POROČILO O DELU OKS-ZŠZ V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014

Comments

Transcription

POROČILO O DELU OKS-ZŠZ V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014
Ljubljana, 20.11.2014
Št. dokumenta: 20101-8-25/14
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 00
Fax.: +386 1 230 60 20
http://www.olympic.si
POROČILOODELUOKS‐ZŠZV
MANDATNEMOBDOBJU2010‐2014
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Kazalo vsebine 1. POUDARKI K POROČILU O DELU OKS ZA PRETEKLO MANDATNO OBDOBJE 2010 ‐ 2014
7 1.1. Uvod ___________________________________________________________________ 7 PREDSTAVITEV _________________________________________________________________ 7 OPIS RAZVOJA__________________________________________________________________ 8 PREDSTAVITEV VODSTVA OKS _____________________________________________________ 8 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. DELOVANJE ORGANOV ____________________________________________________ 10 1.2.1. DELOVANJE SKUPŠČINE OKS _____________________________________________________ 10 1.2.2. AKTIVNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA OKS _____________________________________________ 10 1.2.3. NADZORNI ODBOR _____________________________________________________________ 11 1.2.4. DISCIPLINSKA KOMISIJA _________________________________________________________ 11 1.2.5. OSTALI ORGANI _______________________________________________________________ 12 1.2.6. KRATEK OPIS GOSPODARSKIH, MONETARNIH, FIKSALNIH IN DRUGIH VPLIVOV NA NJEGOVO DELOVANJE __________________________________________________________________________ 12 1.2.7. Ostalo _______________________________________________________________________ 13 1.2.7.1. SODELOVANJE S ČLANICAMI ________________________________________________ 13 1.2.7.2. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ___________________________________ 13 1.2.7.3. NEPREMIČNINE OKS _______________________________________________________ 14 1.2.7.4. MATERIALNO POSLOVANJE _________________________________________________ 15 1.2.7.5. DEJAVNOSTI, VEZANE NA OKS OLIMP d.o.o. ____________________________________ 16 1.3. 2. SKLEPNA OCENA _________________________________________________________ 16 POROČILO ODBORA ZA VRHUNSKI ŠPORT OKS‐ZŠZ MANDATNO OBDOBJE 2011 ‐ 2014
18 2.1. UVOD __________________________________________________________________ 18 OLIMPIJSKI STROKOVNI CENTER __________________________________________________ 18 POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRACIJO IN KATEGORIZACIJO ŠPORTNIKOV __________ 18 PREVENTIVNI PREHODNI IN OBDOBNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV _ 19 UREDITEV SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN REHABILITACIJE ŠPORTNIKOV ___________ 19 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV _________________________________________________ 20 ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V JAVNI UPRAVI ___________________________ 20 PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI _______________________________________________________ 20 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.2. INFORMATIKA V ŠPORTU __________________________________________________ 21 2.3. TEKMOVALNI PROJEKTI ___________________________________________________ 21 2.4. PROJEKTI IN PROGRAMI ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM ______________ 22 2.4.1. REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV ___________________________________ 22 2.4.2. NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA VRHUNSKE ŠPORTNIKE IN OSTALE KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE ___________________________________________________________ 22 2.4.3. ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ___________________________________________________________ 23 2.4.4. SKLAD VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV __________________________________________________ 23 2.4.5. ZAPOSLOVANJE ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV V JAVNI UPRAVI ___________________________ 24 2.4.6. LICENCIRANJE _________________________________________________________________ 24 2.4.7. PROGRAM ZA ŠPORTNIKE PO ŠPORTNI KARIERI ______________________________________ 24 2.4.8. STROKOVNO USPOSABLJANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN STROKOVNI SEMINARJI ______________ 25 2
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
2.4.9. 3. Ostalo _______________________________________________________________________ 25 POROČILO ODBORA ŠPORTA ZA VSE OKS‐ZŠZ MANDATNO OBDOBJE 2010 ‐ 2014 __ 26 3.1. S ŠPORTOM V NOV OLIMPIJSKI ŽIVLJENJSKI SLOG ‐ VSE NA ENEM MESTU __________ 26 3.2. RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE S ŠPORTOM ___________________________________ 27 3.3. POSVETI ________________________________________________________________ 27 3.4. MEDIJSKA AKTIVNOST IN INFORMACIJSKI SISTEM ______________________________ 27 3.5. OLIMPIJSKA KARTICA – ACTIVE SLOVENIA ____________________________________ 28 3.6. SLOVENIJA TEČE _________________________________________________________ 28 3.7. SLOVENIJA KOLESARI _____________________________________________________ 28 3.8. OLIMPIJSKI DAN ‐ TEK ____________________________________________________ 29 3.9. SLOVENKI DAN ŠPORTA ___________________________________________________ 29 4. POROČILO ODBORA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI V MANDATNEM OBDOBJU 2010 DO 2014 _____________________________________________________________________ 30 4.1. DELOVANJE ODBORA _____________________________________________________ 30 4.2. SODELOVANJE S ČLANICAMI _______________________________________________ 31 4.3. SODELOVANJE Z OSTALIMI ODBORI IN KOMISIJAMI ____________________________ 32 4.4. REGIJSKO POVEZOVANJE IN DELOVANJE REGIJSKIH PISARN ______________________ 32 4.5. DRUGE AKTIVNOSTI ______________________________________________________ 33 4.6. PROMOCIJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI _____________________________________ 34 4.7. PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV _______________________________________ 35 5. POROČILO O DELU SLOVENSKE OLIMPIJSKE AKADEMIJE V MANDATNEM OBDOBJU 2010 ‐ 2014 _______________________________________________________________ 36 5.1. DELOVANJE SOA _________________________________________________________ 36 5.2. OLIMPIZEM, OLIMPIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA OLIMPIJSKIH VREDNOT ___ 36 5.3. ZGODOVINA IN KULTURA ŠPORTA TER OLIMPIJSKA ZAPUŠČINA __________________ 38 5.4. FAIR PLAY AKTIVNOSTI IN AKTIVNOSTI AMBASADORJA ZA FAIR PLAY, STRPNOST IN ŠPORT 39 6. 5.5. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI __________________________________ 39 5.6. PROMOCIJA AKTIVNOSTI V MEDIJIH _________________________________________ 40 POROČILO PROGRAMA ODDELKA ZA BOJ PROTI DOPINGU V OBDOBJU 2010–2014 _ 41 6.1. UVOD __________________________________________________________________ 41 6.2. URESNIČEVANJE PROTIDOPINŠKE POLITIKE OKS‐ZŠZ ____________________________ 41 6.3. TESTIRANJA _____________________________________________________________ 42 3
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
6.3.1. NACIONALNI PROGRAM TESTIRANJ ________________________________________________ 42 6.3.1.1. TESTIRANJA NA TEKMOVANJIH ______________________________________________ 42 6.3.1.2. TESTIRANJA IZVEN TEKMOVANJ ______________________________________________ 43 6.3.2. PROGRAM TUJIH NAROČNIKOV ___________________________________________________ 43 6.4. UPRAVLJANJE Z REZULTATI, NAPAKE V PROGRAMU POSREDOVANJA LOKACIJ IN DISCIPLINSKI POSTOPKI __________________________________________________________ 44 6.4.1. POSTOPKI ZARADI NAPAK V PROGRAMU POSREDOVANJA LOKACIJ ______________________ 44 6.4.2. DISCIPLINSKI POSTOPKI _________________________________________________________ 44 6.5. TERAPEVTSKE IZJEME (TI) __________________________________________________ 45 6.6. OZAVEŠČANJE, INFORMIRANJE IN USPOSABLJANJE ____________________________ 45 OZAVEŠČANJE _________________________________________________________________ 45 INFORMIRANJE ________________________________________________________________ 46 USPOSABLJANJE _______________________________________________________________ 46 MEDNARODNI PROJEKTI ________________________________________________________ 47 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4. 6.7. FINANČNO POROČILO ____________________________________________________ 47 FINANČNA REALIZACIJA PO LETIH – PRIHODKI _______________________________________ 47 FINANČNA RELAIZACIJA PO LETIH – ODHODKI _______________________________________ 48 6.7.1. 6.7.2. 7. POROČILO O DELU SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 2010 ‐ 2014 ______________ 49 8. POROČILO O DELU POSLOVNO ‐ MARKETINŠKEGA SVETA OKS ZA OBDOBJE 2010 ‐ 2014 _____________________________________________________________________ 51 8.1. ČLANI POSLOVNO ‐ MARKETINŠKEGA SVETA OKS ______________________________ 51 8.2. SREČANJA POSLOVNO ‐ MARKETINŠKEGA SVETA OKS __________________________ 51 8.3. PREIMENOVANJE SVETA __________________________________________________ 52 8.4. POROČILO O DELU _______________________________________________________ 52 8.4.1. VSEBINSKA PODROČJA IN SKRBNIKI ________________________________________________ 52 8.4.2. KRATKI POVZETKI DELOVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH ___________________________ 52 8.4.2.1. BLAGOVNA ZNAMKA OKS ___________________________________________________ 52 8.4.2.2. MARKETINŠKI PROGRAM 2012‐2016 __________________________________________ 53 8.4.2.3. PODOBA SLOVENSKEGA ŠPORTA _____________________________________________ 53 8.4.2.4. ŠPORT ZA VSE ____________________________________________________________ 53 8.4.2.5. ZVEZ ČLANICE OKS ________________________________________________________ 53 8.4.2.6. KOMUNICIRANJE OKS ______________________________________________________ 54 8.4.2.7. MEDNARODNE AKTIVNOSTI _________________________________________________ 54 8.4.2.8. VLOGA ŠPORTA V SLOVENSKI DRUŽBI _________________________________________ 54 8.4.2.9. CRM ____________________________________________________________________ 54 8.4.2.10. PRODAJA NAVIJAŠKIH IZDELKOV OKS _________________________________________ 54 8.4.3. ORGANIZACIJA DOGODKOV ______________________________________________________ 55 9. POSLOVNO‐MARKETINŠKA DEJAVNOST OKS POROČILO 2011 ‐ 2014 _____________ 56 9.1. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI S POSLOVNIMI PARTNERJI OKS ______________________ 58 9.1.1. POGODBE S POSLOVNIMI PARTNERJI OKS IN KODEKS RAVNANJA S POSLOVNIMI SUBJEKTI V OKVIRU MARKETINŠKE DEJAVNOSTI OKS __________________________________________________ 58 9.1.1.1. SPONZORJI OLIMPIJSKE REPREZENTANCE SLOVENIJE _____________________________ 58 9.1.1.2. PARTNERJI OKS ___________________________________________________________ 59 9.1.1.3. STROKOVNI PARTNERJI OKS _________________________________________________ 59 4
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.1.1.4. TOP PARTNERJI MOK ______________________________________________________ 59 9.1.1.5. STRATEGIJA OKS‐ZŠZ 2014‐2023 IN KODEKS OKS ________________________________ 60 9.1.1.6. KLUB SPONZORJEV IN POSLOVNO MARKETINŠKI SVET OKS ________________________ 60 9.1.1.7. DRUGI PROJEKTI V OKVIRU MARKETINŠKE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJA S POSLOVNIMI PARTNERJI 60 9.1.2. PROJEKTI ŠPORTNIH IGER _______________________________________________________ 60 9.1.2.1. POI LONDON 2012 IN ZOI SOČI 2014 __________________________________________ 61 9.1.2.2. MOI INSBRUCK 2012 IN NANJING 2014 _______________________________________ 62 9.1.2.3. EOG BAKU 2015 __________________________________________________________ 62 9.1.3. PROJEKTI ŠPORTA ZA VSE IN ŠPORTA MLADIH _______________________________________ 63 9.1.4. SODELOVANJE IN POMOČ ŠPORTNIM ZVEZAM, ČLANICAM OKS _________________________ 63 9.1.5. AKTIVNOSTI V MEDNARODNEM OKOLJU ___________________________________________ 63 9.2. POSLOVNE AKTIVNOSTI V LETU 2011 ‐ 2014 ___________________________________ 64 PRODAJA OLIMPIJSKIH IZDELKOV _________________________________________________ 64 PROJEKTI OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI ______________________________________________ 64 EU PROJEKTI __________________________________________________________________ 64 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.3. ORGANIZACIJA MEDNARODNIH ŠPORTNIH IN S ŠPORTOM POVEZANIH DOGODKOV V SLOVENIJI
65 AKTIVNOSTI V MEDNARODNEM OKOLJU ___________________________________________ 65 PODOBA SLOVENSKEGA ŠPORTA __________________________________________________ 66 DRUGE POSLOVNO‐MARKETINŠKE AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2011 ‐ 2014 ___________ 66 ANTI‐AMBUSH AKTIVNOSTI ______________________________________________________ 66 OSTALE AKTIVNOSTI ___________________________________________________________ 66 9.3.1. 9.3.2. 10. TRŽENJSKA DEJAVNOST OKS‐ZŠZ IN OSTALE DEJAVNOSTI PODJETJA OKS‐OLIMP, D.O.O. POROČILO ZA OBDOBJE 2010 – 2014 ____________________________________ 68 10.1. PODROČJE DELOVANJA ___________________________________________________ 68 10.2. DVE OBDOBJI DELOVANJA _________________________________________________ 68 10.3. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU ______________________________________________________________________ 70 10.3.1. CILJ PROJEKTA ______________________________________________________________ 71 10.4. KADRI _________________________________________________________________ 71 10.5. FINANČNI PREGLED ______________________________________________________ 72 11. POROČILA KOMISIJ ___________________________________________________ 73 11.1. KRATKO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ORGANIZIRANOST IN PRAVNE ZADEVE ZA LETO 2014 73 11.2. POROČILO KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE V MANDATNEM OBDOBJU 2010‐2014
75 11.2.1. PRIZNANJA MEDNARODNEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA ____________________________ 75 11.2.2. ČASTNA LISTINA OKS‐ZŠZ _____________________________________________________ 76 11.2.3. PLAKETA OKS‐ZŠZ ___________________________________________________________ 76 11.2.4. DIPLOMA OKS‐ZŠZ ___________________________________________________________ 76 11.2.5. PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU 2014 ______________________________ 77 11.2.6. POBUDE KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OKS‐ZŠZ ZA NASLEDNJE MANDATNO OBDOBJE 77 5
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
11.3. KRATKO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA OBJEKTE ZA LETO 2014 _________________ 78 11.4. POVZETEK POROČIL O DELU KOMISIJE ZA ZAMEJSKI ŠPORT PRI OLIMPIJSKEM KOMITEJU SLOVENIJE‐ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ ZA OBDOBJE 2010‐2014 ________________________ 80 11.5. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ŠPORT IN OKOLJE OKS‐ZŠZ V MANDATNEM OBDOBJU 2010 ‐ 2014 ____________________________________________________________________ 83 11.5.1. KONSTITUIRANJE KOMISIJE ____________________________________________________ 83 11.5.2. ORGANIZACIJA DELA KOMISIJE _________________________________________________ 83 11.5.3. KRONOLOŠKI PREGLED AKTIVNOSTI KOMISIJE V LETU 2011 __________________________ 84 11.5.4. KONFERENCA MEDNARODNEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA NA TEMO ŠPORT IN OKOLJE ___ 85 11.5.4.1. KRONOLOŠKI PREGLED DELA ________________________________________________ 86 11.6. POROČILO DELA KOMISIJE ZA FINANCIRANJE ŠPORTA V LETIH 2011‐2014 __________ 90 12. MANDATNO POROČILO IT 2010‐2014 ____________________________________ 92 6
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
1. POUDARKIKPOROČILUODELUOKSZAPRETEKLO
MANDATNOOBDOBJE2010‐2014
1.1. UVOD
V mandatnem obdobju 2010 - 2014 je OKS-ZSZ končal peto mandatno obdobje delovanja
združene krovne organizacije Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.
Obsežnost in raznolikost na eni strani ter želja, da se članicam omogoči transparenten pregled
delovanja pogojujeta specifičen način podaje poročila o delu. Ob tem gradivu je potrebno
upoštevati še:
 Poročila o delu posameznih oddelkov OKS
 Poročila o delu za posamezna letna obdobja
 Kalejdoskop OKS, v katerem so opredeljene aktivnosti, ki se nanašajo na delo OKS in
kjer so zbrani nekateri številčni podatki, ki dopolnjujejo druge dokumente
Vsa navedena gradiva so kot sestavni del tega poročila dosegljiva na spletni strani OKS
www.olympic.si
1.1.1. PREDSTAVITEV
Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez je krovna športna organizacija civilne
društvene športne sfere, ki v svojem članstvu preko nacionalnih panožnih športnih zvez
(olimpijskih, s strani MOK priznanjih ter neolimpijskih nacionalnih športnih zvez) in
občinskih športnih zvez (preko regijskih predstavnikov) združuje športna društva in klube v
Sloveniji in zamejstvu.
7
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
1.1.2. OPISRAZVOJA
Olimpijski komite Slovenije je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom Olimpijske
listine. Ustanovna skupščina je bila 17. Decembra 1991, na kateri je bil za predsednika
izvoljen dr. Janez KOCIJANČIČ za podpredsednika pa nosilec treh olimpijskih odličij,
Miroslav CERAR. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17.
januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih
igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK
polnopravno vključen 5. februarja 1992.
Članice Olimpijskega komiteja Slovenije in takratne Športne zveze Slovenije so na ločenih
sejah svojih skupščin 22. decembra 1994 sprejele sklep o združitvi obeh organizacij. Še istega
dne, 22.12.1994, je bila 1. seja skupščine nove združene organizacije z nazivom Olimpijski
komite Slovenije - Združenje športnih zvez, s sedežem na Celovški 25 v Ljubljani. Olimpijski
komite Slovenije – Združenje športnih zvez ima uradni znak – logotip, ki ga je Izvršni odbor
sprejel 12. maja 1998 na svoji 36. seji in ga je 8. marca 1999 potrdil tudi MOK. Urad RS za
intelektualno lastnino je dne 14.5.2007 izdal odločbo o registraciji znamke.
Ime organizacije se lahko uporablja v različnih izvedbah, vsako od njih v slovenskem ali
angleškem jeziku. Najpogostejši sta Olimpijski komite Slovenije ter Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez. Skrajšana oblika naziva organizacije je OKS.
Podrobnejši opis logotipa in navodila za njegovo uporabo so zbrana v priročniku Celosten
grafične podobe OKS.
1.1.3. PREDSTAVITEVVODSTVAOKS
V letu 2010 je bila volilna skupščina na kateri so bili za mandatno obdobje 2010 – 2014
izvoljeni novi organi. Na 28. volilni seji skupščine, ki je bila 7. decembra 2010 so bili v
Izvršni odbor za vodenje OKS v mandatu 2010 - 2014 izvoljeni :
Predsednik: Dr. Janez KOCIJANČIČ
Podpredsedniki: Dr. Jakob BEDNARIK (predsednik odbora športa za vse)
Bogdan GABROVEC (predsednik odbora za vrhunski šport)
Branko ŽNIDARIČ (predsednik odbora za šport na lokalni ravni)
Izvršni odbor: Matjaž RAKOVEC (olimpijski šport)
Tjaša ANDREE – PROSENC (olimpijski šport)
Miroslav CERAR (individualni ustanovitelj)
Iztok ČOP (športnik)
dr. Edvard KOLAR (olimpijski šport)
mag. Miran KOS (lokalna raven)
Janez SODRŽNIK (lokalna raven)
Sonja POLJŠAK (lokalna raven)
Dušan PREZELJ (olimpijski šport)
Vojka RAVBAR (sponzor)
8
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Roman VOLČIČ (olimpijski šport)
Bojan ŽMAVC (olimpijski šport)
Tomaž SUBOTIČ (neolimpijski šport)
Rudi ZAVRL (olimpijski šport)
Bojan ROTOVNIK (s strani MOK priznani šport)
V letu 2012 je vodenje Odbora športa po odstopu dr. Jake Bednarika prevzel Rafko Križman
kot novi podpredsednik OKS, v 2013 pa je dr. Edvarda Kolarja zamenjal Ivan Levak. V letu
2014 je preminil Bojan Žmavc in od septembra 2014 naprej ima IO OKS 18 članov.
Nadzorni odbor: Dejan CRNEK
Vojko OREL
Irena OBLAK
Disciplinska komisija: Bogdan PLAZNIK
Dušan ZAMIDA
Samo KOFOL
Na 2. seji Izvršnega odbora OKS v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila 18. januarja
2011, je bil imenovan generalni sekretar dr. Tone JAGODIC. Hkrati je Izvršni odbor
imenoval člane vseh treh odborov, ki so organizacijski stebri krovne športne organizacije:
 ODBOR ZA VRHUNSKI ŠPORT
 ODBOR ŠPORTA ZA VSE
 ODBOR ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI
V skladu s Pravili OKS posamezne odbore vodijo podpredsedniki OKS. Izvršni odbor je
imenoval še člane marketinškega sveta, Slovenske olimpijske akademije ter komisij za pravne
zadeve in organiziranost, za priznanja, za mednarodno sodelovanje, za športnike v zamejstvu,
za financiranje športa, za objekte, za ženski šport, za šport in okolje, za zdravstveno varstvo
športnikov, za etiko v športu, NAK (Nacionalna antidoping komisija) in komisijo športnikov.
V skladu s spremenjenimi Pravili OKS, ki jih je sprejela skupščina OKS v decembru 2013 sta
v letu 2014 začela na enoten način delovati Odbor za šport na lokalni ravni in Odbor športa za
vse, saj oba po vsebini dela predstavljata Strokovni svet za športa za vse, ki bo začel delovati
po opravljenih volitvah 16. decembra 2014. Podobno bo v novem obdobju namesto OVŠ z
novim nazivom začel delovati Strokovni svet za tekmovalni šport.
V letu 2014 je začela z delom SLOADO kot samostojna organizacija, ki vodi boj proti
dopingu in ostalim nedovoljenim sredstvom, zaradi česar je prenehala vloga, ki jo je do tedaj
imela NAK (Nacionalna antidoping komisija).
9
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
1.2. DELOVANJEORGANOV
1.2.1. DELOVANJESKUPŠČINEOKS
Člani skupščine OKS so se sestajali na svojih rednih sejah praviloma enkrat letno, poleg tega
je bilo v tem mandatnem obdobju tudi nekaj dodatnih skupščin, kjer so se obravnavali
specifični problemi. Seja skupščine v decembru 2013 je bila tako posvečena predlogu
sprememb Pravil OKS in sprejemu Nove strategije delovanja OKS.
1.2.2. AKTIVNOSTIIZVRŠNEGAODBORAOKS
Člani IO OKS so se sestali rednih sejah in izrednih sejah, opravljenih pa je bilo tudi nekaj
korespondenčnih sej. Seje so bile praviloma enkrat na vsaka dva meseca. IO je na svojih sejah
obravnaval različno tematiko na podlagi gradiv, ki jih je pripravila strokovna služba oziroma
posamezni odbori in komisije. Tematika sej IO OKS je bila vsebinsko raznolika in obširna, še
posebej pa velja izpostaviti obravnavo naslednjih vsebin:
 verifikacija gradiv za seje skupščine, vključno s poročili o delu in programi dela
(vsebinskimi in finančnimi),
 imenovanje delegacije za mednarodna tekmovanja (POI, ZOI, Sredozemske igre,
OFEM, MOI, Mladinske igre Alpe Jadran, Mladinske igre 3 dežel) in spremljanje
poteka teh tekmovanj v različnih fazah;
 potrjevanje prejemnikov priznanj za vrhunske športne dosežke v posameznih letih in
drugih priznanj OKS ter priznanja MOK
 problematika in specifika ekipnih športov,
 oblikovanje predloga za imenovanje članov Strokovnega sveta RS za šport,
 razprava o delu Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij (FŠO),
 obravnava in oblikovanje predlogov za spremembo Pravil OKS,
 sprejem internih aktov OKS, med ostalim tudi sistemizacije delovnih mest v strokovni
službi OKS,
 spremljanje izvajanja novih kriterijev za kategoriziranje vrhunskih športnikov v RS
 obravnava poročila o realizaciji Nacionalnega programa športa 2000 - 2010,
 razprava in oblikovanje soglasja o Nacionalnem programu športa 2014 – 2023,
 začetek delovanja Olimpijskega strokovnega centra,
 sodelovanje v projektu Razvoj kadrov v športu, ki ga sofinancira EU,
 vodenje postopka licenciranja strokovnih kadrov po končanih usposabljanjih,
 spremljanje aktivnosti podjetja Bežigrajski športni park za namen obnove Stadiona za
Bežigradom in investicije v obnovo objekta Graščina na Kodeljevem,
 sprejem ukrepov za izboljšanje položaja vrhunskih športnikov (zaposlovanje,
štipendije, študijski pogoji zdravstveno varstvo, zavarovanje, nagrajevanje, sklad
vrhunskih športnikov…)
 obravnava predloga strategije razvoja slovenskega športa in oblikovanje drugih
predlogov sistemskih dokumentov za sprejem s strani skupščine OKS,
10
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014










poglabljanje sodelovanja s partnerji (MIZŠ, Fakulteta za šport, FŠO, Javni zavod
Planica, ZDOS, Združenje gorskih centrov, Športna Loterija d.d.…..),
pravna ureditev športa (sodelovanje pri sprejemu Zakona o premostitvenem
zavarovanju športnikov, spremembah Zakona o društvih, in druge zakonodaje na
področju iger na srečo, davčne,zdravstvene in zakonodaje, povezane s športom …..)
problematika financiranja slovenskega športa,
ustanovitev samostojnega Zavoda za boj proti dopingu SLOADO,
obravnava kandidature za organizacijo velikih mednarodnih prireditev,
vpeljava novih oblik športnega udejstvovanja, ki se ne veže na vrhunski šport (Mini
olimpijada, Športni vikend, Migaj z nami, Dan športa … )
imenovanje panožnih in olimpijskih športnih centrov,
obravnava sprememb Pravilnika o merilih za izvajanje Letnega programa športa na
državni ravni
spremljanje dela Kluba slovenskih olimpijcev, ki se je tem obdobju formalno priključil
OKS-u,
priprava in spremljanje postopka volilnih opravil pred volilno skupščino OKS v skladu
s predlogi volilne komisije.
1.2.3. NADZORNIODBOR
V skladu s Pravili OKS se je nadzorni odbor sestajal vsako leto ob pregledu finančnega in
vsebinskega delovanja OKS in na vsaki seji skupščine podal poročilo in predloge. Nadzorni
odbor se je sestajal na rednih sejah in obravnaval tekočo problematiko, ki se je v večini
nanašala na probleme članstva in razna imenovanja. Člani nadzornega odbora so redno
prejemali vsa gradiva za seje IO OKS, predsednik nadzornega odbora oziroma eden od
članov pa je bil prisoten tudi na sejah IO OKS.
V svojih poročilih NO ugotavlja, da je bilo večino predlogov in pobud, ki jih je podal
uresničenih, kljub temu pa so nekatere ostale še nedokončane in bi jih bilo potrebno v
kratkem roku realizirati oziroma jih dosledno upoštevati. NO še vedno ugotavlja, da se pri
nekaterih projektih dosledno ne upošteva finančnih okvirov ter da ti projekti nimajo vedno
vnaprej zagotovljene finančne vire.
1.2.4. DISCIPLINSKAKOMISIJA
Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega primera.
11
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
1.2.5. OSTALIORGANI
Delovanje ostalih organov (odborov in komisij) je razvidno iz njihovih poročil o delu, ki so
sestavni del tega poročila, najpomembnejše dosežke pa povzema kalejdoskop OKS. Med
pomembnejše zadeve, ki ne sodijo le pod posamezen organ OKS in jih je mogoče šteti kot
skupne aktivnosti OKS in ki so značilne za pretekli mandat spadajo:
 realizacija uresničevanja skupnih nalog državo v obliki sodelovanja z MIZŠ in
ostalimi ministrstvi,
 uresničevanje strategije razvoja športa v Sloveniji s sprejemom novega Nacionalnega
programa športa 2013 - 2023,
 nadaljnji razvoj športne infrastrukture v Sloveniji,
 sodelovanjem z Olimpijskimi športnimi centri, s katerimi bo mogoče ustvariti
optimalne pogoje za priprave naših športnikov pri nas,
 spremljanje delovanja podjetja OKS Olimp d.o.o.,
 zaposlitev strokovnih kadrov v NPŠZ preko projekta Kadri v športu,
 ponovna izvolitev predsednika OKS dr. Janeza Kocijančiča v Izvršni odbor EOC za
mesto podpredsednika za obdobje 2013-2017 in v izvršni odbor ANOC ter uveljavitev
drugih športnih delavcev na odgovornih mestih v različnih mednarodnih športnih
organizacijah;
 organizacija srečanj športnikov zamejskih Slovencev in vrste različnih mednarodnih
strokovnih posvetov v Sloveniji
 aktivno sodelovanje na srečanjih NOC iz Srednje in Jugovzhodne Evrope
 sodelovanje z Društvom športnih novinarjev na vsakoletni podelitvi priznanj Športnik
leta,
 zavzemanje za izboljšanje položaja in statusa občinskih športnih zvez
 sistematično usposabljanje strokovnih delavcev v športu,
 aktivno sodelovanje na »Sporto« konferenci,
 širitev bonitet za članice OKS, ki jih zagotavlja marketing OKS.
1.2.6. KRATEKOPISGOSPODARSKIH,MONETARNIH,FIKSALNIHINDRUGIH
VPLIVOVNANJEGOVODELOVANJE
V letu 2005 je Olimpijski komite Slovenije ustanovil storitveno podjetje OKS-Olimp d.o.o.,
ki je po vsebini svojega poslovanja začelo delovati na področju trženja, financ, računovodstva
in logistike. Podjetje poleg navedenih vsebin opravlja tudi vlogo nosilca usposabljanja in
licenciranja strokovnih kadrov, ki ga financira Evropski socialni sklad. V letu 2012 je IO
OKS na podlagi strokovne analize delovanja in ocene učinkovitosti poslovanja poslovnega
dela OKS Olimp sklenil, da se zaposleni iz podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem,
prerazporedijo v marketinški oddelek OKS in v aprilu 2012 so bile te spremembe tudi
realizirane. Ob tem je prišlo še do nekaterih kadrovskih sprememb z namenom racionalizacije
poslovanja v strokovni službi OKS. Podjetje je tudi v letu 2014 uspešno vodilo in zaključilo
12
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu, ki je sofinanciran s strani Evropskega
socialnega sklada.
1.2.7. OSTALO
Kot tudi v preteklih letih je bilo delovanje ostalih organov (odborov in komisij) vsebinsko
zelo pestro. Med pomembnejše zadeve, ki ne sodijo le pod posamezen organ OKS in jih je
mogoče šteti kot skupne aktivnosti OKS in ki so značilne za pretekli mandat spada
vključevanje v nekatere projekte, ki jih financira EU, delovanje predsednika OKS dr. Janeza
Kocijančiča kot podpredsednika Evropskih olimpijskih komitejev in aktivno delovanje med
NOC jugovzhodne Evrope, sodelovanje pri izvedbi vsakoletne prireditve »Športnik leta«,
nadaljnje sodelovanje v projektih podpore vrhunskim športnikom, zlasti z aktivnim
sodelovanjem s Komisijo športnikov in Klubom slovenskih olimpijcev.
1.2.7.1. SODELOVANJESČLANICAMI
Način delovanja postavlja OKS v dejanski položaj krovne organizacije športne civilne srenje
v Sloveniji. Sodelovanje z zvezami poteka na različne formalne in tudi neformalne načine.
Vsebine so razvidne iz poročil posameznih organov OKS.
Okrepila se je vloga na področju vrhunskega športa predvsem pri pripravah za velika
mednarodna tekmovanja, kar se je zlasti pokazalo pri odlični organizaciji zaključnih priprav
in nastopa na ZOI v Sochiju ter MOI v Nanjingu. Tekmovanja naših športnikov na
olimpijskih igrah vedno predstavljajo poseben izziv tako po vsebinsko športni kot tudi po
poslovno finančni plati. Ocenjujem, da so bili ti projekti izvrstno izpeljani, pri čemer smo
dosegli izjemne rezultate na vseh področjih, na katerih je bil OKS aktiven. Vloga Komisije
športnikov postaja vse bolj razpoznavna in prispeva k izboljšavi nekaterih statusnih pravic
vrhunskih športnikov. OKS se vse bolj intenzivno posveča trženju programov na področju
športa za vse in športa mladih.
1.2.7.2. SODELOVANJEZDRUGIMIORGANIZACIJAMI
Sodelovanje z zakonodajnimi organi in sicer z Državnim zborom RS je bilo posebej
intenzivno v zvezi z predlogom Zakona o premostitvenem zavarovanju športnikov ter
spremembo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Državni svet RS je
vsako leto podelil priznanje za najprizadevnejše volonterje s področja športa.
Odnosi z MIZŠ so se bistveno spremenili po zamenjavi Vlade RS v letu 2013. Po številnih
zapletih v prejšnjih letih se je sodelovanje izrazito izboljšalo in prispevalo k uresničitvi
nekaterih pomembnih dosežkov na področju športne politike v 2014. Področje zaposlovanja
športnikov in trenerjev v državni upravi je bilo izpostavljeno zaostrenim razmeram v državni
upravi, vendar je bil zaustavljen trend zmanjševanja zaposlitev s strani državne uprave. Na
13
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
področju zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov ni bila dosežena
operacionalizacija tega projekta. Prav tako se je izrazito izboljšalo sodelovanje s Strokovnim
svetom za šport pri Vladi RS, kar je na mnogih področjih že dalo zelo dobre rezultate. Na
področju informatike se nadaljuje tesno sodelovanje z Javnim zavodom za šport RS. Končno
je bil dosežen ogromen premik pri razumevanju in vlogi Olimpijskega strokovnega centra
(OSC), za kar je bilo vloženo veliko energije zlasti v razgovorih s predstavniki Fakultete za
šport v Ljubljani. Ob koncu leta 2013 je bil s strani MIZŠ objavljen javni razpis »Razvoj
kadrov v športu«, ki je v letu 2014 lahko v mnogočem pomagal pri delu nacionalnim športnim
zvezam (zaposlitev 19 novih trenerjev) kot tudi na področju predvidenega delovanja OSC pri
OKS. Tako so se pri OKS zaposlili tudi 4 vrhunski športniki, ki so končali športno pot in ki so
se zavezali, da bodo do avgusta 2015 končali usposabljanje za svoj poklic.
S Centrom za šolske in obšolske dejavnosti se nadaljujejo dobri odnosi, uresničujemo tudi
zamisel o zapolnitvi kapacitet Olimpijskega centra v Planici. Dolgoročna zakupna pogodba
omogoča članicam OKS tudi možnost koriščenja centra v Seči ob koncu tedna skozi vse leto,
v celoti pa v obeh poletnih počitniških mesecih.
Uveljavitev OSC pomeni nov korak na področju večjega uveljavljanja stroke in še tesnejšega
sodelovanja s Fakulteto za šport v Ljubljani in drugih strokovnih institucij v Sloveniji. Pri tem
je potrebno znova poudariti tudi zelo dobro sodelovanje z Zavodom za varstvo pri delu RS, ki
uresničuje vlogo strokovnega partnerja OKS.
Sodelovanje s Fundacijo za financiranje športnih organizacij se je izboljšalo, kar je moč
pripisati spoznanju, da je mogoče le s skupnimi napori doseči nadaljnje korake pri razvoju
slovenskega športa. Spremembe zakona, ki jih je predlagalo resorno ministrstvo v letu 2014 v
Državnem zboru RS niso bile sprejete.
Športna loterija d.d., še naprej predstavlja vzorčen primer dobrega sodelovanja na poslovnem
področju. Kljub krizi in uvedenemu davku od srečk Športna Loterija še vedno posluje uspešno
kar je posledica odlično organiziranega področje športnih stav in s tem bistveno prispeva k
stabilnemu delovanju FŠO. Vsekakor pa ostaja velika vrzel pri preprečevanju nezakonitega
delovanja tujih internetnih prirediteljev iger na srečo, obenem pa so se oteženi pogoji
delovanja zaradi novo-uvedenega davka pokazali tako, da je v letu 2014 zmanjšan obseg
koncesijskih sredstev, ki je s strani Športne loterije namenjen FŠO.
1.2.7.3. NEPREMIČNINEOKS
Delovanje Športnega olimpijskega centra v Planici je vezano na dokončno izgradnjo
Nordijskega centra, ki naj bi še v večji meri ponudil možnosti za razvoj zimskih kot tudi
letnih športov. Zasedenost kapacitet s strani športnikov se je sicer izboljšala, ne moremo pa
biti zadovoljni s cenovno politiko in odzivom javnih financerjev pri naporih za optimalnejšo
izkoriščenost kapacitet. Še naprej se bo treba prizadevati za vzvode, ki bodo prispevali k
boljšemu izkoristku tega več-panožnega športnega centra, eden od teh je tudi podelitev
ustreznega naziva s strani OKS.
14
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Aktivnosti Bežigrajskega športnega parka d.o.o., kjer je OKS eden izmed deležnikov in
katerega namen je prenova Stadiona za Bežigradom v Ljubljani, se zaradi težav, ki se vežejo
na izdajo ustreznih dovoljenj, kar je pogojeno z nagajanjem s strani stanovalcev v sosednih
blokih, niso bistveno premaknile. Zapreke pri prenovi objekta, ki jih postavljajo nekateri
stanovalci v sosednjih stanovanjskih blokih so zelo moteče, kljub temu pa je bila ustrezno
modificirana pogodba o ustanovitvi Bežigrajskega športnega parka, ki večinskemu lastniku
formalno omogoča obnovo stadiona v skladu s potrjenimi dokumenti.
Prizadevanja za zagotovitev poslovnih prostorov za strokovno službo na lokaciji Kodeljevo so
usmerjena na povračilo vplačanih sredstev, saj je bilo ugotovljeno, da zaradi nedokončanega
postopka denacionalizacij ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi. Z družbo Graščina d.o.o. je
bil podpisan dogovor o nesporni ugotovitvi vlaganj OKS v ta objekt, kar je podlaga za vračilo
vložka. Graščina je prvi del zneska že plačala. V zadnjem času so bili opravljeni dogovori z
investitorjem in še z nekaterimi zainteresiranimi subjekti, kar naj bi v prihodnje pripeljalo do
zadovoljive rešitve za vse deležnike tega projekta.
1.2.7.4. MATERIALNOPOSLOVANJE
V celotnem obdobju je OKS posloval ob upoštevanju ukrepov, katerih namen je bil
racionalizirati poslovanje, vzpostaviti stabilno finančno stanje in umestiti program dela v
realne finančne okvire. Programi dela so se pokrivali z realnimi finančnimi viri, zlasti uspešni
smo bili pri projektih priprav in nastopov na mednarodnih tekmovanjih v zadnjem obdobju
(SI Mersin, ZOI Sochi in MOI Nanjing.) Strokovna služba OKS je varčevala na vseh
področjih delovanja. Pri postavkah kot so pisarniški material, stroški telefona, pošte,
tiskarskih storitev, diplom, reprezentance, reklam in objav, najemnine prostorov, potnih
stroškov v Sloveniji in tujini, informatike, avtorskih pogodb zunanjih sodelavcev je
strokovna služba striktno upoštevala natančna navodila varčevanja po posameznih
stroškovnih mestih.
Po zaposlitvi poslovnega direktorja Damjana Pintarja v letu 2013 se je izboljšal racionalen
način poslovanja in doseženi so bili boljši poslovni rezultati. Na podlagi opravljene analize
poslovnih procesov in definiranju prioritet je bila dosežena tudi boljša učinkovitost dela.
Realizacija stroškov poslovanja in programov se je sproti spremljala na finančnih kolegijih,
vodje oddelkov pa so spremljali porabo v okviru planskih dokumentov.
Iz poročila o delu marketinga je razvidno, da so bili doseženi zastavljeni ključni cilji, prav
tako pa je prišlo do spoznanj o tem, kje je potrebno v prihodnje še bolj intenzivirati delovanje
na poslovnem področju. Zlasti velja to pri ugotavljanju razmerja med sponzorji, ki prispevajo
denarna sredstva in ostalimi, ki sodelujejo z blagom in storitvami ter učinkovitejšim načinom
izkoriščanja možnosti, ki jih ponujajo blagovne in storitvene kvote. Način delovanja kaže na
opazne pozitivne premike, kar bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
15
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
1.2.7.5. DEJAVNOSTI,VEZANENAOKSOLIMPD.O.O.
Na podlagi opravljene analiza poslovanja podjetja OKS Olimp je bila izvedena prezaposlitev
kadrov, ki se ukvarjajo s trženjem v organizacijsko strukturo OKS. V letu zadnjih letih je bilo
večina dejavnosti podjetja OKS Olimp vezana na projekt usposabljanja strokovnih delavcev v
športu, ki je bil financiran s strani Evropskih sredstev ter zagotavljanje finančno
računovodskih storitev za OKS in nekatere druge športne zveze.
1.3. SKLEPNAOCENA
V rezultatsko tekmovalnem pogledu je mogoče nastope slovenskih športnikov na mednarodni
ravni oceniti kot izjemne. Na tekmovanjih pod okriljem OKS so naši športniki dosegli
izvrstne rezultate. Rezultati, ki sta jih naši olimpijski zastopstvi dosegli na zadnjih
Olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Sochiju 2014 so zavidanja vredni in Slovenijo uvrščajo
po številu prebivalcev v sam svetovni vrh. Tudi na vseh ostalih tekmovanjih (Sredozemske
igre, OFEM, Svetovne igre, Mladinske olimpijske igre, Mladinske igre Alpe Adria in
Mladinske igre 3 dežel) so naši športniki z osvojitvijo številnih odličij večinoma presegli
pričakovanja.
Ob odličnih rezultatih na področju vrhunskega športa se je OKS tudi na drugih področjih
športa v znatni meri uveljavil vlogo osrednje organizacije civilne sfere v slovenskem
športnem prostoru. Zlasti smo lahko ponosni na konstantno rast števila prebivalcev, ki se
redno ukvarjajo s športom. Vztrajno delo na ravni regijskih pisarn pomaga pri reševanju
težavnih razmer v mnogih sredinah na lokalni ravni.
V navedenem obdobju smo delovali v zaostrenih materialnih razmerah v slovenskem športu.
Z uresničevanjem varčevalnega programa smo uspeli zagotoviti, da so stroški ostali znotraj
okvira planiranih sredstev, ob izpadu nekaterih pričakovanih sistemskih sredstev ter dodatnih
aktivnosti iz naslova marketinga pa je bilo potrebno izjemno zaostriti finančno poslovanje v
smislu varčevalnega programa in ukrepov za pridobitev nekaterih novih poslovnih partnerjev.
Iz navedenega izhaja, da je bilo mandatno obdobje 2010 - 2014 izredno zahtevno, saj je OKS
deloval znotraj zmanjšanega materialnega okvira. Realizacija večine poglavitnih cilje iz
programa dela, uveljavitev številnih novih programov in projektov, uveljavitev nove strategije
OKS, sprememb Pravil OKS, način delovanja z upoštevanjem varčevalnih ukrepov,
uveljavitev ustreznih novih kadrovskih rešitev ter bistveno izboljšano sodelovanje z zlasti
resornim ministrstvom so glavne značilnosti, ki vodijo do zaključka, da je delo OKS v tem
obdobju mogoče oceniti kot najuspešnejše doslej.
16
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Nedvomno je OKS uspel zadržati in še izboljšati zelo dobre odnose, tako s svojimi
članicami, kot tudi z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Vsa ta in še druga
dejavnost prispeva k uveljavitvi Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih
zvez doma in v svetu. Slovenija se uveljavlja kot članica EU tudi z začetkom izkoriščanja
strukturnih sredstev EU na področju športa. Temeljno vodilo tvornega sodelovanja s
subjekti iz vladne in civilne sfere, ki so na tak ali drugačen način odgovorni ali poklicani
za nadaljnji razvoj našega športa ostaja stalnica strateškega delovanja OKS. Tak
pristop je OKS zastopal že do sedaj, v času z vse bolj uveljavljenim konkurenčnim
pristopom, pa bo taki športni politiki potrebno posvetiti še večjo težo in pozornost. V vse
bolj konkurenčnem boju z ostalimi razvitimi športnimi narodi je to edina vizija in pot,
ki nas bo tudi v prihodnje zadržala v samem svetovnem vrhu na različnih toriščih
sodobnega športa.
17
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
2. POROČILOODBORAZAVRHUNSKIŠPORTOKS‐ZŠZ
MANDATNOOBDOBJE2011‐2014
2.1. UVOD
2.1.1. OLIMPIJSKISTROKOVNICENTER
Cilj: vzpostavitev delovanja OSC.
Stanje: OSC je začel z delovanjem, vzpostavljen je bil strokovni svet OSC, izvajajo se
posamezni programi pod posameznimi področji: strokovna podpora – delovanje medicinske
komisije (vzpostavlja se sistem izpopolnjevanja kadrov za medicinsko podporo, mreža
medicinsko-rehabilitacijskih centrov), koordinacija nacionalnega programa meritev in
svetovanj, sodelovanje ekspertov pri projektih športnih iger, izvaja se projekt Razvoj kadrov v
športu, izvedeni so bili projekti priprav in udeležbe na OI, MOI, OFEM.
Opombe in usmeritve: zagotovitev dodatne kadrovske podpore delovanja na področju
strokovne podpore in pa pomoči pri administraciji projektov.
2.1.2. POGOJI,PRAVILAINKRITERIJIZAREGISTRACIJOINKATEGORIZACIJO
ŠPORTNIKOV
Cilj: revizija kriterijev po zaključenih OI 2012.
Stanje: cilj realiziran. Opravljena revizija in sprejeti kriteriji decembra, 2013. Kategorizacija
se izvaja v skladu s kriteriji, registracija se izvaja od 2013 dalje, v letu 2014 je bila opravljena
tudi verifikacija tekmovalnih sistemov v skladu s kriteriji.
18
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Opombe in usmeritve: postopek vnosa podatkov in predvsem obdelave ostaja še vedno
preveč dolgotrajen in zapleten postopek zaradi nedokončanega informacijskega sistema. V
prihodnjem mandatu bo potrebno ta del čim bolj avtomatizirati.
2.1.3. PREVENTIVNI PREHODNI IN OBDOBNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
REGISTRIRANIHŠPORTNIKOV
Cilj: v okviru pristojnosti doseči vzpostavitev sistema preventivnih pregledov za športnike v
skladu z zakonom o športu in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Stanje: cilj ni realiziran. Sistem ni vzpostavljen, zakonska določila se ne izvajajo oz. se delno
izvajajo (samo za kategorizirane športnike). Ugotovljene so bile pomanjkljivosti na področju
preventive kategoriziranih športnikov saj več kot 50% športnikov ne opravlja rednih
pregledov kljub temu, da so brezplačni. Razlogov za to je več, med drugim tudi dolge čakalne
dobe v centrih za medicino športa in predvsem neinformiranost športnikov in društev.
Preventivni pregledi registriranih športnikov se niso začeli izvajati kljub sprejetim pravnim
podlagam in večkratnim pozivom OKS-a za ureditev tega področja. Strokovna služba OVŠ je
od NPŠZ pridobila podatke o registriranih športnikih po panogah, pripravila oceno starostne
strukture in posredovala podatke na MZZ. Na MZZ je bil podan predlog novih navodil za
izvajanje preventivnih pregledov, pripravljena je bila ocena stroškov, pregledi za registrirane
športnike, ki so vključeni v šolski oz. univerzitetni sistem bi se opravljali na 2 leti, kot
dopolnilo rednih sistematskih pregledov. Mreža za izvajanje preventivnih pregledov ni bila
vzpostavljena.
Opombe in usmeritve: projekt je bil prenesen iz prejšnjega mandata in ostaja nerealiziran,
ker je opredeljen v novem nacionalnem programu športa predvidevamo izvedbo v naslednjem
mandatu.
2.1.4. UREDITEV SISTEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN REHABILITACIJE
ŠPORTNIKOV
Cilj: v okviru pristojnosti sodelovati pri vzpostavitvi sistema za kurativo in rehabilitacijo
športnikov.
Stanje: cilj delno realiziran. Nova medicinska komisija je izdelala pogoje za izbor ustreznih
medicinskih centrov in izvedla razpis, ki pa se bo zaključil v začetku novega mandata. V
sodelovanju z Adriaticom so bili zavarovalni paketi preoblikovani na način, da še bolje
koristijo športnikom. Dolgoročni cilj je povečanje števila zavarovanih predvsem tudi
rekreativnih športnikov.
Opombe in usmeritve: Sistem bo deloval na podlagi nadstandardnega zavarovanja Adriatic,
centri bodo imeli zahtevane strokovne, kadrovske reference, delovali v skladu s predpisanim
19
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
protokolom in omogočali športnikom najbolj kvalitetne usluge v najkrajšem možnem času.
Povezani bodo v mrežo, ki jo bo koordiniral OKS s pomočjo Adriatica. Vzpostavljen bo
informacijski sistem za obvezno poročanje.
2.1.5. STATUSNEPRAVICEŠPORTNIKOV
Cilj: vzpostaviti sistemske rešitve za boljše urejanje položaja športnikov v času kariere in po
njej.
Stanje: cilj delno realiziran. Delo na tem področju neprestano poteka, v pripravo predlogov in
koordinacijo z MIZŠ pa se je aktivno vključevala tudi Komisija športnikov OKS, ki je
delovala zlasti pri poskusu zagotavljanja brezplačnega študija aktivnih športnikov na različnih
fakultetah in univerzah.
Opombe in usmeritve: v sodelovanju s Komisijo športnikov OKS in Klubom slovenskih
olimpijcev nadaljevati z urejanjem statusnih pravic športnikov po karieri: ureditev
financiranja študija za pridobitev visokošolske izobrazbe (za športnike MR), za športnike SR
poleg šolnine tudi štipendija ob šolanju - 2 leti oz. 4. leta - za medaljiste SP in EP, ter
zagotovitev sredstev za zaposlitev olimpijski medaljistov za delo v okviru njihovih športnih
panog.
2.1.6. ZAPOSLOVANJEŠPORTNIKOVINTRENERJEVVJAVNIUPRAVI
Cilj: sklenitev sporazuma z ministrstvi in doseči stalno število zaposlenih v okviru možnosti.
Stanje: cilj realiziran. Z ministrstvi je bil usklajen in podpisan nov sporazum, ki zagotavlja
stalno število 115 zaposlenih športnikov in trenerjev na ministrstvih (MORS-vojska, MNZpolicija, MF-FURS). Koordinacija za zaposlovanje uspešno usmerja zaposlovanje, tako da so
zaposleni vsi najboljši športniki.
Opombe in usmeritve: nadaljevati dobro sodelovanje z ministrstvi in zagotavljati dosledno
uresničevanje sklenjenega sporazuma.
2.1.7. PANOŽNIŠPORTNICENTRI
Cilj: izvedba razpisa in podelitev licenc.
Stanje: cilj realiziran. Podeljenih je bilo skupaj 60 licenc (Olimpijski PŠC = 5; Nacionalni
PŠC = 11; Regijski PŠC = 43; Občinski PŠC = 1).
Opombe in usmeritve: potrebno bo doseči spremembe pravilnikov javnih financerjev v
smeri sofinanciranja programov v centrih, potrebna bo tudi koordinacija dela v centrih med
20
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
NPŠZ in nosilci licenc, ki bodo morali pripraviti pakete ponudbe, OKS pa bo promoviral
mrežo preko svojih kanalov.
2.2. INFORMATIKAVŠPORTU
Cilj: Glavna informacijska projekta sta bila implementacija aplikacije Moj šport v
informacijski sistem e-Šport, ki ga upravlja Zavod za šport RS Planica (ZŠRSP), in
informacijska podpora projektu nacionalne športne kartice (NŠK).
Stanje: Prvi cilj je bil v celoti realiziran in v okviru e-Športa poteka postopek registriranja in
kategoriziranja športnikov, ZŠRSP upravlja s sistemom in nudi tehnično pomoč. Drugi cilj pa
je deloma realiziran in sicer aplikacija za vodenje oseb in naročanje kartic je narejena, vendar
še neaktivna v produkciji do vzpostavitve celotne prenove sistema e-Šport, ki je potrebna, da
ta aplikacija deluje (gre za povezljivost več sistemov med seboj). Prav tako pa v tem času še
niso bili sprejeti vsi pravni dokumenti, ki bi dali osnovo za dokončanje projekta. Med drugim
pa je OVŠ v tem času informatiziral postopek prijave na športne igre v obliki OKSIneta,
razvil mobilno aplikacijo Team Slovenia in spletno trgovino za naročanje in prodajo
Olimpijske licenčne kartice.
Opombe in usmeritve: Vsekakor je potrebno projekt NŠK zaključiti, vzpostaviti še bolj
razširjen model objave športnih podatkov, ki jih poseduje OKS (rezultati, štipendije, seznami
športnikov, rezultati ipd.), razviti nove aplikacije za podporo športnikom in trenerjem in z
drugimi rešitvami pripomoči k razvoju športa. Pri vseh vsebinskih potrebah pa je potrebno
sodelovati z novo vzpostavljenim oddelkom za informatiko pri OKS.
2.3. TEKMOVALNIPROJEKTI
V skladu s pristojnostmi je OVŠ pripravil in vodil projekte priprav in udeležbe na
tekmovanjih pod okriljem OKS. Izdelani so bili kriteriji in imenovani člani reprezentanc za
nastop.
Organizacija: operativno je projekte vodila strokovna služba Odbor za vrhunski šport
(koordinacija med NPŠZ, organizatorji, mediji, logistika,..), nadzor je opravljal OVŠ; izvršni
odbor OKS. Za kvalitetno pripravo športnikov in strokovno podporo so skrbele NPŠZ, ki so
predlagale tudi udeležence (športnike in spremljevalce).
Finance: projekte so sofinancirali OKS, FŠO in MŠŠ ter NPŠZ.
Podrobna poročila posameznih projektov so dosegljiva v arhivu Odbora za vrhunski šport.
21
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Leto
Olimpijske
igre
Sredozemske
igre
Svetovne
igre
Mladinske
OI
OFEM
Ml. igre
Alpe - Jadran
Trabzon, Turčija
51 športnikov,
9 medalj
Liberec,
Češka republika
33 športnikov
3 medalje
2011
London,
Velika
2012 Britanija
65 športnikov
4 medalje
Mersin,
Turčija
142 športnikov
35 medalj
2013
Štajerska in
Gradiščansko,
Avstrija
91 športnikov,
30 medalj
Innsbruck,
Avstrija
21 športnikov
7 medalj
Cali,
Kolumbija
10 športnikov
3 medalje
Ml. igre treh
dežel
Gorica, Italija
81 športnikov,
6 medalj
Celovec,
Avstrija
81 športnikov,
6 medalj
Brasov, Romunija
34 športnikov,
10 medalj
Utrecht,
Nizozemska
73 športnikov
11 medalj
Soči,
Rusija
Nanjing,
Kitajska
47 športnikov
8 medalj
2014 66 športnikov
8 medalj
2.4. PROJEKTI IN PROGRAMI ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IN
TRENERJEM
2.4.1. REGISTRIRANJEINKATEGORIZIRANJEŠPORTNIKOV
Oblikovanih je bilo 12 seznamov kategoriziranih športnikov, na podlagi katerih so športniki
uveljavljali svoje statusne pravice. V vsakem obdobju je bilo izdanih povprečno 500 potrdil
na prošnjo športnikov, februarski seznami pa so bili posredovani javnim financerjem, ki jih
uporabljajo kot eno od meril za delitev javnih sredstev za vrhunski šport.
Preglednica skupnega števila kategoriziranih športnikov po letih:
Februar
Junij
Oktober
leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014
5187
5257
5461
5536
5408
5271
5591
5516
5191
5523
5540
5633
2.4.2. NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA VRHUNSKE
ŠPORTNIKEINOSTALEKATEGORIZIRANEŠPORTNIKE
Na podlagi seznamov kategoriziranih športnikov trikrat letno kot izide nov seznam
kategoriziranih športnikov) so bile poslane ponudbe kategoriziranim športnikom za sklenitev
22
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
nadstandardnega zavarovanja, ki omogoča športnikom hiter dostop do ustrezne oskrbe v
primeru poškodb. Gre za skupen projekt treh partnerjev: MIZŠ, FŠO in OKS.
Preglednica števila nadstandardno zavarovanih športnikov po letih:
leto 2011 2012 2013 2014
Število zavarovanih vrhunskih športnikov
376 369 344 442
Število zavarovanih ostalih kategoriziranih športnikov 62
72
50
61
2.4.3. ŠPORTNEŠTIPENDIJE
Skupni projekt MIZŠ, FŠO in OKS, s katerim zagotavljamo slovenskim športnikom finančno
pomoč pri njihovi športni in šolski karieri. Športne štipendije so namenjene perspektivnim,
kategoriziranim športnikom, ki se hkrati tudi uspešno šolajo. Podeljujejo se v skladu z
veljavnim pravilnikom o podeljevanju športnih štipendij. Seznam štipendistov se skozi celo
leto spreminja zaradi spreminjanja vhodnih kriterijev oz. pogojev za prejemanje športnih
štipendij (status kategorizacije, status šolanja).
Projekt športnih štipendij je gibljiv in živ projekt. Projekt športnih štipendij se vsako leto
prične z razpisom za športne štipendije, ki ga konec meseca avgusta ali v začetku septembra v
sodelovanju objavijo MIZŠ, FŠO in OKS. Štipendisti, ki so vključeni v projekt športnih
štipendij le te mesečno prejemajo na svoje transakcijske račune, ki jih sporočijo štipenditorju.
Pred tem vsak štipendist, ki je na novo vključen v projekt športnih štipendij podpiše 4 letno
pogodbo sklenjeno med štipendistom in štipenditorjem (OKS).
Številčna preglednica športnikov, prejemnikov športnih štipendij pri OKS po letih:
leto 2011 2012 2013 2014
Število štipendistov 172 169 182 187
2.4.4. SKLADVRHUNSKIHŠPORTNIKOV
Sklad vrhunskih športnikov se je vzpostavil na pobudo komisije športnikov, sredstva za
izplačilo zagotavljajo OKS, FŠO. Prejemniki so športniki olimpijski medaljisti in športniki
osvajalci medalj na svetovnih prvenstvih v olimpijskih disciplinah. Športnikom prejemnikom
sredstev sklada vrhunskih športnikov ta dodatna sredstva omogočajo realizacijo
nadstandardnih priprav s katerimi se lahko ustrezno pripravljajo na nadaljnja tekmovanja.
Številčna preglednica športnikov, prejemnikov sklada po letih:
leto 2011 2012 2013 2014
Število športnikov v skladu 17
15
15
15
23
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
2.4.5. ZAPOSLOVANJEŠPORTNIKOVINTRENERJEVVJAVNIUPRAVI
Izvaja se na podlagi novega sporazuma o zaposlovanju športnikov in trenerjev v državni
upravi, ki je bil sklenjen leta 2013. OVŠ v skladu s sporazumom skrbi za prioritetni vrstni red
pri zaposlovanju zato je pripravil nove kriterije. Predstavnik OVŠ udeležuje sestankov
koordinacije za zaposlovanje, ki pripravlja končne predloge za zaposlitev.
Preglednica skupnega števila zaposlenih športnikov po letih:
leto
MF – finančna uprava
MNZ - policija
MORS – slovenska vojska
Skupaj:
2011
16
27
69
112
2012
13
27
68
108
2013
12
26
64
102
2014
15
30
70
115
2.4.6. LICENCIRANJE
OKS je v skladu z 31. členom Zakona o športu zadolžen za izdajanje licenc za opravljanje
strokovnega dela v športu na podlagi sprejetih kriterijev. Licenciranje OKS opravlja s
sodelovanjem NPŠZ na podlagi Pravil za licenciranje strokovnih delavcev v športu, ki so bila
potrjena na IO OKS.
Preglednica izdanih licenc po letih:
leto 2011
Število izdanih potrdil o licenci OKS 3576
2012 2013
4271 5599
2014
6470
2.4.7. PROGRAMZAŠPORTNIKEPOŠPORTNIKARIERI
Mednarodni olimpijski komite je pripravil t.i. Razvojni program za športnike (ang. Athlete
Career Programme – ACP) in se osredotočil na tri življenjsko pomembne stebre:
izobraževanje, življenjske veščine in poslovna kariera. Na slovenskem teritoriju OKS želi
razširiti prepoznavnost ACP med športnike, trenerje, zveze, starše, medije, sponzorje in
vzpostaviti program priprave športnika za poslovno kariero. V program se lahko vključijo vsi
registrirani športniki, pomoč pa je lahko nudena tudi v obliki zagotavljanja ustrezne strokovne
literature in tutorjev. Preko prenosa vsebin in sodelovanja med Komisijo športnikov OKS in
Klubom slovenskih olimpijcev se je začelo tudi s poskusnim projektom tutorstva mladim
športnikom.
V okviru projekta Razvoja kadrov v športu, v katerega so vključeni 4 športniki, ki so končali
športno kariero, pa poteka projekt Dual carrier v drugem sklopu aktivnosti.
24
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OKS načrtuje celostno nastavitev in združitev ter nadgraditev teh programov, v katerih
delovanje se bodo intenzivno vključili Komisija športnikov OKS in Klub slovenskih
olimpijcev.
2.4.8. STROKOVNO USPOSABLJANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN STROKOVNI
SEMINARJI
Področje strokovnega usposabljanja je eno od ključnih, ki se izvaja v okviru OSC. Izvedeno je
bilo usposabljanje za vrhunske trenerje v okviru projekta Razvoj kadrov v športu, pred OI pa
tudi seminar za medicinsko osebje. V času vzpostavljanja OSC se je opravil tudi načrt za
izvajanje tega področja v bodoče.
Olimpijska solidarnost
Programi Olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja so pomembni za
razvoj športa, saj so usmerjeni na 4 vitalno pomembna področja športa in sicer: športnike,
trenerje, športno administracijo, promocijo olimpijskih vrednot. Gre za 19 svetovnih
programov, do katerih so upravičeni športniki, trenerji, NPŠZ kot tudi OKS. Dodatno k tem
programom ponuja tudi Evropski olimpijski komite določene programe, ki so usmerjeni
kontinentalnim potrebam in se kvalitetno dopolnjujejo s svetovnimi programi. OKS je aktiven
v vseh programih z različnimi vsebinskimi projekti in dodatno z lastnimi sredstvi podpiramo
programe NPŠZ.
2.4.9. OSTALO
Ostale dejavnosti podpore športnikom in trenerjem v mandatnem obdobju so bile:
 Ekspertna skupina in strokovna služba sta izdelala Model razvrščanja športnih panog v
razrede, ki se ga uporablja za razvrstitev panog v razrede za potrebe delitve javnih
sredstev.
 Strokovna sodelavka – bivša vrhunska športnica Brigita Langerholc Žager je izdelala
Analizo delovanja NPŠŠ, ki bo podlaga za delo na tem področju v bodoče.
 Podpora delovanja Komisije športnikov OKS, ki se je v mandatnem obdobju sestala.
 Podpora delovanja Komisije za zdravstveno varstvo športnikov OKS.
 Oblikovanje predloga dobitnikov nagrad in priznanj OKS skladno s pravilnikom o
priznanjih in nagradah OKS ter predloga za Bloudkova priznanja.
 Izdaja soglasij k delovnim dovoljenjem za tuje športnike in trenerje.
25
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
3. POROČILOODBORAŠPORTAZAVSEOKS‐ZŠZ
MANDATNOOBDOBJE2010‐2014
V mandatnem obdobju 2010 - 2014 jo Odbor športa za vse nadaljeval uveljavljenimi
programi in izhajajoč iz programov posameznih delovnih skupin in programa Odbora športa
na lokalni ravni izvajal sledeče projekte za utrjevanje športa za vse med prebivalci Slovenije:
3.1. SŠPORTOMVNOVOLIMPIJSKIŽIVLJENJSKISLOG‐VSENAENEM
MESTU
Programi in projekti športne rekreacije, ki potekajo pod okriljem Odbora športa za vse pri
OKS-ZŠZ, so rezultat dolgoletnega dela na področju razvijanja dejavnosti športa za vse.
Po svoji vsebinski pestrosti in različnosti izvajalskih okolij pokrivajo vse segmente družbe: od
zdravega otroštva preko kakovostnega odraščanja do bogatega ustvarjalnega obdobja in
zdrave ter kakovostne starosti. Številni programi animacije odpirajo kakovostne in zdrave
možnosti vključevanja vseh starostnih skupin populacije v pestro, raznoliko in redno
rekreativno vadbo, ki je naravnana tudi na programe tekmovanj, vendar ob ustrezni asistenci
zdravstvene stroke.
Pri udejanjanju vseh programov OKS-ZŠZ prispeva tudi s spodbujanjem k sistemskim
rešitvam, tako na področju razvoja infrastrukture, kakor tudi kadrov in znanj (povezovanje
športne, turistične in medicinske stroke).
Vse pojavne oblike programa so bile realizirane neposredno preko projektov Odbora športa za
vse ali v sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni. Ta preko regijskih pisarn OKS-ZŠZ
in članic, športnih zvez občin udejanja vsebine športa za vse s pomočjo neposrednih
izvajalcev, društev in klubov na lokalni ravni, pri čemer se v neposrednih izvedbenih
projektih združuje približno 200 društev izvajalcev dogodkov, izmenjave izkušenj na posvetih
in kongresih pa je dodatno pomembno plemenitila programske vsebine športa za vse.
Strateški cilj navedenih programov in projektov je; večanje ponudbe športno-rekreativnih
aktivnosti preko celega leta, za več ciljnih skupin populacije RS, večanje števila udeležencev
programov, in končno, z globalno oglaševalsko kampanjo ljudi ozaveščati o pomembnosti
redne športne aktivnosti za zdrav športno aktiven življenjski slog. Z izgradnjo osrednjega
26
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
javnega informacijskega sistema, kot orodja za zbiranje in posredovanje podatkov o športno
rekreativni ponudbi v RS, državljane sistematično obveščati o možnostih športnorekreativne
dejavnosti.
3.2. RECEPTZAZDRAVOŽIVLJENJESŠPORTOM
Recept za zdravo življenje s športom smo v obdobju 2010 - 2014 razvijali v skladu z
možnostmi in odzivom zainteresirane javnosti. Zgibanki z enostavnimi napotki za zdravo
športno dejavnost smo dodali poljudne strokovne brošure z napotki za posamezne tipe
telesnih/gibalnih/športnih dejavnosti.
Dvanajstim milijonom receptov, kolikor jih zdravniki letno predpišejo v Sloveniji za
farmacevtska zdravila, smo simbolično dodali recept za naravno zdravilo, kar je lahko v
preventivnem smislu redna telesna/gibalna/športna dejavnost. Vadba na recept je bila v leti
2014 vključena tudi v novi nacionalni program.
3.3. POSVETI
Posvete smo organizirali glede na aktualno problematiko v različnih vsebinskih sklopih, ki
jih v svojih programih predvidevajo posamezne delovne skupine odbora.
Sodelovali smo na različnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.
V letu smo je OKS-ZŠZ organiziral Slovenski kongres športne rekreacije.
30.5.2012 posvet predsednikov pokrajinskih zvez DU ter predsednikov komisij za šport,
rekreacijo in gibalno kulturo v Zrečah.
5.10.2012 smo, kot soorganizatorji, sodelovali pri organizaciji 8. Cvahtetovih dnevov – 8.
Slovenskem kongresu športne rekreacije.
3.4. MEDIJSKAAKTIVNOSTININFORMACIJSKISISTEM
Nadaljevali smo s stalno prisotnostjo v partnerskih medijih ter skušali k sodelovanju pritegniti
tudi nove. Nadaljevali smo dobro sodelovanje z mrežo lokalnih radijskih postaj, s katerimi
redno tedensko predstavljamo dejavnost športnih organizacij na področju športa za vse.
Nadaljevali smo sodelovanje z nacionalno televizijo, in sicer s predstavitvami posameznih
vsebin v oddaji, namenjeni športu za vse »Migaj raje z nami«, ter zagotovili njeno predvajanje
tudi na Regionalnih TV postajah Koper in Maribor. Našo dejavnost smo tako kot doslej
predstavljali tudi v tiskanih medijih, predvsem v izdajah Dnevnika ter v ostalih zainteresiranih
tiskanih medijih.
27
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
3.5. OLIMPIJSKAKARTICA–ACTIVESLOVENIA
Olimpijska kartica je tudi v petnajstem letu njenega delovanja povezovalni projekt, katerega
vsebine se smiselno prepletajo in podpirajo ostale projekte odbora. Programsko je kartica
podprta z Letnim programom, ki vključuje partnerje s področja turizma, s področja
proizvodnje in trgovine s športno opremo, s področja zavarovalništva ter zdravstva. V
sodelovanju s Slovenskimi naravnimi zdravilišči in Gospodarskim združenjem slovenskih
žičničarjev, smo pripravili sezonska programa zdravo kopanje in smučanje z Olimpijsko
kartico. Sezonski programi so namenjeni ciljnim ponudnikom in so na ta način dopolnjevali
celostno ponudbo projekta. Odbor se je vključeval v programski del projekta medtem ko je za
trženje skrbela marketing služba OKS. V letu 2013 se je Olimpijska kartica nadgradila z
Licenčno Olimpijsko kartico, ki je v skladu s pravilnikom OKS-ZŠZ o licenciranju strokovnih
delavcev v športu postala identifikacijska kartica.
Projekt Olimpijske kartice se je v letu 2013 združil s projektom Active Slovenia, ki združuje
športno turistično ponudbo v Sloveniji in je usklajen z nacionalno turistično strategijo.
3.6. SLOVENIJATEČE
Akcija, ki se je razvila iz Olimpijskih tekov, se je z povezovanjem organizatorjev športno
rekreativnih tekaških prireditev po vsej državi in skozi celo leto v svojem petnajstem letu
dodobra uveljavila. Z akcijo smo podpirali regionalne modele (Pokal Primorske, Pokal
Dolenjske, Pokal Pomurja, Štajersko koroški pokal, Pokal Gorenjske, Pokla v tekih na
smučeh...) povezovanja društev organizatorjev tekaških rekreativnih prireditev, ki so se
izkazali kot uspešni in spodbudili tovrstno povezovanje tudi v regijah, ki doslej tovrstnega
povezovanja niso poznale. V sodelovanju z Smučarsko zvezo Slovenije smo akcijo razširili na
celo leto z vključitvijo smučarsko tekaških prireditev. V letu 2014 je bilo tako v akcijo
vključenih preko100 prireditev na katerih je sodelovalo je letno sodelovalo preko 20.000
rekreativcev.. Za udeležbo na najmanj 5 prireditvah je priznanje akcije prejelo letno od 300 do
700 tekačev..
3.7. SLOVENIJAKOLESARI
Skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije in Projektnim svetom za kolesarjenje pri Turistični zvezi
Slovenije smo na pobudo organizatorjev prireditev, vključenih v akcijo v preteklih letih, bolj
poudarili poleg športno rekreativnega še turistični in ekološki pomen kolesarjenja. Z akcijo
smo se vključevali tudi v projekte s sorodnim poslanstvom, ki potekajo po Sloveniji (v mesto
brez avtomobila, kolesarska mreža, kolesarske poti, strategija razvoja kolesarstva...). V
mandatnem obdobju je bilo v akcijo vključenih od 50 do 70 prireditev letno na katerih je
kolesarilo od 22.000 do 27.000 kolesarjev.
Za udeležbo na več kot petih prireditvah je priznanje akcije prijelo 100 do 300 posameznikov
in od 10 do 30 družin.
Spodbujali in podpirali smo sorodne akcije članic.
28
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
3.8. OLIMPIJSKIDAN‐TEK
Vsako leto je Odbor organiziral 23. junija ob dnevu mednarodnega Olimpijskega komiteja
Olimpijske teke oz. v letu 2014 Olimpijski dan.
3.9. SLOVENKIDANŠPORTA
Do leta 2014 smo organizirali, v sodelovanju z društvom športnih novinarjev, na dan ustanovitve OKS
15. oktobra Slovenski dan športa – dan odprtih vrat.
29
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
4. POROČILOODBORAŠPORTANALOKALNIRAVNI
VMANDATNEMOBDOBJU2010DO2014
4.1. DELOVANJEODBORA
V mandatnem obdobju 2010 - 2014 je Odbor športa na lokalni ravni zastopalo12 članov, ki so
skupaj z drugimi regijskimi predstavniki vseh 12 regij predstavljali 24 članov Skupščine OKS
z glasovalno pravico. Na 28. volilni seji skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije-združenja
športnih zvez, ki je bila 7. decembra 2010 so bili imenovani naslednji regijski predstavniki:
LJUBLJANA
Janez SODRŽNIK, Dejan CRNEK
LJUBLJANA – OKOLICA
Andrej CEVC, Dušan ZAMIDA
OBALNO KRAŠKA R.
Sonja POLJŠAK ,Vojko DOBRILA
SEVERNO PRIMORSKA R.
Primož SULIČ , Vojko OREL
NOTRANJSKA REGIJA
Tomo TIRINGER, Irena OBLAK
GORENJSKA REGIJA
Branko JERŠIN, Biserka DRINOVEC
DOLENJSKA REGIJA
Ivan GERJEVIČ, Rafko KRIŽMAN
ZASAVJE
Peter KAVZER, Mitja STRMEC
CELJE
Hasan IBRIČ, Bogdan PLAZNIK
KOROŠKA
Miran KOS, Jožef VRABIČ
MARIBOR
Igor RAKUŠA , Dr. Alojz KRIŽMAN
30
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
POMURJE
Branko ŽNIDARIČ, Ivan KONCUT
Člani odbora so bili prvo navedeni v vsaki regiji. Člani Odbora športa na lokalni ravni so se v
mandatnem obdobju 2010 - 2014 sestali na 19 rednih sejah. Izvedene pa so bile tudi skupne
seje z drugimi obori OKS. Seje odbora so potekale razpršeno po celotni Sloveniji. Člani
odbora in drugi regijski predstavniki so se redno udeleževali skupščin OKS in sodelovali na
slavnostnih prireditvah ob dnevu MOK in Dnevu OKS ter drugih priložnostih. Aktivno
prisotnost tudi s predstavitvami in prezentacijami pa so zagotavljali na posvetih pod okriljem
OKS.
Odbor športa na lokalni ravni je deloval skladno s poslovnikom, ki je bil na prvi redni seji v
tem mandatnem obdobju pregledan v letu 2010 pa tudi dopolnjen z dodatnimi določili glede
imenovanja regijskih predstavnikov.
Odbor je v tem mandatu izvedel obsežnejšo analizo stanja iz katere smo ugotovili kako
delujejo zveze, katera področja so pomembna in kakšno je medsebojno sodelovanje. Podatki
so bili pomembni za pripravo nadaljnjih aktivnosti. Med občinskimi športnimi zvezami je bila
v letu 2012 izvedena anketa, v kateri je sodelovalo skoraj 47% pozvanih OŠZ. Povprašani so
bili glede pogostosti izvajanja skupščin (večina 1xletno), o področjih delovanja (največ šport
otrok in mladine), zaposlitvena struktura (največ prostovoljci), ocena vloge OŠZ v OKS
(ocena 3), program dela OŠLR (ocena 3,6), primernost sodelovanja OKS z OŠZ (ocena 3,3)
itd. Vodstvo OKS je s tem dobilo pomembne povratne informacije za svoje nadaljnje delo
predvsem v luči nastajanja nove strategije.
V sklopu delovanja odbora smo posamezne člane odbora in druge regijske predstavnike
vključili v različne delovne skupine in komisije znotraj OKS, v strokovni svet za šport Vlade
RS in Fundacijo za šport.
4.2. SODELOVANJESČLANICAMI
Odbor športa na lokalni ravni je preko članov odbora, regijskih predstavnikov in strokovne
službe OKS občinskim in medobčinskim športnim zvezam – članicam OKS zagotavljal
prenos informacij in nudil pomoč in podporo.
Članicam smo nudili podporo na naslednjih področjih:
 zastopanje interesov občinskih športnih zvez do občin, MIZŠ in Fundacije za šport
 pomoč pri svetovanju na finančnem, davčnem in pravnem področju
 bonitete partnerjev OKS za občinske zveze in društva
 pomoč in priporočila pri kandidaturah na razpisih
 promocija programov, prireditev in drugih vsebin preko mreže nacionalnih in lokalnih
medijev
 pomoč pri pripravi in organizaciji posvetov, seminarjev in izobraževanj.
31
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014

posredovali smo dokumente, ki so zvezam in društvom služila kot vzorec in tako
olajšali delo.
4.3. SODELOVANJEZOSTALIMIODBORIINKOMISIJAMI
Največji del sodelovanja je potekal na področju športa za vse, saj smo zadnji dve leti imeli
skupne seje obeh odborov.
Odbor športa na lokalni ravni si je prizadeval, da se programi športa za vse, vrhunskega športa
in ostalih področij, ki jih pokrivajo komisije, odvijajo v sodelovanju z občinskimi športnimi
zvezami in društvi. V luči nastajanja novih pravil smo imeli skupne seje z Odborom športa za
vse, vabljeni pa smo bili tudi na sejo Odbora za vrhunski šport v času nastajanja panožnih
športnih centrov.
Posebej pomembno je področje športa za vse, saj je portal www.migajznami.si, ki je del
skupnega informacijskega sistema in zagotavlja pretok informacij o prireditvah in vadbi,
ključnega pomena za brezplačno in učinkovito promocijo aktivnosti zvez in društev. Polnjenje
baz podatkov in nadaljnje posredovanje informacij v medijih pa je možno dolgoročno
kakovostno izvajati le v sodelovanju z zvezami, društvi in tudi občinami.
Povezovanje občinskih športnih zvez, društev, šol in drugih organizacij, je potekalo tudi
preko programov in projektov OKS-ZŠZ. Med drugim tudi s projekti Slovenija teče,
Slovenija kolesari, Dan športa – dan odprtih vrat, posveti na temo športa starejših in drugimi.
Okrepilo se je sodelovanje s Slovensko olimpijsko akademijo pri programih Mini olimpijada,
Olimpijske razstave ipd. Športne zveze in društva so aktivno sodelovali v projektih športa za
vse (Slovenija teče, Slovenija kolesari, Olimpijski teki, Športni vikendi…).
V sodelovanju z Odborom za VŠ in Komisijo za priznanja smo dve leti po regijah podeljevali
priznanja športnikom in trenerjem za dosežke v preteklem letu, žal pa se je to v zadnjem času
skrčilo na dve podelitvi vzhod/zahod.
Sodelovanje s Komisijo za športne objekte je bilo pri pripravi soglasij in mnenj k prijavi na
javne razpise za sofinanciranje gradnje in investicij športnih objektov.
4.4. REGIJSKOPOVEZOVANJEINDELOVANJEREGIJSKIHPISARN
V mandatnem obdobju 2010 - 2014 je delovalo 11 regijskih pisarn. Lokacije regijskih pisarn:
Koper, Maribor, Moravske Toplice, Slovenj Gradec, Celje, Velenje, Novo mesto, Postojna,
Nova Gorica, Ljubljana in Jesenice. Izvajale so različne naloge, ki so dogovorjene v okviru
Odbora športa na lokalni ravni in v okviru okolja, ki ga pokrivajo. OKS je zagotavljal del
sredstev za delovanje pisarn.
32
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Finančnih sredstev za delovanje pisarn OKS-ZŠZ od leta 2013 ni več zagotavljal, zato je
financiranje potekalo izključno prek projektov. Pomembno pa je predvsem to, da pisarne
opravljajo tiste naloge, ki so za posamezna okolja pomembna in so pomembne za okolje, ki ga
pokrivajo.
4.5. DRUGEAKTIVNOSTI
Odbor športa na lokalni ravni je s svojimi člani sodeloval tudi pri aktivnostih, ki so se med
drugimi navezovale na zakonske in podzakonske ureditve področja športa ter pravilnike in
akte, ki so pomembni za delovanje občinskih športnih zvez.
Odbor je na sejah obravnaval različne tematike. Posebej je v letu 2013 potrebno izpostaviti
sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov in zastopanje interesov Občinskih športnih
zvez in opredelitev njihove vloge v novem Nacionalnem programu športa, v Pravilih OKSZŠZ in v Strategiji OKS-ZŠZ.
Predsednik in člani odbora so se v letu 2013 aktivno vključevali v pripravo navedenih
dokumentov s sodelovanjem na:
 Nacionalnem posvetu OKS-ZŠZ, 23.4. v Ljubljani ter 10. in 11. 10 v Zrečah,
 Posvetu z odgovornimi v občinah za šport, 24. 10 v Moravskih Toplicah,
 Predsednik in Janez Sodržnik sta interese OŠLR zastopala tudi kot člana Strokovnega
sveta za šport pri Vladi RS.
 Hasan Ibrić in Tomo Tiringer sta interese OŠLR zastopala v Svetu FŠ.
 Predsednik je bil tudi vodja delovne skupine za pripravo Strategije OKS-ZŠZ 20142023.
 Sodeloval je tudi na posvetih zvez, ki so same organizirale posvete z društvi na temo
navedenih tematik in sicer 21.11. na posvetu v Slovenskih Konjicah, 26.11. na
regijskem posvetu v Novi Gorici, 3.12. na regijskem posvetu za Pomurje, v Lendavi in
11.12. na regijskem posvetu za Koroško v Slovenj Gradcu, v letu 2014 pa na
regijskem posvetu za Posavje v Brežicah.
Predsednik odbora je tudi kot član Programskega sveta javnega zavoda RTV SLO zastopal
interese športa na lokalni ravni in njegovo vključevanje v programe nacionalne televizije in
radia, predvsem z umeščanjem vsebin športa mladih, športne rekreacije in drugih
netekmovalnih oblik športa. 4
Izvršni odbor je na predlog OŠLR imenoval 12 člansko delovno skupino za pripravo Vzorca
Pravilnika o merilih za sofinanciranje LPŠ v lokalni skupnosti, ki bo vsem slovenskim
občinam služil kot pripomoček pri njihovem delu.
Odbor je aktivno sodeloval tudi pri predlogu novih Pravil OKS, ki so bila sprejeta decembra
2013. Pri tem je ob soglasju znotraj vseh odborov prišlo do nove organiziranosti in sicer sta se
OŠLR in Odbor športa za vse združila v Strokovni svet športa za vse, kjer imajo od 15 članov
11 predstavnikov regijski predstavniki občinskih športnih zvez. V sklopu prenove Pravil OKS
33
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
in Poslovnika OŠLR smo pristopili tudi k smiselni regionalni razporeditvi, ki je regijo
Maribor razdelila na dva dela. Prvi gravitira na Mariborski okoliš, drugi na Ptujski okoliš.
Prav tako smo združili regiji Zasavje-Posavje v enotno regijo, ter Medvode priključili regiji
Ljubljana okolica.
Prav tako smo aktivno sodelovali pri pripravi Strategije OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023.
Strategija OKS-ZŠZ je najpomembnejši dokument ravnanja in obvladovanja krovne civilne
športne organizacije za uspešno sodelovanje s članicami. OKS-ZŠZ je na eni strani instrument
za doseganje prepoznanih in zastavljenih ciljev, na drugi strani pa skupnost interesov članic.
Ugotovili smo, kaj smo na področju civilne športne sfere naredili v preteklosti, kje smo,
predvsem pa, kam hočemo in kaj bomo delali v prihodnje. Predpogoj za uspešnost strategije
je nenehno vključevanje zastavljenih ciljev v vsakoletni program dela in dosledno spremljanje
izvajanja le-tega. Udejanjanje strategije ne bo možno brez sodelovanja članic. S sprejemom
na skupščini OKS-ZŠZ članice posvojijo strategijo in jo posredujejo osnovnim celicam
slovenskega športa - športnim društvom. Ob omenjenem celovitem pristopu, bomo po preteku
10 - letnega obdobja lahko realno presojali in ocenjevali uspešnost tega dokumenta s
poudarkom na medsebojni menjavi koristi. Predsednik OŠLR je pripravil tudi vzorec
Strategije razvoja športa v lokalni skupnosti kot pripomoček slovenskih občinskim športnim
zvezam za pripravo lastnih strategij.
Odbor športa na lokalni ravni je izvedel tudi volitve kandidatov za člane Strokovnega sveta za
šport pri Vladi RS, katere je nato potrdila tudi skupščina OKS in nazadnje še v začetku leta
2013 tudi Vlada RS, saj je v letu 2012 protestno odstopilo 5 članov strokovnega sveta zaradi
nestrinjanja z načinom dela resornega ministrstva.
Pristopili smo tudi k oblikovanju kriterijev za določanje prioritet sofinanciranja športnih
objektov na poziv Fundacije za šport RS.
Žal se je odbor moral seznaniti tudi s primeri nepremostljivih težav občinskih športnih zvez,
ki so postajale iz leta v leto v nekaterih občinah večje. Neustrezna podpora zvez je vodila do
zmanjšane aktivnosti večjega števila občinskih športnih zvez in v nekaterih primerih tudi do
ukinitve zveze.
Člani odbora tudi aktivno sodelujejo kot člani v novoimenovani delovni skupini skupaj z
MIZŠ pri nastajanju novega Zakona o športu.
4.6. PROMOCIJAŠPORTANALOKALNIRAVNI
Odbor športa na lokalni ravni je preko medijev v sodelovanju s člani odbora in regijskimi
predstavniki predstavljal primere dobre prakse na različnih področjih. Objave o programih,
dejavnostih in aktualnih zadevah občinskih zvez so bile zagotovljene v TV oddaji Migaj z
nami, ki je predvajana na nacionalni TV. O nekaterih dejavnostih pa smo poročali v o krogih
in E krogih – internih glasilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.
34
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
4.7. PRIDOBIVANJEFINANČNIHSREDSTEV
Sredstva za delo odbora smo črpali iz lastnih dejavnosti OKS in članarin zvez. V letu 2013 je
strokovna služba Odbora športa za vse prevzela tudi delo za Odbor športa na lokalni ravni, od
takrat naprej sta odbora imela tudi skupne seje in delujeta usklajeno v luči novih Pravil OKS,
ko bo oba odbora nadomestil 15 članski Strokovni svet športa za vse.
35
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
5. POROČILOODELUSLOVENSKEOLIMPIJSKEAKADEMIJE
VMANDATNEMOBDOBJU2010‐2014
Program in aktivnosti Slovenske olimpijske akademije v mandatnem obdobju 2010 – 2014 so
se navezovale na področja olimpizma z olimpijskim izobraževanjem in programom promocije
olimpijskih vrednot; zgodovine in kulture športa ter olimpijske zapuščine in širšega področja
fair playa.
Poleg aktivnosti v Sloveniji, je dobro potekalo tudi sodelovanje na mednarodni ravni.
Predstavniki SOA so se udeleževali kongresov, konferenc in drugih dogodkov, ki so potekali
v tujini na področju olimpizma, olimpijske akademije, fair playa.
5.1. DELOVANJESOA
Slovensko olimpijsko akademijo so v obdobju 2010-2014 sestavljali imenovani predsednik
SOA g. Miroslav Cerar in člani ga. Sonja Poljšak, dr. Stanislav Pinter, dr. Tomaž Pavlin, g.
Igor Topole, g. Jože Zidar, g. Jože Okoren in g. Bojan Jurovič, ki so se v celotnem obdobju
sestali na 10 sejah. Seje so potekale večinoma Ljubljani in tudi drugih krajih ob predhodni
najavi. Med člani je potekala medsebojna osebna komunikacija, kot tudi korespondenčno z
uporabo elektronske pošte.
Za izvajanje aktivnosti in letnih planov je skrbela strokovna služba – vodja programov SOA
Aleš Šolar ob sodelovanju s predsednikom in člani. Za izvedbo aktivnosti in projektov se je
angažiralo tudi zunanje sodelavce.
5.2. OLIMPIZEM, OLIMPIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA
OLIMPIJSKIHVREDNOT
Področje olimpijskega izobraževanja in promocije olimpijskih vrednot je SOA izvajala
samostojno, v sodelovanju z Odborom športa za vse, Odborom za vrhunski šport, komisijami
36
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
in drugimi institucijami. Organizirane so bile aktivnosti za športnike, otroke in mladino,
vrhunske športnike in tudi otroke s posebnimi potrebami.
Neposredno promocijo vrednot, olimpizma in športne zgodovine smo izvajali za udeležence:
 ZOI Vancouver 2010
 POI London 2012
 ZOI Sochi 2014
 MOI Singapur 2010
 MOI Innsbruck 2012
 MOI Nanjing 2014
 OFEM Liberec 2011
 OFEM Trabzon 2011
 OFEM Brasov 2013
 OFEM Utreht 2013
Poleg navedenih projektov in iger, smo promocijo vrednot, fair playa in olimpizma izvajali
tudi za udeležence mladinskih iger, udeležence iger treh dežel ter posredno tudi druge
športnike, ki so se kot predstavniki Slovenije udeležili največjih tekmovanj na mednarodni
ravni.
V sklopu večjih iger (olimpijske igre in mladinske olimpijske igre) smo vzpostavili posebna
projektna sodelovanja s slovenskimi šolami. Tako smo v tem obdobju poudarjeno sodelovali s
sledečimi šolami: OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, OŠ Destrnik – Trnovska Vas, OŠ
Prežihovega Voranca Jesenice, OŠ Grm Novo mesto, II. OŠ Celje, II. Gimnazijo Maribor in
Gimnazijo Nova Gorica.
V mandatnem obdobju 2010-2014 je SOA izdala novo knjigo – priročnik za izvajanje
olimpijskega izobraževanj z nazivom Olimpizem avtorja dr. Rajka Šugmana. V sodelovanju s
Klubom olimpijcev je bila izdana knjižica Naši olimpijci 1912-2012. Član SOA dr. Tomaž
Pavlin pa je bil urednik Almanaha OKS-ZŠZ, ki je izšel ob 20-letnici OKS.
Na področju športa otrok in mladine so pripravljeni razni programi, preko katerih pokrivamo
različne ciljne skupine otrok in mladine. SOA je nadaljevala s programom Mini olimpijada, v
katerega je vsako leto vključenih 8.000-9.000 otrok. Poleg tega programa pa so bili v tem
mandatnem obdobju razviti novi programi za ciljne skupine otrok in mladih in sicer Šolske
olimpijske igre, Olimpijske urice za otroke iz vrtcev in Olimpijski športni tabor. Šolske
olimpijske igre potekajo po predvidenih planih, večji dogodki pa so bili organizirani v letu
2014 v sodelovanju s šolami in II. Osnovno šolo Celje, katere učitelji in učenci so izvedli prve
zimske in prve poletne šolske olimpijske igre.
Olimpijske urice so potekale za otroke iz vrtcev. Otroke so v sklopu olimpijskih uric
obiskovali vrhunski športniki, jim predstavili svoje športe dosežke, medalje ter športno
opremo. Športniki pa so v sklopu olimpijske urice otrokom predstavili njihov šport in nekaj
gibalnih elementov iz programa treningov in tekmovanj.
37
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OKS in SOA pa sta za otroke prvič do sedaj izvedla olimpijski tabor – športne počitnice. V
letu 2012 v sodelovanju z Uniturjem je tabor potekal na Rogli. V letu 2014 pa so v
sodelovanju z BTC športne počitnice potekale v Vodnem mestu Atlantis.
Slovenska olimpijska akademija je v tem mandatnem obdobju pripravila tudi novi program
usposabljanja za pridobitev naziva Mentor olimpijskega izobraževanja. Program je leta 2011
potrdil Strokovni svet RS za šport in tako omogočil SOA, da izvaja program za uradno
pridobitev usposobljenosti skladno z Zakonom o športu. Program smo v vklopu projektov
usposabljanja, ki jih je vodil OKS Olimp, prvič izvedli v letu 2012 in udeležencem, ki so
uspešno zaključili program podelili uradne diplome.
5.3. ZGODOVINAINKULTURAŠPORTATEROLIMPIJSKAZAPUŠČINA
SOA je izvajala vrsto aktivnosti na področju zgodovine športa in olimpijske zapuščine. Med
najpomembnejšimi pa je bila izdelava razstave Kopije olimpijskih medalj in razstave
Slovenske športne in olimpijske znamke.
Prva uradna predstavitev razstave medalj je potekala v Kristalni palači BTC v Ljubljani. Prva
uradna predstavitev razstave znamk pa v Cankarjevem domu v Ljubljani. Preko celotnega
obdobja smo obe razstavi predstavili v številnih krajih in na zelo pomembnih lokacijah med
katerimi lahko izpostavimo Državni zbor RS, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Ministrstvo
za obrambo RS, Fakulteta za šport, SKB banka, GH Union, športne dvorane po Sloveniji,
kulturne ustanove, pomembnejše športne prireditve.
V sodelovanju s knjižnicami, muzeji, in drugimi kulturnimi ustanovami smo izvajali razna
predavanja in delavnice o olimpizmu in športni zgodovini.
Vsakoletno smo obeležili Dan MOK – 23. junij ter obeležili pomembnejše obletnice in
prelomnice slovenskega športa (150 let Sokola, 20 let OKS, obletnice pomembnih športnih
osebnosti.
V letu 2011 smo izdelali nov Bloudkov spomenik, saj je bil prvotni spomenik ing. Stanka
Bloudka postavljen v okolici objekta Hala Tivoli, kjer so ga pred leti ukradli. OKS in SOA sta
preko sredstev Olimpijske solidarnostni, MŠŠ in MOL zbrala zadosti sredstev, da je izbrani
avtor Mirsad Begič izdelal nov doprsni kip ing. Stanka Bloudka, ki je po novem postavljen v
preddverju Hale Tivoli.
V sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani in British Council pa smo postavili
razstavo priznanih britanskih umetnikov z motivi POI London 2012.
V sodelovanju s fotografom Alešem Fevžerjem je bila izdana knjiga Slovenski olimpijski
heroji in »open Air« olimpijska razstava velikih formatov v Jakopičevem drevoredu Park
Tivoli.
38
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
5.4. FAIRPLAYAKTIVNOSTIINAKTIVNOSTIAMBASADORJAZAFAIR
PLAY,STRPNOSTINŠPORT
Področje fair playa se navezuje predvsem na aktivnosti imenovanega ambasadorja in
namestnikov za fair play, strpnost in šport. Ambasadorja in namestnike imenuje Vlada
Republike Slovenije za 5 letno mandatno obdobje. Na področju fair playa so bile tako
aktivnosti realizirane preko letnega programa in sofinanciranja ambasadorja Miroslava
Cerarja ter namestnikov Petre Majdič in dr. Stanislava Pinterja.
Programsko so se aktivnosti izvajale na treh področjih:
 aktivno sodelovanje v organih Svetovnega fair play združenja, kjer je bil Miroslav
Cerar imenovan za člana Izvršnega odbora ter organih Evropskega fair play združenja,
kjer je bil Miroslav Cerar imenovan za podpredsednika EFPM
 aktivna udeležba na pomembnejših dogodkih v tujini in sicer na kongresih CIFP,
EFPM ter dogodkih drugih mednarodnih institucij, ki so potekali v Evropi in širše
 aktivnosti ambasadorja in namestnikov v Sloveniji, kjer je potekala udeležba na
pomembnejših mednarodnih prireditvah Sloveniji, na nacionalnih prireditvah, lokalnih
prireditvah ter na dogodkih, ministrstev, šol, izobraževalnih institucij in drugih
dogodkov, kamor so bili vabljeni ambasador Miroslav Cerar in namestnika Petra
Majdič in dr. Stanislav Pinter.
V sklopu fair play aktivnosti je potrebno izpostaviti tudi aktivnosti na področju športne – fair
play poteze ter razpisov mednarodnih institucij za podelitev fair play priznanja. Ambasador
je sproti nagrajeval izjemne dosežke na področju fair play, ki so se odvijali v Sloveniji.
Športne in druge organizacije so bile pozvane, da posredujejo primere športnega in fair play
ravnanja, ki se jih nato predlaga za posebna priznanja. Na mednarodni ravni pa je bilo na
predlog SOA podeljeno priznanje organizatorjem Bolnišničnih olimpijskih iger in priznanje
za vključevanje fair playa v programe mednarodnega komiteja za igre šolarjev.
5.5. SODELOVANJEZDRUGIMIORGANIZACIJAMI
Slovenski predstavniki so se udeležiti programov in srečanj v Grčiji v Olimpiji, ki jih je
organizirala Mednarodna olimpijska akademija. Predstavniki Slovenije so se udeležili
sledečih srečanj:
 za direktorje ali predsednike nacionalnih olimpijskih
 za mlade udeležence in mlade športnike
 za olimpijske medaliste
 za športne novinarje
Poleg srečanj v sklopu programa Mednarodne olimpijske akademije pa so se člani SOA in
imenovani predstavniki udeležili srečanj Evropskih olimpijskih akademij, dogodkov
sosednjih olimpijskih akademij, MOK kongresa na področju kulture in olimpijskega
izobraževanja, mladinskih taborov, izobraževalnih seminarjev in drugih dogodkov.
39
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Potekalo je poudarjeno sodelovanje s Komisijo športnikov in Klubov slovenskih olimpijcev.
Skupaj so bili razviti programi za podporo športnikom in sicer program tutorstva, program
solidarnostnega slada in program bonitet in ugodnosti za olimpijce in športnike.
5.6. PROMOCIJAAKTIVNOSTIVMEDIJIH
Preko medijev smo javnost obveščali o raznih programih in dejavnostih, ki jih je izvajala
Slovenska olimpijska akademija. Zagotovili smo objave v nacionalnih medijih, lokalnih in
regionalnih tiskanih medijih in tudi na TV oddajah.
Večji obseg vsebin pa je bil objavljen v internih medijih OKS in sicer O krogi in E krogi ter v
prilogi Dnevnika Denar In. Posebni prispevki o športu, zogodovini, olimpizmu in področju
športa otrok in mladih pa je bil vključen v TV oddajo ŠKL-šport mladih, ki je v letu 2013 in
2014 potekala v sodelovanju OKS, Zavod Planica, SUSA in Zavoda ŠKL.
40
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 10
Fax..: +386 1 230 60 11
http://www.sloado.si
[email protected]
6. POROČILO PROGRAMA ODDELKA ZA BOJ PROTI DOPINGU V OBDOBJU 2010–2014
6.1. UVOD
Olimpijskemu komiteju Slovenije-združenju športnih zvez je uspelo v preteklem štiriletnem
letnem obdobju, protidopinški program v Sloveniji reorganizirati, formalno opredeliti in ga
usmeriti v pravo smer razvoja.
Pomembnost programa, ki ga Mednarodni olimpijski komite označuje z visoko prioriteto,
nalaga OKS-u izjemno odgovornost do temeljnih pravic čistih športnikov, ki jo OKS-ZŠZ
uresničuje s svojo protidopinško politiko.
6.2. URESNIČEVANJEPROTIDOPINŠKEPOLITIKEOKS‐ZŠZ
Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je danes v Sloveniji osrednja nacionalna
organizacija na področju boja proti dopingu.
Z vpisom v sodni register, dne 25.9.2013 je SLOADO postala samostojna neodvisna pravna
oseba. Ustanovljena je bila kot pravna naslednica Nacionalne antidoping komisije (NAK) s
strani Olimpijskega komiteja Slovenije-združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ ustanovitelj) in je
v celoti prevzela in nadaljuje njeno delo. Reorganizacija NAK, ki je formalno delovala pod
okriljem OKS-ZŠZ, je bila nujno potrebna, saj je med leti 1999 in 2005 protidopinško gibanje
dobivalo vse širše globalne razsežnosti (ustanovitev Svetovne protidopinške agencije, sprejem
UNESCO konvencije, novela Svetovnega protidopinškega kodeksa, uvrstitev protidopinškega
programa v Olimpijsko listino itn.), čigar zahtevam NAK, zaradi podhranjenosti na različnih
41
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
področjih, po letu 2005 ni več uspela slediti. Izkazalo se je, da je za izvedbo svetovnega
protidopinškega programa bistvena organizacijska in finančna reorganizacija. Ustanovitev
neodvisne protidopinške organizacije je bila edina možna pot za izvajanje vseh obveznosti
sprejetih s strani svetovnega protidopinškega kodeksa, programa WADA in posledično
nacionalnega protidopinškega programa. S pomočjo izdelane Študijo o ustanovitvi neodvisne
antidopinške organizacije v Sloveniji (SLOADO v letih 2010-2012), poglobljenih dognanj in
primerjalno pravne analize drugih držav (predvsem evropskih) se je izkazalo, da bi lahko
ustrezno organiziranost, strokovnost, profesionalnost, neodvisnost delovanja NAK zagotovili
z ustanovitvijo samostojne pravne osebe zasebnega prava (zavoda), ki bo aktivno izvajal
svetovni program boja proti dopingu. Septembra leta 2013 je bila ustanovljena nacionalna
protidopinška organizacija. SLOADO nadaljuje prizadevanja NAK za celostno ureditev
protidopinškega področja v RS, predvsem z vidika finančne neodvisnosti ter posledične
funkcionalne neodvisnosti organizacije. V ta namen je SLOADO pripravila novo študijo oz. v
določenih točkah nadgradila zgoraj omenjeno študijo v kateri največji poudarek daje zakonski
ureditvi protidopinškega področja v RS (Študija o nadaljnjem razvoju in delu Slovenske
antidoping organizacije v letu 2015) in sicer v obliki posebnega protidopinškega zakona, ki po
mnenju pravne stroke zagotavlja večjo učinkovitost, prepoznavnost in veljavo.
6.3. TESTIRANJA
Kontrola dopinga (testiranje ali odvzem vzorcev) je pomemben del spodbujanja in ohranjanja
športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov.
Kontrola dopinga je sestavljena iz testiranja, ki ga izvede protidopinška organizacija
SLOADO in analize vzorca v laboratoriju, ki ga je akreditirala Svetovna protidopinška
agencije (WADA).
6.3.1. NACIONALNIPROGRAMTESTIRANJ
Nacionalni program testiranj je potekal na in izven tekmovanj in je bil izveden v skladu s Svetovnim protidopinškim kodeksom in Mednarodnimi standardi za testiranja. Tabela 1: Analiza nacionalnega programa testiranj v letih 2010-2014
Leto
Št. testiranj
2010
*
2011
16
2012
79
2013
219
2014
187**
2013
134
2014
164**
Legenda:*podatki so predstavljeni na koncu, **testiranja še potekajo 6.3.1.1. TESTIRANJANATEKMOVANJIH
Tabela 2: Analiza testiranj na tekmovanjih v letih 2010-2014 Leto
Št. testiranj IC
2010
*
2011
0
2012
5
Legenda: IC-na tekmovanju, * podatki so predstavljeni na koncu, **testiranja še potekajo
42
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Testiranja na tekmovanjih v letih 2013 in 2014 so bila izvedena s pomočjo nacionalnih
panožnih športnih zvez po sistemu sofinanciranja 50:50. Testiranja so se izvajala na
tekmovanjih:
 Kolesarske zveze Slovenije,
 Atletske zveze Slovenije,
 Nogometne zveze Slovenije,
 Košarkarske zveze Slovenije.
Nacionalni program testiranj je bil do sedaj možen le ob finančni pomoči NPŠZ, zato se je
izvajal le v štirih športnih panogah.
6.3.1.2. TESTIRANJAIZVENTEKMOVANJ
Testiranja izven tekmovanj SLOADO izvaja na športnikih Nacionalna skupina za testiranje
(NRTP), ki je bila ustanovljena oktobra 2011. Število športnikov v NRTP je močno odvisno
od olimpijskega ciklusa in variira med 40 in 100 športniki. Od ustanovitve NRTP dalje je
SLOADO strmela k temu, da bi bil vsak športnik, član NRTP testiran vsaj enkrat letno,
vendar zaradi omejenih finančnih sredstev to ni bilo mogoče.
Tabela 3: Analiza testiranj izven tekmovanj v letih 2010 - 2014
Leto
Št. testiranj OOC
2010
*
2011
16
2012
74
2013
85
2014
23**
Legenda: OOC-izven tekmovanj, * podatki so predstavljeni na koncu, **testiranja še potekajo
V letu 2014 smo tako testirali le dobro polovico vseh športnikov - članov NRTP, kar je veliko
premalo za uspešno izvajanje preventivnega programa testiranj izven tekmovanj, saj bi vsak
športnik moral biti testiran večkrat letno.
6.3.2. PROGRAMTUJIHNAROČNIKOV
SLOADO izvaja tudi testiranja na in izven tekmovanj po naročilu tretje osebe – drugih
protidopinških organizacij, mednarodnih zvez ali organizatorjev mednarodnih tekmovanj.
Tabela 4: Analiza testiranj programa tujih naročnikov v letih 2010 - 2014
Leto
Št. testiranj tuji naročniki
2010
*
2011
262
2012
140
2013
185
2014
138**
Legenda: * podatki so predstavljeni na koncu, **testiranja še potekajo
Število testiranj na podlagi tujih naročnikov je vsako leto odvisno od velikih mednarodnih
prireditev v Sloveniji. V zadnjih letih je bila SLOADO tako pristojna za testiranja na SP v
veslanju, Bled 2012; EP v krosu, Velenje 2012; mladinskem svetovnem prvenstvu v judu,
Ljubljana 2013; EP v košarki, Ljubljana 2013; … Ob tem smo v vseh letih izvajali testiranja
43
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
na različnih tekmah svetovnega pokala v Sloveniji kot so npr. plezanje, gimnastika, atletika,
kajak-kanu, gorski teki, …
*V letu 2010 je bilo izvedenih skupno 176 testiranj, 137 na tekmovanjih in 39 izven
tekmovanj. Zaradi drugačnega vodenja statistike testiranj le teh ni mogoče razvrstiti v zgornje
tabele.
6.4. UPRAVLJANJE Z REZULTATI, NAPAKE V PROGRAMU
POSREDOVANJALOKACIJINDISCIPLINSKIPOSTOPKI
Postopki upravljanja z rezultati se vodijo na mednarodnem ali nacionalnem nivoju skladno s
pristojnostjo organizacije, ki vodi postopek. SLOADO je na podlagi nacionalnega pravilnika
od leta 2010 dalje pristojna za upravljanje z rezultati za vse nacionalne panožne športne zveze
v Sloveniji, tudi v primeru, če mednarodna zveza preda postopek v odločanje na nacionalni
nivo svoji nacionalni panožni zvezi. Za izvajanje omenjenih postopkov, SLOADO zagotavlja
ustrezne pravne in medicinske strokovnjake, ki vodijo zahtevane postopke.
6.4.1. POSTOPKIZARADINAPAKVPROGRAMUPOSREDOVANJALOKACIJ
Športniki, člani NRTP morajo redno posredovati in posodabljati svoje lokacije v spletnem
orodju ADAMS. V primeru, da tega ne storijo, se jim lahko zabeleži ne posredovana prijava
lokacije ali neuspešno testiranje. Tri napake v obdobju 18 mesecev pomenijo kršitev
protidopinških pravil in proti njim se uvede disciplinski postopek.
Komisija za ugotavljanje napak v programu posredovanja lokacij je v letu 2012 zabeležila 15
napak, v letu 2013 - 47 napak in v letu 2014 - 14 napak. En športnik je bil zaradi treh napak
izločen iz športa.
6.4.2. DISCIPLINSKIPOSTOPKI
Športniki, izločeni iz športa zaradi kršitve protidopinških pravil:
 Ivan Držič, 2010, košarka, THC, 3 mesece – izvedla Zdravniško-protidopinška
komisija Košarkarske zveze Slovenije;
 Tadej Valjavec, 2010, kolesarstvo, biološki potni list, CAS 2 leti;
 Blaž FURDI, 2012, kolesarstvo, amfetamini, 2 leti – izvedla nacionalna protidopinška
organizacija Avstrije;
 Boštjan BUČ, 2012, atletika, 3 napake v programu posredovanja lokacij, 1 leto;
 Robert VREČER, 2013, kolesarstvo, klomifen, 20 mesecev.
44
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
6.5. TERAPEVTSKEIZJEME(TI)
Odbor za izdajo terapevtskih izjem, ki deluje v pristojnosti SLOADO, proučuje in podeljuje
TI za športnike, ki tekmujejo na nacionalnem nivoju in so lahko predmet kontrole dopinga.
Tako morajo za TI pri SLOADO zaprositi vsi člani Nacionalne skupine za testiranje (NRTP)
ter vsi ostali športniki, ki tekmujejo na prireditvah na najvišji ravni v Sloveniji oz. na
mednarodni tekmovanjih v tujini.
Tabela 5: Analiza obravnavanih in podeljenih terapevtskih izjem v letih 2010 - 2014
Leto
Obravnavane TI
Podeljene TI
2010
2011
43
20
2012
26
8
2013
27
9
2014
6.6. OZAVEŠČANJE,INFORMIRANJEINUSPOSABLJANJE
Osnovno načelo programov ozaveščanja in informiranja za šport brez dopinga je ohranitev
športnega duha, ki ga doping spodkopava. Cilj je preprečevati namerno ali nenamerno
uporabo prepovedanih snovi in prepovedanih postopkov s strani športnikov. Programi
informiranja se osredotočajo na zagotavljanje osnovnih protidopinških informacij športnikom.
Programi ozaveščanja se osredotočajo na preventivo. Preventivni programi temeljijo na
vrednotah ter so namenjeni športnikom in spremljevalnemu osebju, še zlasti pa se
osredotočajo na mlade ljudi, tako da se izvajajo v šolskih programih.
Programi usposabljanja so namenjeni uradnikom za kontrolo dopinga in uradnikom za
odvzem krvi. SLOADO je v zadnjih letih vzpostavila sistem, ki zagotavlja, da je osebje za
odvzem vzorcev ustrezno usposobljeno za izvajanje svojih nalog.
6.6.1. OZAVEŠČANJE
Dobra ozaveščenost in znanje s področja boja proti dopingu pomeni ustvarjanje generacije
slovenskih športnikov, ki na svoji športni poti ne bo uporabljala prepovedanih snovi in
postopkov.
Tabela 6: Statistika ozaveščanja v letih 2010 – 2014
Ciljna skupina/leto
Športniki
Starši, študentje, trenerji
Ozaveščanje na prireditvah
2010
*
*
*
2011
135
378
2012
260
34
11
2013
391
413
2.656
2014
385**
368**
1514**
Legenda: *statistika udeležencev se je vodila na drugačen način in ni možna direktna primerjava z ostalimi leti ,
**ozaveščanja še potekajo
Programi ozaveščanja so bili namenjeni predvsem mladim športnikom ter njihovemu
spremljevalnemu osebju. SLOADO si je prizadevala vzpostaviti primeren sistem ozaveščanj
45
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
po NPŠZ, saj smo menja, da bi morali vsi mladi športniki imeti znanje s področja boja proti
dopingu. NPŠZ se vsako leto bolj zavedajo pomembnosti naših programov vendar pa kljub
temu še nismo uspeli vzpostaviti sistema ozaveščanja z vsemi zvezami in posledično klubi.
Od šolskega leta 2011/2012 dalje SLOADO uspešno izvaja ozaveščanja za dijake – športnike
na slovenskih srednjih šolah in gimnazijah s športnimi oddelki. V prvem letu so bili v
program ozaveščanja vključeni dijaki vseh štirih letnikih, v nadaljnjih letih pa le dijaki prvih
letnikov. Skupno je bilo v program ozaveščanja vključenih 2.252 dijakov – športnikov. S
programom ozaveščanja na srednjih šolah bomo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu.
6.6.2. INFORMIRANJE
Informiranje poteka v obliki tiskanega gradiva ter spletne strani in socialnih omrežij.
SLOADO si prizadeva tako športnikom kot tudi drugim deležnikom v športu preko tiskanega
gradiva (priročnikov, letakov, zloženk in plakatov) podati vse osnovne protidopinške
informacije. Od leta 2011 dalje so športnikom tako na voljo zloženka o nevarnostih dopinga,
zloženka in letak s splošnimi informacijami o boju proti dopingu, protidopinški priročnik za
športnike ter plakati o nevarnosti dopinga.
SLOADO na svoji spletni strani www.sloado.si, ki v slovenskem in angleškem jeziku obstaja
že od leta 2011 in je bila v letu 2014 prenovljena, zagotavlja vse informacije, povezane z
bojem proti dopingu v Sloveniji in v svetu. Stran se redno posodablja, tako da so
uporabnikom vedno na voljo najnovejše informacije.
Poleg spletne strani je SLOADO prisotna tudi na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter in
Instagram), kjer so dnevno objavljene novice s sveta boja proti dopingu ter preko katerih
želimo predvsem mlajšo generacijo spodbuditi, da se aktivno pridruži boju proti dopingu.
6.6.3. USPOSABLJANJE
SLOADO za uradnike za kontrolo dopinga in uradnike za odvzem krvi organizira letne
licenčne seminarje, v skladu s potrebami pa tudi usposabljanja za pridobivanje novega osebja
za odvzem vzorcev.
Usposabljanje za osebje za odvzem vzorcev je bilo izvedeno v letih 2011 in 2012.
SLOADO mora zagotoviti, da je osebje za odvzem vzorcev zaključilo program usposabljanja
ter da pozna zahteve Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave, preden podeli
akreditacijo. Akreditacija velja za obdobje največ dveh let. Osebje za odvzem vzorcev je
pozvano na ponovitev celotnega usposabljanja, če ni sodelovalo pri dejavnostih glede
odvzema vzorcev v letu pred ponovno akreditacijo.
46
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
6.6.4. MEDNARODNIPROJEKTI
Od leta 2010 je SLOADO sodelovala pri naslednjih projektih:
 Evropska protidopinška pobuda (EADIn); december 2010 do marec 2012, partner v
projektu;
 European athletics young leader community; od 2012;
 European youth & sport forum; Ciper, november 2012;
 Z mladimi ambasadorji proti dopingu (UNESCO); junij 2013 do december 2013,
nosilec projekta;
 Izberi pravo pot na maraton (UNESCO); oktober 2014 do november 2014, nosilec
projekta.
V sklopu projekta EADIn in »Z mladimi ambasadorji proti dopingu« je SLOADO izbrala in
usposobila skupino (30) mladih protidopinških ambasadorjev, ki ob strokovnem vodstvu
postajajo nosilci programov ozaveščanja mladih slovenskih športnikov.
SLOADO si preko mednarodnih projektov (EADIn, UNESCO, Erasmus +) poizkuša vsako
leto zagotoviti dodatna finančna sredstva, namenjena ozaveščanju in informiranju različnih
ciljnih skupin. V letih 2011 in 2012 smo sodelovali kot partner v projektu EADIn. V letih
2013 in 2014 smo kot nosilci projekta uspešno pridobili sredstva s strani UNESCO Sklada za
preprečevanje dopinga v športu, v letu 2014 smo tudi kandidirali za sredstva v programu
Erasmus + , kjer pa rezultati še niso znani.
6.7. FINANČNOPOROČILO
6.7.1. FINANČNAREALIZACIJAPOLETIH–PRIHODKI
Tabela 7: Finančna realizacija prihodkov v letih 2010 – 2014
Prihodki/leto
2010
2011
2012
2013
2014
FŠO
60.000
65.000
50.000
84.300
49.195
MIZŠ
80.000
80.000
80.000
74.600
80.000
OKS
36.886
51.720
40.544
55.000
25.000
OSTALO
4.560
11.280
8.155
17.000
35.000
SKUPAJ
183.456
208.000
178.699
230.900
189.195
47
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
6.7.2. FINANČNARELAIZACIJAPOLETIH–ODHODKI
Tabela 7: Finančna realizacija odhodkov v letih 2010 – 2014
leto 2010 2011 2012 2013 2014 odhodki 169.331 201.000 195.630 242.824 235.000 * 
* pomeni oceno realiziranih sredstev v letu 2014.
48
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
7. POROČILOODELU
SLUŽBEZAODNOSEZJAVNOSTMI2010‐2014
V letu 2011 se je nadaljevalo sodelovanje s slovenskimi mediji. Korektno in v obojestransko
zadovoljstvo nadaljujemo vsebinsko sodelovanje z Dnevnikom, saj imamo vsakih 14 dni v
redni Dnevnikovi prilogi Dnevnik IN 1 stran, na kateri bralce informiramo o najaktualnejših
dogodkih iz dejavnosti OKS. Prav tako objavljamo teme s področja Športa za vse. Omenjeno
sodelovanje se je razvilo v korektno in kontinuirano poročanje tega segmenta delovanja
Olimpijskega komiteja Slovenije; Na TV Slovenija ima OKS polurno oddajo o športu in
rekreaciji Migaj z nami, ki je na sporedu 2. TV mreže nacionalne TV postaje vsak zadnji
petek v mesecu v izrazito boljšem terminu kot poprej ( ob 17. uri) ter s ponovitvijo ob
sobotnih popoldnevih. Čeprav finančna situacija ni rožnata, oddaja denarno ni »pokrita«,
obstaja upanje, da bomo z omenjenim projektom nadaljevali tudi v prihodnje.
Poleg standardnih oblik komuniciranja z domačimi in tujimi javnostmi, s katerimi smo
spremljali redne dejavnosti OKS-ZŠZ, je bila še posebej velika pozornost v letu 2012
namenjena osrednjemu športnemu dogodku – olimpijskim igram v Londonu.
Osnovni cilj medijskega projekta London 2012 ( pred, med in po igrah) je bil objektivno in
ažurno ter z relevantnimi informacijami »zalagati« slovenske novinarje. Mnenje je, da so bile
naloge s tega področja opravljene dobro, celovito oceno pa so posredovali strokovnjaki za
področje medijskega komuniciranja in strokovne analize medijskega pojavljanja v času iger
(posebna priloga je na voljo na OKS). Naj ob tem dodamo, da je bilo sodelovanje z vsemi
akreditiranimi slovenskimi novinarji (kot tudi s tistimi, ki so poročali iz Slovenije) s strani
predstavnikov sedme sile ocenjeno kot korektno in profesionalno. Če pustimo ob strani nekaj
člankov z negativno konotacijo in morda preveč kritičnim razmišljanjem, je potrebno
poudariti, da je bilo poročanje korektno in s pozitivnim nabojem. V smislu načrtovanega je
bilo delo opravljeno korektno in profesionalno.
Kot rdeča nit se je vseskozi leta 2012 vlekla, včasih tudi neprijetna komunikacija z državo, oz.
z Ministrstvom za izobraževanje, kulturo, znanost in šport. Ob dejstvu, da nam resorno
ministrstvo za delovanje v letu 2012 ni namenilo niti eura in ob »tiho« najavljeni nameri, da
bo enako tudi v letu 2013, je jasno, da se bo trend »dopisovanja« z državo še nadaljeval.
49
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
15. oktobra smo, v skladu s finančnimi možnostmi, korektno obeležili Dan OKS, pripravili
odmevno novinarsko konferenco o uspehih in težavah, s katerimi se je v letu 2012 srečeval
zamejski šport in aktivno sodelovali pri organizaciji tradicionalne prireditve Športnik leta.
V letu 2013 smo nadaljevali z izdajanjem rednih publikacij Olimpijskega komiteja Slovenije (
6x letno Olimpijski krogi, tedenski pregled aktualnosti v elektronski obliki: e-krogi). Tudi v
letu 2013 so, zaradi varčevalnih ukrepov, olimpijski krogi izhajali vsaka dva meseca;
omenjeni trend se bo nadaljeval tudi v 2014. 1850 dobitnikom olimpijskih krogov smo
postregli z najširšo paleto športnega dogajanja v Sloveniji in tujini, predstavili NPŠZ,
informirali športno javnost o delu OKS, njegovih organov, komisij, športnih tekmovanjih pod
okriljem OKS.
Na področju socialnih medijev smo naredili nov korak naprej, twitter in facebook sta
verificirala slovenska olimpijska profila, kar v Sloveniji ni uspelo še nobeni športni
organizaciji, prav tako je to bolj izjemna kot pravilo v širši regiji. Gre za pomembno priznanje
dveh najbolj priljubljenih socialnih medijev.
Tudi sicer so bili v letu 2013 stalnica delovanja na področju odnosov z javnostmi kontinuirani
kontakti z novinarji najširšega kroga slovenskih medijev. Pošten odnos, brez razlikovanja, oz.
favoriziranja posameznega medija in osebni kontakti z novinarji so se ponovno izkazali za
pomemben element profesionalnega sodelovanja s sedmo silo in s to prakso velja nadaljevati
tudi v prihodnje.
Kmalu po nastopu leta 2014 nas je v praksi čakal impozantni projekt zimskih olimpijskih
iger Soči 2014. Osnovni cilj medijskega projekta Soči 2014 ( pred, med in po igrah) je bil
objektivno in ažurno ter z relevantnimi informacijami »zalagati« slovenske in tuje novinarje.
Sodeč po izkušnjah iz treh olimpijskih iger (Peking, Vancouver, London) se segment odnosov
z javnostmi vztrajno razvija. Soči 2014 je bil nov dokaz, da smo lahko uspešni le kadar je leta plod skupinskega dela in sodelovanja celotnega vodstva reprezentance. In vse skupaj le
rezultat intenzivnega ukvarjanja (izobraževanja) športnic in športnikov, ki tako vedo kaj in
kako jih čaka na prizorišču.
Olimpijski socialni mediji so se dobesedno razmahnili; Po podatkih Mednarodnega
olimpijskega komiteja je bil nacionalni komite iz Slovenije na področju socialnih medijev na
devetem mestu, pred mnogimi velikani iz olimpijske družine.
Strokovno opredelitev celoletnega dela odnosov z javnostmi je, tako kot za celotno obdobje
2010 - 2014 podala analiza Medijskega pojavljanja OKS-ZŠZ.
50
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
8. POROČILO O DELU POSLOVNO ‐ MARKETINŠKEGA SVETA OKS ZA OBDOBJE 2010 ‐ 2014
8.1. ČLANIPOSLOVNO‐MARKETINŠKEGASVETAOKS
Število članov: 17
PREDSEDNIK: Franjo BOBINAC
PODPREDSEDNICA: Maja MAKOVEC BRENČIČ
ČLANI: Vojka RAVBAR, Jure APIH, Janez BUKOVNIK, Janez MATOH, Damjan
PINTAR, Iztok SILA, Ivo TOMC, Tone VOGRINEC, Anton BALAŽIČ, Robert HERNEC,
Brigita LANGERHOLC ŽAGER, Miha ŠKERBINEC
Ob ustanovitvi (na prvi seji 12.5.2011) je takratni Marketinški svet štel 13 članov. V začetku
leta 2011 se je 13 članom Poslovno marketinškega sveta pridružil Miha Škerbinec
(predstavnik Slovenske vojske). Konec leta 2013 je predsednik Poslovno-marketinškega sveta
OKS sprejel 3 nove člane v svet, in sicer Uršo Manček (Zavarovalnica Triglav), Romana
Dobnikarja (Petrol) in Tomaža Ambrožiča (S.V.-RSA). Število članov se je povečalo na 17.
8.2. SREČANJAPOSLOVNO‐MARKETINŠKEGASVETAOKS
Število srečanj 2010-2014:
Datum
12.05.2011
25.08.2011
20.03.2012
20.11.2012
28.03.2013
03.12.2013
Tema
Konsituiranje MS
Delovno srečanje - pregled vseh 8 področij
Podoba slovenskega športa
Marketinški model OKS-a
Blagovna znamka OKS
Delovno kosilo - najožja skupina
51
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Datum
04.02.2014
10.04.2014
09.10.2014
Tema
Tekoče aktivnosti in predstavitev novega delovanja
Poudarek na prenovi kodeksa OKS
Prenova kodeksa in pregled aktivnosti po področjih
8.3. PREIMENOVANJESVETA
V letu 2013 smo Marketinški svet preimenovali v Poslovno-marketinški svet OKS, saj je eden
od ciljev sveta, da postane s svojimi aktivnostmi še bolj poslovno orientiran in učinkovit.
8.4. POROČILOODELU
8.4.1. VSEBINSKAPODROČJAINSKRBNIKI
Izbrani člani so tudi v obdobju 2010 - 2014 skrbeli za vsebinska področja, ki smo jih določili
na začetku mandata leta 2011.
Področje
Blagovna znamka OKS
Marketinški progam 2012-2016
Podoba slovenskega športa
Šport za vse
Zvez članice OKS
Komuniciranje OKS
Mednarodno sodelovanje
Vloga športa v slovenski družbi
CRM
Trženje in prodaja navijaških izdelkov (merchandizing)
Organizacija dogodkov
Skrbnik
Maja Makovec Brenčič
Iztok Sila
Ivo Tomc
Vojka Ravbar
Brigita Langerholc Žager
Toni Balažič
Damjan Pintar
Jure Apih
Urša Manček
Roman Dobnikar
Tomaž Ambrožič
8.4.2. KRATKIPOVZETKIDELOVANJAPOPOSAMEZNIHPODROČJIH
8.4.2.1. BLAGOVNAZNAMKAOKS
Skupaj s skrbnico področja, Majo Makovec Brenčič, smo začeli urejevati blagovno znamko
OKS, pri čemer smo najprej analizirali trenutno stanje in nato postavili izhodišča za nadaljnji
razvoj znamke.
52
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Razvoj blagovne znamke je tesno povezan s strategijo OKS, ki je bila sprejeta konec leta
2013.
Dogovorili smo se, da na podlagi strategije postopno razvijamo blagovno znamko in
podznamke.
Skrbnica: Maja Makovec Brenčič
8.4.2.2. MARKETINŠKIPROGRAM2012‐2016
Glavni aktivnosti tega področja sta bili priprava prenove Kodeksa OKS, katerega osvežitev
smo dorekli ob koncu mandata in priprava na prenovo marketinškega programa za obdobje
2016-2020, ki pa je v teku.
Skrbnik: Iztok Sila
8.4.2.3. PODOBASLOVENSKEGAŠPORTA
V letu 2013 smo izdali priročnik »Slovenske športne barve in uporaba državnih simbolov«,
ki je v pomoč vsem subjektom, vključenim v slovenski šport, pri kreiranju usklajene podobe.
Več ključnim uporabnikom slovenskih športnih barv smo priročnik tudi predstavili in bili
aktivni pri uvajanju barv in simbolov v prakso. Ob koncu mandata ugotavljamo, da je skoraj
75% zvez članic OKS prevzelo podobo (med njimi vsi ekipni športi).
Skrbnik: Ivo Tomc
8.4.2.4. ŠPORTZAVSE
Pripravljena so bila vsebinska izhodišča za pripravo strategije in izvedbenega načrta.
Skrbnica: Vojka Ravbar
8.4.2.5. ZVEZČLANICEOKS
Področje sodelovanja z zvezami članicami OKS smo aktivno spremljali. Za naslednji mandat
je planiran večji poudarek temu področju.
Skrbnik: Brigita Langerholz Žager
53
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
8.4.2.6. KOMUNICIRANJEOKS
Področje, kjer je ob rednem spremljanju aktivnosti ostal še izziv nadgradnje naslednji mandat.
Skrbnik: Toni Balažič
8.4.2.7. MEDNARODNEAKTIVNOSTI
Na mednarodnem področju smo bili aktivni:
 poslovni dogovori o sodelovanju OKS-a z Deutsche Sport Ausweiss na področju
Active Slvoenia;
 ustvarjanje priložnosti za nova poslovna sodelovanja poslovnih partnerjev OKS z
mednarodnimi poslovnimi subjekti;
 prenos znanja in pomoč drugim nacionalnim olimpijskim komitejem (program za
albanske športnike na Rogli, predavanje na Malti);
 drugo.
Skrbnik: Damjan Pintar
8.4.2.8. VLOGAŠPORTAVSLOVENSKIDRUŽBI
Pripravljena je bila poglobljena refleksija stanja na področju vloge športa v slovenski družbi,
ki bo predstavljala pravo osnovo za pripravo aktivnosti na tem področju v naslednjem
mandatu.
Skrbnik: Jure Apih
V zaključnem delu mandata so se Poslovno marketinškemu svetu priključili še Urša Manček,
Roman Dobnikar in Tomaž Ambrožič, ki so se pričeli ukvarjati z novimi področji, na katerih
bodo aktivnosti izvedene v novem mandatu:
8.4.2.9. CRM
Predstavljen je bil koncept CRM sistema in nakazni prvimi koraki uvajanja v OKS okolje.
Skrbnica področja: Urša Manček
8.4.2.10. PRODAJANAVIJAŠKIHIZDELKOVOKS
54
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Aktivnosti na tem področju se izvajajo v okviru strokovne službe, ki je tudi pripravila novo
strategijo in izvedbeni načrt za leti 2015-2016.
Skrbnik: Roman Dobnikar
8.4.3. ORGANIZACIJADOGODKOV
Predstavljene so bile usmeritve za delovanje na tem področju, kjer je namen v letu 2015 tudi
formalno ustanoviti skupino, ki bo pokrivala organizacijo dogodkov za celoten slovenski
šport.
Skrbnik: Tomaž Ambrožič
55
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
9. POSLOVNO‐MARKETINŠKA DEJAVNOST OKS POROČILO 2011 ‐ 2014
Obdobno poročilo poslovno-marketinške dejavnosti OKS s poudarki na leto 2014 zajema tri
segmente: marketinške aktivnosti s poslovnimi partnerji, aktivnosti na področju poslovne
dejavnosti OKS ter druge poslovno-marketinške aktivnosti.
Glede na to, da smo nove poslovne aktivnosti začeli izvajati šele v drugi polovici leta 2013, je
glavni poudarek še vedno na marketinških aktivnostih oziroma sodelovanju s sponzorji in
poslovnimi partnerji, ki predstavljajo tudi največji del poslovnih prihodkov OKS. Ti so se od
leta 2011 naprej spreminjali in v letu 2014 dosegli vrhunec s preko 1.9 mio pogodbenih
prihodkov. Veseli dejstvo, da ob koncu pogodbenega obdobja ob rekordnem deležu poslovnih
prihodkov iz naslova pogodb naraščajo finančna sredstva, ki so presegla 60% vseh prihodkov.
Ob prihodkih ustvarjenih s poslovnimi partnerji na osnovi dolgoročnega sodelovanja so bili v
zadnjih štirih letih storjeni odločilni koraki pri trženju slovenske olimpijske kolekcije, tržnih
programih za sponzorje ter druge deležnike iz gospodarstva, v zadnjem letu pa je OKS pričel
intenzivno delovati na pridobivanju evropskih sredstev direktno v Bruslju in v sodelovanju z
mednarodnimi partnerji. Projkete Olimpijske solidarnosti smo razširili iz Odbora za vrhunski
šport tudi na ostala področja in jih povezali s poslovnimi vsebinami.
NABOR POSLOVNO MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI
1.
Marketinške aktivnosti s poslovnimi partnerji:
1.1. Pogodbe s poslovnimi partnerji OKS, Kodeks ravnanja s poslovnimi subjekti v
okviru marketinške dejavnosti OKS
1.2. Projekti športnih iger v mandatnem obdobju in še posebej ZOI Soči 2014, MOI
Nanjing 2014, EOG Baku 2015
1.3. Projekti Športa za vse in Športa mladih
1.4. Sodelovanje in pomoč športnim zvezam, članicam OKS
1.5. Poslovno marketinške aktivnosti v mednarodnem okolju
56
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
2.
Poslovna dejavnost v obdobju 2011-2014:
2.1. Prodaja olimpijskih izdelkov
2.2. Novi projekti olimpijske solidarnosti od leta 2013 dalje
2.3. EU projekti od leta 2014 dalje
2.4. Organizacija mednarodnih športnih in s športom povezanih dogodkov v Sloveniji od
leta 2013 dalje
2.5. Poslovno marketinške aktivnosti v mednarodnem okolju od leta 2013 dalje
2.6. Podoba slovenskega športa (olimpijska kolekcija, olimpijski navijaški izdelki,
nacionalni komplet)
3.
Druge poslovno-marketinške aktivnosti v v obdobju 2011 - 2014:
3.1. Anti-ambush aktivnosti
3.2. Druge aktivnosti
Opazovano obdobje so zaznamovale tako poletne kot zimske olimpijske igre ter evropske in
svetovne igre mladih kakor tudi mediteranske igre.
Leto 2014 je bilo zaznamovano predvsem z aktivnostmi, vezanimi na zimske olimpijske
igre Soči 2014, ki smo jih načrtovali samostojno in v povezavi s sponzorji olimpijske
reprezentance Slovenije. Drugo polovico olimpijskega leta 2014 so zaznamovale aktivnosti,
vezane na mladinske olimpijske igre Nandžing 2014. Posebna pozornost je bila namenjena
obnovitvi pogodb s sponzorji in partnerji, s katerimi imamo sklenjene pogodbe vezane na
zimski olimpijski ciklus. V letu 2013 smo na poslovnem področju pričeli z aktivno vlogo pri
koordinaciji projektov, ki jih (so)financira Olimpijska solidarnost in že v letu 2014 uspeli
z nekaterimi novimi kandidaturami vezanimi na olimpijsko reprezentanco oziroma dejavnost
OKS. Precejšen del aktivnosti pa je predstavljalo tudi nadaljevanje koncepta razvoja prodaje
olimpijskih izdelkov s ciljem razširitve nabora artiklov in razširitve prodajne mreže. Vedno
večjo pozornost se namenja tudi področju športa za vse, ki v vsebinskem in marketinškem
smislu predstavlja velik potencial za OKS in slovenski šport v celoti.
Novost v delovanju poslovno marketinškega oddelka je poudarek na poslovni dejavnosti
OKS izven dolgoročnih partnerskih pogodb.
V to skupino sodijo:
 EU Projekti,
 organizacija mednarodnih športnih in s športom povezanih dogodkov,
 trženje Slovenije kot destinacije za priprave športnikov in športnih ekip ter
 pričetek trženja nacionalnih olimpijskih centrov v sodelovanju z zvezami in drugimi
partnerji.
57
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.1. MARKETINŠKEAKTIVNOSTISPOSLOVNIMIPARTNERJIOKS
9.1.1. POGODBE S POSLOVNIMI PARTNERJI OKS IN KODEKS RAVNANJA S
POSLOVNIMISUBJEKTIVOKVIRUMARKETINŠKEDEJAVNOSTIOKS
V obdobju 2011-2014 je OKS sodeloval s približno 40 poslovnimi partnerji, ob koncu leta
2014 pa ima podpisanih 19 sponzorskih in 24 partnerskih pogodb. Med sponzorskimi podjetji
je delež denarnih sredstev približno 65% vseh sponzorskih prispevkov. Vložek partnerskih
podjetij pa je v večini, približno 85%, v blagu oz. storitvah, ki jih OKS oz. njegove članice
potrebujejo. V letu 2014 je prvič preseženo skupno 60% finančnih sredstev v odnosu na
skupne prihodke. Pogodbeni izkupiček brez drugih poslovnih dejavnosti pa se bo približal 2
mio eurov.
Zagotovljeni prihodki OKS iz naslova sponzorskih, partnerskih, donatorskih pogodb in drugih
poslovnih aktivnosti ob koncu obdobja za leto 2014 znašajo preko 2,4 mio €.
9.1.1.1. SPONZORJIOLIMPIJSKEREPREZENTANCESLOVENIJE
V obdobju 2011-2014 smo na novo podpisali sponzorske pogodbe z AML in Peakom, ob
koncu 2013 pa še s podjetji Sij in HSE. V zadnjem letu pa smo obnovili nekatere sponzorske
pogodbe, ki so vezane na zimski olimpijski cikel (Unitur, Petrol), pogodba z Europlakatom pa
še ni obnovljena. V letu 2014 smo nadgradili koncept sponzorskih pogodb (premije ob
olimpijskih medaljah, redefinicija pravic glede na vrsto vložka s ciljem zniževanja stroškov
marketinga, ipd).
Ob koncu leta 2014 sponzorska struktura OKS predstavlja:
 1 glavnega sponzorja: SKB banka
 8 velikih sponzorjev: Adriatic Slovenica, Športna loterija, Luka Koper, Telekom
Slovenije, Peak Sports, Petrol, SIJ in HSE.
 10 sponzorjev: RTV Slovenija, Pivovarna Laško, Grand Hotel Union, Dnevnik,
Mercator, Porsche Slovenija, Krka, Aerodrom Ljubljana, Unitur, Adria Media
Ljubljana.
Novost zadnjega olimpijskega cikla predstavljajo aktivnosti sponzorjev v povezavi z
olimpijskimi igrami. Sponzorji so pričeli izkoriščati aktivacijo sponzorskih pravic v okviru
njihovih lastnih aktivnosti, projektov sponzorjev.
Poseben ne-olimpijski projekt je v letu 2014 predstavljal obeležitev Olimpijskega dne.
Olimpijski dan 2014 smo izvedli v sodelovanju z velikimi sponzorjem Adriatic Slovenica, ki
je dogodek dodatno finančno in vsebinsko podprl.
58
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.1.1.2. PARTNERJIOKS
V obdobju 2011 – 2014 je bilos stanje poslovnih partnerjev relativno stabilno, a smo ob
analizi ugotovili, da določena področja bodisi niso pokrita ali pa partnerji ne zagotavljajo
dovolj materiala, storitev oz. finančnih sredstev, zato smo že v drugi polovici leta 2013 po
analizi sodelovanja pričeli spreminjati pogodbe, povišali vložke nekaterih partnerjev (K&W,
Kompas, Tend) ali pa pričeli s procesom prekinjanja sodelovanja (gospodarska situacija),
izterjave dolgov ter realne ocene njihovih vložkov glede na potrebe OKS. Tako smo v drugi
polovici leta 2013 in v letu 2014 sodelovanje zaključili s podjetji Hit Alpinea, Peroton,
Heledis, Print division, Trans Linguis, Org. Tend, ob tem pa podpisali nove pogodbe s
sedmimi novimi partnerskimi podjetji ter vložke dveh podjetij še nadgradili v zlatega
partnerja (Kompas, K&W). Novi partnerji v 2014 so postali Petre šotori, Igraj pametno,
Hoteli Bernardin, Eurocom, S&T, Piksel print. Posebno partnersko pogodbo smo podpisali z
ameriškim podjetjem Cartan Tours, ki bo zagotavljal olimpijske storitve (vstopnice,
namestitve, hospitality program) za potrebe OKS in članic v povezavi z OI Rio 2016 in ZOI
Pjongčang 2018. Ob tem je pred podpisom, že usklajena pogodba z nemškim podjetjem
Conceptum logistic.
Kategorija partnerjev OKS je tako ob koncu leta 2014 štela 24 podjetij, od tega:
 3 zlate: Kraft & Werk, Kompas, S&T,
 2 srebrna: Genion Clipping, Igraj pametno,
 19 bronastih: Sting, Mediana, Etiketa, BTC, Mladinska knjiga, Grafika Gracer, Piksel,
Event manager, BDO, Magistrat International, Spark promotions, Schenker, Steklarna
Rogaška, Grad, Hribar & otroci, Medis – M, Petre, Bernardin Group, Eurocom.
9.1.1.3. STROKOVNIPARTNERJIOKS
V obdobju 2011 - 2014 smo pričeli razvijati novo kategorijo strokovnih partnerjev, ki smo jo
v letu 2014 dokončno razvili in bo namenjena poslovnim subjektom, aktivnih na področju
olimijskih strokovnih centrov. Edina sklenjena pogodba na področju strokovnega partnerstva
se je iztekla v 2014 s podjetjem ZVD, nove pogodbe pa vsebujejo kriterije, ki bodo
slovenskemu športu prinesle večjo dodano vrednost.
9.1.1.4. TOPPARTNERJIMOK
OKS ima sklenjeno pogodbo z MOK. V okviru te pogodbe zastopa za področje Slovenije 11
podjetij od katerih ni nobeno posebej aktivno v sodelovanju z OKS.
59
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.1.1.5. STRATEGIJAOKS‐ZŠZ2014‐2023INKODEKSOKS
Na osnovi strategije OKS kjer je poudarek tudi na poslovno marketinškem področju, ter
predvsem spremenjenih gospodarskih in družbenih razmer smo obdobje v letu 2014 zaključili
s prenovljenim Kodeksom ravnanja s poslovnimi subjekti OKS. Marketinški svet se je zaradi
vsebine preimenoval v Poslovno marketinški svet, katerega člani imajo konkretne zadolžitve.
9.1.1.6. KLUBSPONZORJEVINPOSLOVNOMARKETINŠKISVETOKS
V obdoju 2011 - 2014 smo se s sponzorji olimpijskih reprezentanc redno sestajali 2 do 3krat
letno.
Glavnina aktivnosti je bila usmerjena v olimpijske projekte London 2012, ZOI Soči 2014 in
mladinske projekte v okviru MOK in EOC, v letu 2013 pa je bil poudarek še na mediteranskih
igrah Mersin. Zaradi racionalizacije stroškov so gostitelji sej Kluba sponzorjev, Poslovno
marketinškega sveta in od leta 2013 tudi nekaterih sej IO OKS posamezni sponzorji in
partnerji OKS.
9.1.1.7. DRUGIPROJEKTIVOKVIRUMARKETINŠKEDEJAVNOSTIIN
SODELOVANJASPOSLOVNIMIPARTNERJI
V obdobju 2011 - 2014 smo nadaljevali z marketinškimi aktivnostmi na nekaterih
pomembnejših projektih OKS, kot so:
 nadaljevali smo s projektom Študij na daljavo, v katerega so bile vključene 3 šole,
vključenih je bilo preko 60 dijakov,
 v letu 2014 smo začeli z razvojem novega programa za športnike, program PLAY
SMART, katerega namen je finančno opismenjevanje športnikov (program je
finančno podprla tudi Olimpijska Solidarnost),
 sklenili dogovor z zunanjim sodelavcev za podporo pri izvajanju programa Addecco
– Dual Career, ki je namenjen podpori športnikom ob zaključku športne kariere, a
projekt še ni povsem zaživel,
 sodelavci službe za marketing se vključujejo pri zagotavljanju dodatnih sredstev za
projekte Športnik leta, predstavitev reprezentanc, Olimpijski dan, Olimpijski teki …..
9.1.2. PROJEKTIŠPORTNIHIGER
60
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Vrhunca aktivnosti v letih 2012 in 2014 so predstavljali olimpijske igre v Londonu in Sočiju,
kjer smo izvedli poleg obveznosti iz pogodb še dodatne poslovne aktivnosti. POI London je
zaznamovala odpoved države pri projektu Slovenska hiša, kar je za OKS predstavljalo
nepopravljivo škodo in nepričakovane stroške, zato smo ZOI Soči izpeljali na drugih osnovah
v sodelovanju s poslovnimi partnerji in le ob minimalni aktivnosti države (MZZ, UKOM).
POI London pa predstavlja tudi mejnik za prodajo olimpijske kolekcije, ki kljub začetnim
težavam dolgoročno predstavlja nov zanesljiv vir prihodkov. Že za POI London smo razvili
nov projekt »Olimpijsko letalo«, ki je v letu 2014 doživel drugo izvedbo in beležil presežek
prihodkov.
9.1.2.1. POILONDON2012INZOISOČI2014
A. Medijska kampanja OKS, ki je vključevala:
 oglaševalsko kampanjo sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije,
 komunikacijske aktivnosti na digitalnih platformah,
 anti-ambush kampanjo (2014).
Postavili smo enotno komunikacijsko platformo za OKS in sponzorje olimpijske
reprezentance Slovenije z namenom komuniciranja in poudarjanja barv slovenskega športa, s
čimer smo dosegli, da je bila podoba zaokrožena: od podobe olimpijske reprezentance, do
trženjskih komunikacij OKS in sponzorjev olimpijske reprezentance. Pri obeh projektih smo
koristili oglaševalske kvote, leta 2014 pa smo ob tem še posebej skrbeli za racionalno porabo.
Dodana vrednost je bila aktivacija podjetij sponzorjev, ki so že za POI London 2012, še
posebej pa ZOI Soči 2014 dodatno vlagali v oglaševanje, trženje olimpijskih proizvodov in s
tem generirali dodatna sredstva zase in OKS. Strokovna služba OKS je za sponzorje
pripravila enotno izhodiščno podobo za komuniciranje, ki so ji poslovni partnerji sledili.
B. Aktivnosti na digitalnih platformah
Pri projektu POI London 2012 smo postavili digitalno platformo za aktivacijo sponzorjev, ki
smo jo z ZOI Soči 2014 dopolnili in z njo generirali nove preihodke. MOK je pri svoji
analizi digitalnih medijev uvrstil naše aktivnosti na visoko 9. mesto.
V obdobju Soči 2014 smo na digitalnih platformah uspešno aktivirali 7 sponzorjev.
C. Podoba olimpijske kolekcije London 2012 - Soči 2014
Marketinški cilj v povezavi s podobo olimpijske kolekcije je bil pripraviti kolekcijo, ki bo še
bolj opazna v primerjavi s preteklimi OI, enostavna in v skladu s predlogi podobe
slovenskega športa. Z vključitvijo novega sponzorja Peak je OKS bistveno znižal stroške
vezane na opremo reprezentanc ter hkrati zagotovil dodatne prihodke ter dodatne premije ob
medaljah, kar predstavlja novost v sponzorskih pogodbah OKS. Dosegli smo, da je bila
oprema zelo opazna in po odzivih športnikov ter navijačev, je bila zelo všečna. To se kaže
61
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
tudi pri povpraševanju za nakup opreme, ki je bilo v primerjavi s preteklimi leti izredno
povečano.
D. Dogodki v povezavi z olimpijsko reprezentanco Slovenije London 2012 in Soči 2014,
kjer smo z marketinškimi aktivnostmi sodelovali pri:
 predstavitev olimpijske kolekcije,
 predstavitve olimpijske reprezentance Slovenije,
 sprejem olimpijske reprezentance Slovenije,
 v sodelvoanju s Hokejsko zvezo Slovenije smo izvedli športno družabni dogodek,
olimpijska hokejska tekma Soči 2014 : Sarajevo 1984 (Dan slovenskega hokeja).
V vse navedene dogodke smo vsebinsko vključili sponzorje, dosegli sponzorsko aktivacijo in
pridobili tudi dodatna sredstva. S poslovnimi projekti ob ZOI Soči 2014 smo generirali
dodatne prihodke s katerimi smo pokrili vse obveznosti po pogodbah do sponzorjev, ob tem
pa nam je del sredstev materiala in storitev še ostal.
E. Hospitality program obiska sponzorjev na OI
Skladno z obveznostmi po sponzorskih pogodbah smo izpeljali kvalitetne, a stroškovno
učinkovite programe poslovnega obiska. Ob ZOI Soči 2014 smo slovenskim podjetjem
omogočili stik s tujimi poslvonimi partnerji (Koreja, Rusija, Nemčija) hkrati pa navezali stike
z dvema potencialnima poslovnima partnerjema OKS, ameriškim podjetjem Cartan ter
nemškim podjetjem Conceptum logistic.
9.1.2.2. MOIINSBRUCK2012INNANJING2014
Ob MOI Insbruck 2012 smo pričeli z aktivnostmi na področju marketinga tudi za področje
mladih (Petra Majdič – ambasadorka), ki smo jih z Nanjing 2014 nadgradili s konkretnimi
aktivnostmi socialnega marketinga z novim sponzorjem HSE. Ob sponzorskih aktivacijah je
marketing v sodelovanju s sodelavci iz PR-a izpeljal tudi lasten projekt z imenom
#Ekolimpijec. Za izvedbo predmetnega projekta je sredstva zagotovila Olimpijska solidarnost
preko programa ”Environmental sustainability in sport”.
9.1.2.3. EOGBAKU2015
Junija 2015 bodo v Azerbajdžanu potekale prve Evropske igre Baku 2015. V letu 2014 smo
že začeli s pripravo poslovno marketinških aktivnosti na ta projekt, ki bodo osredotočene
predvsem na poslovni obisk v času iger ter organizacijo morebitne poslovne konference.
Poslovnim partnerjem in drugih gostom OKS bomo v sodelovanju s partnerjem Kompas
ponudili poslovni aranžma.
62
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.1.3. PROJEKTIŠPORTAZAVSEINŠPORTAMLADIH
V obdobju 2011 - 2014 smo pričeli s prenovo koncepta trženja športa za vse ter v okviru tega
samostojno tri sezone izvajali koncept olimijskih tekov in s tem postavili osnovo za
nadgradnjo sodelovanja s projekti OKS in panožnimi zvezami. Ob koncu mandatnega
obdobja smo pripravili skupni nastop na trgu na področju športa za vse in športa mladih.
Ponudba na tem področju je bila pozicionirana kot nov marketinški steber OKS. V drugi
polovici leta 2013 smo se začeli aktivneje povezovati s projektom Active Slovenia v okviru
katerega je OKS s področjem športa za vse postal nosilni deležnik.
Za projekte Športa za vse smo proti koncu obdobja za to področje pridobili sodelovanje
novih poslovnih partnerjev.
Skozi celotno obdobje smo izvajali marketinško podporo pri projektih športa mladih.
Glede na izkazan interes pri sponzorjih smo pričeli z izvedbo Mini olimpijad tudi za potrebe
njihovega internega komuniciranja.
Z letom 2013 je OKS pričel aktivno sodelovati pri projektu Šolska športna tekmovanja z
Zavodom za šport Republike Slovenije Planica s sponzorjem Petrol, ki je za ta projekt
namenil dodatna sredstva.
9.1.4. SODELOVANJEINPOMOČŠPORTNIMZVEZAM,ČLANICAMOKS
Na podlagi rezultatov raziskave, ki smo jo med članicami OKS izvedli v letu 2013, smo
nekoliko prilagodili program bonitet, ki jih poslovni partnerji OKS zagotavljajo športnim
zvezam. V letu 2014 smo zagotavljali ugodnosti pri 19-ih poslovnih partnerjih. Največje
povpraševanje je po storitvah: avto park, storitve Unitur (priprave športnikov), Grand Hotel
Union (kongresna dejavnost), Adriatic Slvoenica (zavarovanja) … Na osnovi povpraševanja
smo v letu 2014 s sponzorjem nemškega olimijskega komiteja podjetjem DSA pripravili
koncept sponzoriranja slovenskih športikov na področju zagotavljaja avtomobilov, ki ga je
podjetje že uvedlo v Nemčiji (10 000 uporabnikov avtomobilov) na Nizozemskem in v
Avstriji.
9.1.5. AKTIVNOSTIVMEDNARODNEMOKOLJU
OKS je v obdobju 2011 - 2014 nadaljeval z aktivnostmi na področju mednarodnega
sodelovanja.
V letu 2011 se je na pobudo OKS ustanovila reginalna marketinška skupina 16-ih držav, ki
nadaljuje z delvanjem skozi celotno obdobje na področju izmenjave izkušenj, z krepitvijo
sodelvoanja z IOC TMS in razvojem regionalnih marketinških konceptov.
63
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
9.2. POSLOVNEAKTIVNOSTIVLETU2011‐2014
9.2.1. PRODAJAOLIMPIJSKIHIZDELKOV
V letu 2012 smo pričeli s prodajo navijaških izdelkov in sami založili sredstav za celotno
zalogo. Po priporočilu našega partnerja smo investirali v preveliko količino zalog, kar smo do
leta 2014 uspeli prodati in pokriti vse stroške. Na osnovi slabih izkušenj in ostanka
neprodane, zaloge smo v letu 2013 koncept prodaje zanovali nekoliko drugače, na licenčnih
osnovah, s čemer OKS sedaj ne nosi rizika. Model je prinesel dobre rezultate že v 2014 in
prihodke, ki smo jih uporabili za pokrivanje stroškov vezanih na projekt Soči.
Iz vseh produktov smo brez lastnega finannega vložka prejeli denar, storitve, material na
osnovi partnerskih pogodb.
V letu 2014 smo na trg lansirali naslednje skupine olimpijskih izdelkov:
 olimpijsko navijaško kolekcijo Soči 2014 (partnersko podjetje: Rodeo Team in
Spark),
 olimpijske šolske potrebščine (partnersko podjetje: Eurocom).
9.2.2. PROJEKTIOLIMPIJSKESOLIDARNOSTI
V obdobju 2011 - 2014 je projekt olimpijske solidarnosti slonel v glavnem na sodelavcih
odbora za vrhunski šport, ki so za svoje področje uspeli optimalno črpati sredstva.
Spomladi 2013 smo se na sedežu OS v lausanne dogovorili za nov koncept in preverili
možnost dodatnih sredstev za OKS. Projekt OS sedaj sodi delno v domeno poslovnega
področja, zanj pa skrbi ena od sodelavk službe za marketing. V drugi polovici 2013 in v 2014
smo smo uspešno kandidirali na 12 novih programov izven OVŠ,ter prejeli dodatna sredstva
za potrebe OKS.
9.2.3. EUPROJEKTI
OKS je v letih 2011 – 2014 preko OKS Olimpa kandidaral na preojekte EU v Sloveniji, v
Letu 2013 pa smo pričeli z aktivnostmi za pripravo kandidatur na sredstva EU direktno v
Bruselj preko OKS. V letu 2014 smo aktivirali sodelovanje z pisarno EOC v Bruslju in
kandidiramo z mednarodnimi partnerji na centralizirane programe.
OKS je v letu 2014 kandiral na nepravratna EU sredstva v 10-ih projektih. Kot nosilec
projektov s 6-imi projekti, katerih skupna vrednost znaša 1.101.838 €. V projekte je
vključenih 21 partnerjev iz držav članic EU ali upravičenih držav iz Evrope, en partner ( OK
64
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Sri lanke) je zaradi narave projekta iz Azije. Na 4 projektih je OKS kandidiral kot eden od
partnerjev v projektu.
V letu 2014 smo po daljšem časovnem zastoju uspeli dobiti soglasje za projekt Team
Olympiad, kjer OKS nastopa kot nosilec, s pisarno v Bruslju smo se dogovorili za vodenje
projekta Teden športa v 2015, kjer nas je naknadno nominiralo tudi ministrstvo. Iz EOC
pisarne v Bruslju pa smo dobili tudi informacijo, da je projekt dobro upravljanje v športu, kjer
smo se za partnerstvo odločili na sestanku v Bruslju, odobren in ga bomo štartali v 2015. Za
ostale projekte razne projekta »izobražen športnik« kjer smo dosegli dovolj točk a smo v
čakalni listi, bodo rezultati izbora znani v 2015.
9.2.4. ORGANIZACIJAMEDNARODNIHŠPORTNIHINSŠPORTOMPOVEZANIH
DOGODKOVVSLOVENIJI
Pred EP v košarki 2013 smo se v iniciativni skupini za trženje športnih in s športom
povezanih dogodkov sestali predstavniki deležnikov iz turizma in športa in že ob EP uspešno
izvedli poslovno promocijski projekt. V letu 2014 smo nadaljevali z aktivno vlogo pri
oblikovanju strateških dokumentov, ki dajejo podlago za pripravo usmeritev in kriterijev
ter sistem financiranja iz javnih virov za kandidaturo in organizacijo mednarodnih športnih in
s športom povezanih dogodkov v Sloveniji. Sprejet je bil Nacionalni program Športa RS
2014-2023, ki prvič opredeljuje organizacijo mednarodnih športnih in s športom povezanih
dogodkov, kar je bil ključni korak na tem področju, iniciativna skupina pa je potrdila
usmeritev, da bi v prihodnje preko OKS Olimpa delovala ekipa za promocijo in trženje
športnih in s športom povezanih dogodkov. Financiranje bi poleg zasebnih virov prihajalo
tako iz turizma kot iz športa.
9.2.5. AKTIVNOSTIVMEDNARODNEMOKOLJU
V letu 2013 smo pričeli aktivno pripravljati programe trženja za priprave in rehabilitacijo
športnikov in v sodelovanju s sponzorjem Unitur izdali prvo brošuro s konkretno ponudbo. Po
obisku predsednika mediteranskega komiteja in aktivacijo ostalih centrov smo v letu 2014
poslali preko mediteranskega komiteja ponudbo NOK, članicam ICMG južnega mediterana in
interes za podpis pogodbe je pisno izrazil NOK Alžirije. Dogovore za pripravo pogodb o
sodelovanju so pisno potrdili nato še NOK Libanona in NOK Sri Lanke, aktivnosti pa
potekajo tudi z NOK Qatarja.
V letu 2014 smo podpisali pogodbo v sodelovanju z Deutsche sports ausweiss s sponzorjem
NOK Nemčija, s katerim se dogovarjamo o ustanovitvi 2 podjetij v Sloveniji. Eno od podjetij
( avtomobilsko sponzoriranje , po vzoru (NOK Nemčije, Nizozemske in Avstrije) bi
sponzoriralo športnike na način, da bi tudi zveze prejemale del sredstev, drugo podjetje pa bo
ustanovljeno v sodelovanju z GZS in namenjeno skupnemu produktu AS in DSA, ki ima
preko 6,8 mio članov. To podjetje je priložnost za generiranje sredstev preko sodelovanja
športa in turizma. NOK Albanija smo jeseni 2013 pomagali pri organizaciji priprav vrhunskih
65
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
športnikov, v letu 2014 pa smo usmerili slovenska podjetja na Albanski trg. Prvi projekt je bil
za OKS finančno zelo uspešen.
9.2.6. PODOBASLOVENSKEGAŠPORTA
Zadani cilji v letih 2011 - 2014 v povezavi s podobo slovenskega športa so bili doseženi, saj
so tudi zveze po prepoznavnih POI London pričele uporabljati nacionalne barve. EP v košarki
je dokončno postavil podobo slovenskega športa in že v 2014 smo poleg olimpijskih izdelkov
namenjenih splošni populaciji, prodali tudi preko 4000 artiklov iz nacionalnega kompleta po
subvencioniranih cenah našim članicam. Več kot 75% zvez članic že uporablja priporočeno
podobo, pri ekipnih športih pa je uporaba 100%.
9.3. DRUGE POSLOVNO‐MARKETINŠKE AKTIVNOSTI V OBDOBJU
2011‐2014
9.3.1. ANTI‐AMBUSHAKTIVNOSTI
V letih 2011 - 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi ozaveščanja o pravicah uporabe
olimpijskih simbolov, tj. intelektualne lastnine MOK in OKS ter uporabe članov olimpijske
reprezentance Slovenije v obdobju olimpijskih iger. V okviru sodelovanja s strokovno
javnostmi, smo sodelovanju s Slovensko oglaševalsko zbornico, ki se je začelo v letu 2012,
dodali Tržni inšpektorat Republike Slovenije kot drugo institucijo, ki lahko v primeru kršitev
izda sklep o takojšni prekinitvi nekorektne komunikacijske kampanje.
Aktivnosti, ki so zelo usmerjene na posamezne izbrane ciljne skupine, smo ob začetku ZOI
2014 podkrepili z oglaševalsko kampanjo za širšo javnost, s katero smo sporočali kdo so
podporniki slovenskega olimpijskega gibanja ter na drugi strani opozorili na morebitne
kršitve in posledice, ki nastanejo zaradi njih. Anti-ambush kampanja je bila izvedena pri
medijskih sponzorjih. Skupaj je bilo 8 oglasov.
V obdobju ZOI smo zabeležili 15 primerov trženja iz zasede, pri čemer je bila večina
kršitev na socialnih omrežjih v obliki (zgolj) posameznih objav, ne pa načrtovanih
komunikacijskih kampanj.
9.3.2. OSTALEAKTIVNOSTI
Ena ključnih aktivnosti je sodelovanje na SPORTO konferenci, kjer smo aktivni z
vsebinsko vlogo. V letu 2014 smo se vsebinsko vključili z modelom prodaje olimpijskih
izdelkov.
66
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Aktivni smo bili tudi pri kandidaturah na tekmovanjih, za katere verjamemo, da smo lahko
primer dobre prakse. Strokovna javnost je z WEBSI priznanjem kot najbolj kampanjo v
Sloveniji v letu 2014 nagradila komunikacijsko kampanjo #Slochi, ki smo jo skupaj z
oddelkom za Odnose z javnostmi OKS v obdobju olimpijskih iger kreirali na digialnih
platformah. Z marketinško kampanjo Soči 2014 in podobo slovenskega šprota pa smo
kandidirali tudi na tekmovanje za SPORTO nagrado (rezultati v času priprave poročila še
niso znani).
67
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
10. TRŽENJSKADEJAVNOSTOKS‐ZŠZINOSTALEDEJAVNOSTI
PODJETJAOKS‐OLIMP,D.O.O.
POROČILOZAOBDOBJE2010–2014
OKS – Olimp je skozi mandatno obdobje 2010 – 2014 doživel vsebinsko organizacijske
spremembe v prvi polovici leta 2012 glede zastavljena področja delovanja ob ustanovitvi
podjetja. Zato je mandatno poročilo razdeljeno na dve obdobji oz. vsebinska sklopa.
10.1. PODROČJEDELOVANJA
Področje delovanja OKS – Olimp d.o.o. je ob pričetku mandata zajemalo področja:
 marketinške aktivnosti OKS in servisiranje sponzorjev (vsebinsko bo marketing del
mandatnega poročila Poslovno marketinške dejavnosti znotraj OKS),
 finančno-računovodske storitve,
 logistika - izposoja voznega parka in celotno izvajanje kurirskih ter poštnih storitev,
 usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2009-2011 in 2011-2014.
10.2. DVEOBDOBJIDELOVANJA
Skozi mandat 2010-2014 delovanje OKS – Olimp vsebinsko in organizacijsko delimo na 2
obdobji:
1. Obdobje – od začetka mandata do 1.4.2012, ko je OKS – Olimp izvajal aktivnosti
na področjih marketinga, finančno računovodskih storitev, logistike in Usposabljanj.
Glavnina aktivnosti je bila usmerjena v servisiranje sponzorjev in izvajanje marketinških
aktivnosti. Na področju finančno računovodskih storitev smo izvajali storitve za OKS, za
lastne potrebe in potrebe nekaterih športnih zvez in društev.
68
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Zelo pomemben del aktivnosti je predstavljalo vsebinsko in finančno področje izobraževanj s
prvim projektom Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2009-2011, ki se je
zaključil z mesecem septembrom 2011. in je bil sofinanciran s strani evropskih socialnih
skladov in ministrstva za šolstvo in šport. Na podlagi prijave na razpis je bilo podjetje kot
poslovodeči konzorcijski partner izbrano tudi za izvajanje novega projekta za leta 20112014 in ob koncu prvega obdobja pričelo z njegovo izvedbo.
Na področju črpanja evropskih sredstev se je izvajal tudi projekt Mobilne storitve za nov
življenjski slog s športom in turizmom (akronim:@limp), ki se financira preko programa
EUREKA in je v zaključni fazi pilotske izvedbe aplikacije. Prav tako je bil v letu 2011
organiziran evropski projekt - dogodek 32. EOC seminar, srečanje predsednikov, generalnih
sekretarjev in športnih direktorjev evropskih olimpijskih komitejev, drugo tovrstno srečanje
po letu 2001 v Sloveniji. Pri obsežni organizaciji so sodelovali tudi številni parterji OKS in
sponzorji.
Na finančno računovodskem področju smo izvajali storitve za naročnike (zveze članice,
klube, športnike, idr.).
Na področju logistike je bila povprečna zasedenost kombijev 60% (za zveze članice).
Celovito so se opravljale poštne in kurirske storitve za matično podjetje in za vse zunanje
naročnike, ki imajo sklenjene pogodbe za opravljanje računovodskih storitev.
OKS – Olimp je v tem obdobju deloval kot hčerinsko podjetje z nadzornim svetom, ki so ga
sestavljali: Tjaša Andree Prosenc (predsednica), Anita Stojčevska (članica, predstavnica
sponzorjev) in dr. Tone Jagodic (član, predstavnik OKS). V tem obdobju je bilo izvedenih 6
sej nadzornega sveta. S prenosom dejavnosti marketinga in logistike na OKS se je OKS
Olimp preoblikoval v družbo iz dvotirnega sistema upravljanja v enotirnega in s tem je
funkcija nadzornega sveta prenehala.
2. Obdobje – od 1.4.2012 do konca mandata 2014, ko sta bili dejavnosti marketinga in
logistike prestavljeni na OKS.
S 1.4.2012 je OKS – Olimp nadaljeval z delovanjem na področju Usposabljanj ter Finančnoračunovodskih storitev. Glavnina aktivnosti je organizacijsko in finančno gledano potekala v
okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2011-2014, ki se bo z
zaključkom mandatnega obdobja tudi zaključil. Na področju marketinga je OKS – Olimp
nudil podporo OKS v manjšem obsegu.
Podjetje je celovito opravljalo še računovodske storitve za poslovne partnerje (športne zveze,
klubi, trenerji in podjetja), ki jih je ob koncu mandata 25.
69
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
10.3. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV
STROKOVNIHDELAVCEVVŠPORTU
USPOSABLJANJA
OKS Olimp je v mandatnem obdobju zaključil z izvajanjem prvega projekta Usposabljanja
strokovnih delavcev v športu 2009 – 2014 in uspešno na razpisu pridobil še drugi projekt za
obdobje 2011 – 2014 (projekt se tudi uspešno zaključuje).
S septembrom 2011 se je zaključil prvi projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v
letih 2009-2011, v katerem je bil OKS-Olimp poslovodeči partner, za izvedbo programov ga
je pooblastilo 35 nacionalnih panožnih športnih zvez in OKS za strokovno organizacijsko
delo. Konzorcijski partnerji so bili Planinska zveza Slovenije, Twirling zveza Slovenije in
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije. Projekt je bil sofinanciran preko Evropskega
socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Celoten konzorcij je uresničil oziroma
celo presegel v razpisu določene pogoje glede števila usposobljenih in števila tistih, ki so
prejeli licence.
Tekom celotnega projekta je bilo izvedenih skupno 281 tečajev, od tega 211 programov
usposabljanj in 70 licenčnih seminarjev. Tečaji so bili izvedeni v vseh 12ih slovenskih
regijah po načelu enakost za vse. Vseh navedenih tečajev se je skupno udeležilo 12.150 oseb.
Udeležencev za programe usposabljanj je bilo 4.222 ter 7.928 za licenčne seminarje. OKSOlimp je usposobil 2.830 oseb od tega 1.808 moških in 1.022 žensk. 7.688 oseb je izpolnilo
pogoje za pridobitev licence, in sicer od tega 6.977 moških in 711 žensk. Celoten konzorcij
skupaj z OKS-Olimpom je v istem obdobju izvedel skupno 415 tečajev, od tega 269
programov usposabljanj in 119 licenčnih seminarjev. Usposobil je 3.631 oseb, od tega
2.344 moških in 1.287 žensk, licenciral pa 8.895 oseb, od tega 7.819 moških in 1.076 žensk.
S strani Organa upravljana, Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je
bilo dne, 1.3.2011 poslano Končno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem. Končna
ugotovitev Kontrolne enote Organa upravljanja (KE OU) je naslednja: »Upravičenec se je
20.10.2010 odzval na Začasno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem in podal
zadovoljive obrazložitve, na katere KE OU nima pripomb«.
V mesecu septembru 2011 se je OKS-Olimp kot poslovodeči konzorcijski partner skupaj s
Planinsko zvezo Slovenije in Twirling zvezo Slovenije prijavil na nov razpis za izvedbo
programov usposabljanj in licenčnih seminarjev. OKS – OLIMP je bil izbran kot izvajalec
projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu v letih 2011-2014, ki je financiralo
preko Evropskih socialnih skladov in ministrstva za šolstvo in šport za obdobje 1.9.2011 do
31.12.2014. Pogodbena vrednost za celoten konzorcij je 2.973.654,00 EUR, od tega za OKSOLIMP 2.562.982,82 EUR, Planinsko zvezo Slovenije 337.231,00 EUR in Twirling zvezo
Slovenije 73.440,18 EUR.
V aktualnem projektu sodeluje 51 partnerjev, od tega 3 člani konzorcija (samo dva aktivna;
Twirling zveza Slovenije ne izkazuje realizacije) ter 48 NPŠZ in drugih športnih organizacij
(aktivnih 47), ki so s pogodbo o sodelovanju na projektu za čas trajanja projekta prenesli
izvajanje v pogodbi določenih aktivnosti na OKS-OLIMP d.o.o.
70
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Konzorcij ponuja sodobne programe usposabljanja na področju športne rekreacije, športnega
turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa,
strokovno – organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo, nudi
kakovostno informiranje in svetovanje, vsem zainteresiranim zagotavlja dostop do
izobraževanja in usposabljanja, spodbuja enake možnosti in podpira socialno vključenost.
Kvantitativni pokazatelji projekta:
•
67 panog,
•
210 različnih programov usposabljanj in licenčnih seminarjev,
•
33 različnih programov usposabljanja na 3. stopnji,
•
89 različnih programov usposabljanj in licenčnih seminarjev, ki od leta 2009 naprej še
niso bili sofinancirani s sredstvi ESS.
10.3.1.CILJPROJEKTA
Cilj projekta je usposobiti in licencirati posameznike in jim s tem omogočiti boljše možnosti
za delo v športu. Glavna prednost je brezplačnost vseh programov usposabljanja in licenčnih
seminarjev, kar pomeni, da so dostopni praktično vsem posameznikom željnim dodatnega
usposabljanja, ali poglobitve svojega trenerskega znanja in sposobnosti.
Skladno s prijavnico za projekt, ki je sestavni del pogodbe o sofinanciranju, sta določena dva
cilja:
 2785 oseb, od tega vsaj 837 ženski, naj bi prejelo javno veljavno diplomo o
usposabljanju;
 4617 oseb, od tega vsaj 1250 žensk, naj bi prejelo licenco za opravljanje strokovnega
dela v športu.
Konzorcij bo do zaključka projekta zastavljene cilje močno presegel. Izvedene tri kontrole
izvedbe projekta niso ugotovile nepravilnosti.
10.4. KADRI
Ob pričetku mandatnega obdobja je bilo na v podjetju zaposlenih 14 oseb za polni delovni čas
in ena oseba za polovični delovni čas. Na področju usposabljan je bilo zaposlenih 7 oseb, 4
osebe na področju marketinga, 2 osebi in ena polovično na področju financ in računovodstva
ter ena na področju logistike.
Ob prenosu dejavnosti marketinga in logistike na OKS in pri drugi izvedbi projekta
Usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2011-2014 se je število zaposlenih zmanjšalo na
7 in sicer: 4 osebe na področju usposabljanj, 2 osebi na področju financ in računovodstva ter
ena oseba za projekte marketinga in ostale projekte. Ob zaključku četa 2014 je slednja tudi
prešla na OKS področje marketinga.
71
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
10.5. FINANČNIPREGLED
OKS-OLIMP d.o.o.
PRIHODKI
ODHODKI
Dobiček pred obdavčitvijo
ČISTI DOBIČEK oz. IZGUBA
leto 2010
2.340.163
2.327.665
12.498
6.019
leto 2011*
902.366
926.118
-23.752
-23.752
leto2012
1.087.709
1.064.566
23.143
21.050
leto2013
1.209.231
1.203.935
5.296
5.085
V letu 2011 poslovni izid izkazuje izgubo zaradi zavrnitve dela zadnjega zahtevka za
povračilo stroškov v višini 25.00 EUR. Pričakujemo, da bodo sredstva povrnjena ob začetku
leta 2016.
Ob zaključku leta 2014 poslovanje kaže na zaključek leta s pozitivnim poslovnim izidom.
OKS Olimp je skozi mandatno obdobje posloval pozitivno in ob tem uspešno izvedel dva
projekta Usposabljan strokovnih delavcev v športu, ki sta bi predstavljala glavno finančno
obremenitev za podjetje. Oba projekta bosta uspešno zaključena.
72
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11. POROČILAKOMISIJ
11.1. KRATKO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ORGANIZIRANOST IN
PRAVNEZADEVEZALETO2014
V letu 2014 je imela komisija 7 rednih sej in eno korespondenčno sejo. Vse seje so bile
sklepčne.
V okviru svojega delovanja je komisija v skladu s programom za leto 2014 in v zvezi z
aktualno problematiko obravnavala naslednje pomembnejše zadeve:
1. Pripombe UE Ljubljana na sprejeta Pravila OKS-ZŠZ in predloge dopolnil pravil v zvezi
s tem. Pripravljeni so bili popravki in dopolnila pravil in po sprejemu na IO OKS-ZŠZ
posredovani v sprejem skupščini OKS-ZŠZ.
2. Pripravljeni oz. obravnavani in v sprejem ustreznim organom OKS-ZŠZ so bili
posredovani naslednji predlogi dokumentov:
 Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ
 Poslovnik o delu IO OKS-ZŠZ
 Disciplinski pravilnik OKS-ZŠZ
 Pravilnik o arbitraži OKS-ZŠZ
 Rokovnik volilnih opravil do volilne skupščine OKS-ZŠZ
 Predlog sestave skupin članic za izvedbo volitev
 Predlog Pravilnika o postopku izbire varuha športnikovih pravic
 Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ in Protidopinški pravilnik SLOADO.
3. V letu 2014 je komisija obravnavala več vlog za včlanitev novih članic v OKS-ZŠZ. Na
junijski skupščini je bila na podlagi predloga komisije v OKS-ZŠZ sprejeta Zveza za
športno rekreacijo Slovenije. Ostale vloge niso bile popolne in jih bo skupščina OKSZŠZ obravnavala na svoji decembrski seji.
73
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
4. Na poziv Volilne komisije OKS-ZŠZ so bila izoblikovana tolmačenja posameznih členov
pravil, ki se nanašajo na izvedbo volitev v organe OKS-ZŠZ.
74
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11.2. POROČILOKOMISIJEZAPRIZNANJAINNAGRADEVMANDATNEM
OBDOBJU2010‐2014
V okviru Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez deluje tudi Komisija za
priznanja in nagrade. Člani komisije v mandatnem obdobju 2010-2014 so bili predsednik
Janez Matoh, Marko Račič, Zdenka Ponomarenko, Metka Jerman – Šenica, Marjan Kosi,
Poljanka S. Pavletič, Janko Popovič in Polonca Sladič.
Komisija za priznanja se je letno sestajala in dodatno s korespondenčnimi sejami, če je bilo
potrebno potrditi predloge za priznanja.
Delo Komisije se je navezovalo na naloge po Pravilniku za priznanja in nagrade OKS-ZŠZ.
Komisija je predlagala kandidate za priznanja MOK, predlagala in podeljevala častno listino
OKS-ZŠZ, plaketo organizacije OKS-ZŠZ in diplomo OKS-ZŠZ.
V mandatnem obdobju je bila spremenjena tudi celostna podoba priznanj OKS-ZŠZ, saj smo
pridobili novega partnerja, ki je zagotavljal izdelavo priznanj. Prav tako je bil dopolnjen
Pravilnik o priznanjih in nagradah OKS-ZŠZ z novim poglavjem Priznanja za prostovoljno
delo v športu.
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v mandatnem obdobju 2010 - 2014
podelil sledeča najpomembnejša priznanja:
11.2.1.PRIZNANJAMEDNARODNEGAOLIMPIJSKEGAKOMITEJA
leto
2011
2012
2013
2014
Razpisana tema
Šport in odgovornost do družbe
Šport in trajnostni razvoj
150-obletnica rojstva Pierra de
Coubertina
Umetniški dosežki na temo
olimpizma
Prejemnik
Petra Majdič
Odbojkarski klub ACH VOLLEY
Iztok Čop
Matjaž Berger, ravnatelj Anton Podbevšek
Teatra Novo mesto
75
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
11.2.2.ČASTNALISTINAOKS‐ZŠZ
leto
2011
2012
2013
2014
Prejemniki
Petra Majdič, Primož Peterka,
prof. dr. Rajko Šugman, Iztok Čop, prof. dr. Vinko Pavlovčič,
dr.med., spec. ortoped, Rudi Čajavec, dr.med., spec. medicine
dela, prometa in športa, sponzor SKB d.d.
Boris Kristančič, Janez Gorišek, Tomislav Levovnik, Aljaž
Pegan
Sara Isaković, Urška Žolnir, Tjaša Andree Prosenc, dr. Marko
Ilešič, Dušan Prezelj, Marjan Jemec
11.2.3.PLAKETAOKS‐ZŠZ
leto
2011
2012
2013
2014
Prejemniki
Športna zveza Lendava (50-letnica delovanja), Zveza gluhih in naglušnih (80letnica delovanja)
Športna zveza Ljutomer (50-letnica delovanja), ŠD Partizan Sevnica (60-letnica
Sokolstva, Jože Zidar
ŠD Narodni dom (150-letnica delovanja prvega telovadnega društva), Zveza za
šport invalidov – Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) za razvoj športa invalidov v
Sloveniji, dr. Tomaž Pavlin
Anton Fornezzi -Tof, dr. Slavko Gaber, Bogdan Lipovšek, Miha Žibrat, Andreja
Okorn, Plesna zveza Slovenije (60-letnica delovanja), ŠD NK Veržej (50-letnica
delovanja), TVD Partizan Ljutomer (110-letnica delovanja)
11.2.4.DIPLOMAOKS‐ZŠZ
leto
2011
2012
2013
2014
Prejemniki
/
/
Renato Kuzman, Organizacijski odbor »Športnega vikenda Maribor«
II. Osnovna šola Celje
76
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
11.2.5.PRIZNANJAZAPROSTOVOLJNODELOVŠPORTU2014
Priznanja
Prostovoljska plamenica
Prostovoljska častna listina
Prostovoljska plaketa
Prejemniki
Jože Ružič
Cveto Majdič, Herman Kolar posthumno, Slavica Živko, Jure
Šušteršič
Anica Ježek, Marjan Potokar, Atletski klub Krka Novo mesto
Olimpijski komite Slovenije je v mandatnem obdobju 2010 - 2014 podelil tudi števila
priznanja športnikom in trenerjem za vrhunske športne dosežke v tekočem oziroma preteklem
letu.
Priznanja smo podeljevali na regionalnih prireditvah, ki so jih organizirale občinske športne
zveze in regijske pisarne.
Najvišja priznanja se je praviloma podelilo v mesecu decembru na prireditvi Športnik leta v
Cankarjevem domu.
Športniki in trenerji so prejeli priznanja: olimpijska plamenica, velika in mala statua, zlata,
srebrna in bronasta plaketa, zlati, srebrni in bronasti znak ter zlata značka.
V letu 2011 je priznanje prejelo 231 športnikov oziroma ekip, v letu 2012 je priznanje prejelo
287 športnikov in v letu 2013 je priznanje prejelo 237 športnikov.
11.2.6.POBUDE KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE OKS‐ZŠZ ZA
NASLEDNJEMANDATNOOBDOBJE
Še nadalje se je potrebno posvetiti ustreznim oblikam in načinom podeljevanja priznanj ob
primernih prilikah in lokacijah.
Svečanosti naj ustrezno požlahtijo pomen priznanj za prostovoljno delo v športu.
Pozvati je potrebno vse članice, da se tudi v teh okoljih organizirano in sistematično lotevajo
promocij prostovoljstva in tudi podeljevanja priznanj na podlagi ustreznih pravilnikov v
društvih, ŠZO, NPŠZ in lokalnih skupnostih.
77
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11.3. KRATKOPOROČILOODELUKOMISIJEZAOBJEKTEZALETO2014
V letu 2014 je imela komisija za objekte 4 seje.
V okviru svojega delovanja je komisija poleg obravnave in sprejema poročila o delu v letu
2013 in predloga programa za leto 2014 obravnavala naslednje pomembnejše zadeve:
1. Obravnavala je predlog Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023 in pripravila
pripombe in predloge na tiste dele predloga Nacionalnega programa športa, ki
govorijo o športnih objektih. Pri tem je komisija ugotovila:
1. V pripravo gradiv niso bili vključeni niti Komisija za objekte niti Združenje
športnih centrov Slovenije.
2. V veliki meri niso bile upoštevane pripombe, niti v gradivo vključeni predlogi,
ki sta jih oblikovala komisija in združenje.
3. Obravnavala je sklep izvršnega odbora OKS-ZŠZ o podelitvi licenc za panožne
športne centre za obdobje med 2013 in 2017 in gradivo »Pogoji, merila in postopek za
pridobitev licence za panožne športne centre.« in sprejela naslednja stališča:
 Pogoji in postopki za pridobitev licenc so prezapleteni in zahtevajo preveč
papirologije.
 Postavlja se vprašanje, ali je ustrezno, da je največji olimpijski športni center
delniška družba.
 Komisija za objekte pri OKS ni bila vključena v nobeno fazo priprave tega
projekta.
 Podeljene licence ne bi smele biti osnova za financiranje (ministrstvo,
fundacija….).
4. Komisija je obravnavala informacije o sofinanciranju objektov s strani FŠ in MIKŠ v
letih 1998-2012 (za 30 največjih slovenskih mest) in ob tem zavzela stališče, da bi bil
izpad sredstev za investicije v športne objekte, kot ga predvideva predlog
Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023 lahko usoden. Ob dejstvu, da za te
namene v bodoče ne bo na voljo niti evropskih sredstev, to pomeni rezanje korenin
celotnemu slovenskemu športu in dejavnostim, ki so vezana nanj (turizem….). Zato je
potreben ponoven razmislek, ali je takšna odločitev ustrezna.
78
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
5. Predstavniki komisije so obiskali direktorja direktorata za šport in mu predstavili
problematiko športnih objektov in stališča Komisije za objekte OKS-ZŠZ.
6. Člani komisije so si ogledali potek izgradnje Olimpijskega športnega centra v Planici,
kjer so predstavniki zavoda Planica komisiji predstavili tudi aktualno stanje
informacijskega sistema za področje športnih objektov.
79
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11.4. POVZETEK POROČIL O DELU KOMISIJE ZA ZAMEJSKI ŠPORT PRI
OLIMPIJSKEM KOMITEJU SLOVENIJE‐ZDRUŽENJE ŠPORTNIH
ZVEZZAOBDOBJE2010‐2014
Komisija za zamejski šport pri OKS-ZŠZ je bila na Izvršnem odboru OKS konec leta
2010 izvoljena za štiriletni mandat v naslednji sestavi:
 Sonja Poljšak, predsednica,
 člani:
 Jure Kufersin,
 Marijan Velik,
 Ivan Lukan,
 Zoran Verovnik,
 Jože Hirnok,
 Rudi Merljak,
 Vili Sekereš (pokojni) in
 dr. Tomaž Pavlin.
Komisija se je sestala 4 x in sicer ob priliki tradicionalnih srečanj slovenskih športnikov
iz obmejnih dežel (Maribor, Novo mesto, Postojna in Ajdovščina).
Najpomembnejše aktivnosti komisije:
 Organizirali in izvedli (vsako leto v zadnjem vikendu meseca junija) tradicionalno
srečanje mladih športnikov iz obmejnih dežel (Maribor, Novo mesto, Postojna in
Ajdovščina);
 Sodelovali smo pri pripravi predlogov za Bloudkova priznanja kandidatov iz
zamejstva ter za priznanja OKS-ZŠZ;
 Sodelovali pri izvedbi mednarodne kolesarske dirke Trofejo ZSŠDI v Trstu in pri prvi
etapi 16. mednarodne kolesarske dirke Po Slovenije s ciljem v Beljaku (Združenje
slovenskih športnih društev v Italiji in Slovenska športna zveza iz Celovca);
 Izvršili smo razgovore z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu
akademikom dr. Boštjanom Žekšem, Ljudmilo Novak, Tino Komel in Gorazdom
Žmavcem;
80
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014



















Predsednica Komisije se je vsako leto udeležila občnega zbora Združenja slovenskih
športnih društev v Italiji;
Pripravili smo predlog za priznanje fair play potezo na srečanju slovenskih športnikov
iz obmejnih dežel.
Športne zveze v zamejstvu smo redno obveščali o raznih razpisih in seminarjih v
Sloveniji;
Sodelovali smo pri prireditvi Euro maraton Koper-Milje, ki je bil 20. septembra 2011,
2012 in 2013.
Izvedli smo skupaj z Zavodom za šport in medije festival vrhunskih športnih filmov za
učence dvojezičnih šol na Madžarskem, Avstrijskem Koroškem in na slovenski srednji
šoli v Trstu.
Nadaljevali z aktivnostmi pri posredovanju za pridobitev sponzorjev za športne
dejavnosti Slovencev v zamejstvu (Kolesarska dirka v Trstu, Košarkaški klub Koš iz
Celovca) pri Luki Koper in Vina Koper
Organizirali in izvedli smo vsako leto tiskovne konference o zamejskem športu v
Ljubljani s športniki, športnicami, športnimi delavci in športnimi publicisti iz vrst
slovenske manjšine v Avstriji, Italiji in Madžarski .
Izvedli letne prijave na razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za
srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel ter pripravili vsebinsko in finančno
poročilo Uradu za izplačilo dodeljenih finančnih sredstev;
Izvedli smo letne programske sestanke o slovenskem športu in posvet o zamejskem
športu na Madžarskem, avstrijskem Koroškem in Italiji.
Izvedli program olimpijskega izobraževanja in delavnic na temo: Olimpizem in
vrednote športa ter festival vrhunskih športnih filmov na dvojezičnih šolah, ki jih je
izvedel pokojni Beno Hva: Trst, Celovec, Monošter;
Sodelovali bomo v projektih Slovenske olimpijske akademije in drugih odborov OKSZŠZ (promoviranje legend slovenskega športa, razstave o zgodovini zamejskega
športa, fair play, v pripravi almanaha o zgodovini Olimpijskega komiteja Slovenije ob
20. obletnici);
Nudili podporo pri organizaciji raznih športnih srečanj zamejskih športnikov v matični
domovini in obratno;
Sprotno urejali spletno stran OKS – Komisije za zamejski šport pri OKS ter obveščali
medije o raznih športnih dogodkih v zamejstvu;
Sodelovali prvič v oddaji »Športni izzivi« Televizije Slovenije, ki jo je vodil novinar
Ervin Čurlič;
Obiskali smo Zvezo Slovencev na Madžarskem;
V Postojni pri županu smo imeli razgovor v zvezi organizacije 37. srečanja slovenskih
športnikov iz obmejnih dežel
Skupaj z OKS-ZŠZ in Športno zvezo Ajdovščina smo organizirali podelitev priznanj
OKS za vrhunske dosežke za leto 2012 za zamejske športnike
V Ziljski Bistrici pri Celovcu sem se dne 25. 10.2013 udeležila svečane prireditve
ob100 letnici smučarskega društva Zahomc;
Predsednica Komisije se je udeležila dne 30. januarja 2014 svečane podelitve Naši
oskarji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji v Trstu;
81
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014






V Ajdovščini pri županu smo imeli razgovor v zvezi z organizacijo 38. srečanja
slovenskih športnikov iz obmejnih dežel
Skupaj z OKS-ZŠZ in Športno zvezo Ajdovščina smo organizirali podelitev priznanj
OKS za vrhunske dosežke za leto 2013 za zamejske športnike
V Trstu (Križu) se je predsednica Komisije udeležila občnega zbora Združenja
športnih društev v Italiji, občnega zbora se je udeležil tudi predsednik OKS-ZŠZ dr.
Janez Kocijančič;
Predsednica Komisije in predstavnik Mestne občine Koper (Sekule Popovič) smo
imeli pogovor z vodstvom ZSŠDI na sedežu ZSŠDI.
Na OKS-ZŠZ smo imeli sestanek z Odbojkarsko zvezo Slovenije in Športno zvezo iz
Celovca glede problema plačevanja licenc slovenskih odbojkarjev, ki igrajo v
Celovcu;
V Zagrebu in Ljubljani se je predsednica udeležila predstavitve knjige »Slovenci v
hrvaškem športu« (junij in oktober 2014);
Opomba: podrobnejša poročila po letih so razvidna na internetni strani OKS-ZŠS v gradivih
za letno skupščino:
82
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11.5. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ŠPORT IN OKOLJE OKS‐ZŠZ V
MANDATNEMOBDOBJU2010‐2014
11.5.1.KONSTITUIRANJEKOMISIJE
Izvršni odbor OKS je na svoji 2. seji, ki je bila 18.1.2011, za predsednika Komisije za šport in
okolje imenoval Bojana Rotovnika, člana IO OKS ter predsednik PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE. Na predlog predsednika komisije je IO OKS na svoji 3. seji, ki je bila
15.3.2011 imenoval člane komisije:
1. Aleksander Škraban, ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
2. Andraž Rakušček, SURF ZVEZA SLOVENIJE
3. Bogomir Vnučec, KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
4. Bojan Žmavc, KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
5. Denis Žvegelj, VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
6. Gorazd Nastran, GOLF ZVEZA SLOVENIJE
7. Milan Sirše, SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
8. Milena Radež Černilogar, KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
9. Mitja Lamut, ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE
10. Mitja Slavinec, SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA
11. Roman Ponebšek, ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE LITIJE
Na prvi seji komisije je bil za namestnika predsednika komisije potrjen Roman Ponebšek. S
strani strokovne službe OKS je bil za strokovno-administrativno pomoč komisiji imenovan
Gorazd Cvelbar.
11.5.2.ORGANIZACIJADELAKOMISIJE
Na 1. seji komisije so bile potrjene naslednje delovne skupine:
 Priprava priporočil za izvajanje športnih dejavnosti na način, ki najmanj
obremenjuje okolje - okoljevarstveni kodeks (delovna skupina: vodja Mitja Lamut,
člani: Gorazd Nastran, Mitja Slavinec, Roman Ponebšek)
83
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014




Predstavljanje primerov dobre prakse tako pri izvajanju športne dejavnosti v
naravi, kot pri gradnji športne infrastruktur:primeri dobre prakse (delovna skupina:
vodja Gorazd Nastran, član: Milan Sirše)
Zakonodajno področje - strokovna podpora pravni komisiji OKS za področje okoljske
zakonodaje delovna skupina (skupina se oblikuje po potrebi na podlagi aktualnih
zakonodajnih postopkov)
Promocija in vključitev varstva okolja v športna usposabljanja (delovna skupina:
vodja Aleksander Škraban, člani: Bojan Žmavc)
Koordinacija in spodbujanje aktivnosti s področja varstva okolja znotraj OKS
(delovna skupina: vodja Bojan Rotovnik, člani: Gorazd Cvelbar, Bojan Žmavc in
Aleksander Škraban)
11.5.3.KRONOLOŠKIPREGLEDAKTIVNOSTIKOMISIJEVLETU2011
Kronološki pregled:
 udeležba na zaključku projekta Evropa pred izzivom – predstavitev OI London z vidika
odgovornega odnosa do okolja (Bojan Rotovnik in Roman Ponebšek)
 dne 19.4.2011 je bila 1. seja komisije (prisotnih 7 od 12 članov)
 udeležba na konferenci Mednarodnega olimpijskega komiteja na temo šport in okolje, ki
je potekala od 29. aprila do 2. maja v Dohi, Katar (Bojan Rotovnik).
 dne 26.8.2011 je bila 2. seja komisije (prisotnih 6 od 12 članov)
 avgust 2011: začetek aktivne priprave predloga Okoljevarstvenega kodeksa OKS na
naslednjih izhodiščih:
o osnova za pripravo vsebine bo Okoljevarstveni kodeks OK Danske, katerega smo
ocenili zelo pozitivno,
o Danski vzorec bomo prilagodili na slovenske razmere,
o okoljevarstveni kodeks OKS bo deklarativne narave,
o poskušali bomo uvesti nagrajevanje tistih organizacij, ki se bodo prostovoljno
odločile spoštovati ostrejše zahteve za t.i. zelene športne zveze,
o kodeks mora biti prilagojen različnim organizacijskim oblikam, ki obstajajo v
slovenskem športu.
 29.8.2011 smo obravnavali predlog Zakona o vožnjah v naravnem okolju, ki ga je v javno
obravnavo posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor RS. Po obravnavi je komisija
sprejela sklep, da podpira čimprejšnji sprejem Zakona o vožnjah v naravnem okolju in
podpira omejitev voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in ob tem predlagatelju
(MOP) predlaga, da:
o kolesarjenje v zakonu uredi na primernejši način, saj so sedanje določbe preveč
omejevalne,
o ustrezno uredi možnosti za postavitev in delovanje namenskih poligonov za
motorna vozila in poligone za kolesarje (predvsem za downhill disciplino),
o v zakonu ustrezno definira vse uporabljene terminološke izraze, da po sprejetju
zakona ne bo prihajalo do različnih tolmačenj.
84
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014

predsednik komisije, ki je hkrati tudi član IO OKS, se je redno udeleževal sej IO OKS in
poročal o opravljenem delu komisije in ostalih aktualnih zadevah s področja dela
komisije.
11.5.4.KONFERENCA MEDNARODNEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA NA TEMO
ŠPORTINOKOLJE
V organizaciji Mednarodnega olimpijskega komiteja, Programa za okolje Organizacije
združenih narodov in Olimpijskega komiteja Katarja je od 30. aprila do 2. maja 2011 v
glavnem mestu Katarja, Dohi, potekala 9. svetovna konferenca na temo šport in okolje
(http://www.wcse2011.qa/). Konference se je udeležilo preko 600 delegatov iz okoli 70 držav
sveta. Olimpijski komite Slovenije je zastopal Bojan Rotovnik, član izvršnega odbora in
predsednik Komisije za šport in okolje OKS.
Konferenca je potekala pod geslom »Playing for a Greener Future«. Glede na izveden
program konference bi lahko to geslo prevedli tudi kot »Športniki za okolju prijazno
prihodnost«.
Na konferenci se je v dveh dneh zvrstilo preko 40 poročevalcev iz vseh kontinentov sveta, ki
so predstavljali različne športne, nevladne, vladne ter raziskovalne organizacije. Ponovno se
je izpostavilo dejstvo, da zaradi različnih družbenih razmer ni možna neposredna primerjava
med kontinenti, prav tako vedno ni možna primerjava med državi znotraj istega kontinenta.
Zaradi širokega obsega in kompleksnosti problematike ohranjanja okolja morajo za celostni
pristop k reševanju problemov ohranitve okolja nujno najti skupno pot vlade držav,
gospodarstvo in nevladne organizacije. V tem skupnem nastopu je lahko ravno šport tisti
medij, ki je in lahko tudi v bodoče zagotavlja povezovanje vseh deležnikov v korist okolja. To
je eno izmed glavnih sporočil konference in hkrati velik izziv Mednarodnemu olimpijskemu
komiteju, kot krovni svetovni športni organizaciji ter tudi nacionalnim olimpijskim
komitejem. V tem kontekstu je bil ponovno izražena dobro poznana misel: »Misli globalno,
deluj lokalno«.
Na konferenci je bilo predstavljeno veliko konkretnih ukrepov pri odgovornem odnosu do
okolja pri izvajanju velikih športnih dogodkov. Predstavljene so bile že izvedene olimpijske
igre (Lillehammer, Sydney in Torino), kot tudi bodoče olimpijske igre v Londonu 2012, Soči
2014 ter Rio de Janeiro 2016. Poleg tega je bilo v luči odgovornega odnosa do okolja
predstavljeno tudi svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2022 v Katarju ter prvenstvo v
Južni Afriki.
Udeleženci konference so obravnavali širok krog tematik, povezanih z varstvom okolja,
okolju prijaznejšem izvajanju športnih prireditev ter načine, kako lahko šport pomaga
uresničiti cilje Združenih narodov na področju trajnostnega razvoja in ohranjanja okolja.
85
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Ob zaključku konference so delegati sprejeli deklaracijo iz Dohe, v kateri so opredelili tri
področja, v katera se naj usmeri trajnostni razvoj v športu:
 je podlaga za konferenco Združenih narodov na temo okolja in razvoja, ki bo leta 2012
v Rio de Janiero (2012 Rio +20 Earth Summit),
 spodbuja nacionalne olimpijske komiteje k aktivnemu vključevanju in izobraževanju
mladih športnikov o trajnostnem razvoju ter
 spodbuja različne vrste organizacij za resen pristop k trajnostnem razvoju.
Prevod deklaracije je bil objavljen v elektronskih medijih OKS in je bil prav tako predstavljen
članom IO OKS na 4. seji, ki je bila 18.5.2011.
Komisija za šport in okolje je imela v letu 2012 tri seje:
3. seja: 16.1.2012
4. seja: 24.4. 2012
5. seja: 28.11.2012
11.5.4.1. KRONOLOŠKIPREGLEDDELA
V letu 2011 je komisija pripravila osnutek Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa.
31.1.2012, na seji Izvršnega odbora OKS, je bilo sklenjeno, da gre dokument v javno
razpravo med članicami OKS, organi OKS in zainteresirano javnostjo. Dokument je bil
poslan vsem članicam po pošti, v elektronski obliki in objavljen na spletnih straneh OKS.
Javna razprava je potekala do 15.4.2012.
V organizaciji Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in Olimpijskega komiteja
Poljske je od 1. do 3. marca 2012 v Wroclawu na Poljskem potekal Kontinentalni seminar na
temo športa in okolja. Seminarja se je udeležilo 47 delegatov predstavnikov Olimpijskih
komitejev iz 33 Evropskih držav. Olimpijski komite Slovenije je zastopal Gorazd Cvelbar,
sekretar Odbora športa za vse in strokovni sodelavec Komisije za šport in okolje OKS.
V okviru seminarja so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks aktivnosti olimpijskih
komitejev na področju trajnostnega razvoja in sicer primeri Slovenije, Danske, Nizozemske.
Na koncu seminarja je bila oblikovana skupna izjava ter priporočila za oblikovanje stališč
Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so bila predstavljena na konferenci Združenih
narodov namenjeni trajnostnem razvoju Rio+20, 20 - 22. Junija 2012 v Riu de Jeneru,
Deklaracija in poročilo sta bila objavljena na spletnih straneh OKS in v e- krogih.
24.4.2012 je Komisija za šport in okolje na svoji 4. seji obravnavala vsa prejeta mnenja in
pripravila novo verzijo dokumenta za sprejem na seji IO OKS. Nova verzija kodeksa z
upoštevanimi predlogi in pripombami je bila korespondenčno poslana v potrditev vsem
članom komisije do 7.5.2012.
86
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Končno verzija kodeksa je bila predstavljena in sprejeta na seji IO OKS-ZŠZ, 15.5.2012.
Kodeks je soglasno sprejela tudi skupščina OKS-ZŠZ, 19. 6. 2012.
OKS je z organizacijo Olimpijskega dne, 23.6.2012 v Kopru pristopil k projektu »Čista
zmaga«, ki ga je v Sloveniji koordinira Umanotera in prireditev izpeljal v skladu z načeli
trajnostnega razvoja.
Komisija se je v letu 2013 sestala:
11. marca 2013
4. decembra 2013
Aktivnosti:
Komisija je v letu 2013 nadaljevala z aktivnostmi v okviru programa 2011-2014.

Pripravila in izvedla je postopek sprejema, promocije in izvajanje Okoljevarstvenega in
naravovarstvenega kodeksa OKS, ki temelji na usmeritvah:
o izvajanje športnih dejavnosti in razvoj športa na način, ki najmanj obremenjuje
naravo in okolje,
o povečanje zavedanja problematike varovanja narave in okolja med športniki in
športnimi organizacijami,
o spodbujanje uporabe naravi prijaznih materialov pri športni dejavnosti in pri
gradnji/vzdrževanju športnih objektov,
o samoomejevanje športnikov in športnih organizacij pri uporabi energije in pitne
vode,
 Dosegla je vključitev varstva okolja v športna usposabljanja,
 Spremljala in odzivala se je na zakonodajne postopke, ki urejajo področje dela komisije
ter bila strokovna podpora pravni komisiji OKS za področje okoljske zakonodaje,
 zbirala in predstavljala je primere dobre prakse na področju športa in okolja
 sodelovala je pri postopkih sprejemanja Zakona o vožnjah v naravnem okolju in
ostalih zakonodajnih postopkih s področja dela komisije,
 sodelovala je pri delu ostalih organov OKS, predvsem Izvršnega odbora in Komisiji za
športne objekte.
Članice je pozvala k sprejemu okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ
Pristopne izjave je doslej podpisalo 59 športnih organizacij.
Seznam organizacij, ki so podpisale pristopno izjavo:
1. ŠZ Škofja Loka
2. Lokostrelska zveza Slovenije
3. Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
4. Romska športna zveza Slovenije
5. Kajakaška zveza Slovenije
6. ŠZ Beltinci
87
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
7. Zveza za hokej na travi Slovenije
8. ŠZ Slovenj Gradec
9. ŠZ Radovljica
10. Letalska zveza Slovenije
11. Zveza Slovencev na Madžarskem – brez izjave
12. Nova rokoborska zveza Slovenije
13. Nogometna zveza Slovenije
14. ŠZ Cerknica
15. Plavalna zveza Slovenije
16. Slovenska potapljaška zveza
17. ŠZ Ljutomer
18. Ju-Jitsu in Jiu – Jitsu zveza Slovenije
19. Atletska zveza Slovenije
20. Ribiška zveza Slovenije
21. Avto-moto zveza Slovenije
22. Kolesarska zveza Slovenije
23. Plesna zveza Slovenije
24. Orientacijska zveza Slovenije
25. ŠZ Občine Hajdina
26. ŠZ Koper
27. ŠZ Celje
28. Taekwon-do zveza Slovenije
29. Združenje zvez borilnih športov Slovenije
30. Planinska zveza Slovenije
31. Sankaška zveza Slovenije
32. ŠZ Ljubljane
33. Gimnastična zveza Slovenije
34. Košarkarska zveza Slovenije
35. ŠD Media šport
36. Avto moto karting klub ales.ca-racing
37. KD Rog
38. Zveza za športno rekreacijo Slovenije
39. Curling zveza Slovenije
40. Konjeniška zveza Slovenije
41. Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
42. SUSA - Slovenska univerzitetna športna zveza
43. Center vidim cilj, Alen Kobilica
44. ŠZ Občine Sežana
45. Fitnes zveza Slovenije
46. Sokolska zveza Slovenije
47. Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
48. ŠD Slovenc
49. Društvo rekreativcev, tekačev in pohodnikov Marathon Novo mesto
50. Zveza za ameriški nogomet Slovenije
51. Odbojkarska zveza Slovenije
88
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
52. ŠD Povodni mož
53. Zavod Media šport
54. Triatlonska zveza Slovenije
55. Športna unija Slovenije
56. DLT Filipides
57. Zveza za šport otrok in mladine Slovenije
58. Smučarska zveza Slovenije
59. Zveza za športni ribolov na morju Slovenije
V letu 2014 se komisija ni sestala.
89
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
11.6. POROČILO DELA KOMISIJE ZA FINANCIRANJE ŠPORTA V LETIH
2011‐2014
Komisija za financiranje športa se je prvič sestala 16.04.2011. Sprejet je bil sklep o
izboljšanju komunikacije s članstvom OKS, društvi, klubi in športniki. Na tej podlagi je
postopoma v letih 2012 in 2013 OKS dopolnil svojo spletno stran z vsebinami bonitet
članicam, z ustreznimi povezavami na druge institucije, s podatki za pomoč športnikom in z
ostalimi podatki. Te informacije nahajajo na spletnih straneh:
 Podpora delovanju športnim organizacijam: http://www.olympic.si/claniceoks/podpora-delovanju/
 Bonite za članice OKS: http://www.olympic.si/clanice-oks/bonitete-clanic/
Izpostavljena so bila nekatera področja, kjer bi komisija lahko delovala, kot so izboljšanje
sodelovanja s sponzorji, pregled davčnega področja - razpravljali so tudi o davčnih olajšavah
za šport ter o možnostih brezplačnih zdravstvenih pregledov športnikov, možnostih za
udeležbo pri prodaji vstopnic za športne dogodke, športu za vse in njegovi promociji v šolah
in vrtcih, povezovanju športa in zdravstva in prihrankih iz tega naslova, o možnostih
zaposlovanja športnikov. Prav tako so izpostavili možnosti sodelovanja z drugimi odbori v
okviru OKS. Glede na zaostrene gospodarske razmere so bile otežene razprave z državo oz.
njenimi ministrstvi o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev za šport oz. uveljavljanju
dodatnih olajšav za športnike.
V letu 2014 se je Komisija za financiranje športa sestala dvakrat.
Prvič se je sestala 03.06.2014 na temo pregleda sistemov bonitet OKS-ZŠZ ter pregleda dela
finančne komisije.
Drugič se je sestala 18.06.2014 na temo organiziranega in neorganiziranega športa ter deležu
njihovega financiranja iz javnih sredstev kot tudi EU projektov, kjer bi v večji meri
vključevali tudi sodelovanje z regijami ter davčno izobraževanje športnikov.
Razpravljali so o problematiki financiranja v športu in si za v naprej zadali nalogo pomagati
pridobivati sredstva iz Evrope, ter pomagati OKS-ZŠZ pri financiranju s strani države in
razporejanju teh sredstev.
90
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
Velik del razprave je bil namenjen pripravi finančnega načrta OKS za leto 2015 z možnostjo
spremljanja njegovega izvrševanja.
V letu 2014 se predvideva še ena seja in sicer 26.11.2014.
91
MANDATNO POROČILO OKS-ZŠZ 2010 - 2014
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
12. MANDATNOPOROČILOIT2010‐2014
Do leta 2014 je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) imel
upravljanje informatike pri zunanjih partnerjih, v letu 2014 pa je vzpostavil Oddelek za
informatiko, v katerem sta zaposleni 2 osebi, vodja in strokovni sodelavec. Do vzpostavitve
oddelka je bila glavna skrb partnerjev zagotavljanje delovanje sistema, e-pošte in spletnih
strani, z ustanovitvijo oddelka pa so se dejavnosti razširile še na snovanje informacijskih
rešitev, analitiko in zagotavljanje podpore.
Bistvene naloge v preteklem mandatnem obdobju 2010-2014 so:
 nova spletna stran www.olympic.si; prenova leta 2011,
 nova spletna stran www.sloado.si; prenova leta 2014,
 prehod k novemu IT upravljalcu; 2014,
 sodelovanje z Zavodom za šport RS Planica; celotno obdobje 2010 – 2014,
o začetek aktivnosti vzpostavitve enotnega identifikatorja v športu t.i. športne
številke,
o vzpostavitev osnov za štart projekta Nacionalne športne kartice,
o razvoj spletne aplikacije Športne osebe,
o prenova aplikacije Športniki,
o uvažanje podatkov o športnikih v centralni športni register (CŠR),
o skrb nad kakovostjo podatkov v CŠR,
o razvoj spletne aplikacije ŠPAK licenciranje,
o migracija portalov www.migajznami.si in www.infosport.si,
 posodabljanje delovnih postaj; celotno obdobje 2010 – 2014,
 razvoj mobilne aplikacije Team Slovenia; razvoj 2012
 stalna tehnična podpora uporabnikom,
 administracija informacijskega okolja.
92