrhunski šport
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 08
Fax.: +386 1 230 60 26
http://www.olympic.si
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ), na podlagi določil
dokumenta »Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (št. dok.
30304-1-8/9), ki ga je na 23. redni seji, dne 19.01.2009 sprejel Izvršni odbor OKS-ZŠZ objavlja:
Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre,
nacionalne panožne športne centre, regijske in medobčinske
športne centre za obdobje med letoma 2014 in 2018
1. Naziv in sedež naročnika razpisa:
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa
Predmet razpisa je podelitev licenc OKS-ZŠZ za športne objekte in površine, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev ene od licenc panožnih športnih centrov, ki so opredeljeni v dokumentu »Pogoji, merila in
postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum:
9.11.2009).
Razpis se nanaša na področje dodeljevanja licenc, v navedenem obsegu in za naslednje ravni panožnih
športnih centrov (pogoji za posamezno raven licence so natančno predstavljeni v »Pogoji, merila in
postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9, datum:
9.11.2009):
Obseg/število podeljenih licenc
Raven
naziva/licence
-
Olimpijski športni
center - OŠC
-
OŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa za vsaj 3
olimpijske športne panoge.
Vsaka olimpijska športna panoga lahko pridobi licenco OŠC, samo za
en objekt na območju Republike Slovenije.
Neolimpijske športne panoge ne morejo kandidirati za licenco OŠC.
-
Nacionalni panožni
športni center NPŠC
-
-
Regijski panožni
športni center RPŠC
-
-
-
-
Medobčinski
panožni športni
center – MPŠC
-
-
NPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa za vsaj
eno športno panogo za katero se podeljuje naziv.
Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco NPŠC, samo za en objekt
na območju Republike Slovenije.
V kolikor posamezna športna panoga, skupaj z drugimi športnimi
panogami kandidira (ali že ima pridobljeno licenco) za pridobitev
licence z nazivom OŠC, ne more kandidirati tudi za pridobitev licence
za NPŠC.
Za licenco NPŠC lahko kandidirajo vse olimpijske športne panoge in
neolimpijske športne panoge, ki jih priznava MOK.
RPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa in/ali
športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za
vsaj eno športno panogo za katero se podeljuje naziv.
Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco RPŠC, samo za en objekt
na območju posamezne statistične regije v Republiki Sloveniji (vir:
SURS).
Za licenco RPŠC lahko kandidirajo vse športne panoge, ki imajo
priznano nacionalno panožno športno zvezo in vsaj enega športnika
vpisanega v seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji
(OKS-ZŠZ).
MPŠC mora omogočati izvedbo programov vrhunskega športa, in/ali
kakovostnega športa in/ali športa otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport za vsaj eno športno panogo za katero se
podeljuje naziv.
Vsaka športna panoga lahko pridobi licenco MPŠC, samo za en objekt
na območju občin v katerih se prijavljen center nahaja.
V kolikor posamezna športna panoga kandidira (ali že ima pridobljeno
licenco) za pridobitev licence z nazivom RPŠC, lahko kandidira še za
največ eno licenco MPŠC na območju iste statistične regije v Republiki
Sloveniji (vir:SURS).
Za licenco MPŠC lahko kandidirajo vse športne panoge, ki imajo
priznano nacionalno panožno športno zvezo in vsaj enega športnika
vpisanega v seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji
(OKS-ZŠZ).
Cilji razpisa so povezani z vzpostavljanjem ustrezne mreže različnih ravni športnih centrov v Republiki
Sloveniji. Vzpostavljena mreža športnih centrov bo omogočala bolj učinkovit način javnega financiranja
gradnje, vzdrževanja in obratovanja športne infrastrukture namenjeni vrhunskemu športu,
kakovostnemu športu ter športu otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in zaradi
tega vzpostavljanje boljših in varnejših pogojev za trening vseh starostnih kategorij registriranih
športnikov v Republiki Sloveniji.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
3. Pomen izrazov
Javni program obsega različne oblike športa, ki imajo različne cilje in so programsko prilagojene
različnim skupinam ljudem. Med javni program štejemo naslednje programe kot jih definira Nacionalni
program športa 2014-2023:
 programi vrhunskega športa,
 programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 programi kakovostnega športa,
 programi športa invalidov,
 programi športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu,
 programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine,
 programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 programi obštudijske športne dejavnosti,
 programi športa starejših,
 programi športne rekreacije.
Licenca predstavlja dokazilo, da posamezni športni objekt in/ali športna površina izpolnjuje pogoje za
pridobitev posamezne ravni naziva panožnega športnega centra. Licenco na podlagi javnega razpisa
podeljuje OKS-ZŠZ v obliki posebne licenčne listine in predstavitvene licenčne tablice, ki jo pridobi
nosilec licence.
Licenčna listina je uradna listina s katero nosilec licence izkazuje raven pridobljenega naziva za športni
objekt in/ali športno površino. Licenčna listina vsebuje vsaj naslednje podatke:









zaporedno številko licence (licence se številčijo ločeno glede na raven naziva), pod katero je
nosilec licence vpisan v register licenčnih panožnih športnih centrov,
ime oziroma naziv, naslov in lastnika panožnega športnega centra,
raven pridobljene licence,
imena športnih panog za katere je bila licenca podeljena,
obdobje za katero je bila licenca izdana,
pogoji in način uporabe in promocije licence,
znak izdajatelja licence (OKS-ZŠZ),
podpis odgovorne osebe izdajatelja licence (OKS-ZŠZ),
žig izdajatelja licence (OKS-ZŠZ).
Pogoji in način uporabe licence so opredeljeni v posebnem dokumentu (Pogoji in način uporabe
logotipov, licenčnih listin in licenčnih tablic panožnih športnih centrov).
Licenčna tablica je kovinska tablica, ki jo nosilec licence pritrdi na vidno mesto na športnem objektu
ali športni površini, za katerega oziroma katero je bila licenca podeljena. Licenčna tablica vsebuje vsaj
naslednje podatke:
 zaporedno številko licence,
 raven pridobljene licence,
 imena športnih panog za katere je bila licenca podeljena,
 znak, ki ga za pojavnost na licenčnih listinah izdela izdajatelj licence (OKS-ZŠZ).
Izdajatelj licence je OKS-ZŠZ.
Nosilec licence je pravna oseba, ki se je v postopku javnega razpisa za podeljevanje licenc, opredelila
kot nosilec licence in je vložila ustrezno dokumentacijo. Nosilec licence je lahko:



pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so lastniki športnega objekta in/ali športne
površine (ali od njega pooblaščena javna inštitucija: npr. javni zavod), ki ima z nacionalno
panožno športno zvezo (v nadaljevanju: NPŠZ) podpisano ustrezno konzorcijsko pogodbo, v
kateri je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti, v športnih panogah za
katere se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora soupadati s trajanjem
podeljene licence.
NPŠZ (za vse ravni panožnih centrov), ki je lastnica ali delna lastnica športnega objekta in/ali
športne površine ali ima z lastnikom športnega objekta in/ali športne površine sklenjeno
konzorcijsko pogodbo, s katero je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti,
v športnih panogah za katere se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora
soupadati s trajanjem podeljene licence.
Regijska ali občinska športna zveza (samo za raven regijskih in medobčinskih panožnih
centrov), ki je lastnica ali delna lastnica športnega objekta in/ali športne površine ali ima z
lastnikom športnega objekta in/ali športne površine sklenjeno konzorcijsko pogodbo, s katero
je zagotavljen zahtevan letni obseg izvajanja športne dejavnosti, v športnih panogah za katere
se licenca podeljuje. Trajanje konzorcijske pogodbe mora soupadati s trajanjem podeljene
licence.
Programska naloga je dokument, ki je obvezna priloga k razpisnim obrazcem (velja za vse
prijavitelje), v kateri morajo biti opredeljeni naslednji podatki o športnem objektu in/ali športni površini
ter nameravanem športnem programu in prioritetah v času trajanja pridobljene licence:








Vsebinska izhodišča (predstavitev projekta panožnega športnega centra, predstavitev športnih
panog, ki bodo v panožnem centru izvajale program, predstavitev partnerjev in vizija projekta
panožnega športnega centra).
Strateška analiza infrastrukturnih pogojev v športnih panogah, ki bodo izvajala dejavnost v
panožnem centru.
Namen in cilji ustanovitve panožnega športnega centra ter povezljivost s cilji drugih strateških
dokumentov (na ravni NPŠZ, občine, regije ali države).
Kakovostni standardi za oblikovanje panožnega športnega centra.
Osnovne konstrukcijske značilnosti in opremljenosti športnega objekta in/ali športne površine
s katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence.
Osnovne vsebinsko-programske in značilnosti športnega objekta in/ali športne površine s
katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence. V tem poglavju se navedejo tudi
programske prioritete po deležih (obseg posameznega programa).
Organizacijska struktura delovanja PŠC in kadrovska podstruktura PŠC glede na programsko
strukturo.
Ocena stroška obratovanja in vzdrževanja objekta (oz. najemnine) športnega objekta in/ali
športne površine s katerimi prijavitelji kandidirajo za pridobitev licence in predviden način
financiranja za celotno obdobje trajanja licence.
Investicijsko dokumentacijo predstavljajo investicijski dokumenti, ki so obvezna priloga k
razpisnim obrazcem, za tiste prijavitelje, ki kandidirajo s športnim objektom in/ali športno površino v
izgradnji. Najnižja raven investicijske dokumentacije, ki jo prijavitelji morajo predložit je dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Investicijski dokument mora biti narejen skladno z
določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 54/2010).
Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) so zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o
društvih in včlanjene v OKS v skupino nacionalnih panožnih športnih zvez. V kolikor NPŠZ ni nosilec
licence, pri vzpostavitvi PŠC, sodeluje kot konzorcijski partner.
Konzorcijska pogodba je dokument, ki je obvezna priloga k razpisnim obrazcem. Podpisniki
konzorcijske pogodbe morajo biti vsi partnerji pri vzpostavitvi panožnega športnega centra.
Konzorcijska pogodba mora jasno opredeliti nosilca licence in druge deležnike v konzorciju. Primer
konzorcijske pogodbe je v prilogi razpisa.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo:


NPŠZ po pravilih OKS-ZŠZ,
druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji
del na športnih objektih in imajo sklenjeno konzorcijsko pogodbo z nacionalno panožno športno
zvezo.
5. Izpolnjevanje razpisanih pogojev
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje pri razpisu in popolnost vlog bo ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje generalni sekretar OKS-ZŠZ.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih (5) dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo
pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene pravne osebe, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka in zavržene s sklepom.
OKS-ZŠZ lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani licenci
spremeni odločitev in nosilcu licence ne izda licenčne listine in licenčne tablice. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v konzorcijski pogodbi
odvzame že izdano licenco. V primeru že pridobljenih koristi na podlagi licence pa lahko skupaj z
javnim financerjem, ki je nosilcu licence na podlagi te licence dodelil sredstva za investicijo ali
obratovanje in vzdrževanje športnega objekta in/ali športne površine, zahteva povračilo sredstev (samo
v primeru, da so bila nenamensko koriščena).
V kolikor NPŠZ, za posamezno športno panogo ali več športnih panog, poda soglasje k ustanovitvi
večih, z 2. Točko tega razpisa nezdružljivih panožnih športnih centrov (za dva OŠC ali en OŠC in NPŠC
ali dva RPŠC v isti regiji ...), se takšno NPŠZ pozove, da v petih (5) dneh po prejemu poziva odloči in
izbere z razpisom skladno odločitev. V kolikor NPŠZ tega ne stori v predvidenem roku, se vse vloge za
katere je bila posamezna NPŠZ ponovno pozvana, iz nadaljnje obravnave izločijo in zavržejo s sklepom
Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Vrednotenje popolnih in pravočasnih vlog
Vrednotenje pravočasnih in popolnih vlog, ki so bile vložene s strani upravičene pravne osebe, bo
izvedel Odbor za panožne športne centre, ki deluje v okviru Odbora za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ.
Pri vrednotenju vlog, bo za vsako posamezno športno panogo mnenje podal tudi strokovnjak, ki ga je
za posamezno panogo imenovala pristojna NPŠZ.
7. Pogoji in merila za pridobitev licence panožnega športnega centra
Pogoji in merila za pridobitev posamezne ravni licence so podrobno predstavljeni v dokumentu »Pogoji,
merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre« (OKS-ZŠZ, št. dok. 30304-1-8/9,
datum: 9.11.2009).
Odbor za panožne športne centre (v nadaljevanju: odbor) bo izpolnjevanje pogojev in meril za pridobitev
posamezne ravni licence panožnega športnega centra ugotavljal na podlagi izpolnjenih razpisnih
obrazcev (priloge razpisa) in mnenja panožnega strokovnjaka, imenovanega s strani pristojne NPŠZ.
Razpisni obrazci, ki jih izpolnijo prijavitelji so glede na raven licence, označeni z naslednjimi oznakami:





OBR 2.1/OŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco olimpijskega športnega centra,
OBR2.2/NPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco nacionalnega panožnega športnega
centra,
OBR2.3/RPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco regijskega panožnega športnega
centra,
OBR2.4/MPŠC: obrazec izpolnjujejo prijavitelji za licenco medobčinskega panožnega
športnega centra,
OBR 2.5.: izpolnijo vsi prijavitelji za licenco.
8. Uporaba pogoji in merila za pridobitev licence panožnega športnega centra
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in meril za pridobitev posamezne ravni licence, bo odbor
ugotavljal zgolj izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril za podelitev licence. Na podlagi ugotovljenega
izpolnjevanja osnovnih pogojev in meril, bo mnenje za podelitev posamezne ravni licence podal še
panožni strokovnjak, imenovan s strani pristojne NPŠZ.
Izpolnitev osnovnih pogojev in meril ter pozitivno mnenje panožnega strokovnjaka, predstavljajo pogoj
za podelitev posamezne ravni licence panožnega športnega centra.
Odbor in/ali panožni strokovnjak, lahko na podlagi zaznanih pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogojev
in meril za pridobitev ravni licence za katero prijavitelj kandidira, zavrnejo izdajo licence ali podajo
prijavitelju predlog za izdajo licence nižje ravni. Prijavitelj se mora s predlagano izdajo licence nižje
ravni strinjati v petih (5) dneh po prejemu predloga. V kolikor se prijavitelj s predlogom ne strinja ali
ne poda odgovora, se izdaja licence v celoti zavrne.
9. Razpisni rok
Razpis se prične 17.10.2014 in se zaključi 15.11.2014.
10. Plačilo prijavnine
Prijavitelj mora ob vložitvi kandidature za pridobitev posamezne licence panožnega športnega centra,
plačati prijavnino v višini:
Raven naziva / licence
Olimpijski športni center - OŠC
Nacionalni panožni športni center - NPŠC
Regijski panožni športni center - RPŠC
Medobčinski panožni športni center - MPŠC
Višina kotizacije
500 EUR
300 EUR
200 EUR
100 EUR
Podatki za plačilo prijavnine:
Naziv:
Banka:
Transakcijski račun:
Sklic:
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez
SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
SI5603100-1012238071
SI 0528
Po prejetju plačila, se račun pošlje na organizacijo, ki je izvedla plačilo.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:






besedilo razpisa,
Pogoji, merila in postopek za pridobitev licence za panožne športne centre (OKS-ZŠZ, št. dok.
30304-1-8/9, datum: 9.11.2009),
razpisni obrazec OBR1 z osnovnimi podatki o prijavitelju in NPŠZ, ki so nosilke programov
športnih panog, za katere se licenca izdaja,
razpisne obrazce glede na raven licence za katero prijavitelj kandidira (OBR2.1/OŠC,
OBR2.2/NPŠC, OBR2.3/RPŠC in OBR2.4/MPŠC ter OBR2.5),
primer konzorcijske pogodbe,
Pogoji in način uporabe logotipov, licenčnih listin in licenčnih tablic panožnih športnih centrov
(OKS-ZŠZ, št. dok. 30399-7-79/14, datum 17.10.2014).
Prijavitelj mora ob kandidaturi za pridobitev posamezne licence panožnega športnega centra priložiti
naslednjo dokumentacijo:







v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan (s strani vseh deležnikov) razpisni obrazec OBR1,
dokazilo o lastništvu športnega objekta in/ali športne površine za katero se kandidira za
posamezno raven licence oziroma podpisano in ožigosano pogodbo (ali pismo o nameri) o
ravnanju s športnim objektom in/ali športno površino, ki je predmet kandidature,
v celoti izpolnjen ustrezen obrazec OBR2.1/OŠC, OBR2.2/NPŠC, OBR2.3/RPŠC ali
OBR2.4/MPŠC, ter OBR2.5,
ustrezno pripravljeno programsko nalogo za panožni športni center (točka 3. tega razpisa),
ustrezno investicijsko dokumentacijo (samo za športne objekte in/ali športne površine v
izgradnji, ki so predmet kandidature) (točka 3. tega razpisa),
v celoti izpolnjeno in od vseh deležnikov podpisano in ožigosano konzorcijsko pogodbo,
potrdilo o plačilu prijavnine.
Prijavitelji lahko priložijo tudi drugo pisno, projektno ali slikovno dokumentacijo, za katero menijo, da
bi imela pozitiven vpliv v postopku vrednotenja njihove vloge.
Prijavitelji morajo vsako posamezno kandidaturo za pridobitev licence poslati v ločeni kuverti in
za vsako kandidaturo oddati popolno razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je v celoti dosegljiva na spletnih straneh OKS-ZŠZ:
http://www.olympic.si/olimpijski-strokovni-center/
12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vloga poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslovu: OKSZŠZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15.11.2014 (do 12:00 ure), oz. najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ
– PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
do vključno 15.11.2014 oz. do tega dne (do 12:00 ure) ni bila predložena v prostore OKS-ZŠZ.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem pet (5) dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v
besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge
morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno
z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
OKS-ZŠZ bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:



ki jih ni vložila upravičena oseba,
ki so bile vložene prepozno oz. prepozno dopolnjene,
ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
OKS-ZŠZ bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v treh mesecih po zaključku odpiranja
vlog, ki se bo pričelo 1.12.2014. Rezultati razpis bodo objavljeni na spletnih straneh OKS-ZŠZ.
Upravičenec do licence se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o
odobreni licenci. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov),
ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.
Prijavitelji morajo v času med 1.12.2014 in 24.12.2014 OKS-ZŠZ omogočiti terenski pregled športnega
objekta in/ali športne površine za katero se kandidira za posamezno raven licence, v kolikor OKS-ZŠZ
to namero izrazi.
15. Pristojni za dajanje informacij
Za dodatne informacije lahko prijavitelji OKS-ZŠZ zaprosijo pisno na naslov OKS-ZŠZ ali prek
elektronske pošte na naslov [email protected] oz. na telefonski številki 01/ 230 60 15, v času uradnih ur.
Kontaktna oseba s strani OKS-ZŠZ je Matic Švab.
dr. Tone Jagodic l.r.
generalni sekretar