več - Osnovna šola Vodice

Transcription

več - Osnovna šola Vodice
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila 5. 3. 2014 ob 18.00 uri v učilnici slovenščine št. 15.
PRISOTNI:
JURE GRILC, ravnatelj
 člani sveta:
NATAŠA BERGANT, ANJA SEREC HODŽAR (namestnica), ROBERT BOLTA, POLONA
ČERNAČ, ANAMARIJA KORELC (namestnica), MOJCA DRAŠLER, VESNA PODGORŠEK,
MOJCA NOVAK, MONIKA HOČEVAR, ALENKA CAR, MARGARETA BARLE, KIMOVEC
URŠKA (namestnica), MIŠO MIRSAD KANLIĆ, JANJA POTRČ, MIJA CANKAR, ROBERT
PRIMOŽIČ, BOGOMIR NOVAK, MARKO JAMNIK, PETER PODGORŠEK, MARIJA
GYERGYEK, JOŽICA LEVSTIK (namestnica), SIMON PAVLIN.
ODSOTEN:
TOMAŽ ČEBULJ
DRUGI VABLJENI:
 CILKA MARENČE, pom. ravnatelja (upravičeno odsotna),
 BRANKA LAH, zapisnikar.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje,
2. seznanitev z učnim uspehom ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja v
šolskem letu 2013/2014,
3. šola v naravi, tabori,
4. poročanje z razrednih roditeljskih sestankov,
5. pobude in predlogi.
G. ravnatelj Jure Grilc je članom sveta predlagal razširitev dnevnega reda za eno
točko, in sicer fotografiranje.
Člani sveta so se z razširitvijo dnevnega reda strinjali in so potrdili predlagani dnevni
red.
Ad. 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV
Na zapisnik 2. seje Sveta staršev ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
SKLEP:
Zapisnik 2. seje Sveta staršev se potrdi.
Stran, 1
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
Ad. 2
SEZNANITEV Z UČNIM USPEHOM OB KONCU PRVEGA OCENJEVALNEGA
OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
G. ravnatelj je povedal, da je bila 1. konferenca 30. 1. 2014, učenci so prejeli
obvestila o ocenah dan kasneje.
1. na razredni stopnji je bil učni uspeh 89,9 %. 2 učenca sta bila ocenjena
negativno.
2. na predmetni stopnji je bil učni uspeh 93,5 %. 13 učencev je bilo ocenjenih
negativno.
V 5. razredu sta bili 2 negativni oceni, v 6. razredu 2 negativni oceni, v 7. razredu 2
negativni oceni, v 8. razredu 1 negativna ocena in v 9. razredu 7 negativnih ocen.
Po predmetih si negativne ocene sledijo: pri slovenščini, kemiji, naravoslovju in fiziki
po dve negativni oceni, pri angleščini, biologiji, glasbi, matematiki in družbi po ena
negativna ocena ter pri zgodovini šest negativnih ocen.
Predstavnik staršev 5. B razreda je podal vprašanje glede seznama preverjanja, ki je
zaokrožil preko medijev. Nikjer ni opazil na katerem mestu je OŠ Vodice.
G. ravnatelj je povedal, da je šola zapisana na 234 mestu od 456 šol in da so to
nerealni podatki.
Člani sveta se s poročilom o učnem uspehu strinjajo.
Ad. 3
ŠOLA V NARAVI, TABORI
G. ravnatelj je povedal, da se bodo izvajali naslednji tabori in šole v naravi:
 3. r plavalni tečaj (17,00 € prispevek MIZŠ, prevoz na tečaj prispevek je
občine),
 4. r Letna šola v naravi Pineta pri Novigradu (33,80 € prispevek MIZŠ),
 5. r Zimska šola v naravi na Soriški planini (33,80 € prispevek MIZŠ),
 6. r tabor CŠOD Peca,
 8. r tabor CŠOD Radenci.
Povedal je, da letna šola v naravi ostaja na morju in da je ne bomo izvajali v termah.
Glede finančnih težav staršev je še vedno dogovor, da starši lahko zaprosijo za
pomoč. Za pomoč naj se obrnejo na socialno delavko.
Predstavnik staršev 8. A razreda je pohvalil racionalizacijo taborov, da je pozitivno za
starše, ker v naprej vedo, kdaj oz. v katerem razredu bodo tabori.
Stran, 2
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
Ad. 4
FOTOGRAFIRANJE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
G. ravnatelj je članom sveta povedal, da je na šolo prispelo nekaj ponudb za
fotografiranje. Med najcenejšimi je Studio Ventura, ki je priložil tudi vzorce fotografij.
Člani sveta se strinjajo in izbirajo Studijo Ventura za šolsko fotografiranje, ki bo 17.
3. 2014.
SKLEP:
Člani Sveta staršev so potrdili in za šolsko leto 2012/2013 izbrali fotografa
STUDIO VENTURA.
Ad. 5
POROČANJE Z RAZREDNIH RODITELJSKIH SESTANKOV
Člani sveta – predstavniki posameznih oddelkov so poročali z razrednih roditeljskih
sestankov:
1. A – pogovarjali so se o opisnih ocenah, taborih in da naj se izvaja letna šola v
naravi na morju in ne v termah.
1. B – pogovarjali so se o opisnih ocenah, da učenci lepo delajo v razredu,
izpostavili so problem neješčih otrok. Skupaj s starši so sklenili, da učiteljice lahko
spodbujajo otroke, da pojedo malo več in da vsaj poizkusijo hrano, ki jo dobijo
bodisi za kosilo ali malico.
1. C – pogovarjali so se o opisnih ocenah. Razred je zelo homogen in v razredu
zelo dobro delajo.
2. A – predstavnik ni bil prisoten zato je par besed o razredu povedala ga. Car.
Povedala je, da je problem nedisciplina nekaterih posameznikov, vendar so po
dogovoru z učiteljico sklenili, da izvedejo projekt »Lepo je biti priden« in disciplina
se je izboljšala. Na vprašanje ali je mogoče dobiti pomoč v razred je g. ravnatelj
odgovoril, da ima učiteljica v razredu za pomoč volontersko pripravnico.
2. B – pogovarjali so se o vedenju, da je cel razred živahen vendar se počasi
stanje izboljšuje.
2. C – učiteljica je učence pohvalila, da v razredu radi delajo in si pomagajo med
seboj, pogovarjali so se o branju in bralnih lističih.
3. A – pogovarjali so se o uspehu, branju, poštevanki, LŠN, ki jo bodo imeli učenci
v začetku 4. razreda. Povedala je, da je staršem malo žal, ker se v 4. razredu
razdelijo, saj so učenci zelo povezani med seboj.
3. B – pogovarjali so se o vedenju, da je problem le tega predvsem med odmori in
v OPB, da so dekleta vedenjsko slabša od dečkov.
3. C – pogovarjali so se o disciplini. Imeli so že izredni sestanek na temo disciplina.
Dogovorili so se za »Pravila lepega obnašanja«, katere so dobili domov tudi starši,
ki jih starši lahko dopolnijo s svojimi predlogi. Učenci se morajo teh pravil držati,
sicer bo sledila kazen in v skrajnem primeru lahko tudi vzgojni opomin. Učenci pa
so uspešni pri pouku. Predstavnica staršev je vprašala ostale predstavnike za
mnenje kako naj ravnajo ob teh problemih in predlog je bil, da naj se starši
Stran, 3
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
obrnejo na razredničarko – na ravnatelja – skliče se sestanek vseh staršev
razreda, ki se morajo udeležiti sestanka skupaj z otroci in to čim večkrat.
4. A – pogovarjali so se o učnem uspehu, ki je bil 100 %. Učiteljica je opozorila na
sprotno učenje, ker je snovi veliko. Otroci imajo možnost, da se sami javijo za
spraševanje. Problem je pisanje domačih nalog, vedenjskih problemov ni.
4. B – pogovarjali so se o učnem uspehu, ki je zadovoljiv, o sprotnem učenju,
možnosti javljanja ter o preobsežnosti testov. Pohvalila je tudi učitelja angleščine,
ki da učencem možnost javljanja in dogovora, kdo bo vprašan naslednjič.
4. C – pogovarjali so se o učnem uspehu, učenci so zelo povezani. Branje in
pisanje domačih nalog pa je pri nekaterih problem.
5. A – pogovarjali so se o učnem uspehu, šoli v naravi, ki so jo pohvalili. Pohvalili
so učiteljico, da ima zelo dobre metode in tehnike sproščanja za učence. Pohvalili
so tudi učilnico v katero preživljajo pouk, saj je zelo lepa in urejena.
5. B – pogovarjali so se o ZŠN in jo pohvalili, o zamenjavi učiteljice, da se je
disciplina izboljšala.
6. A – skupni roditeljski sestanek z B in C oddelkom v vezi tabora Peca, ki jim ga
je predstavil g. ravnatelj. Problem je disciplina, predvsem pri deklicah, dečki pa so
klepetavi. Pogovarjali so se o problemu glede učitelja angleščine in po pogovorih s
starši ni bilo pripomb in tudi otroci so zadovoljni z učiteljem. Predlagali so, da če
se problem pojavi naj se dotični starš najprej pogovori o problemu sami z
učiteljem.
6. B - skupni roditeljski sestanek z B in C oddelkom v vezi tabora Peca, ki jim ga je
predstavil g. ravnatelj. Pogovarjali so se o izbirnih predmetih za naslednje šolsko
leto. Disciplina ni velik problem. Dva učence sta ocenjena negativno v prvem
ocenjevalnem obdobju. Tudi glede učitelja angleščine in problemov z njim, po
pogovorih s starši in dogovorom, da pošljejo po e-pošti opažanja sta se na to
odzvala le dva starša.
6. C - skupni roditeljski sestanek z B in C oddelkom v vezi tabora Peca, ki jim ga je
predstavil g. ravnatelj. Pogovarjali so se o izbirnih predmetih za naslednje šolsko
leto. Uspeh je 100 %, razred je zelo homogen, pogovarjali so se o varni rabi
interneta.
7. A – pogovarjali so se o učnem uspehu, ki je 100 %. Disciplina ni kritična.
Pogovarjali so se o izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto. V razredu izvajajo
interno učno pomoč »Tržnica znanja«, v kateri učenci z obilo znanja in interesom
pomagajo učencem, ki potrebujejo dodatno razlago.
G. ravnatelj je povedal, da v letošnjem šolskem letu med vrstniška pomoč dobro
poteka, saj učenci razredne stopnje pomagajo svojim vrstnikom in mlajšim
učencem v OPB.
7. B – povedal je, da je bilo za ta razred sklicano že nekaj izrednih roditeljskih
sestankov skupaj z učenci glede porazne discipline ter učnega uspeha, da se
stanje izboljšuje. Glede taborov je povedal, da se starši strinjajo s tem, da se
tabori izvajajo tako kot so zasnovani.
8. A – prvi del sestanka je potekal skupaj z B oddelkom. G. ravnatelj je predstavil
tabor Peca. V razredu so se pričeli pojavljati problemi z disciplino. Pogovarjali so
se o izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto.
8. B - prvi del sestanka je potekal skupaj z A oddelkom. G. ravnatelj je predstavil
tabor Peca. Pogovarjali so se o izbirnih predmetih za naslednje šolsko leto.
Izpostavili so problem pri angleščini in sicer učenja lekcij in premalo poudarka na
besedišču.
Stran, 4
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
9. A – skupaj z B oddelkom. Ga. socialna delavka jim je predstavila potek vpisa v
srednje šole. Učni uspeh je slab. Pogovarjali so se o valeti in plesnih vajah.
9. B - skupaj z A oddelkom. Ga. socialna delavka jim je predstavila potek vpisa v
srednje šole. Učni uspeh je slab. Pogovarjali so se o valeti in plesnih vajah.
Ad. 7
POBUDE IN PREDLOGI
G. ravnatelj je povedal, da je v mesecu februarju potekal vpis v prvi razred, 12. 3.
2014 gostimo regijsko tekmovanje iz geografije, 18. 3. 2014 je pred M-Kranj
predstavitev projekta Turizmu pomaga lastna glava, 31. 5. in 1. 6. 2014 gostimo
nadarjene učence iz Bohinjske Bistrice. Šolski vrtnarji so zelo aktivni, pripravljajo
hotel za žuželke. Smo člani Eko vrtov. Povedal je, da smo v januarju gostili državno
prvenstvo v karateju. Pohvalil je tudi PŠ Utik in njeno sodelovanje z lokalnim okoljem.
Zavarovalnica Triglav nam je omogočila ogled treninga v Planici za 9. razreda, ki bo
20. 2. 2014. Ta dan bo tudi revija PZ v OŠ Smlednik.
G. ravnatelj je pohvalil učence, saj so na sodelovanjih različnih tekmovanj osvojili kar
nekaj zlatih priznanj.
G. Podgoršek je predlagal, da bi se za naslednje šolsko leto zavzemali za to, da bi
izvajali aktivnosti »prevzgoje staršev«. Predlog je, da bi člani sveta staršev do
naslednje seje pripravili nekaj predlogov glede nediscipline otrok v posameznih
razredih.
Seja je bila zaključena ob 20.15
Zapisala:
Branka Lah
Predsednica Sveta staršev:
Mija Cankar
Stran, 5