Zapisnik_SS_10._6._13.pdf188.25 KB

Comments

Transcription

Zapisnik_SS_10._6._13.pdf188.25 KB
OŠ Franca Lešnika – Vuka
Slivnica pri Mariboru
Mariborska cesta 4
2312 Orehova vas
tel. (02) 603 56 80
fax: (02) 605 63 81
e. pošta šola: [email protected]
e. pošta ravnat.: [email protected]
domača stran: www.osflv.si
Datum: 14. 6. 2013
ZAPISNIK
seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 10. 6. 2013, ob 18.00 uri v učilnici ZGO-GEO OŠ
Franca Lešnika-Vuka Slivnica.
AD1)
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI
Sejo je pričel in vodil predsednik Sveta staršev, g. Matjaž Rajtmajer, ki je prisotne člane lepo
pozdravil. Ugotovil je, da je od 25 članov Sveta staršev prisotnih 22 članov, kar je več kot
polovica.
Prisotni: Matjaž Rajtmajer, Mateja Šifrar, Sandra Kikel, Bernarda Leitinger, Jasmina
Horvat, Brigita Kovačec, Ecio Benčič, Nataša Kolman, Sandra Vertnik, Bojan
Mlaj, Klavdija Frangež Hadjar, Sonja Škornik, Doroteja Kralj, Mojca Topler,
Mateja Benotič, Rosemarie Franc, Jerneja Breznik, Janja Fingušt Kulovec, Barbara
Gačnik, Miran Lipnik, Jurij Rogl, Barbara Majcenovič – člani Sveta staršev. Lista
prisotnosti je priloga zapisnika.
Anton Obreht ( ravnatelj),
Mira Prel (pomočnica ravnatelja),
Zdenka Vogrinec (pomočnica ravnatelja vrtca)
Jožica Korpar (knjižničarka)
Mateja Vargazon (vodja šolske prehrane)
Dragica Lešnik (zapisničarka).
Odsotni: Martina Belšak, Ljudmila Baranja, Tina Grabnar.
AD2)
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predlog dnevnega reda so člani Sveta staršev prejeli z vabilom za sklic seje. G. predsednik je
predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo točko in sicer:
- točka 6: Predlog kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi ter
- točka 6 postane točka 7 in točka 7 postane točka 8.
Predsednik Sveta staršev je odprl razpravo.
Ker ni bilo pripomb na predlagano dopolnitev dnevnega reda, je predsednik Sveta staršev dal
na glasovanje naslednji predlog Dnevnega reda:
1. Otvoritev seje in ugotovitev navzočnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pregled in potrditev zapisnika seje Sveta staršev z dne 24. 4. 2013
Soglasje k skupni nabavni ceni DZ za šolsko leto 2013/2014
Obravnava in potrditev predloga Pravil o šolski prehrani
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
Poročilo zadnjega sestanka ASSMOŠ
Pobude in vprašanja
Na osnovi izida glasovanja (22 ZA, 0 PROTI od 22 prisotnih) je predsednik Sveta staršev
ugotovil, da je predlog sprejet kot SKLEP št. 1.
AD3)
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 24. 4. 2013
Zapisnik seje Sveta staršev z dne 24. 4. 2013 so člani Sveta staršev prejeli z vabilom na sklic
seje. Predsednik Sveta staršev je podal prejete sklepe ter odprl razpravo:
-
-
G. Matjaž Rajtmajer je povedal, da je občina našo vlogo za prestavitev prikazovalnika
hitrosti predala v obravnavo Svetu za preventivo in vzgojo o cestnem prometu.
G. ravnatelj je povedal, da je ministrstvo za šolstvo pripravilo novo spremembo
Zakona o osnovni šoli, s katero predlaga začetek postopnega uvajanja prvega tujega
jezika v 1. razred v šolskem letu 2015/2016.
Ga. Zdenka Vogrinec je povedala, da ni bilo uradnega ugovora na sprejem otrok v
vrtec.
Ker ni bilo več pripomb, je predsednik Sveta staršev dal na glasovanje
SKLEP št. 2:
Člani Sveta staršev OŠ FLV Slivnica potrdijo zapisnik seje Sveta staršev z dne 24. 4.
2013.
Na osnovi izida glasovanja (22ZA, 0 PROTI od 22 prisotnih) je predsednik Sveta staršev
ugotovil, da je sklep sprejet.
AD4)
SOGLASJE K SKUPNI NABAVNI CENI DZ ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv za posamezne razrede v šolskem letu 2013/2014 so
člani Sveta staršev prejeli z vabilom za sklic seje. Seznam je priloga zapisnika.
Seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv je nastal na predlog posameznih strokovnih aktivov
učiteljev šole. Ob izbranem učbeniku je možna uporaba pripadajočega delovnega zvezka (ista
založba, avtorji in naslov).
G. predsednik je povedal, da so se na temo učbeniki in delovni zvezki pogovarjali tudi na
ASSMOŠ, kjer je predstavnik MIZŠ povedal, da ministrstvo ne more posegati v število
učbenikov in delovnih zvezkov za posamezen predmet. V ozadju je finančni interes
založnikov.
Predvideva se prehod na elektronsko preverjanje ustreznosti vsebine. Elektronski učbeniki
gredo skozi enak postopek odobritve kot klasični učbeniki. Dokler ne bodo vse šole imele
optičnega omrežja, ne predvidevajo prehoda na elektronske učbenike.
Ga. knjižničarka je povedala, da šola potrebuje soglasje staršev, preden se seznami razdelijo
učencem in knjigarnam. Delovni zvezki kot drugo učno gradivo niso del učbeniškega sklada.
Z novim šolskim letom nekaterim učbenikom poteče veljavnost. Potrebno bo zamenjati le
tiste učbenike, ki so v izteku, za zamenjavo bodo sredstva zagotovljena.
Ker ni bilo pripomb na predlagani seznam delovnih zvezkov, je predsednik Sveta staršev dal
na glasovanje
SKLEP št. 3:
Svet staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru daje pisno soglasje k
skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezne razrede za
šolsko leto 2013/2014.
Na osnovi izida glasovanja (22 ZA, 0 PROTI od 22 prisotnih), je sklep sprejet.
AD5)
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA PRAVIL O ŠOLSKI PREHRANI
Predlog Pravila šolske prehrane so člani Sveta staršev prejeli po pošti (po vabilu na sejo) in so
priloga zapisnika G. ravnatelj je povedal, da je z letom 2013 začel veljati nov Zakon o šolski
prehrani, ki zahteva nove postopke. Pripravili smo predlog Pravil, ki je usklajen z novo
zakonodajo.
Ga. Mateja Vargazon, vodja šolske prehrane je povedala, da obr. Prijava na šolsko prehrano
sledi. Na spletni strani šole je anketa o zadovoljstvu o prehrani, namenjena staršem, zato jih je
prosila, da jo izpolnijo, nekateri učenci so anketo že izpolnili, nekateri pa jo še bodo v sklopu
pouka. Z izpolnitvijo ankete šola dobi informacijo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Starše je
pozvala k razpravi, da podajo svoje pripombe oziroma predloge:
- starši predlagajo, da se s pravili omogoči prijava na kosilo za določene dneve preko
ključka,
- pri elektronski odjavi prehrane se ne vidi potrdilo,
- pri odjavi obrokov se naj vnese tudi odjava preko spletnega obrazca.
Ker ni bilo več predlogov, se je ga. Mateja Vargazon zahvalila za sodelovanje.
AD6)
KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V
NARAVI
Predlog kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi so straši prejeli pred
sejo. Predlog kriterijev je priloga zapisnika.
G. ravnatelj je povedal, da se šola v naravi organizira v 3. in 5. razredu preko CŠOD. Šolo v
naravi financirajo starši. MIZŠ šoli zagotovi sredstva za sofinanciranje izvedbe programa
šole v naravi za učence 5. razreda. Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v
celoti plačati prispevka za šolo v naravi MIZŠ in ustanoviteljica zagotavljata dodatna
sredstva. Dodatna sredstva šola išče tudi preko sponzorjev, tako da bi bil prispevek staršev
čim manjši. Predlog kriterijev je pripravljen na podlagi Pravilnika o financiranju šole v
naravi. Predlog za subvencioniranje šole v naravi pripravi šolska svetovalna služba. O vlogi
nato odloča ravnatelj oziroma od njega pooblaščena oseba. Kot kriteriji se upoštevajo kriteriji
iz Pravilnika o financiranju šole v naravi.
Ker ni bilo pripomb oziroma predlogov so člani Sveta staršev podali naslednje soglasje:
Svet staršev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru daje pozitivno mnenje za
Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi.
AD7)
POROČILO ZADNJEGA SESTANKA ASSMOŠ
G. Matjaž Rajtmajer je podal povzetek 5. seje ASSMOŠ v šolskem letu 2012/2013, ki je bila
na OŠ borcev za severno mejo Maribor. Seje se je udeležil vabljeni generalni sekretar MIZŠ
g. Pertinač. Zapisnik je na spletni strani aktiva. Na seji sta bili podani dve pobudi:
1. pobuda o organizaciji strokovne in pravne pomoči v okviru MIZŠ v pomoč prostovoljnemu
delu staršev, ki sodelujejo v svetih staršev in svetih zavodov,
2. pobuda o ponovni uvedbi drugega tujega jezika v zadnje tri razrede OŠ.
Vprašanja staršev o aktualni temah so bila:
- e-redovalnica
- nenadomeščanje učiteljev 1. mesec bolniškega staleža
- volitve v svet šole – enakomerna zastopanost matične in podružnične šole
- učbeniki in DZ
- nadzor nad delom inšpekcije
- uvedba 1. tujega jezika v 1. razred OŠ
- enakovredna zastopanost v svetu zavoda OŠ.
V ustanavljanju je aktiv svetov staršev štajerskih vrtcev in Aktiv svetov staršev mariborskih
srednjih šol.
G. ravnatelj je bil vesel podanih pobud staršev na Aktivu, predvsem pobude za pravno
oziroma strokovno pomoč staršem. Za e-redovalnico sta dva večja ponudnika in sicer
e.asistent in LoPolis. Po njegovem mnenju bi naj strošek e-redovalnice pokrivalo MIZŠ, zato
šola še ne vidi pravega smisla za uvedbo. V šolskem letu 2013/2014 ne bo sprememb
(normativi se ne spremenijo, skratka pouk ne bo trpel). NPZ-ji so dobili posebno vlogo,
obvezni tudi v 6. razredu. NPZ-ji so dobri pokazatelji, na osnovi katerih vidimo pri katerem
predmetu smo slabi in kaj je potrebno narediti, da bomo pri učencih spodbudili učenje.
AD8)
POBUDE IN VPRAŠANJA
Starši so izpostavili problem kraje v 7. razredu. Med učenci se je pojavil odtujen čevelj, ki pa
je neuporaben. Odtujeni niso samo čevlji, ampak tudi očala, ki se nato pojavijo (npr. kotliček
za vodo na WC). Starši učencev 7. razreda se strinjajo, da se v garderobe namesti video
nadzor, saj menijo, da se na ta način ne posega v osebnost, saj gre za sezuvanje in slačenje
zgornjih delov oblačil.
G. ravnatelj je povedal, da smo preko programa Javnih del zaposlili informatorja. Če bi
namestili video nadzor, potem bi morala biti kamera za vsako klop, vendar pa to ni zanesljivo,
saj lahko učenci s telesom prekrijejo kamero in se potem prav tako nič ne vidi. Ko ni odmora,
se otroci ne zadržujejo v prostorih garderobe. G. ravnatelj je na osnovi razgovora s učenci
ugotovil, da ravnanje izhaja kot maščevanje na osnovi zimskih dogodivščin.
Starši menijo, da ni nikjer zapisano, da kamera mora biti vidna. Otroci nosijo čevlje v torbi v
razred.
G. Rajtmajer meni, da morajo tudi starši nekaj narediti in se pogovoriti s otroki.
G. Kikel je izpostavila vprašanje najave pisnih preizkusov čez celo šolsko leto.
Naslednja seja bo 27. 6. 2013.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Zapisala:
Dragica Lešnik
Predsednik Sveta staršev:
Matjaž Rajtmajer
Priloga:
- lista prisotnosti
- seznam DZ za šolsko leto 2013/2014
- Pravila šolske prehrane
- Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Similar documents