Datum: 22.1.2015 POROČILO S POSVETA O STANJU IN O

Comments

Transcription

Datum: 22.1.2015 POROČILO S POSVETA O STANJU IN O
Datum: 22.1.2015
POROČILO S POSVETA O STANJU IN O PRIHODNOSTI SLOVENSKEGA ŠAHA
(KAM GREŠ SLOVENSKI ŠAH?) V LJUBLJANI, 15.01.2015
Na posvetu je sodelovalo okoli 60 udeležencev. ¸
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Financiranje ŠZS
Vodenje in delovanje ŠZS
Mladinski šah
Tekmovalni program
Članske reprezentance
Popularizacija šaha, mediji…
Po kratki uvodni predstavitvi posamezne teme so na vprašanja odgovarjali: dr.
Tomaž Subotič (predsednik ŠZS), Mirko Bandelj (podpredsednik ŠZS), Božo Štucl
(sekretar), Ana Srebrnič (strokovna sodelavka), Matej Šebenik (trener), Matjaž Mikac
(predsednik strokovnega sveta) in Robert Rudman (predsednik tekmovalne komisije).
Poleg vprašanj in mnenj je bilo dano tudi več konkretnih predlogov in pobud.
Pristojne komisije in drugi odgovorni na ŠZS jih bodo preučili in pripravili predloge za
obravnavo na UO oz. za občni zbor. Podatki glede financiranja so na grafih.
Pobude in predlogi udeležencev posveta:
• Namesto tekmovalne komisije se določi komisarja za tekmovanja.
• Ukinitev slovenskega ratinga ali uvedba enotnega slo ratinga za vse zvrsti.
• Izdelava pravilnika o minimalnih tehničnih standardnih glede pogojev izvedbe
tekmovanja.
• Pobuda za organiziranje šahovskih taborov v centrih obšolskih dejavnosti.
• Izvede se seminar za pridobitev licenc za mentorje in trenerje oz. omogoči
pridobitev licenc.
• Pobuda za uvedbo neobveznega izbirnega predmeta šah v 4. razredu OŠ.
• V članskih reprezentancah se eno mesto določi po kvalifikacijskem načelu
(državni prvak), neodvisno od volje selektorja.
1
• Poleg objav na spletni strani se predstavnike klubov obvešča tudi preko
elektronske pošte.
• Posamezniki komunicirajo s ŠZS po elektronski pošti le preko predstavnika
kluba.
• Na prvi strani spletne strani ŠZS se omogoči objave klubom.
• Pobuda, da predsednik ŠZS (oz. člani UO) obiskuje tekmovanje državne lige.
• Pripravi in objavi se lista trenerjev z referencami.
• Za Vidmarjevo priznanje se predlaga Iztoka Jelena.
• Posamično DP do 12 let se izvede v klasičnem igralnem tempu.
• Organizira se liga odbor in upošteva mnenje klubov.
• Uvedba možnosti brezplačnega sojenja kot nadomestilo za plačilo sodniške
licence.
Struktura prihodkov in odhodkov ŠZS v letu 2014 (vsi podatki so okvirni in
neuradni, bilance še niso narejene).
Slika 1: Struktura prihodkov (celotni prihodki: 228.100,00 €)
2
Slika 2: Struktura prihodkov od države (ministrstvo + fundacija za šport), skupaj
90000 €)
25000
20000
LPŠ - članarine
LPŠ - delovanje ŠZS
15000
Mladinske repr. LPŠ
Mladinske repr. FŠO
Članske repr. LPŠ
10000
Članske repr. FŠO
Ostali programi (festival, SLO
šahira)
5000
0
1
Slika 3: Struktura odhodkov (celotni odhodki: 211.000,00 €)
3
Slika 4: Struktura prispevkov klubov (skupaj 24.500 €, od tega neplačano 7.500 €)
Slika 5: Struktura stroškov za delovanje ŠZS v širšem smislu (skupaj 57.400 €)
3%
0%
5%
5%
35%
Sekretar OD
Materialni stroški
19%
Šahovski dom
Članarine FIDE, OKS
Ratingiranje FIDE
Komisije
Spletna stran
33%
4
Slika 6: Struktura stroškov za mladinski šah (skupaj 31.400 €)
Mladinsko EP - Iasi
Individualni programi
6%
6%
Dolg za let 2013 Selektor mladinske
reprezentance
30%
6%
Mladinsko posamično
SP
10%
Povrnitev stroškov za
nastope na EP in SP v
letu 2014
10%
Dolg 2013 - povrnitev
stroškov za nastope
19%
13%
Mladinsko posamično
EP
Olimpiada u 16
Obremenitve klubov v strukturi stroškov delovanja ŠZS
Za delovanje ŠZS v širšem smislu (plača sekretarja, materialni stroški, šahovski dom,
takse fide, komisije...) gre približno 28% vseh odhodkov, t.j. okoli 60.000 € (prišteti je
potrebno namreč še stroške spletne strani).
Potrebni so stabilni viri, tj. država + prispevki klubov (registracija, tekmovalne licence,
taxe za nastop tujcev in taxe pri prestopih igralcev). Taxe za nastop tujcev so v bistvu
namenjene za program mladinskega šaha. V letu 2014 je država za delovanje ŠZS
prispevala 6.000 € (ostalo so sredstva za programe), klubi pa okoli 17.000 €. Temu je
potrebno prišteti še 7.500 € neplačanih obveznosti klubov, kar skupaj pokrije
približno polovico vseh stroškov.
5
Pregled dela v pisarni ŠZS
Uradne ure
E-maili (16900 prejetih mailov, 6000 odgovorjenih. To je povprečno 70 mailov na
dan, od tega 25 odgovorjenih), telefoni (Redko kdo se drži uradnih ur), v živo
Koordinacija komisij in delovnih teles
Tekmovalna komisija, Komisija za mladinski šah, Odbor Sodnikov, Registracijsko
kategorizacijska komisija, Strokovni svet, Upravni odbor (Priprava gradiv in
zapisnikov), Občni zbor (Priprava gradiv in zapisnikov)
Organizacija tekmovanj
v letu 2014 je bila ŠZS organizator skoraj vseh DP. Organizacija zajema:
dogovarjanje za lokacije in pogajanja s hoteli, izdelava razpisov, dogovarjanje s
sodniki, tehnična izpeljava tekmovanja, izdelava spletne strani tekmovanja, postopek
prijav, ključi uvrščanja, obravnavanje prošenj, priprava in razvoz opreme, postavitev
online prenosa partij, slikanje in obdelava slik za na internet, sojenje, priprava
obračuna stroškov, tehnična podpora klubskim tekmovanjem
Register
registracija klubov, registracija in prestopi igralcev, skrb za register, čiščenje
podvojenih vnosov
Ratingiranje
Prijava za slovenski rating, obračun, prijava za FIDE rating in pošiljanje datotek na
FIDE (161 turnirjev v letu 2014), kadar podatki niso pravilno urejeni in poslani na
ŠZS, vzame urejanje precej časa
Izdajanje potrdil
za klube-občinski razpisi in za posameznike-statusi športnika, štipendije
Mednarodna tekmovanja
Postopek prijave za vsa večino mednarodnih tekmovanj, organizacija poti,
zavarovanja, potrdil itd…
(Mitropa, Olimpida, mladinsko SP, mladinsko EP, mladinska olimpiada, članska EP)
Računovodstvo
Izdajanje računov (preko 800), plačevanje računov, vodenje glavne knjige, priprava
seznamov kot podlage za izdajo računa (ratingi, licence itd…), Terjanje neplačnikov,
Čiščenje nezaprtih stvari iz prejšnjih let
Ministrstvo
Prijava na razpis in izpolnjevanje zahtevkov za odobrena sredstva (precej
dokumentacije)
FŠO
Prijava na razpis in izpolnjevanje zahtevkov za odobrena sredstva (precej
dokumentacije)
OKS
Prijava vseh tekmovanj v njihov koledar, Vnos vseh rezultatov v njihov sistem, Vnos
vseh licenciranih igralcev v njihov sistem, prijava rezultatov za kategorizacijo OKS
Skrb za šahovski dom
Prostor, oprema, Priprava prostora za tekmovanja in seminarje ter pospravljanje.
Obveščanje javnosti
Pisanje novic, pošiljanje obvestil, organizacija posvetov in ostalih dogodkov,
dvobojev, sprejemov, novinarske konference, obveščanje novinarjev, posodabljanje
vsebin na portalu, posodabljanje koledarja tekmovanj…
Ostalo
6
Odnašanje na pošto, računovodstvo, raznorazni sestanki (oks, ministrstvo, sponzorji,
fundacija, hoteli…)
Rutinska dela
kuvertiranje, pakiranje, štempljanje, leplenje
Šah v šole
vnašanje prijavnic, tiskanje kartic in pošiljanje položnic in knjig, pošiljanje obvestil,
prevajanje obvestil, poročanje, Posredovanje pri prodaji Šahovskega učitelja
Božo Štucl, sekretar ŠZS
7