Zapisnik 1. seje Sveta strašev v šolskem letu 2012

Transcription

Zapisnik 1. seje Sveta strašev v šolskem letu 2012
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je potekala 25.9.2012 od 18.00 do 20.10 v učilnici 27.
Prisotni predstavniki oddelkov: Tone Vrhovnik Straka (1b), Emilija Verlič (1c), Boris Ružič (1d),
Tatjana Levstek (1e), Suzana Korun (1f), Aleš Smrekar (1g), Praprotnik Luka (1h), Smiljana Milošev
Tuševljak (2a), Mateja Hočevar (2c), Tomaž Hrabar (2d), Andreja Trtnik Herlec (2f), Helena Jakič (2g),
Mira Fugina Šetina (2h), Indira Šehovič (3a), Mateja Juvan (3b), Marina Urbas (3c), Tomaž Toldi (3e),
Nataša Jalen (3f), Tomaž Lukančič (3h), Rado Istenič (4a), Nina Kozinc (4b), Turkić Muhamed (4c),
Gordana Ilc Križaj (4c), Polonca Bezlaj (4d), Luka Bernot (4e), Lidija Legan Landeker (4f), Svoljšak Petra
(4g), Matjaž Tavčar (4h),
predsednik Sveta staršev: Janez Cimperman (2d),
podpredsednik Sveta staršev: Dušan Ponikvar (2g)
in delavci šole: ravnatelj Bojan Končan, poslovna sekretarka Nataša Šafran, učitelji vodje aktivov
Alenka Arbiter, Tomislav Drčar, Andreja Hočevar, Petra Novak, Miha Pohar, knjižničarka Irena Brilej,
šolska psihologinja Mojca Lorbek in organizatorka šolske prehrane Tina Pintar.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu
3. Letni delovni načrt šole
4. Nadstandardne storitve
5. Vprašanja in pobude staršev
Ad 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje, ki je bila 20.6.2012.
V skladu s 4. členom Pravil delovanja Sveta staršev Gimnazij Poljane Svet staršev na prvi seji v
tekočem šolskem letu z javnim glasovanjem potrdi nadaljevanje mandata dosedanjega predsednika
in namestnika. Če do potrditve ne pride, Svet staršev izvoli novega predsednika in njegovega
namestnika.
Sklep 2: Predstavniki Sveta staršev so z večino glasov prisotnih članov potrdili nadaljevanje mandata
predsednika in namestnika Sveta staršev, za predstavnico šolske prehrane je Svet staršev potrdil
dosedanjo predstavnico ga. Sašo Kregar (4g).
Ad 2. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu
V drugi točki je ravnatelj seznanil člane Sveta staršev o delu v preteklem šolskem letu in predstavil:
 učni uspeh po prvi konferenci in ob koncu šolskega leta. Ob koncu šolskega leta je bilo
največ dijakov prav dobrih (394), sledili so dobri (312) in odlični (186), nezadostnih je bilo 24.
 uspeh na maturi, ki je bil 98,6%. Zlatih maturantov je bilo na šoli 32, od teh so bili 4 z vsemi
točkami. V spomladanskem roku so bili neuspešni trije dijaki.
Ravnatelj je še poudaril, da je bila realizacija pouka 99 % in da smo z uspehom v letošnjem šolskem
letu zadovoljni. Vsi projekti so bili ralizirani.
Ad 3. Letni delovni načrt šole
Ravnatelj je predstavil strukturo kadrov za letošnje šolsko leto. Na šoli je 84 zaposlenih, učiteljev je
64, vsi delavci imajo potrebno izobrazbo in vsi razen enega tudi strokovni izpit. Predstavil je tudi
šolski koledar in organizacijo OIV.
V nadaljevanju te točke je ravnatelj predstavil tudi projekte, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu.
Izpostavil je projekt e- učilnica, ki je pomemben predvsem zato, da imajo dijaki dostop do gradiva in,
da se znižajo stroški fotokopiranja.
Ad 4. Nadstandardne storitve
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šolskega sklada in poudaril, da je bilo v sklad vplačanih manj
sredstev kot običajno, kar je bilo, glede na trenutne razmere, pričakovati. Kljub temu je bil program
dela šolskega sklada v celoti realiziran. Ker morajo starši še izvoliti svoje predstavnike v upravni odbor
šolskega sklada, bo končno poročilo in načrt dela sklada predstavljen na naslednji seji.
V razpravi so starši opozorili, da mora Svet šole sprejeti spremembe Pravil šolskega sklada. ZOFVI
določa, da mora imeti upravni odbor vsaj 6 članov, leta 2010 sprejeti Pravilnik o delu sklada pa
določa, da ima upravni odbor le tri člane. Ravnatelj je povedal, da bo skupaj s predstavniki staršev v
Svetu šole sprožil ustrezen postopek za spremembo Pravil šolskega sklada.
Glede nadstandardnih storitev je ravnatelj povedal, da se postavlja vprašanje, koliko nadstandardnih
storitev, kot so ekskurzije med počitnicami, mednarodne izmenjave naj šola še nudi dijakom. Dejal je,
da je strokovna komisija predlagala, da pet dnevnih ekskurzij za tretje letnike ne organiziramo, ker
nekateri starši finančno tega ne zmorejo. Šola je zato pripravila anketni vprašalnik za starše dijakov 3.
letnika in večina staršev je bila za to, da se ekskurzije izvedejo. V nadaljevanju te točke se je odprla
daljša razprava o mednarodnih izmenjavah in ekskurzijah. Predlog je bil, da bi del sredstev iz šolskega
sklada namenili dijakom, katerih starši so socialno šibki, ki pa ni dobil podpore. Sredstva sklada
ostanejo nerazporejena.
Sklep 3: Oblikuje se predlog o novem ločenem »socialnem« skladu za potrebe OIV za socialno šibke
dijake.
Sklep 4: Ekskurzije za tretji letnik se izvedejo v skladu z programom za tiste oddelke, za katere se ne
more zagotoviti mednarodna izmenjava (če se starši tako odločijo). Za dijake oziroma oddelke, ki ne
gredo na ekskurzijo se zagotovijo ustrezno prilagojene OIV. Mednarodne ekskurzije se praviloma
izvedejo glede na 2. tuj jezik, ki se poučuje v oddleku.
Ad 5. Vprašanja in pobude staršev
Na vprašanje o šolski prehrani, je predstavnica zadolžena za prehrano odgovorila staršem, da je z
letošnjim letom spremenjen način prijavljanja na malico in ne več odjavljanja kot do sedaj. Število
dijakov prijavljenih na malico se je zmanjšalo, vendar se dijaki še vedno prijavljajo na novo. Dnevno
imajo na voljo sedem različnih menijev, za ugodno ceno.
Predstavnica 3. f je postavila vprašanje v zvezi menjave razredničarke in učiteljice francoskega jezika.
Ravnatelj je obrazložil, da ne gre za odpuščanje in tudi ne za varčevanje, saj je bila učiteljica
zaposlena za določen čas, nadomeščanja porodniškega dopusta in bolniškega staleža.
Na vprašanje o organizaciji sejma rabljenih učbenikov je ravnatelj pojasnil, šola nima glavnega
odmora. Organizirali smo ga tako, da je vsak razred imel vsaj eno uro za obisk sejma.
Na vprašanje o učbeniškem skladu je knjižničarka Irena Brilej pojasnila, da je učbeniški sklad
namenjen samo socialno šibkim dijakom 1. in 2. letnika. V letošnjem šolskem letu se je sklad povečal
še za 50 kompletov, vendar ga vsi dijaki, ki so do učbeniškega kompleta upravičeni, niso prišli iskat.
Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Gimnazije Poljane« in glede
na postopek volitev novih članov sveta šole, je Svet staršev izvolil svoje predstavnike v Svetu šole.
Starši so za svoje predstavnike v Svetu šole izvolili g. Janeza Cimpermana, g. Dušana Ponikvarja in g.
Toneta Vrhovnika Strako.
Zapisala:
Nataša Šafran
Predsednik Sveta staršev
g. Janez Cimperman, l. r.