Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Comments

Transcription

Zapisnik 3. seje Sveta staršev
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je potekala 20. 6. 2012 od 18.00 do 18.50 v učilnici 27.
Prisotni predstavniki oddelkov: Smiljana Milošev Tuševljak (1.a), Mateja Schoss (1.d),
Vladislav Stres (1.f), Mateja Kunc (1.g), Mateja Juvan (2.b), Marina Urbas (2.c), Nataša Jalen
(2.f), Radko Istenič (3.a), Muhamed Turkić (3.c), Janez Kogovšek (3.e), Breda Skubic (4.c),
Primož Smerkolj (4.e),
predsednik Sveta staršev: Janez Cimperman (2d),
podpredsednik Sveta staršev: Dušan Ponikvar (2g),
in delavci šole: ravnatelj Bojan Končan, poslovna sekretarka Nataša Šafran, učitelji – vodje
aktivov: Alenka Arbiter, Tomislav Drčar, Andreja Hočevar, Petra Novak, Miloš Pogačar, Miha
Pohar.
Dnevni red:
1. Razprava in sprejetje pravilnika delovanja Sveta staršev
2. Podpis obrazca za strinjanje z uporabo elektronskega naslova predstavnika Sveta
staršev Gimnazije Poljane za komunikacijo
3. Razno
Ad 1. Razprava in sprejetje pravilnika delovanja Sveta staršev
Predstavnik prvega letnika g. Stres je predlagal sprejetje Zapisnika prejšnje seje, ki je bila
7.3.2012. Opozoril je tudi na napake v zapisniku in predlagal, da se popravijo, s čimer so se
strinjali tudi ostali predstavniki Sveta staršev.
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili Zapisnik prejšnje seje s popravki.
V nadaljevanju je predsednik Sveta staršev g. Cimperman predstavil osnutek Pravil delovanja
Sveta staršev.
Predstavniki staršev so imeli na osnutek Pravil nekaj pripomb in predlogov. Pripombe so bile
na 6. in 11. člen. Prav tako je bilo sprejeto dopolnilo, da se za Svet staršev ne uporablja
okrajšave.
Sklep 2: Pravila o delovanju Sveta staršev, s predlaganimi popravki, so bila soglasno
sprejeta.
Zapisnik, 20.6.2012
Ad 2. Podpis obrazca za strinjanje z uporabo elektronskega naslova predstavnika
Sveta staršev Gimnazije Poljane za komunikacijo
Vodstvo šole je pripravilo obrazec, s katerim predstavniki staršev dovoljujejo:
a) uporabo elektronskega naslova za komunikacijo in obveščanje o med člani Sveta
staršev
b) objavo osebnih podatkov (ime priimek, e-pošte) na spletni strani šole
Predsednik Sveta staršev je predlagal, da se obrazci prinesejo tudi na naslednjo sejo, ki bo v
septembru, za nove člane Sveta staršev.
Ad 3. Razno
Predstavnica prvega letnika ga. Milošev Tuševljak je tudi tokrat izpostavila problem oziroma
skrb glede osveščanja dijakov o škodljivosti drog. Njen predlog je, da bi dijake o tem čim bolj
poučili.
Ravnatelj je v zvezi s tem pojasnil, da je vsako leto izpeljana delavnica o drogah, ki jo vodi
profesorica psihologije, ki je za to strokovno usposobljena. Tej temi je namenjena tudi ena
razredna ura, v kolikor pa dijaki želijo, jih je lahko tudi več.
Zapisala:
Nataša Šafran , poslovna sekretarka
Zapisnik, 20.6.2012
Predsednik Sveta staršev:
Janez Cimperman, l.r.

Similar documents