1. Zapisniki 11. seje IO OKS-ZŠZ

Comments

Transcription

1. Zapisniki 11. seje IO OKS-ZŠZ
ŠT. DOK.
202-3-15/15
KRAJ, DATUM
Ljubljana, 17.12.2015
ZADEVA
ZAPISNIK 11. seje IO OKS-ZŠZ, ki je bila dne, 16.12. 2015 ob 12.30 uri
v kongresni dvorani Kristalne palače BTC, na Ameriški ulici 8, v Ljubljani
Prisotni člani IO OKS-ZŠZ: Bogdan Gabrovec (predsednik OKS-ZŠZ), Bojan Rotovnik,
Branko Žnidarič, Damijan Lazar, Dejan Crnek, Ivan Levak, Iztok Čop, mag. Janez Sodržnik,
Martina Ratej, Matej Erjavec, dr. Milan Žvan, mag. Miran Kos, Miroslav Cerar, Rok Vehovec,
Tjaša Andree Prosenc, Tomaž Barada, Tomo Tiringer, mag. Vojka Ravbar.
S prisotnostjo 18tih od 20tih članov IO OKS-ZŠZ je bila zagotovljena sklepčnost.
OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija
Opravičeni člani IO OKS-ZŠZ: Gregor Benčina, Metod Ropret..
Ostali prisotni: dr. Edvard Kolar (generalni sekretar OKS-ZŠZ), Boro Štrumbelj (generalni
direktor Direktorata za šport), Irena Oblak (predsednica nadzornega odbora OKS-ZŠZ), Blaž
Perko, mag. Matic Švab, Žiga Dobnikar, mag. Poljanka Pavletič Samardžija (vsi strokovna
služba OKS-ZŠZ).
www.olympic.si
T 01 230 60 00
F 01 230 60 20
E [email protected]
Uvodoma je predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni
red 11. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bil soglasno potrjen:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Potrditev zapisnika 10. redne seje IO OKS-ZŠZ
Nacionalne panožne športne šole
Letni program športa na državni ravni za leto 2016
Informacija o dokumentih v pripravi na MIZŠ
Razno
Potrditev zapisnika 10. seje IO OKS z dne, 1. 12. 2015
Zaradi kratkega časovnega roka med sejama je bil zapisnik 10. seje posredovan članom IO
skupaj z vabilom in gradivom za 11. sejo. V roku osmih dni sta prispela predloga dopolnitve 8.
ter 9.točke dnevnega reda. Dopolnjen predlog zapisnika je bil posredovan članom IO pred 11.
sejo in nanj ni bilo nobene dodatne pripombe. Zato je predsednik g. Gabrovec predlagal sklep,
ki je bil soglasno potrjen:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
155-11/15
Zapisnik 10. seje IO OKS, ki je bila 1.12.2015, se sprejme.
2.
Nacionalne panožne športne šole
Podpredsednik g. Čop je prisotnim pojasnil model in kriterije na podlagi katerih so bile
izračunane kvote trenerjev v nacionalnih panožnih športnih šolah za posamezno športno
panogo ter predstavil predlog Strokovnega sveta za tekmovalni šport glede določitve števila
sofinanciranih programov nacionalnih panožnih športnih šol po posameznih športnih panogah.
G. Erjavec je pohvalil prizadevanja OKS-ZŠZ, da se na sporazumen način doseže konsenz
vseh udeleženih, predlagal pa je, da se v primeru, da bi pri individualnih panogah kvote
ostajale, te razdeli med ekipne športe.
g. Čop je ob tem pojasnil, da je to tudi predlog SSTŠ, zato je nadalje predsednik g. Gabrovec
predlagal naslednje sklepe, ki so bili soglasno sprejeti:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
156-11/15 IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog Strokovnega sveta za tekmovalni šport glede števila
sofinanciranih programov nacionalnih panožnih športnih šol po posameznih športnih panogah,
kot sledi:
NPŠZ individualnih športnih panog
1 Atletska zveza Slovenije
2 Badmintonska zveza Slovenije
3 Gimnastična zveza Slovenije
4
5
Judo zveza Slovenije
Kajakaška zveza Slovenije
6
Kolesarska zveza Slovenije
7
8
9
10
Lokostrelska zveza Slovenije
Namiznoteniška zveza Slovenije
Plavalna zveza Slovenije
Smučarska zveza Slovenije
11
12
13
14
15
Strelska zveza Slovenije
Taekwondo zveza Slovenije
Teniška zveza Slovenije
Triatlonska zveza Slovenije
Veslaška zveza Slovenije
NPŠZ kolektivnih športnih panog
16
Nogometna zveza Slovenije
17
Odbojkarska zveza Slovenije
18
Rokometna zveza Slovenije
19
Hokejska zveza Slovenije
20
Košarkarska zveza Slovenije
21
Vaterpolska zveza Slovenije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PANOGA
ATLETIKA - STADIONSKA
BADMINTON
GIMNASTIKA - RITMIČNA
GIMNASTIKA - ŠPORTNA
JUDO
KAJAK KANU - MIRNE VODE
KAJAK KANU - SLALOM
KOLESARSTVO - CESTNO
KOLESARSTVO - GORSKO
LOKOSTRELSTVO - TARČNO
NAMIZNI TENIS
PLAVANJE
SMUČANJE - ALPSKO
SMUČANJE - BIATLON
SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA
SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI
SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI
STRELSTVO
TAEKWONDO - WTF
TENIS
TRIATLON
VESLANJE
23
24
25
26
27
28
PANOGA
NOGOMET
ODBOJKA
ROKOMET
HOKEJ NA LEDU
KOŠARKA
VATERPOLO
PREDLOG ŠTEVILA
8
1
1
6
9
3
4
3
1
1
3
6
10
3
2
5
4
1
1
3
1
4
80
PREDLOG ŠTEVILA
12
8
8
3
8
1
40
SKLEP IO OKS-ZŠZ:
157-11/15
OKS-ZŠZ poziva MIZŠ, da v postopku javnega razpisa za
sofinanciranje programov NPŠŠ vse morebitne neporabljene kvote
oziroma neporabljeno število programov pri posamezni športni panogi,
ki jih je OKS-ZŠZ potrdil na seji IO OKS-ZŠZ dne 16.12.2015, ponovno
posreduje v odločanje na OKS-ZŠZ, kot določa 2. odstavek, 22. člena.
2
SKLEP IO OKS-ZŠZ:
158-11/15
OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v naslednjih letih program NPŠŠ
poveča do števila 150 sofinanciranih programov. S tem se bo sledilo
cilju NPŠ na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in tekmovalni šport, ki predvideva povečanje števila otrok
in mladostnikov v tekmovalnih programih NPŠZ.
3.
Letni program športa na državni ravni za leto 2016
Strokovni svet RS za šport je IO OKS-ZŠZ prosil za mnenje glede pripravljenega predloga
delitve sredstev Letnega programa športa na državni ravni za leto 2016. Predsednik je prosil
generalnega direktorja Direktorata za šport dr. Štrumblja, da predstavi osnovne značilnosti
predloga.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Kolar, Rotovnik, Štrumbelj, Sodržnik, Žvan.
B. Rotovnik je povedal, da je Strokovni svet RS za šport obravnaval taisti predlog in v obsežni
razpravi ugotovil, da je ta premalo razvojno naravnan ter da ne sledi usmeritvam Nacionalnega
programa športa. V korist čimprejšnje objave razpisa in posledične delitve sredstev športu pa
mu je bilo izdano pozitivno mnenje.
Dr. Kolar je povedal, da se je potrebno zavedati, da je uspeh že to, da se sredstva v primerjavi
z letom 2015 niso zmanjšala. Pojasnil je, da je bil Direktorat do predlogov OKS zelo korekten.
Direktor je namreč pokazal razumevanje glede finančne zahtevnosti olimpijskega leta in zato
upošteval predlog OKS, da se nekatera sredstva prerazporedijo na večpanožne športne
programe. Ravno tako je na predlog OKS prišlo do prerazporeditve sredstev v korist štipendij
za nadarjene športnike. Dodal je še, da vidi priložnost plemenitenja razvojne naravnanosti
programov športa v projektih, ki se financirajo iz evropskih sredstev, predvsem tistih iz
Evropskega socialnega sklada, ki na področju športa zagotavljajo plačilo dela strokovnega
kadra.
Mag. Sodržnik je pohvalil sodelovanje Direktorata za šport pri pripravi predloga, izrazil pa je
kritiko na splošno dejstvo, da se športna infrastruktura praktično ne sofinancira več ter
izpostavil neskladnost med usmeritvami Nacionalnega programa športa, ki na področju športa
za vse zastavlja visoke cilje, kar pa v LPŠ 2016 ni razvidno.
Dr. Žvan je izrazil mnenje, da je delež za šport v državnem proračunu veliko premajhen in
pozval OKS-ZŠZ, da izrazi nezadovoljstvo z višino dodeljenih sredstev s strani države in v
okviru prizadevanj Direktorata za šport pri nadaljnjih pogajanjih za višji delež sredstev,
zavzame podporno vlogo.
Izpostavil je še, da se je v letih od 2007 do danes delež sredstev namenjenih obštudijski športni
dejavnosti zmanjšal za 40%.
Na podlagi razprave je bil na predlog predsednika s 17-zimi glasovi za in 1 proti sprejet
naslednji sklep:
Sklep IO OKS:
159-11/15
IO OKS-ZŠZ daje pozitivno mnenje na Letni program športa v
Republiki Sloveniji za leto 2016.
3
4.
Informacija o dokumentih v pripravi na MIZŠ
Generalni sekretar dr. Kolar je prisotne seznani z vsebinami predloga novega Zakona o športu,
v odnosu do predloga OKS ter dogovorih doseženih na usklajevalnih sestankih z Direktoratom
za šport. Skladno s tem so bile ustrezno opredeljene ravni športa, dosežen dogovor glede
plačila usposobljenega kadra iz javnih sredstev, poglavje o velikih športnih prireditvah je bilo
ustrezno dopolnjeno na način, da ne diskriminira ekipnih športov, ponovno je bil umeščen
inštitut Strokovnega sveta za šport (ki sicer nima dovolj pooblastil), na novo pa je bil spisan
tudi postopek za pridobitev kategorizacije.
Del s katerim nismo zadovoljni je pa vsekakor področje licenciranja strokovnega kadra v športu
ter dejstvo, da sistem Nacionalne športne kartice ni priznan kot temeljni registracijski postopek
športnikov.
Normativni načrt dela vlade predvideva, da bo predlog zakon podan v javno obravnavo civilni
sferi v drugi polovici decembra meseca in bo odprt za pripombe cca dva meseca. Civilna sfera
se bo vsekakor aktivno angažirala za usmeritev vsebin na način, da bodo v podporo športu.
5.
Razno
Na 10. seji IO, ki je bila izvedena 1. 12. 2015 je bilo obravnavano tudi gradivo, ki je na dnevnem
redu 37. seje skupščine OKS, vendar ga zaradi nesklepčnosti ob koncu seje ni bilo mogoče
potrditi. Po razpravi, ki je sledila in v kateri so sodelovali: Žnidarič. Gabrovec, Sodržnik, Kolar,
Andree Prosenc, Erjavec ter Košir, je predsednik predlagal potrditev sklepov, ki jih je nato IO
OKS-ZŠZ soglasno potrdil:
Sklep IO OKS:
158-11/15
Sklep IO OKS:
159-11/15
IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da potrdi zamenjavo
uradnega delegata Nogometne zveze Slovenije in s tem člana
skupščine OKS-ZŠZ mag. Stanka Glažarja, namesto dosedanjega
člana skupščine Branka Florjaniča.
Skladno s 2. točko 60. člena Pravil OKS, predsednik predlaga
skupščini zamenjavo člana IO g. Branka Florjaniča, ki ni več član
skupščine OKS-ZŠZ in zato ne more biti več član IO OKS-ZŠZ,
zamenjavo z mag. Stankom Glažarjem, novim uradnim delegatom s
strani Nogometne zveze Slovenije, ki s tem izpolnjuje pogoje.
B. Žnidarič je predlagal, da se na seji Skupščine OKS-ZŠZ izvedejo nadomestne volitve.
IO OKS-ZŠZ se je seznanil z utemeljitvami in predlogi sklepov Komisije za pravne zadeve in
organiziranost pri OKS-ZŠZ, ti pa bodo predlagani skupščini OKS-ZŠZ, kot sledi:
Sklep IO OKS:
160-11/15
Vloga Zveze društev in klubov MORIS za članstvo v OKS-ZŠZ se
zavrne na podlagi določil druge alineje prvega odstavka 13. člena
Pravil OKS-ZŠZ, ki določajo, da mora imeti pravna oseba, ki kandidira
za članstvo v OKS-ZŠZ, kot glavno registrirano dejavnost opredeljeno
športno dejavnost oz. da mora biti pravna oseba, ki kandidira za
članstvo v OKS-ZŠZ, v registru društev razvrščena v skupino športnih
in rekreativnih društev.
4
161-11/15
Vlogi Fitnes in bodybuilding zveze Slovenije ter Kettlebel zveze
Slovenije nista popolni in postopek za ureditev pristopnih pogojev še
poteka, zato ne bosta obravnavani na skupščini OKS-ZŠZ.
Posredovana je bila tudi informacija, da je Zvezi za šport otrok in mladine prenehalo članstvo
v OKS-ZŠZ, ker je prenehala delovati.
Predsednik OKS-ZŠZ se je prisotnim zahvalil za udeležbo ter povedal, da bo prihodnja,
izredna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ predvidoma 2. 2. 2016.
Vse je povabil, da se na Aleji mladih udeležijo prižiga olimpijske ure, ki bo odštevala čas do
začetka olimpijskih igre v Riu de Janeiru prihodnje leto.
Seja se je končala ob 14:10 uri.
Zapisala: mag. Poljanka Pavletič S.
Bogdan Gabrovec
predsednik
5