November 2015 - Občina Vodice

Transcription

November 2015 - Občina Vodice
številka 9, november 2015
www.vodice.si
10. seja
Občinskega
sveta
_______________4
Slavnostna
podelitev
diplom
sommelierjem
10
2.
stopnje
_______________
Včasih res
mislijo, da
smo maškare,
a v noši mi je
vedno
lepo!! 14
_______________
Uspešno leto
2015
se počasi
20
izteka
Informativna revija Občine Vodice • brezplačna tiskovina • prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe • 1.600 izvodov
Uvodnik
2
številka 9, november 2015
Kdor ne mara živali, ne
mara ljudi!
Pred nekaj tedni sem bila priča dogodku, ko je naša občanka pomagala
zapuščenemu psu, ki se je potikal
po občini že dlje časa. Vsepovsod
smo ga videvali, skoraj da ne
po vseh vaseh, ki jih imamo.
Prestrašen, sestradan in
vidno utrujen je begal sem
in tja. Izognil se je vsem avtomobilom, da ga niso
povozili. Ko sem ga
videla od blizu, me je
pogled res razžalostil.
Mimoidoči so ga podili, brcali in preganjali. Njegov
pogled pa je bil drugačen, morda
celo malce strašljiv. Nemški ovčar, ki se je izgubil ali pa je
nekomu ušel, pa ga ta ni niti malo pogrešal, je torej begal po
naših krajih. Nazadnje se je njegova begavost končala, saj
se je občanki dobrega srca zasmilil. Poklicala je v zavetišče,
s katerim ima naša občina pogodbo o zapuščenih živalih.
Gospod iz zavetišča je pasjega nesrečneža odpeljal že čez
nekaj ur. Kasneje smo izvedeli, zakaj je imel tako nenavaden
pogled. Star je 13 let in skoraj popolnoma slep. Siva mrena
mu je prerasla oči, lačen, star in zapuščen je iskal še kanček
dobrega v ljudeh. Dobil je brce, a kljub temu srečo iskal naprej.
Glede na to, da je imel pes ovratnico in je njegovo vedenje
kazalo, da je imel nekje dom in lastnika, se sprašujem, kakšen
je ta človek. Kako mu je lahko vseeno, kje tava njegov pasji
prijatelj, ki je star in slep. Zakaj imajo ljudje živali, če so jim
v breme? Na ta vprašanja bom težko našla odgovore. Težko
pa jih najdem tudi za vse, ki so/ste tega slepega nesrečneža
videvali, ga morda celo prepodili.
Zavetišče je tisto, ki poskrbi za živali, ki se znajdejo v takšni
situaciji. To pa ni zastonj, stroške navadno nosi občina. Če pa
bi bili ljudje, predvsem lastniki živali bolj vestni, bi ta denar
lahko porabili za veliko drugih, tudi potrebnih stvari. Če je
žival čipirana, se lastnika lahko najde in tudi kaznuje, kar je
prav. Če pa ni (in teh je žal preveč), se ‒ po domače rečeno
‒ lastnik lepo »izmaže«. Kaj hitro lahko pride do novega
pasjega prijatelja in, ko ta spet pobegne, se izgubi ali pa ga
celo namerno kje odloži, se zgodba starega slepca ponovi.
Star pregovor pravi, da kdor ne mara živali, nima rad niti
ljudi. S tem se moram presneto strinjati, žal je očitno tako
tudi v naši občini.
NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
Uvodnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Občinska uprava sporoča . . . . . . . . . . . . . 4
Osrednji članek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Društveni utrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dogodki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koristno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno
številko 462.
Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini
brezplačno.
Izhaja mesečno v 1600 izvodih.
Odgovorna urednica: Natalija Rus
Uredniški odbor: Natalija Rus, Natalija Golob, Helena Čerin,
Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj
Lektorica: Mateja Kržišnik
Fotografije: Rok Štupar in ostali
Oblikovanje: Rok Štupar
Prelom: Vanja Dolhar, Littera picta, d. o. o.
Tisk: Littera picta, d. o. o.
Datum natisa: november 2015
Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Elektronski naslov: [email protected], telefon: 040 412 596
Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas na spletu: www.vodice.si
Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do
objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja
nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema
so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli
posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki
morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne
fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, strank, društev
ipd.) ter po možnosti s telefonsko številko, na kateri je mogoče
preveriti avtentičnost avtorja. Zaradi različnih datumov izida bomo
vaše prispevke objavili, kolikor hitro bo mogoče.
Hišni imenik
številka 9, november 2015
Občina Vodice
Uradne ure ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure
in petek od 8. do 15. ure
Občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
[email protected].
Upravna enota
UE Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Vodice: T: 01 833 23 00.
Uradne ure:
torek od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure.
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne
ure v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov,
Utik 1), ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12.
uro, ob sredah med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.
Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.
Medobčinski inšpektorat
Uradne ure na sedežu inšpektorata,
Mengeška cesta 9, Trzin,vsak ponedeljek in
sredo med 9. in 11. uro; v prostorih Občine
Vodice vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.
Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.
Osnovna šola Vodice
Ob šoli 2, 1217 Vodice
T: 01 833 25 11 in 01 832 41 95
E: projek[email protected]
Vrtec Vodice
[email protected]
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.15 in
enota Utik: 6.30–16.30.,
enota Zapoge: 7.00–16.00
Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 832 33 66, E: [email protected]
Delovni čas:
PON: 12.30–19.00
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00
PET: 12.30–19.00
ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO
Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure:
vsako delovno soboto od 9. do 12. ure – vse leto;
vsako delovno sredo od 17. do 19. ure – maj,
junij, julij, avgust in september.
ENSVET – brezplačno energetsko
svetovanje za občane
Lokacija: občinska sejna soba nad pošto v
Vodicah. Naročanje strank vsak delovni dan
med 8. in 15. uro na T: 01 833 26 10 (sprejemna
pisarna Občine Vodice).
Uradne ure: po dogovoru s svetovalcem.
Pošta Vodice
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do
11.30 in od 14.30. do 18. ure. Ob sobotah odprto
od 8. do 11. ure. T: 01 834 51 70.
Zemeljski plin - Petrol d.d.
Informacijska pisarna Vodice:
uradne ure v prostorih občinske sejne sobe
nad pošto v Vodicah, vsako sredo med 18.30
in 19.30 (vodja informacijske pisarne Boštjan
Zupančič). T: 01 471 44 90, GSM: 041 577 813.
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota
Ljubljana, Revir Vodice: uradne ure v prostorih
občinske sejne sobe nad pošto v Vodicah vsak
četrtek med 7. in 9. uro (revirna gozdarka Nina
Iveta), GSM: 041 657 224.
Kmetijska svetovalna služba
Uradne ure kmetijske svetovalke za področje
občine Vodice, Mojce Lovšin so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure v prostorih
kmetijske svetovalne službe v KZ Medvode
(Cesta ob Sori 11); v prostorih Občine Vodice, ali
na terenu, pa le po predhodnem dogovoru in po
presoji nujnosti zadeve.
TEL.: 01 361 82 86, GSM: 041 310 180
e- naslov: [email protected].
Elektro Ljubljana, d.d.
Sporočanje okvar na omrežju: T: 01 230 40 02
Informacijska pisarna DE Ljubljana okolica
Podrečje 48, Domžale, T: 01 230 47 00
Delovni čas informacijske pisarne:
pon. in pet. med 8. in 12. uro, sre. med 12. in 16. uro.
Nadzorništvo Kamnik
Ulica Kamniško-zasavskega odreda 6a, Kamnik.
T: 01 230 47 60
Prijava na brezplačno storitev obveščanja o
načrtovanih izklopih na distribucijskem omrežju:
https://www. elektro-ljubljana.si/1/O-omrezju/
Obvestila-o-izklopih/ Obvescanje-o-izklopih.aspx
Telekom Slovenije
Prijava napak in tehnična pomoč, T: 080 10 00.
Dimnikarska služba
Dimnikarstvo Uroš Verač s.p., GSM: 041 529 563
Lekarna
Lekarna Komenda, podružnica Vodice
Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 11. do
19. ure, torek, četrtek in petek od 8. do 16. ure.
Sobota zaprto. T: 01 832 43 20.
Patronažna služba
Višji medicinski sestri Majdo Podgoršek in
Marijo Čuk dobite vsak delavnik med 7. in 9.
uro v zdravstvenem domu. T: 01 833 22 36.
Pomoč na domu
Izvajalec storitve pomoč in nega na domu na
področju občine Vodice je Comett, Zavod za
pomoč in nego na domu. Uradne ure za občane
občine Vodice glede pomoči in nege na domu
so v pisarni zavoda v Domžalah, na Ljubljanski
cesti 36, 1230 Domžale, ob ponedeljkih in petkih
med 8. in 15. uro ter v sredo med 8. in 13. uro.
Več informacij lahko dobite tudi po telefonu
na številki 01 721 10 21, 031 740 466 ali preko
elektronske pošte [email protected].
Splošna ambulanta
Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88
Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30
TOR: 7.00–11.30
SRE: 13.00–17.30
ČET: 7.00–11.30
PET: 7.00–11.30
Zobozdravstvena ordinacija
Leopoldina Kranjec dr. dent. med.,
T: 01 832 42 93
Delovni čas: PON: 12.00–18.00
TOR: 7.00–13.00
SRE: 12.00–17.30
ČET: 7.00–13.00
PET: 7.00–11.30
Barbara Ražen s.p., dr. dent. med.
T: 01 832 35 44
Delovni čas: PON: 13.00–19.00
TOR: 8.00–13.00
SRE: 12.30–18.30
ČET: 8.00–13.00
PET: 7.00–12.00
Zavetišče za živali
Zavetišče Meli Trebnje, Repče 10, 8210 Trebnje;
vodja Dušan Hajdinjak, GSM 031 331 336.
Pogrebnik Dvorje, d. o. o.
Dvorje 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Dežurna oseba podjetja je dosegljiva 24h na
dan na telefonu 04 252 14 24, na mobilnih
številkah 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek
elektronske pošte [email protected].
3
Občinska uprava sporoča
04
4
številka 9, november 2015
10. redna seja Občinskega sveta Občine Vodice
NATALIJA RUS
Svetniki in svetnice so na 10.
redni seji obravnavali Odlok o
podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
na območju Občine Vodice,
poslovnik Občinskega sveta,
pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja ter programsko zasnovo občinskega glasila.
Rado Čuk je podal obrazložitev Osnutka
o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine
Vodice. Lekarniška dejavnost je javna
služba, ki jo opravljajo javni zavodi,
na podlagi koncesije pa tudi zasebniki.
Koncesijo podeli pristojni upravni organ
občine po predhodno pridobljenih soglasjih Ministrstva za zdravje, ZZZS
in Lekarniške zbornice Slovenije. Ker
Občina Vodice želi občanom zagotoviti
čim boljšo lekarniško oskrbo, obstaja
možnost, da bi ob zadostitvi kriterija
5000 prebivalcev, namesto podružnice
vzpostaviti samostojno oziroma, lekarniško dejavnosti s strani javnega zavoda
(npr. Lekarna Ljubljana, Gorenjske lekarne.. Da bi le to bilo lažje doseženo
so svetnice in svetniki predlagali nekaj
sprememb v odloku.
Margareta Barle je dosedanje delo
lekarne ocenila kot slabo. Menila je,
da bi bilo dobro razmisliti o zamenjavi.
Miran Sirc je podal uvodno obrazložitev o predlogu sprememb pravilnika
o finančnih spodbudah za izvedbo
ukrepov učinkovite rabe energije v občini. Pojasnil je, da sedanji Pravilnik
o finančnih spodbudah za izvedbo
ukrepov učinkovite rabe energije v
občini Vodice zajema štiri ukrepe, in
sicer zamenjavo zastarele »termopan«
ali druge zastarele zasteklitve s sodobno
energetsko učinkovito zasteklitvijo,
izboljšanje tesnjenja starejših lesenih
oken, vgradnjo termostatskih ventilov
na radiatorje, vgradnjo oz. zamenjavo
obstoječe obtočne črpalke centralnega
ogrevanja s sodobno frekvenčno regulirano črpalko iz energijskega razreda
A. Dodal je, da občani teh sredstev niso
izkoriščali, zato sta z novelo pravilnika
predlagana še dva nova ukrepa, in sicer
izvedba aktivnega lokalnega sistema za
kontrolirano prisilno prezračevanje (z
uporabo energijsko varčnih odvodnih
ventilatorjev) in zamenjava obstoječega
toplovodnega kotla s sodobnim plinskim
kondenzacijskim kotlom za ogrevanje
prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode.
Svetniki in svetnice so se seznanili tudi
s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi plačil za
funkcionarje, člane organov občine in
člane občinskih delovnih teles.
Majda Peterlin je podala uvodno obrazložitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Vodice. Pojasnila je, da je bil
poslovnik sprejet leta 1998 in dopolnjen
v letu 2011, med tem pa je prišlo do
sprememb Zakona o lokalni samoupravi
ter druge zakonodaje, ki se nanaša na delovanje in pristojnosti občinskega sveta.
Po podrobni predstavitvi je predsednica
odbora za Pravne akte Mija Cankar
dodala, da je bil cilj odbora pripraviti
dober, pregleden akt, brez nepotrebnega kopiranja določil iz predpisov. Po
razpravi je Občinski svet Občine Vodice
sprejel Poslovnik občinskega sveta v prvi
obravnavi. Maja Pušnik je predstavila
predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Vodice za programsko obdobje
2015–2020. Še pred tem pa je župan
pojasnil, da prvotni pravilnik, ki je bil
že obravnavan in sprejet v maju 2015,
ni dobil pozitivnega mnenja ministrstva za kmetijstvo. Sedanji pravilnik
je na pobudo Jožeta Podgorška in
na podlagi usklajevanj z ministrstvom
dopolnjen tako, da bo možno narediti
kar največ za kmetijstvo. V razpravi je
Anton Kosec zastavil vprašanje, ali je
po tem pravilniku še možna pomoč zaradi opravljene analize zemlje in koliko
sredstev je bilo porabljenih v ta namen
v zadnjih treh letih. Jože Podgoršek
je odgovoril, da je to možno na podlagi
ukrepa zagotavljanja tehnične podpore,
za katero so namenjena sredstva.
Programska zasnova
javnega občinskega glasila
kopitarjev glas
Župan Aco Franc Šuštar je glede na primerjavo z glasili iz drugih občin pohvalil
glasilo Kopitarjev glas in ga označil kot
izredno kvalitetnega in dobro zasnovanega. V nadaljevanju je odgovorna
urednica Natalija Rus predstavila
programsko zasnovo. Anton Kosec
je menil, da je Kopitarjev glas dober
časopis. Treba pa je spoštovati tudi
obličnost v programski zasnovi, saj se
mora objaviti kot odlok, imeti mora torej
obličnost predpisa s preambulo in naštetimi členi. Opozoril je na pravopisne
napake v predlogu programske zasnove.
Mojca Ločniškar je glede omejevanja
objave prispevkov v rubriki Delo političnih strank ali list navedla, da pri
nobeni drugi rubriki ni omejitve glede
prostora in števila objav. Natalija Rus
je pojasnila, da so bile te omejitve sprejete na seji Občinskega sveta in da tega
ne more spreminjati, saj to ni v njeni
pristojnosti. Pojasnila je tudi, da kot
urednica nikogar ne omejuje in nikogar
nikoli še ni zavrnila. Glede slovničnih
Občinska uprava sporoča
številka 9, november 2015
napak je pojasnila, da je besedilo poslala
lektorici in je lektorirano, glede napak
se bo ustrezno pozanimala in jih odpravila. Jože Podgoršek je Kopitarjev
glas pohvalil. Dodal je, da je občinsko
glasilo zgledno, posebej v primerjavi z
drugimi občinami. Podprl pa je pravilno
uporabo slovnice in povedal, da je tudi
programska zasnova korektna. Menil
pa je, da ni v pristojnosti odgovorne
urednice, da bo pripravila akt glede
zahtev po obličnosti, in predlagal, naj
ji pri tem pomaga Občinska uprava, ki
naj iz vsebinskega izhodišča pripravi
akt, kakršen mora biti – v obliki odloka.
Glede prostorskih omejitev je predlagal,
da bi začeli razmišljati o spremembah.
Pobude, predlogi, vprašanja
Mija Cankar je posredovala pobudo občana za širitev mreže urbanomatov LPP,
enega v Polju in enega v Utiku. Opozorila
je tudi na neudeležbo na sejah Odbora
za pravne akte, v novem poslovniku je
v 16. členu predvidena možnost razrešitve, skladno s katero bo po sprejemu
novega poslovnika ukrepala.
Jože Podgoršek je povedal, da se ustanavlja LAS (lokalna akcijska skupina
občin) in čestital županu, ki je predlagan
za predsednika te skupine. Podal je pobudo, da LAS nameni do 5 % sredstev
za enotni, skupni vseslovenski projekt
vzpostavitve kratkih prehrambnih poti
in da tudi občina tak projekt podpre.
Apeliral je tudi na OŠ Vodice, naj kupuje
hrano od lokalnih ponudnikov, kot to
redno izvaja že vrtec Škratek Svit Vodice.
Rok Cankar je vprašal Natalijo Rus,
koliko plačuje Kopitarjev glas avtorjem
za strokovne članke, koliko jih je plačljivih in koliko brezplačnih. Natalija
Rus je pojasnila, da strokovni članki niso
plačani in se objavljajo v obliki kolumen
z omejenim prostorom (npr. članki psihologinje, pravnice itd.). Za svoje delo so
plačani le odgovorna urednica, fotograf,
lektorica in novinar Gorazd Dominko.
Cankar se tudi ni strinjal z odgovorom
Občinske uprave glede koncesionarja
za pogrebne storitve. Apeliral je, naj
Občinska uprava izvede pregled sanacije
pokopov v naravi. Podprl je predlog za
postavitev urbanomatov. Izpostavil je
slabo avtobusno povezavo z Ljubljano,
predvsem ob nedeljah, ko te praktično
ni. Občinski upravi je predlagal, naj
razmisli o možnosti povezave z dokaj
redno povezavo Ljubljane z Brnikom, ki
bi lahko potekala tudi preko Vodic. Dodal
je še, da se je promet na Kamniški cesti
opazno zmanjšal zaradi zapore ceste
Vodice‒Moste. To pa po vsej verjetnosti
dokazuje, da je promet gost predvsem zaradi tranzita tovornjakov, ki se izogibajo
cestninski postaji in vozijo preko Vodic.
Predlagal je, naj Občinska uprava opozori
pristojno ministrstvo na problem tega
tranzita. Margareta Barle je podprla
pobudo za postavitev urbanomatov,
poudarila pa je, da to pomeni visoke
stroške, zaradi česar bi bilo morda dobro
razmišljati še o drugi možnostih, ki bi
nudile usluge oziroma prodajno mesto.
Predlagala je bencinski servis AGIP. Posredovala je še vprašanja sovaščanov
na temo malih čistilnih naprav in javne
kanalizacije: ali ima občina podatke, kje
naj bi se zgradile čistilne naprave in kdo
bi se lahko priključil nanje?
Župan je odgovoril na nekaj vprašanj.
Za dodatne urbanomate je bil dan predlog že takoj po uvedbi linije LPP, a ga
niso odobrili, zato so se vozovnice in
druge usluge prodajale na pošti in v
trafiki. Dan bo ponovni poziv LPP za
namestitev urbanomatov v naši občini.
Župan je podprl predlog za nova prodajna mesta, morda na bencinski postaji
AGIP ali v knjižnici.
Cesta Vodice‒Moste bo verjetno zaprta dlje, kot je bilo načrtovano, saj so
se dela zavlekla zaradi velike količine
padavin. Spomladi bo sledila reciklaža
od Žej do industrijske cone in potem od
industrijske cone do meje z Vodicami.
Trenutno se izvaja štetje prometa, ko
bodo pridobljeni podatki, bodo poslani
pristojnemu ministrstvu. Dodal je še, da
je za izgradnjo obvozne ceste pristojen
Dars, ki ima zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2016 za odkupe zemljišč.
Vsi skupaj z župani sosednjih občin bodo
urgirali na pristojno ministrstvo, da bo
začelo s projektiranjem.
Podprl je predloga, da se nameni 5 %
sredstev za projekt kratkih prehrambnih
poti in da se posreduje pobuda ravnatelju za naročanje prehrane lokalnih
proizvajalcev. Glede pokopališč nima
odgovora, ker si zadeve ni ogledal na
terenu, uprava bo preverila dejansko
stanje.
LPP zagotovo ne bo izvajal voženj ob
nedeljah, bo pa Občinska uprava preverila, kateri prevoznik opravlja prevoze
z Brnika do Ljubljane in predlagala postajališče v Vodicah.
Glede malih čistilnih naprav je pristojni
odbor za komunalo že na več sejah
obravnaval novelacijo operativnega programa opremljanja komunalnih voda,
gradivo je dobro pripravljeno, a je treba
počakati, kaj bo z evropskimi sredstvi
za centralno čistilno napravo v Zalogu
in za povezovalni kanal. Dogovorjen je
sestanek glede izbire upravljavca tega
kanala v občini. Projekt v Vodicah je
velik, skupaj z Medvodami in Ljubljano
kandidiramo neposredno v Bruselj, sredstva se v celoti uveljavljajo iz EU, za kar
so potrebne uskladitve z Ministrstvom
za okolje in prostor. Ko bo vse pripravljeno in usklajeno, predvideno v maju
2016, bo gradivo obravnavano na Odboru za komunalo in urejanje prostora
in občinskemu svetu.
Podroben zapisnik seje OS si lahko preberete na spletni strani občine Vodice
http://www.vodice.si.
5
Občinska uprava sporoča
6
številka 9, november 2015
Občina Vodice (skoraj) v celoti pokrita s hitrim
(mobilnim) internetom LTE/4G
Uporabnikom, ki preko obstoječega omrežja nimajo možnosti širokopasovnega dostopa,
je le-to omogočeno preko paketa TopTrio Brezžični.
pokril skoraj celotno območje naše
občine. Storitev Hitri internet
LTE/4G, ki omogoča hiter prenos
podatkov v mobilnem omrežju
LTE/4G Telekoma Slovenije, prinaša občutno hitrejše in odzivnejše
Telekom Slovenije je pred kratkim mobilne širokopasovne podatkovne
izvedel posodobitev mobilnega dela storitve – pri storitvi LTE20 (kjer se
omrežja z LTE tehnologijo prenosa dodatna naročnina ne zaračunava)
še na obstoječi bazni postaji Repnje je hitrost prenosa podatkov do 21,6
(poleti na bazni postaji Vodice ter Mb/s v smeri do uporabnika ter do
septembra na bazni postaji Povodje/ 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika.
Skaručna) ter tako s 4G signalom Nadgradnja baznih postaj z LTE tehTELEKOM SLOVENIJE, d.d.
nologijo je pomembna tudi zaradi
dejstva, da je s tem uporabnikom, ki
preko (bakrenega) obstoječega stacionarnega omrežja nimajo možnosti
širokopasovnega dostopa (ali stacionarne povezave sploh nimajo),
le-to po sprejemljivi (primerljivi)
ceni omogočeno preko mobilnega
omrežja – paketa TopTrio Brezžični,
ki omogoča uporabo interneta, fiksne telefonije in televizije prek
mobilnega omrežja LTE/4G.
Spoštovane občanke in občani!
OBČINSKA UPRAVA
Kot ste verjetno tudi že sami opazili, nas snežni koli
opozarjajo, da smo že v zimskem obdobju leta. Tudi
letos se bodo izvajalci zimske službe trudili, da bodo
ceste očiščene dosledno in kakovostno. Prioritetni
odseki cest za čiščenje so lokalne ceste, avtobusne
poti in pločniki, ki vodijo do zbirnih krajevnih mest,
kot so vrtci, šole, trgovine … Zato vas pozivamo k
strpnosti ob morebitnih snežnih padavinskih viških,
saj je nemogoče očistiti vse ceste hkrati. Vsako leto
pri čiščenju snega prihaja do manjših poškodb ograj,
robnikov in ostale infrastrukture, zato vam svetujemo,
da izpostavljene dele označite oziroma zavarujete.
Ne glede na to pa lahko vse poškodbe, ki so posledica
čiščenja snega prijavite na Občino Vodice v roku 14
dni od nastanka poškodbe. Izvajalec zimske službe je
podjetje Kuhta d.o.o. Tudi letos lahko na Občini Vodice v delovnem času prevzamete do 25 kilogramov
soli za preprečevanje poledice, s seboj pa morate imeti
ustrezen osebni dokument.
Občinska uprava sporoča
številka 9, november 2015
Športno igrišče Repnje dobiva končno podobo
Občina Vodice bo sočasno v okviru vzdrževalnih del asfaltirala še del ceste nad
gasilskim domom proti vodohramu Repnje.
MIRAN SIRC, Občina Vodice
Izbrani izvajalec CVP inženiring
d.o.o. v teh dneh le zaključuje izvedbena dela na objektu »Športno
igrišče Repnje«. Igrišče tako že dobiva končno podobo. Športne površine so prevlečene z asfaltom, koši
in nogometni goli so nameščeni,
tribuna se je lepo »zlila« z brežino.
Verjamemo, da so finančna sredstva Fundacije za šport ter Občine
Vodice dobro naložena – v korist in
veselje mladih in manj mladih športnikov, gasilcev, krajanov. Športne
površine bo moč kaj kmalu uporabljati v svoj namen; upajmo, da
bo šlo lepo jesensko vreme temu
na roko.
Občina Vodice je v okviru vzdrževalnih del že pristopila k sanaciji,
ureditvi odvodnjavanja in asfaltiranju dela ceste nad gasilskim
domom proti vodohramu Repnje,
s čimer bodo preprečeni pogosti podore ceste in izpiranje gramoza ob
nalivih. Na območju Repenj bomo
z manjšimi ureditvenimi deli nadaljevali tudi v prihodnjem letu;
za tem pa bo priložnost, da vse
skupaj primerno predamo svojemu
namenu.
Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
7
Občinska uprava sporoča
8
številka 9, november 2015
Država podaljšuje roke za ureditev odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda
Občina Vodice bo s sprejemom svojega operativnega programa počakala na uveljavitev
nove vladne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
MIRAN SIRC, Občina Vodice
Kot vse prevečkrat je naša država
pri izpolnjevanju evropskih direktiv
in zavez želela biti bolj »papeška od
papeža« tudi na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih voda. Kljub
zahtevam Evropske komisije, da
se v dogovorjenem času ustrezno
opremijo zgolj aglomeracije (enotno
zaokrožena poseljena območja) velikosti nad 2.000 PE (populacijskih
ekvivalentov; 1 PE ustreza obremenitvi, ki jo povzroča ena oseba), je
Vlada Republike Slovenije sprejela
Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode,
ki je obvezo urejanja razširil na
praktično najmanjše zaselke. Vse
lepo in prav, če bi bili za slednje
predvideni razumno dolgi roki za
izvedbo in zagotovljena (vsaj delna)
nepovratna sredstva.
Pri tem smo kratko potegnile ravno
manjše občine »bogate« osrednjeslovenske regije, saj so bila za nas
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj izrazito omejena,
kohezijska pa so namenjena zgolj
večjim, povezovalnim sistemom.
Kljub trudu in gradnji sistemov
z omejenimi sredstvi je ogromen
delež manjših slovenskih aglomeracij ostal še neopremljen s kanalizacijskimi sistemi. Državni organi
so se zganili zelo pozno ter v letošnjem letu v sprejemno proceduro
posredovali predlog nove Uredbe
o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode. V slednjem znižujejo tako standarde potrebne opremljenosti v posameznih (manjših)
območjih (pogojna sprejemljivost
nekaterih pretočnih greznic) ter podaljšujejo izvedbene roke. Predlog je
bil deležen številnih pripomb (tako
v smeri zaostrovanja kot zniževanja
Predvideni razpis za kmetijstvo
OBČINSKA UPRAVA
Občina Vodice bo na svoji spletni strani takoj po pridobitvi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2015‒2020 objavila javni razpis za dodelitev pomoči za
zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoči za plačilo zavarovalnih
premij ter pomoči za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij za leto 2015.
Podrobnosti o razpisu bodo objavljene na spletni strani Občine Vodice.
Odpadne vode - Foto (vir): Delo in
dom: Z gradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav trenutno še ni treba
hiteti.
standardov) in pobud, zatorej še
vedno ni dodelan in sprejet.
Po uveljavitvi opisane uredbe ter
redefiniranju aglomeracij na državnem nivoju bomo skupaj z JP
Komunala Vodice, d.o.o., pristopili k dokončnemu oblikovanju in
sprejemu občinskega operativnega
programa, v katerem bodo opredeljena območja, ki jih bomo urejali z
javnim kanalizacijskim omrežjem
(in bo priklop nanj obvezen), ter
tista, kjer se bo to urejalo z individualnimi sistemi za čiščenje odpadnih
voda. Na slednjih območjih bo za
gradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav možno pridobiti nepovratna
občinska sredstva, za kar bo predhodno treba sprejeti določene pravilnike in merila. Hitenje z gradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav
ali drugih individualnih sistemov
tako trenutno še ni na mestu.
Občinska uprava sporoča
9
številka 9, november 2015
datum: 28. 10. 2015
Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas« izbrala vodstvo ter potrdila Strategijo
lokalnega razvoja
V Kulturnem domu Trzin je 26. 10. 2015 potekala 2. seja skupščine LAS v okviru katere so bile
izvedene volitve organov Lokalne akcijske skupine »LAS Za mesto in vas«, ki združuje
območje občin Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Ob tem je bil soglasno
datum: 28.tudi
10. 2015
potrjen
temeljni dokument - Strategija lokalnega razvoja, ki predstavlja okvir za črpanje
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago nekaj več
kot 2,0 mio €, sredstva pa bodo namenjena spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja
Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas« izbrala vodstvo ter potrdila Strategijo
lokalnih območij.
Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in
vas« izbrala vodstvo ter potrdila Strategijo
lokalnega razvoja
lokalnega
razvoja
Skupščina je bila sklepčna, saj se je je udeležilo 45 od 83 članov LAS, ki so po potrditvi sestave
V Kulturnem
Trzin je
26. 10. 2015
potekala
2. seja skupščine
LAS v okviru
bile
delovnih
telesdomu
za izvedbo
skupščine
in potrditvi
Poslovnika
o delu skupščine
LAS, katere
izvedli so
volitve
izvedene volitve
Lokalne
akcijske
skupine urbane
»LAS regije,
Za mesto in vas«, ki združuje
kot član
sveta
Ljubljanske
V
Kulturnem
domu organov
Trzin
je
organov LAS,
izbrali vodilnega
partnerja
ter
potrdili
Strategijo lokalnega
razvoja. Za Predsednika LAS
območje
Domžale,
Komenda,
Medvode,
Mengeš,
Trzin
in
Vodice.
Ob temkot
je bil
soglasno
26. 10.
2015 občin
potekala
2. seja
član
Strateškega
sveta
Gea
College,
je bil s 45 glasovi izbran Aco Franc Šuštar, ki od leta 2010 vodičlan
Občino Vodice
profesionalni
skupščine
LAS,
okviru dokument
katere Koordinacijskega
odbora zarazvoja,
javni promet
potrjen
tudi vtemeljni
- Strategija lokalnega
ki predstavlja okvir za črpanje
župan. Poleg tega deluje tudi kot član sveta Ljubljanske urbane regije, član Strateškega sveta Gea
so bile
izvedene
volitve organov
v LURsklada
ter član
Skupnosti
sredstev
iz Evropskega
kmetijskega
zapredsedstva
razvoj podeželja
(EKSRP) ter Evropskega sklada
College,
članskupine
Koordinacijskega
odbora
za javniobdobje
promet
vdelovanja
LUR
ter član
predsedstva Skupnosti občin
Lokalne
akcijske
ZaZa
občin
Slovenije.
Namestnica
predsednika
za regionalni
razvoj »LAS
(ESSR).
sedemletno
LAS bo na razpolago nekaj več
Slovenije.
Namestnica
predsednika
je
postala
Alenka
Marjetič
Žnider,
kot članica Svetarazvoja
Občine
mesto kot
in vas«,
ki
združuje
območje
postala
Alenka
Marjetič
Žnider,
ki kiinjeuravnoteženega
2,0 mio
€,
sredstva
pa bodojenamenjena
spodbujanju
celovitega
občin lokalnih
Domžale,
Komenda,
Medvode,
je
kot
članica
Sveta
Občine
Trzin
aktivno
Trzin
aktivno
vključena
v
lokalno
politiko.
S
svojimi
izkušnjami
oziroma
poznavanjem
evropske
in
območij.
Mengeš,
Trzin in Vodice.
Ob tem
je bil vključena
v lokalno
politiko.politike,
S svojimitako
iz- programskih kot izvedbenih
nacionalne
zakonodaje
s področja
kmetijstva
in kmetijske
Skupščina
bilatemeljni
sklepčna,
saj se
je je udeležilo
45 od 83 članov
LAS, ki so po potrditvi sestave
soglasno
potrjen je
tudi
dokukušnjami
oziroma poznavanjem
evropske
dokumentov, pa bo doprinesla k uspešnemu delovanju LAS.
za izvedbo
skupščine
in potrditvi
Poslovnika
o delu
ment -delovnih
Strategijateles
lokalnega
razvoja,
ki in nacionalne
zakonodaje
s področja
kme-skupščine LAS, izvedli volitve
organov
LAS,
izbrali
vodilnega
partnerja
ter
potrdili
Strategijo
lokalnega
razvoja.
Za
Predsednika
LAS še vodilni
predstavlja
okvir
za
črpanje
sredstev
Ob
koncu
skupščine
je bil izvoljen
tijstva
in
kmetijske
politike,
tako
programIzvoljena sta bila tudi 14 članski Upravni odbor LAS v sestavi: Gregor
Turel,
Blaž
Križnar,
Jože
je
bil
s
45
glasovi
izbran
Aco
Franc
Šuštar,
ki
od
leta
2010
vodi
Občino
Vodice
kot
profesionalni
iz Evropskega
sklada
za skih
Za mesto in
vas«, in sicer Rekot izvedbenih
dokumentov,
pa bo partner
Nemec, kmetijskega
Mira Crnkovič,
Martina
Prezelj,
Jure Galičič,
Milan Sobočan,
Vanja»LAS
Ločniškar,
Marko
razvoj župan.
podeželja
(EKSRP)
ter
Evropgionalna
razvojna
agencija
Ljubljanske
doprinesla
k
uspešnemu
delovanju
LAS.
Poleg
tega
deluje
tudi
kot
član
sveta
Ljubljanske
urbane
regije,
član
Strateškega
sveta
Kocjan, Blanka Tomšič, Sida Valentinčič, Barbara Sršen, Tatjana Resman in Irena MrazGea
ter
skega tričlanski
sklada
za
regionalni
razvoj
urbane
regije
(RRA
LUR),
ki je v sodeCollege, član
Koordinacijskega
odbora
za javni
promet v LUR
član
predsedstva
Skupnosti
občin
Nadzorni
odbor, ki ga
sestavljajo
predstavniki
vsehter
treh
sektorjev:
Marjeta
Podpeskar
(ESSR). Za sedemletno obdobje delo- Izvoljena sta bila tudi 14-članski upravni lovanju s člani LAS in lokalno skupnostjo
Omahen,
Občina
Domžale
(javni sektor),
Vanja
Schwarzman,
Gostilna
Vihri
(zasebni
sektor)
in
Slovenije. N
amestnica
predsednika
je postala
Alenka
Marjetič Žnider,
ki na
je kot
članica
Sveta
Občine
vanja LAS bo na razpolago nekaj več odbor LAS v sestavi: Gregor Turel, Blaž v zadnjem letu intenzivno pripravljala
Zoran
Rink (civilna
družba).
Za nadomestnega
članizkušnjami
Nadzornega
odborapoznavanjem
pa je bil izvoljen
Peter
Trzin aktivno
vključena
v lokalno
politiko. S svojimi
oziroma
evropske
in
kot 2 milijona evrov, sredstva pa bodo Križnar, Jože Nemec, Mira Crnkovič, Strategijo lokalnega razvoja. Slednjo moSvetina,
strokovni
direktor
Grunt,
zavoda
za
socialno
podjetništvo.
nacionalne
zakonodaje
s področjaMartina
kmetijstva
in kmetijske
politike,
tako programskih
izvedbenih
namenjena
spodbujanju
celovitega
Prezelj,
Jure Galičič,
Milan Sorajo potrditi šekot
odgovorna
ministrstva, kar
dokumentov, pa
bo doprinesla
LAS.
in uravnoteženega
razvoja
lokalnih k uspešnemu
bočan, Vanjadelovanju
Ločniškar,
Marko Kocjan, bo podlaga za črpanje evropskih sredstev.
Ob koncu skupščine je bil izvoljen
še vodilni
»LAS ZaBarbara
mesto inPrvi
vas«
in za
sicer
Regionalna
Blanka
Tomšič, partner
Sida Valentinčič,
razpis
izbor
projektov, ki se bodo
območij.
Izvoljena
sta
bila
tudi
14
članski
Upravni
odbor
LAS
v
sestavi:
Gregor
Turel,
Blaž
Križnar,
Jože
Sršen,regije
Tatjana
Resman
in Irena
ter financirali
iz teh
in izvajali na
razvojna agencija Ljubljanske urbane
(RRA
LUR),
ki jeMraz
v sodelovanju
s člani
LASsredstev
in lokalno
Nemec,
Mira
Crnkovič,
Martina
Prezelj,
Jure
Galičič,
Milan
Sobočan,
Vanja
Ločniškar,
Marko
tričlanski
nadzorni
odbor,
ki
ga
sestavljajo
območju
LAS,
bo
objavljen
predvidoma
v
Skupščina
je
bila
sklepčna,
saj
se
je
je
udeleskupnostjo v zadnjem letu intenzivno pripravljala Strategijo lokalnega razvoja. Strategijo lokalnega
Kocjan,
Blanka
Tomšič,
Sida Valentinčič,
Barbara
Sršen, Marjeta
Tatjana Resman
in Irena
Mraz ter
predstavniki vseh
treh sektorjev:
prvih mesecih
leta 2016.
žilo 45 od
83
članov
LAS,
ki
so
po
potrditvi
razvoja morajo potrditi še odgovorna ministrstva, kar bo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Prvi
Nadzorni
odbor,
ki ga Podpeskar
sestavljajo Omahen,
predstavniki
vsehDomžale
treh sektorjev: Marjeta Podpeskar
Občina
sestavetričlanski
delovnih teles
za izvedbo
skupščine
razpis za izbor
projektov,
ki se
bodo
financirali
iz
teh
sredstev
in
izvajali
na območju LAS, bo objavljen
Omahen,
Občina
Domžale
(javni
sektor),
Vanja
Schwarzman,
Gostilna
Go- na Vihri (zasebni sektor) in
in potrditvi Poslovnika o delu skupščine (javni sektor), Vanja Schwarzman,
predvidoma
v(civilna
prvih mesecih
2016.
Zoran
Rinkorganov
družba).
Za stilna
nadomestnega
član sektor)
Nadzornega
odbora
je bil izvoljen Peter
na Vihri (zasebni
in Zoran
Več pa
informacij:
LAS izvedli
volitve
LAS,
izbrali
(civilna
družba).podjetništvo.
Za nadomestnega mag. Roman Medved,
Svetina,
strokovni
direktor
Grunt,Rink
zavoda
za socialno
vodilnega
partnerja
ter potrdili
Strategijo
lokalnega razvoja. Za Predsednika LAS je člana nadzornega odbora pa je bil izvoljen mail: [email protected],
Peter Svetina, strokovni direktor Grunt, tel: 01 306 19 05
bil s 45Ob
glasovi
izbran
Aco Franc
koncu
skupščine
je Šuštar,
bil izvoljen
še vodilni partner »LAS Za mesto in vas« in sicer Regionalna
ki od leta 2010 vodi Občino Vodice kot zavoda za socialno podjetništvo.
Več informacij:
mag.
Roman Medved,
[email protected],
tel: 01 s306
19 LAS
05 in lokalno
razvojna
agencija
Ljubljanske
urbanemail:
regije
(RRA LUR), ki je v sodelovanju
člani
profesionalni župan. Poleg tega deluje tudi
skupnostjo v zadnjem letu intenzivno pripravljala Strategijo lokalnega razvoja. Strategijo lokalnega
razvoja morajo potrditi še odgovorna ministrstva, kar bo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Prvi
razpis za izbor projektov, ki se bodo financirali iz teh sredstev in izvajali na območju LAS, bo objavljen
predvidoma v prvih mesecih 2016.
Domžale
Komenda
Medvode
Mengeš
Trzin
Vodice
1
Več informacij: mag. Roman Medved, mail: [email protected], tel: 01 306 19 05
Dogodek
10
številka 9, november 2015
Slavnostna podelitev diplom
sommelierjem 2. stopnje
Poznavanje vinske tradicije, okusov in spajanja s hrano
MONIKA KUBELJ
tudi pivskega bontona in harmo-
TINA KOSEC
nije med jedjo in pijačo. Izjemno
drugo stopnjo je tokrat iz naše
Dogodek, kot ga v Vodicah gotovo
še ni bilo ali pa vsaj podobnega ne.
Društvo za razvoj pivske kulture
SOMMELIER SLOVENIJE je namreč
v začetku novembra našo občino
izbralo za izredno slavnostni dogodek. V Gostilni pri Anzelnu sredi
občine dosegel Miha Špenko, sicer
pa se lahko z vsaj enim nazivom
pri nas pohvali kar devet občanov.
Posebno noto je dodal še mladi
kuharski
prejemnik
mojster
Mojmir
številnih
Šiftar,
kulinaričnih
priznanj.
Bukovice so podelili 23 diplom
sommelierjem 2. stopnje. Naziv je
dokaz izjemnega poznavanja vin,
njegovih vrst in vzgoje trt, poznavanje domačih vinogradnikov, a
Časi, ko vas je natakar v gostilni vprašal,
ali boste primorsko rdeče ali štajersko
belo, so skoraj mimo. Poznavanje in
uživanje vina ob hrani ob nenehnem
dvigovanju vinske kulture postavlja
pred gostince nove izzive. Vse več je
tudi ljudi, ki kulturo pitja razumejo
in namesto nalivanja z najcenejšim
vinom prepoznavajo užitke v kozarčku
odličnega grozdnega pridelka, ki je
plod trdega dela, poznavanja trt in
kletarjenja. Vse več restavracij sledi
razumevanju vina in hrane kot neločljivega para, ki drug drugega dopolnjujeta
in podpirata, kajti če sta dobro ubrana,
nudita skupaj več užitka kot vsak zase.
Da je temu tako, že nekaj let prepoznava tudi Gostilna pri Anzelnu, ki
v Bukovico privabi veliko gostov z iz-
Dogodek
številka 9, november 2015
Kdo je sommelier in kako
nam lahko svetuje?
Sommelier ni samo mož pokončne
drže, elegantnih gibov, v zapeti črni
uniformi z metuljčkom bordo barve
in debelo srebrno verižico okoli vratu,
na kateri visi posodica v obliki školjke.
Ponavadi pristopi k mizi v kakšni dobri
restavraciji in glede na želje gostu
svetuje vina k jedem, potem pa jih
po predpisanem postopku postreže.
Ritual tovrstne strežbe marsikaterega
gosta spravi v zadrego, ker enostavno
ne ve, kaj se od njega pričakuje in kako
naj se obnaša. Kar pove, da področje
vse premalo poznavamo in do vina
pogosto nimamo primernega odnosa,
poznavanja pa sploh ne.
Vsaka restavracija ali gostilna, ki da
nekaj na svoj sloves, ima med osebjem
nekoga, ki je poznavalec alkoholnih
pijač do te mere, da gostu vselej lahko
svetuje, katero pijačo izbrati h kateri
jedi. Obstajajo tri stopnje, tretja je
najtežja. Kot že rečeno, je v vodiški
občini 9 sommelirjev različnih stoV začetku novembra je bila v
Bukovici velika slovesnost. V Gostilni
pri Anzelnu so 23 posameznikom
iz vse Slovenije zaradi zanimivega
kulturnega dogodka poznavanja
vina, njegovih vrst, pridelave in
vinske kulture nasploh podelili
diplome za pridobljen naziv
sommelier 2. stopnje.
branimi okusi in drugačnimi željami.
Slednja bo mimogrede čez nekaj let
praznovala častitljivih 200 let in od
nekdaj je bila v družinski lasti. Tokrat
je bila gostilna prizorišče odličnega poznavanja vin, kulinaričnega dogodka,
katerega rdeča nit je bila podelitev
diplom vsem, ki so opravili izpit za
sommelierja 2. stopnje. Da nas ne bo
begal pojem in da bo jasno, o čem teče
govor, najprej beseda o tem, kdo je
sommelier.
Nagrade čakajo, da jih podelijo.
penj, v Sloveniji pa jih je s prvo stopnjo nekaj čez 700, z drugo 137 in s
tretjo 50. Toliko za informacijo, da
si lahko predstavljate, kako visoka je
pravzaprav številka 9 za tako majhno
občino.
Harmonija hrane in pijače
Z uvodno besedo je navzoče pozdravil
predsednik omenjenega društva Ivan
Peršolja. Čestital je najbolj vztrajnim,
saj je za naziv potrebno vložiti veliko časa, znanja in vztrajnosti. In kot
je dodal, opaža, da mnogim zaradi
preštevilnih obveznosti zmanjkuje
ravno časa. Zato morda naziva ni uspelo pridobiti vsem 30 tečajnikom,
ki so ga opravljali. Župan občine
Franc Šuštar Aco je večer označil kot
posebno doživetje – kot mešanico
kulture prehranjevanja, poznavanja
bogate vinske tradicije v Sloveniji
in druženja. Druženje je tudi sicer
v Vodicah izjemno razvito, saj vendarle premoremo kar 30 različnih
društev.
11
Dogodek
12
številka 9, november 2015
Gostitelj in lastnik Gostilne pri Anzelnu ob predsedniku društva Sommelier
Slovenija Ivanu Peršolju.
Kuhar Šiftar je moral nekajkrat pred
goste, da je predstavil svoje zamisli,
pri tem pa sta mu pomagala domača
kuharja iz Gostilne pri Anzelnu Tadej
Špenko in Miha Drešar, ki sta prav
tako požela bučen aplavz. Morda se
boste spomnili, da je imela leta 2013
slovenska mladinska kuharska reprezentanca tudi dva študenta BIC
Ljubljan, eden od njiju je bil Mojmir
Šiftar (kapetan ekipe), drugi pa
Matic Bergant, ki je na svetovnem
prvenstvu mladih kuharjev v Seulu
(Južna Koreja) za svoj nastop osvojila
2 srebrni medalji. Osvojil pa je tudi še
vrsto drugih priznanj in verjamemo,
da bodo slednje še številčnejše.
Beseda o društvu
Posebna zahvala je bila namenjena
lastniku gostilne, ki je nagrajencem
in povabljenim pričaral posebno
vzdušje in presenečenje zaradi vseh
dobrot, ki so sledile. Mladi kuhar
Mojmir Šiftar, star komaj 23 let, je
pripravil jedi, ki so jemale sapo. In ker
se vino vedno mora pravilno spajati
s hrano, na kratko opišimo, kakšne
kombinacije so si za dogodek zamislili
organizatorji. Ob dobrodošlici se je
stregla penina Pallidia – brut natur,
Vina SANABOR, Kras. Predjed iz
paštete gosjih jeter s pomarančnim
želejem in pikantno kislo smetano ter
zeliščni čips s krešo so gosti poplaknili
s tako imenovanim pra-vinom ČurinPraprotnika, ki je v bistvu polsuhi
sauvignon, letnik 2013, iz štajerskega
konca. Ker je v dvoje lepše, so zraven
postregli tudi beli pinot 2009, ki sta
ga polnila Vinarstvo Boris in Valter
Sirk v Goriških Brdih. Kaj so postregli za glavno jed in katero vino so
priporočili zraven?
Kaj vemo o organizatorju? Društvo
za razvoj pivske kulture SOMMELIER
SLOVENIJE je bilo ustanovljeno 21.
januarja 1992 v Novi Gorici. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno
združenje, ki si prizadeva za razvoj in
širjenje pivske kulture: kot del osebne
človeške kulture, kot del kulture naroda, kot del kulture bivanja človeka
v naravnem okolju.
Kaj je bilo na dogodku postreženo?
-Raviol, polnjen z račjim ragujem
v redukciji račje juhe s pilonom,
marinirana gomoljna zelenjava z
oljem krebuljice
Sivi pinot, 2010, Vinogradništvo in
kletarstvo EDI SIMČIČ, Goriška Brda
Traminec 2007, KELTIS, Bizeljsko
Sremič
Ste vedeli, da bo čez nekaj let Gostilna
pri Anzelnu praznovala 200 let?
-Dušene telečje ličnice na bučni
kremi, pena kuhane slanine,
ocvrta ajdova kaša z rdečim
zeljem
Modra frankinja, 2013, Vinarstvo
DULAR, Bizeljsko Sremič
Modri pinot 2009, MOVIA,
Goriška Brda
Ob sladici iz kostanjevega moussa
s hrustljavimi kakavovimi semeni,
sorbeta pečenih jabolk na prahu bele
čokolade z gelom belega mošta pa
se je odlično prilegel Angeli Likor –
Cipro 2011. Sladko vino s Kmetije
Mahnič, ki se nahaja v slovenski
Istri.
Dogodek
številka 9, november 2015
Živahna debata ob kozarčku rujnega.
Gostje so imeli priložnost poskusiti
izjemno kakovostna slovenska vina.
Za izjemno priznanje je Mihaelu
Špenku čestital tudi Davorin
Škarabot, podpredsednik društva
Sommelier Slovenija.
Dogodku so prisostvovali župan
občine Vodice Franc Šuštar Aco s
soprogo Tino in mnogi drugi ugledni
gostje.
Društvo si prizadeva:
- za promocijo zmernega,
kulturnega in zdravju
neškodljivega uživanja vina
in drugih pijač ob primernih
priložnostih v izbranem okolju,
ob pravilni prehrani in na
ustrezen način;
- za dvig kakovosti proizvodov,
ki služijo prehrani, s posebnim
poudarkom na kakovosti vina
in drugih pijač;za razširjanje
znanja o pravilnem in zdravju
neškodljivem uživanju teh
pijač ob izbranih priložnostih,
v izbranem okolju, ob pravilni
prehrani in na ustrezen način.
- Društvo se bori proti alkoholizmu
in vsem oblikam zlorabe vina
in drugih pijač, za zdrave
medčloveške odnose in take
razmere v družbi, ki nudijo pogoje
za človeka vredno življenje.
Od leta 1994 je včlanjeno
v svetovno sommeliersko
organizacijo ASI (Association de
la Sommellerie Internationale),
ki je bila ustanovljena 3. in 4.
junija leta 1969 v francoskem
Reimsu. Podpisnici ustanovnih
aktov sta bili poleg Francije in
Italije še Belgija in Portugalska,
danes pa ASI šteje skoraj 50 članic
s celega sveta.
Omenjeni dogodek je bil zagotovo eden zanimivejših v občini. Župan Šuštar
je gostom med drugim na hitro predstavil lepote Vodic in okoliških vasi.
Tokratni nagrajeni sommelierji 2. stopnje
Arh Branko
Bavčer Nina
Benda Ljubica
Breznik Filip
Dorner Radosavljević Igor
Dular Barbara
Habjan Peter
Košir Lucija
Križmančič Maja
Mahnič Ingrid
Majdič Matjaž
Novak Alenka
Povše Ana
Rupnik Neja
Skok Boštjan
Skomina Mateja
Spruk Matjaž
Smolej Sanja
Stanojlović Borislav
Špenko Mihael
Trnovec Mojca
Vuga Majda
13
Intervju
14
številka 9, november 2015
Včasih res mislijo, da smo maškare, a v noši mi
je vedno lepo!
Občini Vodice dediščine, vredne naše pozornosti, ne manjka. Na to že vrsto let opozarja
predsednik Društva narodnih noš in kočijažev občine Vodice, ki je za zasluge pri
ohranjanju kulturne dediščine v Vodicah prejel priznanje. Boli ga, ker za vodiški muzej ni
bilo pravega posluha …
GORAZD DOMINKO
GORAZD DOMINKO IN ARHIV
DRUŠTVA NARODNIH NOŠ IN
KOČIJAŽEV OBČINE VODICE
Martin Stanonik živi na kmetiji
na obrobju Vodic, v lični hiši, za
katero bi težko rekli, da je v koraku
s časom, predvsem pa z arhitekturnimi modnimi smernicami, ki
pogosto kazijo naravno in kulturno
dediščino. Ob njej se bohotijo mizarska delavnica, čebelnjak s panskimi končnicami, »štirna«, kozolec in urejen hlev, ki bi ga človek
zlahka zamenjal za eno od številnih
drugih gospodarskih poslopij. Martin je človek močnega stiska rok,
predvsem pa nekdo, ki skoraj nostalgično pogleduje v 19. stoletje,
ko se je pojavila narodna noša, ki jo
obleče ob posebnih priložnostih in
Martin Stanonik: »Društvo v času, ki ni najbolj naklonjen prostovoljnemu
delovanju, živi in diha s polnimi pljuči. Društvo je bilo ustanovljeno 3. julija
2006 na ustanovnem zboru članov v Vodicah. Od leta 2006 se je društvu
priključilo že več kot 100 noš (66 članov je v letu 2014 plačalo članarino), ki
negujejo slovensko tradicijo, slovensko kulturno dediščino.«
nosi z največjim ponosom. Zaradi
Pri nas pa že pri telefonskem pogoin v tujini hitreje dobi mizo. Žal, voru opažam, da se zaključuje z bepravi, je vrsta, ki počasi, a vztrajno sedami, »valda«, »ok«, »čau«. Je v teh
izumira, vsaj v Sloveniji. V Argen- besedah sploh še kaj slovenskega.
No, če se vrneva v Argentino, tam
tini je pesem povsem drugačna …
sem videl petdeset otrok v spreKaj takega se je zgodilo v Argentini vodu, vsi so bili oblečeni v slovenske
in kakšno povezavo ima s slovensko narodne noše, ki jih v Sloveniji nikjer ni videti. No, in takrat sem se
narodno nošo?
Pred dvajsetimi leti sem obiskal odločil, da doma kupim narodno
Argentino. Tam sem opazil spošto- nošo. Doktor France Prešeren je v
vanje do vsega, kar je slovensko. V Elegiji svojim rojakam lepo zapisal:
slovenski jezik se tam popačenke ne »Kar ni tuje, zaničuješ, starih šeg
vrivajo, niti tujke, niti preklinjanje. se zgublja sled, pevcov svojih ne
nje vzbuja pozornost med turisti
spoštuješ, za dežele čast si led!«
Res sem razočaran, ker Slovenci
s takim veseljem in navdušenjem
sprejemamo vse, kar je tujega ali
gradimo na novo, namesto da bi
obnavljali staro. Svoje dediščine ne
znamo ohranjati in ceniti.
Kako se človek počuti, ko obleče
narodno nošo, kaj se takrat zgodi?
Včasih nas res gledajo kot maškare.
Spomnim se Italije, takrat, ko je
Rode postal kardinal. Spominjam
se, kako smo zapuščali avtobus,
Intervju
številka 9, november 2015
sem zaslišal našega turističnega
vodnika, ki je dejal: »No, sedaj, ko
smo maškare zložili, gremo lahko
naprej!« Kljub veliki zadregi pa se je
vtis popravil v gostilni »Pri svetem
Petru«, kjer nas je pet moških v
narodnih nošah takoj dobilo mizo,
čeprav se je zdelo, da bo nanjo treba
čakati in čakati. Počutili smo se kot
zvezdniki, tujke so k naši mizi prihajale s fotoaparati. Šalo na stran.
Ob svečanih dogodkih z ostalimi v
narodnih nošah sem, milo rečeno,
ponosen!
Tudi v Društvu narodnih noš in kočijažev občine Vodice želite tradicijo
prenesti v naslednje rodove …
Res je, s tem ohranjamo našo kulturno dediščino, ki je del človeške
ustvarjalnosti, njegovih dejavnosti,
družbenega razvoja in dogajanj v
posameznih obdobjih. Leta so sicer
relativna in veliko vprašanje je, kaj
pomeni biti mlad oziroma pri katerih letih si v jeseni življenja, a
zares mladih je malo in žal mi je,
ker mi jih ni uspelo navdušiti več.
In je že tako, da so v Sloveniji bolj
priljubljene dalmatinske klape in
balkanski turbofolk …
Pravite, da vam rosno mladih ni uspelo privabiti, a kljub zrelim letom
niste pri miru, kajne?
Od začetka delovanja se vsako leto
udeležujemo Srečanja narodnih noš
v Kamniku. Obiskali smo že vse
regije Slovenije, se udeležili več kot
20 povork in festivalov (nekaterih
se udeležujmo vsako leto, Kamnik,
na primer, velikonočna maša in procesija v Ljubljanski stolni cerkvi
...).V sodelovanju z Občino Vodice
in tudi Osnovno šolo Vodice se trudimo ohraniti tradicijo in simbol
slovenske noše. V 2009 smo skupaj
Martin Stanonik s svojimi članicami in člani skrbi, da je Društvo narodnih noš
in kočijažev občine Vodice eno bolj prepoznavnih in najštevilčnejših med
sorodnimi društvi v Sloveniji.
z OŠ Vodice pripravili prireditev
»Daj mi dekle rož rdečih«. Takrat so
se pojavile prve ideje o oblikovanju
folklorne skupine in se uresničile
lani. Za seboj ima že nekaj nastopov
na prireditvah znotraj naše občine
(npr. Vesela harmonika) in tudi širše
po Sloveniji (npr. Semiška ohcet
2015). Dvakrat smo se udeležili tudi
kmečke ohceti v občini Semič. To je
svojevrstna prireditev, ki prepleta
najsrečnejše življenjske dogodke
z ljudskim izročilom in tradicijo.
Letos smo šli na Koroško, točneje v
vas Sveče, kjer je zaplesala tudi naša
folklora, s seboj pa smo imeli tudi
tri harmonikarje in klarinetistko,
ob čemer so ljudje obstali in nas
občudovali. Izlet smo nadaljevali
na Višarje, kjer nas je sprejel škof
Uran. Na Višarjah se je zaradi našega pevskega zbora Biser prepevalo
tako močno, da je odmevalo po vsej
dolini.
Občani Vodic vas pogosto vidijo,
mar ne?
V vseh letih našega delovanja se
redno udeležujemo tudi prireditev
Občine Vodice, ki nas vedno povabi
in vključi v svoje dogodke. Člani društva pa se radi odzovemo tudi na povabilo raznih cerkvenih praznovanj
in domačih prireditev. Tako smo
v preteklosti sodelovali že z gasilskimi društvi in turističnimi dru-
Je še kaj lepšega kot gostovanja
v tujini, kjer se sliši za Vodice
in sodelovanje narodnih noš in
kočijažev na posebnih občinskih
dogodkih?
15
Intervju
16
številka 9, november 2015
in ostali predmeti, ki so pomagali
oblikovati našo naravno in kulturno
dediščino, bo kmalu načel zob časa
in to me žalosti …
Folklorna skupina Društva naro-
hlače iz bombaža. Moški so obuti v
črne usnjene škornje. Dopolnilo k
pražnji moški noši pa so bile žepne
ure z verižico. K ženski narodni noši
spada zavijačka, lahko tudi avba
z lepo okrašenim
čelnikom. Obleka
Irharce, črn klobuk, avba, ruta s
je v pasu močno
franžami in cekar z napisom »IHS«!
nabrana in sega do
gležnjev, pod njo
Martin Stanonik: »Ohranjanje tradicije
je bluza (rokavci),
slovenskega naroda je poslanstvo,
ki našim in prihajajočim generacijam
dnih noš in kočijažev občine Vo- spodnje krilo, spodnjice do kolen in
sporoča, da v teh krajih živijo
dice nosi gorenjsko narodno nošo, bele nogavice z bunkicami. Čez krilo
ponosni ljudje, ki slovenstvu dajejo
ki jo uvrščamo v alpski tip in se je se nosi črn predpasnik, za pasom
vrednost, ki si jo zasluži.«
na Slovenskem pojavila v 19. sto- pa bel robček. Čez rame je ogrnjena
štvi. Vsako leto redno sodelujemo letju. K moški narodni noši spadajo ruta s franžami, ki se spredaj zapne
z Mešanim pevskim zborom Biser. črn klobuk, telovnik iz žameta z z broško. Sem spada tudi kovinski
uvezenim cvetjem na sprednjem pas, kjer visi pisana pentlja. Obutev
delu, hrbet pa je iz klota. Spredaj so lahko črni škornji, ki segajo čez
Pa vi, plešete?
Ne, kot pravi mizar sem za to preveč se zapenja s celo vrsto kovinskih gležnje, zavezani so z vezalkami,
lesen! Nisem želel, da bi se plesni gumbov. Hlače (irharce) so iz jele- ali pa nizki čevlji. V rokah se nosi
učitelj ukvarjal samo z menoj, novega ali gamsovega usnja in se- pleten cekar z napisom »IHS« V drumedtem ko bi zares dobri plesalci gajo čez kolena. Pod telovnikom se štvu pa imamo tudi druge slovenske
nosi bela, močno nabrana platnena narodne noše: črna, ljubljanska,
gledali v zrak. (smeh)
srajca, pod hlačami pa dolge spodnje osilniška.
Kot že samo ime društva pove, vključujete tudi nekaj ljubiteljev konj,
ki se radi predstavijo s svojimi zapravljivčki, mar ne?
Drži, skupaj se udeležujemo raznih
prireditev v občini ali zunaj nje. Ko
so Vodice še imele Miklavževanje na
prostem, so kočijaži našega društva
vedno poskrbeli, da se je Miklavž v
Vodice pripeljal s kočijo.
Vaša tiha, a zato toliko večja želja je
bila, da bi v Vodicah uredili muzej.
Kako daleč ste?
Moja velika želja je, da bi uredili
vsaj majhen muzej, kjer bi spoznali
Vodice skozi čas, mislim, da bi ga
lahko postavili s pomočjo evropskih
sredstev. Kot naročena je zgradba v
središču Vodic, a moja ideja lastniku
ni bila najbolj všeč. Čas počasi, a
vztrajno teče naprej, staro orodje
Narodna noša, s katero so ljudje nekoč izpričevali svojo pripadnost
slovenskemu narodu in slovenski ideji ter posebnim dogodkom dajali
slovesnejši značaj, postaja vse bolj priljubljena in nepogrešljiva povsod, kjer
srce bije z in za Slovenijo!
Društveni utrip
številka 9, november 2015
Petnajsti tradicionalni turnir v balinanju za
Koritnikov memorial
IVO KORITNIK
Tretjega oktobra se je v športno rekreativnem središču
Kluba Kubu odvijal že petnajsti tradicionalni turnir za
prehodni pokal v spomin na Jožeta Koritnika.
Na oblačen in deževen jesenski dan je bilo tekmovanje
izvedeno na pokritih in dobro pripravljenih igriščih.
Po uradni otvoritvi in uvodnem nagovoru so določili
tekmovalne pare s pomočjo žrebanja. Gledalci so lahko
uživali v napetih igrah na osnovi natančnega bližanja in
atraktivnega zbijanja. Kakovostna igra je bila dokaz, da
so bili tekmovalci dobro pripravljeni. V končnici turnirja
je zmagala ekipa upokojencev - veteranov Balinarskega
kluba Kubu1. Drugo mesto so dosegli upokojenci Vodice 1, tretje upokojenci Vodice 2 in četrto lanskoletni
zmagovalci Bukovica - Šinkov Turn. Ekipa VBK Kubu 1
je prejela tudi prehodni pokal. Člani zmagovalne ekipe
so bili: Vinko Sovinc, Rudi Jeraj in Silvo Gvardjančič.
Drugo mesto je dosegla ekipa upokojenci Vodice 1 v
sestavi: Julka Jeraj, Janez Traven in Janez Baliž. Tretje
mesto je pripadlo ekipi upokojenci Vodice 2 v sestavi:
Franc Gubanc, Jože Jagodic in Jože Jeraj. Častno četrto
mesto so dosegli lanskoletni zmagovalci v sestavi: Dare
Borčnik, Alojz Hribar, Ivan Hribar in Franc Šuštar.
Turnir so tudi to leto podprli upokojenci-veterani balinarskega Kluba Kubu Vodice in družina Koritnik.
PDV predstavil čarovniško obarvan dogodek
JURE SVETELJ
ŽIGA JANEŽIČ, PDV
Bil je mrak, 31. 11., in zagorele so prve izrezljane buče. Ko smo vstopili skozi vhodna
vrata kulturne dvorane v Vodicah, nas je
pričakalo pravo presenečenje. Dvorana
je bila popolnoma drugačna. Na stenah
so viseli črni baloni, med katerimi so se
dvigovali veliki pajki, na odru pa sta bili
dve plastični lutki. Vse je bilo ovito v črno-belo kombinacijo, na tleh pa so gorele
sveče. Na sredini dvorane je bila lesena
kletka, v njej pa ... plišasti medvedek!
Saj res, bila je noč čarovnic!
Dogodek je bil namenjen predvsem
mladim, vendar so bili med obiskovalci
tudi našemljeni otroci v spremstvu staršev.
Vsi so si z veseljem ogledovali prazničen,
a vendar malo strašljiv ambient. Med obiskovalci je bilo videti veliko zanimivih
poslikav obrazov ter kostumov. Obisk dogodka je bil zadovoljiv, kar dokazuje, da
občina Vodice potrebuje tudi kakovostne
dogodke za mlade. Naslednje leto nameravamo s prosvetnim društvom Vodice
dogodek ponoviti in ga seveda še izboljšati
ter vklučiti tudi kakšen program za naše
najmlajše.
Čarovniški pozdrav
17
Društveni utrip
18
številka 9, november 2015
Čebelarski izlet v Zasavje
FRANC GOSAR
Letos smo se člani Čebelarskega društva
Skaručna odločili, da bomo obiskali
naše stanovske kolege v Zasavju. Kot je
že v navadi, smo na strokovno ekskurzijo povabili tudi čebelarje iz ČD Tacen,
saj je to lepa priložnost za druženje in
izmenjavo izkušenj.
Vremenska napoved za prvo oktobrsko
soboto ni bila preveč obetavna, vendar
smo se opremili z dežniki in vetrovkami
ter se že zgodaj zjutraj odpeljali proti
Vačam, naši prvi postaji. Ob farni cerkvi
nas je pričakal gospod Janez Jurjevec
ter član ČD Zagorje gospod Jože Smrkolj. Ogledali smo si cerkev sv. Andreja
iz 12. stoletja. Večkrat je bila uničena,
nazadnje je bila zgrajena v letih 1835
do 1844. Veliko zaslug za izgradnjo in
poslikavo je imel tržaški škof Ravnik.
V cerkvi je znamenit „božji grob“ (narejen na Češkem) in pa „križev pot“
Metzingerja iz leta 1734, ki ga je leta
1875 zadnjič obnovil slikar Šubic.
Ko je papež Janez Pavel II. maja 1996
obiskal Slovenijo, so prinesli na letališče
Brnik zemljo iz GEOSS-a, geometričnega središča Slovenije, ki jo je papež
poljubil. To zemljo sedaj hranijo v cerkveni vitrini.
Pot nas je vodila naprej do geometričnega središča Slovenije.
Na lepo urejeni ploščadi so posajene
lipe, ob katerih stojijo kamnit slovenski
grb, knežji kamen in spomenik z vrisanimi simboli.
Po ogledu in skupinskem slikanju smo
se odpravili naprej v Izlake, kjer ima
čebelarsko društvo svoj dom. Tam so
nas pričakali nekateri člani njihovega
društva ter nam predstavili njihovo
delovanje. ČD Zagorje je precej bolj
številčno od našega, ima precej mladih
članov, ki so zelo aktivni, vodi pa ga
gospa Marinka Dolinšek. Ob domu
imajo lepo urejeno čebelarsko pot ter
manjši učni čebelnjak. V samem domu
imajo tudi gostinski lokal, kjer so nas
postregli s tradicionalno knapovsko
malico.V imenu obeh društev, Skaručna
in Tacen, bi se na tem mestu še enkrat
zahvalili vsem članom ČD Zagorje za
prisrčen sprejem.
Klepet in veselo druženje pa smo morali
kmalu prekiniti, saj nas je priganjal
čas. Čakala sta nas še ogled steklarne
Hrastnik in Muzej rudarstva v Zagorju.
V steklarni smo si ogledali njihov razstavni prostor in gospod Andrej Funkl
nam je pripravil zanimivo predstavitev
tovarne in predstavil postopek izdelovanja steklenih izdelkov. Odgovarjal je
tudi na naša radovedna vprašanja ter
nas odpeljal v proizvodno halo, kjer smo
si lahko ogledali izdelavo različnih okrasnih steklenic. V industrijski trgovini
smo imeli možnost nakupa njihovih
izdelkov.
V Kisovcu smo si ogledali prenovljen
rudarski muzej Zagorje. Prijazna vodiča sta nam predstavila zgodovino
rudarjenja v Zasavju, rudniški rov in
opremo, ki so jo rudarji uporabljali v
času delovanja rudnika. Seveda pa nas je
sprejel tudi jamski škrat Perkmandelc.
Dan se je prevesil v popoldne, posijalo je
tudi sonce, kar nas je še bolj razveselilo.
Za dobro voljo so ves čas vožnje skrbeli
čebelarji in njihove boljše polovice, ki
so pripravile medene dobrote.
Zadnja postaja naše ekskurzije je bila
Zasavska Sveta gora, kjer stoji romarska
cerkev Marijinega rojstva. Gospod župnik Maks Kozjek, ki je tudi svojevrsten
umetnik (poslikal je fasade župnišča,
izdelal kamnite jaslice), nam je povedal,
da je bilo gori včasih zatočišče, kamor
so se prebivalci umaknili pred Turki.
Cerkev je bila obzidana z mogočnim
obzidjem, zvonik, ki je ločen od cerkve,
pa so uporabljali kot obrambni stolp. Na
njem so še danes ohranjene strelne line.
Z vrha se nam je odprl lep razgled na
Posavsko hribovje, če bi bilo vreme še
lepše, pa bi lahko videli vse od Snežnika prek Julijskih Alp, bližnjih Kamniško-Savinjskih Alp do Koroške.
Na gori je tudi planinski dom, ki je nastal
na pogorišču nekdanje šole. Tako kot
mnogi planinci smo se tudi mi okrepčali ter poveselili ob zvoku harmonike.
Pridružili so se nam tudi nekateri člani
ČD Zagorje in ob izmenjavi izkušenj
nam je čas kar prehitro minil.
Dobre volje in polni lepih doživetij smo
se zvečer vrnili domov.
Dogodki
številka 9, november 2015
Spoznavali smo gozd
Otroci iz vrtca Škratek Svit Vodice so spoznavali gozd z gozdarko Nino Iveta in lovko iz
Lovske družine Vodice.
HEDVIKA ROSULNIK, ravnateljica
vrtca Škratek Svit Vodice
Z gozdarko v gozdu:
IAN: Všeč mi je bilo, ko smo vohali stvari v
gozdu, kako dišijo. Hodili smo tudi tako, da
smo se držali vrvi, in mižali.
AJDA: V gozdu smo gradili hišice za palčke.
Še bazen smo jim naredili.
LARA: Hodili smo po skrivni poti, pa še z
zavezanimi očmi ob vrvi. To mi je bilo všeč.
NINO: Hodili smo po gozdu.
TJAŠ: Z gozdarko je bilo dobro, ko smo se šli
igrice netopirji. Pa slikali smo z nevidnimi
aparati.
AJDA: Po gozdu smo hodile z zavezanimi
očmi.
Gozdarka Nina Iveta
Z lovko v gozdu:
ENEJ: Všeč mi je bilo, ko smo našli luknje od
živali. Prav od jazbeca.
IAN: Lovci so nam pokazali veliko luknjo od
vojakov ... pa smo šli še mi notri se skrit. Pa
igrali smo se v hišah, ki so jih naredili naši
Zmajčki.
AJDA: Z lovci smo našli največjo luknjo v
gozdu. Pokazali so, kako srnice pozimi ližejo
slano vodo.
ZOJA: Z lovci je bilo zabavno.
ERNA: V gozdu smo našli veliko gob.
TJAŠ: Z lovci smo srečali luknje od lisice in
jazbeca.
Lovka iz LDV
19
Dogodki
20
številka 9, november 2015
Uspešno leto 2015 se počasi izteka
JURE GRILC, ravnatelj OŠ Vodice
ROK ŠTUPAR
Z energetsko sanacijo šole, ki se je
zaključila z otvoritvijo konec lanskega decembra, je šola postala
zares lepa in užitek je delati v njej,
za vse učence in obiskovalce pa je
bivanje v šoli mnogo prijetnejše.
Čas hitro teče in kmalu bo konec
leta 2015, leta, za katerega lahko
rečem, da je bilo za Osnovno šolo
Vodice eno najuspešnejših.
Številni dogodki so se v letu 2015
odvijali na naši šoli. Nekatere smo
odmevno predstavili v lokalnih občilih, premnogi pa so širši javnosti
ostali skriti. Prav je, da ob skorajšnjem izteku leta osvetlim tisto
najpomembnejše, kar je Osnovno
šolo Vodice to leto zaznamovalo.
V začetku marca smo se pridružili
zbiralni akciji »Čisto veselje« v organizaciji Zveze prijateljev mladine
in družbe Gorenje Surovina. Od
zgodnje pomladi pa vse do pozne
jeseni zbiramo tekstilne izdelke.
Zabojnik stoji na šolskem parkirišču
Devetošolcem smo ob koncu janu- Prvi februarski teden so petošolci in čaka, da vanj odložite še upoarja predstavili sejem izobraževanja preživeli v zimski šoli v naravi v rabne izdelke. Do konca šolskega
in poklicev Informativa, ki na Go- Ribnici na Pohorju. Kljub močnemu leta 2014/15 je bilo zbranih 2833
spodarskem razstavišču v Ljubljani sneženju je bil program v celoti re- kg tekstilnih izdelkov, za kar je šola
obiskovalcem že sedmo leto zapo- aliziran in učenci so se polni novih prejela 200 €. Denar bo koristno
uporabljen za subvencioniranje šol
vrstjo na enem mestu predstavi doživetij vrnili domov v Vodice.
celotno paleto izobraževanj – od Mesec februar je tudi mesec varne v naravi oziroma taborov.
srednješolskih pa vse do podiplom- rabe interneta. Učenci so bili poskih in strokovnih izobraževanj ter dučeni, kako poskrbeti za svojo S pomladjo pride tudi čas, ko se
dvoživke prebujajo in se množično
številne poklice.
varnost na spletu.
selijo do mrestišč. Ker želimo zavest
Konec januarja je vrata za bodoče Učenci in učiteljice PŠ Utik so od 18. o lepotah in varstvu narave krepiti
prvošolce odprla PŠ Utik. Otroci so od 20. 2. 2015, tik pred zimskimi že od malih nog, smo se na OŠ Voobiskali šolo s svojimi vzgojitelji- počitnicami, preživeli tri aktivne dice odzvali na akcijo Zavoda RS za
cami iz vrtca oziroma v spremstvu sončne dni v zasneženem CŠOD varstvo narave. Za prvošolce smo
pripravili brezplačno lutkovno predstaršev. Na centralni šoli smo se Jurček v Kočevju.
stavo »Žabica je rešena!«. Učenci so
obiska bodočih prvošolcev razvepreko poučne zgodbe spoznali želvo,
selili v začetku marca.
V februarju smo začeli z vpisovanjem otrok v 1. razred. Vpisanih
je bilo 59 otrok, ki so 1. septembra
postali naši prvošolci. 46 jih je prag
prestopilo v Vodicah, 13 pa na podružnici v Utiku.
Dogodki
številka 9, november 2015
žabico, ptička in dedka ter njihove
težave, povezane z onesnaženo naravo. Ker se blizu nas, v Hrašah in
v Šinkovem Turnu, vsako pomlad
odvija akcija prenašanja dvoživk
čez cesto, smo otroke spomnili, da
lahko skupaj s starši tudi sami pridejo pomagat žabicam.
Ob koncu marca so bile za učence,
vključene v oddelke podaljšanega
bivanja, organizirane »velikonočne
delavnice«. Po končanih delavnicah
je bila v jedilnici šole pripravljena
razstava vseh izdelkov, ki je bila
na ogled do konca velikonočnih
praznikov.
mesto. Člani ekip so se pomerili
na treh delovnih mestih, ki so prikazovala nezgode na zaključnem
plesu, ter na pisnem delu, kjer so
reševali test iz poznavanja zgodovine in organizacije rdečega križa ter
prve pomoči. Med drugim je našo
ekipo na tekmovanju obiskala tudi
televizijska ekipa oddaje Infodrom.
Oddaja je bila predvajana v petek, 8.
maja, ob 18. uri na RTV Slovenija.
Zadnji teden pred prvomajskimi
počitnicami so šestošolci preživeli
v naravoslovnem taboru v CŠOD
Peca v zaselku Breg nad Mežico, za
učence prvega triletja pa je bil organiziran kulturni dan – dan plesa.
Do sredine maja smo sodelovali
v dobrodelni akciji »Potrebščine
in hrana«. Otroke in mlade, ki živijo v boljših materialnih pogojih,
smo vzpodbudili, da se odrečejo
kakšni materialni malenkosti in
jo namenijo vrstnikom, ki živijo v
pomanjkanju.
V sodelovanju z Zvezo prijateljev
mladine Maribor in Ljubljana Šiška
v okviru projekta ”Omogočimo
sanje” smo nadarjenim učencem v
času prvomajskih počitnic ponudili
dva tematska tabora, in sicer zgodovina ter biologija. V času jesenskih
počitnic je bila ponudba še bolj pestra. Učencem so bili na razpolago V začetku junija so vsi učenci petih
tabori biologija, logika, retorika in razredov uspešno zaključili usposamodelarstvo.
bljanje za pridobitev kolesarskega
izpita. Opravljenemu teoretičV letu 2015 smo na OŠ Vodice prvič nemu delu, ki zajema poznavanje
oblikovali ekipo prve pomoči, v ka- cestno-prometnih predpisov, sta
tero so bili vabljeni učenci od 6. sledila pregled koles in vožnja na
do 9. razreda. Redno so se sreče- spretnostnem poligonu, ki vkljuvali v okviru interesne dejavnosti čuje vožnjo z eno roko, slalom med
prva pomoč in spoznavali različne stožci, vožnjo po ravni črti, prapoškodbe, obolenja in bolezenska vočasno zaustavljanje itd. Preden
stanja. Po nekaj uvodnih urah teore- se učenci podajo na cesto, jih odtičnega dela so se kmalu spoprijeli še peljemo na prometni poligon Pos praktičnimi vsebinami. Ker so se licijske akademije v Tacnu. Vožnji
na lokalnem preverjanju ekip prve po cesti v okolici šole sledi še najpomoči izvrstno odrezali, so svoje pomembnejše – glavna izpitna voznanje preverjali na 6. regijskem žnja. Letošnje leto so bili vsi učenci
preverjanju osnovnošolskih ekip uspešni, s čimer so pridobili koleprve pomoči in zasedli odlično 9. sarske izkaznice.
Prepričan sem, da vseslovensko medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo pod imenom SIMBIOZ@ že
poznate. Tudi letos smo aktivno sodelovali kot prostovoljci pod okriljem
Simbioze in s svojimi aktivnostmi
pridobili naziv »simbioza šola«.
Zadnji teden pred poletnimi počitnicami so osmošolci preživeli v
Radencih ob Kolpi na naravoslovno-športnem taboru.
Drugi teden v septembru, po dolgih
brezskrbnih poletnih počitnicah, so
učenci četrtih razredov preživeli v
letni šoli v naravi v Zambratiji.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti so se pomerili v spretnostnem
poligonu, kjer so se spopadli z različnimi okoliščinami, ki jih lahko
presenetijo na cesti.
Za starše in zaposlene je bilo ob
koncu septembra organizirano predavanje gospe Simone Levc na temo
»otrok potrebuje meje, mladostnik
pogajanja«.
Tudi v šolskem letu 2015/16 zbiramo plastične zamaške, tokrat
za dveletnega Svita Vala. Njegova
mamica proti koncu nosečnosti ni
več čutila njegovega brcanja ter premikanja. Hitro so morali narediti
carski rez, vendar je Svit Val zaradi
pomanjkanja kisika utrpel hude
možganske poškodbe. Tako ima
Svit Val sedaj kopico težav, saj še
ne hodi, niti še ne more popolnoma
samostojno sedeti. Njegov razvoj je
treba obravnavati celostno na vseh
področjih, česar pa naše zdravstvo
žal ne krije v celoti.
21
Dogodki
22
številka 9, november 2015
Sedmošolci so šolo tudi letos
uspešno zastopali na regionalnem
kvizu Male sive celice, ki je potekal
na OŠ Toma Brejca v Kamniku. Tekmovalo je več kot 50 ekip. Obe naši
ekipi sta bili odlični: prva je zasedla
drugo mesto in se uvrstila med 16
najboljših ekip v Sloveniji, ki jih
bomo lahko spremljali na TV SLO. narodnega projekta Podjetnostne
kompetence za šolske vodstvene
time, ki ga je gostila Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem.
Udeležencem smo predstavili tri
najpomembne značilnosti Vodic,
in sicer Jerneja Kopitarja, vodiške
preste pekarne Jagodic in izdelke
pečarstva Fujan. Šola izjemno dobro
predstavlja značilnosti Vodic tudi
Tik pred »krompirjevimi« počitni- na festivalu Turizmu pomaga lacami so bile na centralni in podru- stna glava, s katerega se že dve leti
žnični šoli »jesenske delavnice«, kjer zapored učenci vračajo z zlatimi
so učenci v družbi staršev ustvarjali priznanji.
najrazličnejše izdelke.
Doslednost in dobro delo učiteljev
V času jesenskih počitnic smo se odražata v izjemnih dosežkih
učencem 8. in 9. razredov ponudili učencev, kar našo šolo zagotovo
sodelovanje na brezplačnih ustvar- uvršča v sam vrh slovenskih
jalnih delavnicah na Gimnaziji Fran- osnovnih šol. O kakovosti znanja,
ceta Prešerna v Kranju.
ki so ga pridobili na OŠ Vodice, pa
govorijo tudi srednješolci, ki se radi
V letu 2015 se lahko pohvalimo z vračajo na šolo. Številna priznanja
izjemnimi uspehi na tekmovanjih iz in odmevni dosežki dokazujejo
znanja najrazličnejših predmetov, motiviranost učiteljev, saj z uspehi
športnih tekmovanjih, likovnih na- učencev na tekmovanjih tudi oni
tečajih, revijah pevskih zborov in pridobivajo prepotrebne točke za
nastopih folklornih skupin. Naj iz- napredovanje v nazive. Po sprostitvi
postavim le dosežek ekipe deklet, ki napredovanj v letu 2015 nas je 12
je na šolskem svetovnem prvenstvu napredovalo v višji naziv, konec
v orientaciji v Antalyi v Turčiji osvo- decembra pa pričakujemo še dve
jila 7. mesto, in izjemen dosežek napredovanji.
učencev podaljšanega bivanja, ki
so v okviru mednarodnega projekta Verjetno so rezultati naših učencev
Tek podnebne solidarnosti pretekli vsaj malo odvisni tudi od materikar 2751 kilometrov.
alnih pogojev na šoli. S podporo
Občine Vodice in iz lastnih sredstev
V letu 2015 smo v šoli gostili dve zagotavljamo vsem udeležencem
tekmovanji, in sicer regijsko tek- izobraževanja dobre pogoje za delo.
movanje v znanju matematike in Tako smo v letu 2015 namestili abdržavno tekmovanje iz logike. S tem sorberje zvoka v jedilnici in spodnji
smo šolo in občino Vodice predsta- avli, dva nastavljiva koša v telovavili širši javnosti. Prav tako smo zna- dnici, kupili drog in bradljo, začeli s
menitosti občine Vodice predstavili postavitvijo učilnice na prostem (viv uvodnem delu dvodnevnega med- soke gredice), obnovili smo razsve-
tljavo na velikem športnem igrišču,
zamenjali kovinsko mrežo z vrvno
ograjo na športnem igrišču, nakupili nove žoge za košarko, odbojko,
nogomet, vzpostavili zunanji videonadzor, postavili večnamensko
igralo in obnovili razsvetljavo pred
glavnim vhodom v šolo.
Slabša finančna situacija v državi
pa ni zaobšla Vodic. V ta namen
smo poleg zbiranja starega papirja
in prodaje božično-novoletnih voščilnic začeli zbirati denar za šolski
sklad tudi iz 0,5 % dohodnine. V
začetku aprila 2015 smo se povezali
z Skladom 05 (ustanova za družbene naložbe), s pomočjo katerega
zbiramo sredstva kot dopolnilni vir
financiranja za šolski sklad. Sredstva se zbirajo tako, da posamezniki
(starši otrok, zaposleni, drugi podporniki) izpolnijo zahtevo (obrazec
dobite na šolski spletni strani), da se
do 0,5 % njihove dohodnine nameni
za izbrani namen, ter jo oddajo v
šoli. Takšna namenitev posameznikov nič ne stane (za razliko od
donacije), saj sicer sredstva ostanejo
v državnem proračunu. Namenitev
je trajna oziroma do preklica. Praviloma lahko namenijo dohodnino
tisti posamezniki, ki so zaposleni
(namenitve prejemnikov denarne
socialne pomoči in drugih z nizkimi dohodki nimajo finančnega
učinka). Povprečna vrednost dohodnine letno je približno 11 € in se
izplača vsako leto (oziroma do preklica zahteve). V primeru, da posamezniki predložijo fotokopijo svoje
dohodninske odmere, iz katere je
razvidna natančna višina 0,5 % njihove dohodnine, pa se sredstva šoli
namenijo v dejanskem znesku. Vsi,
Dogodki
številka 9, november 2015
Offica oziroma “pisarno v oblaku”;
preko prijave na Microsoftovem
šolskem računu lahko dostopate
do mrežne različice Worda, Excela,
Powerpointa, Outlooka, OneNota,
OneDriva, koledarja, stikov ipd., si
shranjujete dokumente na Microsoftov strežnik (storitev OneDrive)
Nekaj finančnih sredstev, s katerimi ter jih odprete in popravite kjer koli
deloma razbremenimo starše pri (seveda je potrebna internetna poplačilu taborov, pridobimo s po- vezava). Office 365 deluje tudi na
močjo donacij. Izkoristil bi prilo- pametnih telefonih in tablicah. Vsi,
žnost in se zahvalil podjetnikom ki želite pridobiti licenco, izpolnite
iz Vodic in okolice za vsa donirana pristopni obrazec (najdete ga na
šolski spletni strani) in ga oddate
sredstva.
v tajništvu šole. Prijavne podatke
Konec septembra je šola prido- prejmete v nekaj dneh na svoj elebila licence za najnovejšo različico ktronski poštni naslov.
Microsoft Office 365, ki je namenjena učencem (staršem) in učite- Ker se ob koncu leta 2015 iztečejo
ljem. Gre za internetno različico pogodbe, ki so bile sklenjene z dobaki imate nadpovprečne dohodke,
s predložitvijo odmere omogočite
šoli, da bo s tem zbrala več sredstev
(fotokopijo svoje odmere oddate v
šoli v zaprti kuverti, v katero ima
vpogled samo Sklad 05, saj gre za
davčno zaupne podatke).
vitelji za dobavo hrane, smo skupaj
z javnimi zavodi iz občine Medvode
začeli postopke za pripravo razpisa
za javno naročilo za prehrano za
4-letno obdobje. Takoj, ko bo razpis
na portalu, bomo o tem obvestili
pristojne na Občini Vodice, da bo
informirala vse lokalne pridelovalce
hrane, katerim se zdi razpis zanimiv
in vidijo v njem poslovno priložnost.
Ob koncu bi se zahvalil vsem sodelavcem, staršem, županu in
upravi Občine Vodice ter vsem lokalnim društvom. Sodelovanja na
takšni ravni si želim tudi v prihodnje. Le združeni bomo lahko kos
vsem nalogam in noben problem,
na katerega v vsakodnevnem življenju lahko naletimo, ne bo ostal
prezrt.
23
Dogodki
24
številka 9, november 2015
Otroci sveta
DARINKA KLOPČIČ
Neža Pogačar Žun
Na 20. jubilejni razpis z naslovom
»Etno oblačila in plesi mojega
ljudstva« je prispelo 8.100 likovnih
del iz 33 držav.
Anja Jenko in Gabor Ilič
Likovna dela je pregledala mednarodna strokovna žirija v sestavi:
mag. Svetlana Vesić – Ralević, akad.
slikar Slobodan Marinković, prof.
lik. pedagogike Vladan Marinković
in prof. lik. pedag. Snežana Lerh iz
Srbije, akad. slikarka Emilia Varbanova in prof. lik. pedag. Reni Petrowa iz Bolgarije. Žirija je izbrala
15 najboljših likovnih del, ki si delijo
1. mesto v treh starostnih skupinah,
in 81 drugo uvrščenih likovnih del.
Med dobitniki unikatnih priznanj
za posameznika v vsaki starostni
skupini so tudi likovna dela NEŽE
POGAČAR ŽUN (mentorica Mojca
Premk), ANJE JENKO – PŠ Utik
(mentorica Špela Pipan) in GABORJA ILIČA (mentorica Darinka
Klopčič). Nagrajena dela so na ogled
v Muzeju novejše zgodovine v Celju
do 29. novembra 2015.
Čestitke mladim ustvarjalcem!
Anja Jenko
Gabor Ilič, 7. a
Dogodki
številka 9, november 2015
20. ljubljanski maraton
ANITA ROBAR, JOŽI NASTRAN
BRANK, MIHA KIMOVEC, učitelji
športa
Na najodmevnejši rekreativni prireditvi pri nas, ljubljanskem maratonu, je letos nastopilo kar 66
učencev OŠ Vodice. Na promocijskem teku, ki je namenjen učencem
od 1. do 5. razreda, je teklo 21
učencev, z daljšo razdaljo pa se je
v tekmovalnem delu pomerilo 45
učencev od 6. do 9. razreda.
V ekipni razvrstitvi so naši učenci
v konkurenci 73. šol osvojili 21.
mesto. Med posamezniki sta tik
za najboljšimi v cilj pritekla Simon mnogim risali nasmehe na obraz.
Jakofčič Smrekar (13. mesto) in Za konec pa še to: „Resnica je, da
Katja Babič (21. mesto).
lahko tečeš hitreje, a resnica včasih
boli.“
Lepo vreme, odlična družba in nekaj
malega teka so bili razlogi, ki so Čestitke vsem tekačem.
Komemoracija ob dnevu mrtvih
ODBOR KO ZB VODICE
23. 10. 2015 ob 15. uri smo na pokopališču v Vodicah
izvedli komemoracijo ob dnevu mrtvih pri spomeniku
padlih borcev in talcev NOB med leti 1941–1945.
Spomnili smo se tudi vseh pokojnih bork in borcev ter
pokojnih članov ZB Vodice.
Na komemoraciji so sodelovali učenci OŠ Vodice s pevskim zborom, recitatorji in harmonikar ter govornik
Franc Durič, predsednik KO ZB Vodice. Zaključili smo
z nastopom harmonikarja Henrika Lamovška.
Vsem nastopajočim in mentorjem OŠ se lepo zahvaljujemo, enako pa tudi vsem navzočim na komemoraciji.
25
Dogodki
26
številka 9, november 2015
Dajte mi čašo, polno svetlobe
(Oton Župančič)
DARINKA KLOPČIČ
Pri izboru za uvrstitev na regijsko razstavo so upoštevali več kriterijev, ki so morali ustrezati ustvarjalni in
dodelani vizualni predstavitvi teme ‚svetloba‘. Strokovna komisija, ki jo je vodila ga. Petra Varl, je izbrala
dela, ki so ustrezala tematiki in izvirni interpretaciji. V
ožji izbor in na razstavo so se uvrstila tudi dela učencev
Nike Pustovrh (Leteča miška), Karmen Burgar (Lana),
Žana Varaždinca (Metulj), Domna Kranjca (Človeška
figura), ki so jih izdelali pri likovnem snovanju, in delo
Filipa Nastrana (Noč in dan) - KUD Zbilje. Razstava del
in podelitev priznanj je bilo v Muzeju krščanstva na
Slovenskem v Stični. Kulturni dogodek je organiziral
Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Ivančna Gorica.
Čestitamo vsem mladim ustvarjalcem!
Nika Pustovrh – Miška
Karmen Burgar – Lana
Žan Varaždinac – Metulj
Filip Nastran – Noč dan
Domen Kranjec – Človeška figura
Dogodki
številka 9, november 2015
Druženje MePZ Biser v Polhovem Gradcu
MIRA LOČNIŠKAR
Približuje se konec koledarskega
leta in s tem tudi letni koncert
našega mešanega pevskega zbora Biser. Kot vsako leto ga bomo
priredili konec novembra, letos
bo to v petek, 27. 11. 2015. Ob tej
priložnosti vas lepo vabimo, da se
ga udeležite in preživite lep večer
v naši družbi.
Da pa bomo ubrano prepevali na
koncertu, je potrebno kar nekaj
priprav. Z njimi smo začeli prvo
jesensko soboto ter organizirali
intenzivne vaje. Zbrali smo se v
Planinskem domu na Ravneku, za
katerega skrbi Planinsko društvo
Blagajana. Kar takoj smo pričeli
vaditi, saj se čas koncerta nezadržno
bliža. Po nekaj urah se je sonce začelo skrivati in priplazil se je mraz.
Privoščili smo si topel obrok, da
smo se segreli in se okrepčali ter
si nabrali novih moči. Nekateri pa
smo se odločili, da dan popestrimo
še z obiskom polhograjske Grmade.
Pogumno smo zakoračili v hrib in
preko Male Grmade po slabi uri
dosegli vrh. Na vrhu se je raztezal
prekrasen sončen razgled, ki je bil Po sestopu smo v planinski koči
vsekakor vreden vloženega
nadaljevali z vajami in pripravami
napora.
ter zaključili dan z nastopom pred
planinsko kočo. Po nastopu smo
združeni prepevali še dolgo v noč.
V naravi smo preživeli lep dan, se
naužili svežega zraka in osvojili
veliko pevskega znanja ter pridobili
energijo za nadaljnje delo.
27
Koristno
28
številka 9, november 2015
»Slovenska narodna zastava označuje
pripadnost slovenskemu narodu«
ZAKON O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE TER O SLOVENSKI
NARODNI ZASTAVI (3. člen)
MARJAN MERJASEC, Predsednik
Območnega odbora
VSO Medvode-Vodice
Ta zastava je vihrala
skozi vihre in temine,
zavihrala s svojim ljudstvom
v zlato jutro zgodovine.
Zdaj zanosno in ponosno
s srečnim vetrom plapola
v čast svobodne domovine:
v barvi čistosti duha,
v barvi modre pameti,
v barvi norega srca,
sanjajoča mir in bratstvo
z vsemi narodi sveta.
(Tone Kuntner: Ta zastava)
Pripadnost državi izrazimo z uporabo grba, zastave in himne države.
Slovenska zastava je določena s 6.
členom Ustave RS ter z Zakonom o
grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi. Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska
narodna zastava z grbom Slovenije.
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave
gredo po vrstnem redu: bela, modra,
rdeča. Vsaka barva zavzema po širini
tretjino prostora zastave. Grb je v
levem zgornjem delu zastave tako,
da sega z eno polovico v belo polje,
z drugo pa v modro.
Zgodovina slovenske
zastave
Slovenska narodna zastava se je
prvič uveljavila leta 1848, v času
narodnega preporoda, ko so Slovenci
določili slovenske barve na podlagi
barv iz grba dežele Kranjske. Zastave
v belo-modro-rdeči barvni kombinaciji (prvotno je imel kranjski grb iz
leta 1463 namesto bele zlato barvo)
so takrat spontano osvojile srca Slovencev in zavihrale po vsej deželi.
Pred tem je že leta 1836 avstrijski
cesar Ferdinand I. določil oziroma
priznal navedene barve kot barve
kranjske dežele, leta 1848 pa je to
barvno kombinacijo uradno potrdilo
tudi avstrijsko notranje ministrstvo. Od takrat dalje se je belo-modro-rdeča trobojnica kot simbol Slovenstva vedno močneje uveljavljala v
slovenski kulturni oziroma narodni
zavesti.
Dan slovenske zastave je spomin
na 7. april 1848, ko je slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil
slovensko zastavo na Wolfovi 8 v
Ljubljani. Izobešanje je bil odgovor
na ravnanje nemškega dela narodne
straže, ki je izobesil nemško zastavo
na stolpu Ljubljanskega gradu.
Slovensko državno zastavo je
24. junija 1991 določila slovenska
skupščina.
Zastava RS je bila prvič javno dvignjena 26. junija 1991 na ljubljanskem Trgu republike ob razglasitvi
samostojne Slovenije.
Grb Slovenije ima obliko ščita. V
sredini ščita je na modri podlagi lik
Triglava v beli barvi, pod njim sta
dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v
obliki navzdol obrnjenega trikotnika
razporejene tri zlate šesterokrake
zvezde, vzete iz grba Celjskih grofov.
Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen.
Pravila izobešanja slovenske
zastave
Zastavo Republike Slovenije se lahko
izobesi na vertikalen drog ali jambor.
V primeru, da je ta nagnjen, mora
biti kot med 45o in 90o glede na podlago.
Pravilno izobešanje:
Nepravilno izobešanje:
Koristno
številka 9, november 2015
Kdaj izobesimo državno
zastavo?
Zastava RS se izobesi na poslopjih,
v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih
skupnosti, lahko pa tudi na drugih
javnih objektih, na stanovanjskih
hišah ter na drugih primernih krajih
ob naslednjih praznikih:
- 8. februar – Prešernov dan oz.
slovenski kulturni praznik;
- 27. april – dan upora proti
okupatorju;
- 1. in 2. maj – praznik dela;
- 25. junij – dan državnosti;
- 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom (ni dela prost dan);
- 15. september – dan vrnitve
Primorske k matični domovini
(ni dela prost dan);
- 23. november – dan Rudolfa
Maistra (ni dela prost dan);
- 26. december – dan samostojnosti in enotnosti;
- 9. september – občinski praznik
občine Vodice.
Zastava RS je lahko izobešena tudi
ob različnih pomembnih dogodkih –
prireditvah, srečanjih, javnih shodih,
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ob praznikih lokalnih
skupnosti …
Zastava RS se praviloma izobesi na
dan pred praznikom oz. delovni dan
pred praznikom in se umakne naslednji dan po prazniku oz. najkasneje
prvi delovni dan po prazniku ali po
prenehanju razlogov za izobešanje,
če ni po predpisih dovoljeno stalno
izobešanje.
Zastava RS je lahko stalno izobešena
za označevanje poslopij, v katerih
so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov in organov lokalnih
skupnosti.
V zgodovini narodov je zastava
ljudem vedno pomenila pomemben
nacionalni simbol. Z njo so izkazovali svojo nacionalno pripadnost
in svojo suverenost. Z zastavo so
odhajali v boj in pod njo branili svojo
domovino in svoj narod.
Nacionalna zastava ljudem tudi
danes pomeni pomembno simbolno
vez in pripadnost svojemu narodu
in svoji državi.
Slovenci smo 25. junija 1991 z droga
pred slovenskim parlamentom spustili zastavo z rdečo zvezdo in nanj
ponosno dvignili novo slovensko
zastavo s slovenskim nacionalnim
grbom.
Z odstranitvijo zastave z rdečo zvezdo
smo Slovenci tudi simbolno prekinili
vez z nekdanjo totalitarno državo
in njenim totalitarnim režimom. Z
dvigom nove slovenske zastave pa
smo tudi simbolno pristopili v krog
demokratičnih evropskih držav.
Zaradi povedanega je nesprejemljivo
in nedopustno, da nam danes skušajo
posamezniki in skupine ponovno
vsiljevati zastave z nekdanjimi totalitarnimi simboli. Nenazadnje je
takšno početje nesprejemljivo tudi
zato, ker so ravno vojaki, ki so nam
skušali preprečiti osamosvojitev to
počeli pod simbolom rdeče zvezde.
Tudi s spoštovanjem in uporabo
svojih nacionalnih simbolov izkazujemo svojo ljubezen do domovine.
Slovenci,
bodimo ponosni na svoje
nacionalne simbole,
bodimo ponosni na svojo
nacionalno zastavo
ponosno jo izobesimo vedno
kadar praznujemo!
Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve je bilo ustanovljeno
na pobudo številnih posameznic in
posameznikov, ki smo prepričani, da
je treba obdobju slovenske osamosvojitve zagotoviti častno mesto v
slovenski zgodovini, njene vrednote
pa gojiti in negovati.
Poleg številnih aktivnosti, kot so obeležitev dogodkov, ki so pomembni za
slovensko osamosvojitev, organizacij
okroglih miz, predstavitve knjig, zbiranje dokumentacije, posnetkov in
pričevanj, ki se nanašajo na obdobje
osamosvajanj, smo vzpostavili tudi
interaktivno spletno stran http://
www.domoljubje.si, ki je namenjena
izobraževalnim procesom, ter izdali
spletno revijo http://www.glasdomovine.si.
Lahko pa nas spremljte tudi na Facebook strani na naslovu: vso medvode-vodice
V prihajajočih mesecih oziroma letu
se bomo spominjali kar nekaj pomembnih obeležitev in državnih
praznikov, ob katerih lahko ponosno
izobesimo slovensko zastavo in tako
izkažemo ponos in domoljubje do
naše skupne domovine.
Ob tej priložnosti čestitam vsem občankam in občanom ob prihajajočih
praznikih.
29
Koristno
30
številka 9, november 2015
Tina Jereb,
Jure Grilc,
univ. dipl. kom.,
specializantka
integrativne psihoterapije
ravnatelj
www.tinajereb.com
Postavljanje mej
brez kaznovanja in
nagrajevanja – 5. del
Se novodobna mladina sploh še zna zabavati?
Vsakokrat, ko se otrok moteče obnaša,
je dobro, da se spomnimo, da je cilj
postavljanja mej učenje otroka o boljših
načinih vedenja. Ob tem ne smemo
pozabiti, da se otroci najbolj učinkovito učijo takrat, ko so mirni, se v sebi
počutijo dobro in čutijo dober stik z
odraslimi.
V noči iz sobote, 31. 10. 2015, na nedeljo, 1. 11. 2015, je videonadzorni sistem zabeležil mnoga dejanja, ki mladim niso v ponos. Ali se sploh še znajo zabavati, če niso
opiti oziroma pod vplivom raznoraznih substanc? Grem še nekoliko dlje in se skušam
poistovetiti z današnjo mladino. Alkohol in ostale substance?! Razumem, da so v
letih, ko žele poskusiti vse, kar so jim starši zadnja leta prepovedovali. Pitje alkohola
je kultura. Ob dobri hrani se zagotovo prileže kapljica rujnega. Ampak popivanje, do
nedavna še naših učencev, nima nobene povezave s to kulturo. V hiške, ki so namenjene učencem podaljšanega bivanja in na športno igrišče, prinesejo ogromne količine
zelo močnih alkoholnih pijač. Ker so začetniki na tem področju, že zelo majhna količina zaužitega alkohola povzroči nenadzorovano vedenje. Posledice tega pa so črepinje
na asfaltnih površinah, v travi in ob igralih, vandalizem v hiškah ter divja vožnja z
avtomobilom po atletski stezi. Ob igrišču in ob igralih je kar nekaj košev za smeti, a
žal, večina odpadkov ostane povsod drugod, samo v koših ne.
Ker je večina udeležencev tokratnega razdejanja lanskoletnih devetošolcev, se sprašujem, kje se je izgubila zavest EKO-šolca, ki smo jim jo vcepljali zadnjih devet let. So
mnogi nekdanji vzorni učenci dvolični? Zakaj se je spremenilo njihovo obnašanje?
So bile razlog minulega kulturnega obnašanja zgolj ocene, sedaj pa kot srednješolci
kažejo svoj pravi jaz?!
Skrbi me, da je med opitimi veliko deklet. In to deklet, ki so veljala za vzorne učenke.
Na splošno prihajajo vsi ti mladostniki iz dobro situiranih družin. Le peščica je takih,
kjer bi iz meni znanih dejstev lahko rekel, da je njihovo neprimerno obnašanje odraz
nespodbudnih razmer v domačem okolju. Fantje, pa že skoraj dva meseca prej, kot jim
državni predpisi to dovoljujejo, mečejo glasna in nevarna pirotehnična sredstva.
Zakaj ta mlada bitja vse to počnejo, kaj jih pripelje do tega stanja? Se res ne znajo več
zabavati, smejati, sproščeno pogovarjati, če niso opiti oziroma okajeni? Kaj lepega
vidijo v tem, da po nekaj urah zabave z opojnimi sredstvi obležijo rahlo omamljeni,
politi, pobruhani, skratka nebogljeni? Sam menim, da nič lepega in nič dobrega, zagotovo pa slabo počutje naslednji dan, zaprepadenost staršev, ki se v zgodnjih jutranjih
urah soočijo z nebogljenimi otroki in ogromno razdejanje tam, kjer so se zabavali.
Moj namen ni moralizirati, pridigati in kaznovati. Šolske površine, so zahvaljujoč
hišnikoma, spet v takšnem stanju kot so bile pred »nočjo čarovnic«. Se pa sprašujem,
kam vse to pelje, če udeleženci ne bodo sprevideli, da jim minula dejanja niso v ponos
in da se kažejo v zelo slabi luči. Ta problem se ni pojavil prvič. Kot ravnatelj (učitelj)
lahko povem, da problemi z alkoholom prvič eskalirajo na zabavi po valeti, kjer nad
učenci ni nadzora odraslih, zato si ti dajo duška. Mnogi se prvič srečajo z alkoholom
in posledice pri nekaterih so zastrašujoče. Pa noči po številnih gasilskih veselicah. Še
dobro, da se do sedaj ni zgodilo nič tragičnega.
Ne bom več razpredal in pogreval starih stvari. Želim si, da se mladina dobro počuti
brez alkohola in drog. Da se druži tudi ob kaki delovni akciji, s katero bi v dobrobit
kraju, v katerem živi, naredila nekaj dobrega in koristnega. Kdo pa bo, če ne vi? Mladi
ste in na vas naj bi stal svet. Upam, da naredimo konec takim neljubim dogodkom, ki
smo jim bili priča nedavno. Vsak neljub dogodek je priložnost za nov začetek. In prav
nov začetek pričakujem od vas, da se izkažete in predstavite v mnogo lepši podobi.
Ko pritečemo v sobo, ker iz nje zaslišimo kričanje, in vidimo, kako bratec
sestrico cuka za lase, seveda najprej
ustavimo otrokovo agresivno vedenje in
rečemo, npr.: »Stop, spusti njene lase.«
Ob tem lahko tudi sami naredimo globok vdih in izdih (da se umirimo) in se
spomnimo, da kritiziranje in kaznovanje otroka ne naučita boljšega vedenja,
ampak ga samo navdata z jezo, slabim
občutkom o sebi in drugimi težkimi
čustvi.
Ker bo otrok lahko učinkovito razmišljal šele takrat, ko se bo umiril, je
pomembno, da mu najprej pomagamo
pri pomirjanju čustev. To storimo tako,
da z njim vzpostavimo telesni stik (če
mu to takrat odgovarja) in rečemo, npr.:
»Si jezen, ker ti je Zala vzela igračo? Ja,
najprej globoko zadihajva.«
Šele ko se bo otrok umiril, bo dovzeten
za učenje o tem, kako naslednjič lahko
brez agresije reši problem. Takrat mu
lahko predlagamo, da drugič sestrici
reče: »Počakaj. Zdaj se jaz s tem igram.
Lahko pa vzameš tole igračo.«
Ko se otrok moteče obnaša, je torej
pomembno, da si zastavimo vprašanja:
»Zakaj se trenutno tako obnaša? Kaj
čuti? Česa ne zna oz. ne zmore drugače?
Česa ga želim v tej situaciji naučiti?
Kako naj to naredim?«
Teden dni je minilo, ko smo bili zaposleni v Osnovni šoli Vodice priča nepojmljivemu dejanju nekdanjih učencev in njihovih vrstnikov iz Komende.
Obvestila
številka 9, november 2015
Ej, a se spomn›š kako je b›lo v naš›h cajtih?
TJAŠA BREZNIK, LUCIJA LUNDER,
NINA ERCE ZUPANČIČ
Včeraj sta s starim prijateljem na
zaspano jesensko popoldne umirjeno pila toplo kavo in debatirala
o vremenu; o tem, kako je bilo lansko leto veliko bolj sončno, kako
letos dež kar naprej moči jesenske pridelke in kako spremembe
vremena vplivajo na bolečine v
križu.
Na mizi so bili pravkar pečeni orehovi piškotki, ki so v kuhinjo privabili nagajivega vnučka Tončka.
Priletel je za mizo kot mlad dirkalni
konjiček in s pogledom ošinil skledo
s pecivom ter, kot bi mignil, jih je
imel že polno pest. Udobno se je
namestil na stol in zbrano sledil
klepetu. Dedek ga je nasmejano pogledal in vprašal: »Kaj, Tonček? A
nimaš nič za delat danes?« Tonček
sramežljivo odvrne: »Ne, telefon
se mi je pokvaril , pa ne morem
igrice igrat!« Dedek zavzdihne: »Veš,
Tonček, ko sem bil tvojih let, še
slišal nisem za računalnike, telefone
in ostalo kramo. Otroci smo cele
dneve preživljali zunaj, sploh radi
smo plezali na drevesa in skakali
po lužah. Slovel sem kot najboljši
lovilec žab daleč naokoli. (smeh)
Oh, ti časi … Kam je izginilo otroško
veselje?« se zamisli dedek in skrivaj
požgečka Tončka. Ta se živahno
zahihita in vzklikne: »O, kaj ko bi,
ko neha deževati, šla skupaj lovit
paglavce v ribnik za hišo?«
Lepo vabljeni
v petek,
27. novembra 2015,
ob 18. uri v prostore
Osnovne šole Vodice,
kjer bo zagotovljen
karseda lepo preživet
večer ob dobri družbi in
prisluhu vrednih zgodbah.
društvo Vodice organizira okroglo
Bi se tudi vi radi spominjali svo- mizo, na katero ste vabljeni prav
jega otroštva v prijetni družbi ob vsi, ki bi svoja doživetja rade volje
dobro obloženi mizi in se smejali delili in stare anekdote obujali brez
prigodam iz preteklosti? Turistično slabe vesti.
31
Obvestila
32
številka 9, november 2015
DOGODKI IN PRIREDITVE
Dan
Datum
Ura
Dogodek/prireditev
Organizator
Lokacija
NOVEMBER
NEDELJA
01. 11. 2015
DAN SPOMINA NA MRTVE
ČETRTEK
12. 11. 2015
POPOLDAN
LETNI PREGLED OPREATIVNE
PRIPRAVLJENOSTI PGD V GZ VODICE
SREDA
18. 11. 2015
9:00-14:00
ZAKLJUČNO SREČANJE KOLESARJEV IN
DU VODICE
POHODNIKOV DU
KD VODICE
PETEK
20. 11. 2015
18:00
PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM
EKIPAM NA GASILSKIH TEKMOVANJIH
GZ VODICE
KD VODICE
MEPZ BISER
KD VODICE
PONEDELJEK 23. 11. 2015
GZ VODICE
DAN RUDOLFA MAISTRA
PETEK
27. 11. 2015
20:00
LETNI KONCERT
SOBOTA –
NEDELJA
28. - 29. 11. 2015 9:00 - 17:00 SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME SD STRAHOVICA
OŠ VODICE
DECEMBER
SOBOTA
05. 12. 2015
19:30
IGRA "V LJUBLJANO JO DEJMO!" PREDPREMIERA
KPD ŠINKOV TURN
KD SKARUČNA
SOBOTA
05. 12. 2015
14:00
MIKLAVŽEVANJE
OBČINA VODICE, PDV
PROSTOR POD LIPAMI IN
KD VODICE
TOREK
08. 12. 2015
19:15
POTOPISNO PREDAVANJE "NIZOZEMSKA
- TINA GRČAR IN FONS KLEIJWEGT"
SOBOTA
12. 12. 2015
19:00
IGRA "V LJUBLJANO JO DEJMO!" PREMIERA
KPD ŠINKOV TURN
KD UTIK
PETEK
18. 12. 2015
19:00
NOVOLETNA ZABAVA POD LIPAMI
PDV
PROSTOR POD LIPAMI
SOBOTA
19. 12. 2015
19:30
TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT
GODBE VODICE
GODBA VODICE
KD VODICE
SOBOTA
19. 12. 2015
15:00
NOVOLETNO DRUŽENJE ZA ČLANE
DU BUKOVICA - ŠINKOV
DRUŠTVA DU BUKOVICA - ŠINKOV TURN TURN
KD UTIK
NEDELJA
20. 12. 2015
9:00 - 13:00
OBNOVITVENI SEMINAR ZA UČITELJE
SMUČANJA
KRANJSKA GORA
SD STRAHOVICA
Vljudno vabljeni na
NOVOLETNI KONCERT
GODBE VODICE
19.12.2015 ob 19.30
Kulturni dom Vodice
Dirigent: Igor Dajčman
Obvestila
številka 9, november 2015
Občina Vodice
in Prosvetno društvo Vodice
vljudno vabita na
MIKLAVŽEVANJE
ki bo v soboto,
5. 12. 2015 ob 14.00 uri,
pod lipami v Vodicah
SD
STRAHOVICA
Organizira
Smučarski sejem
v
OŠ Vodice
Sobota, 28.11.2015, od 9:00 do 17:00
Nedelja, 29.11.2015, od 9:00 do 17:00
 Komisijska prodaja smučarske opreme
 Svetovanje pri nakupu
 Nastavitev smučarskih vezi
 Predstavitev šole smučanja
 Smučarski tečaji v zimi 2015/2016
Vse informacije na: www.strahovica.si
Smučarski tečaj
2015
Tudi letos bomo v SD Strahovica organizirali
smučarske tečaje v Šinkovem Turnu, ob
pomanjkanju snega v dolini, na Krvavcu.
Termin: 26. - 30. 12. 2015.
Tečaji so namenjeni alpskim smučarjem,
deskarjem in tekačem na smučeh.
Več podrobnosti boste našli v razpisu, kateri bo
objavljen na
www.strahovica.si
in predstavljen
na smučarskem sejmu.
33
Obvestila
34
številka 9, november 2015
K N J I Ž N I CA VO D I C E
Kriminalni romani
Romani
Ethan Cross: Slepa pravica
[Deacon Munroe (literarni
junak), umori, Washington,
detektivi, ameriška vojska
zarote, terorizem]
George Eliot: Middlemarch.
Študija provincialnega
življenja
Jill Alexander Essbaum:
Dobra žena [Američanke,
družina, Zürich, poročene
ženske, frustracije,
prešuštvo, psihoterapija,
samorealizacija]
Joël Dicker: Resnica o aferi
Harry Quebert [Ameriški
pisatelji, krize, prijateljstvo,
deklice, pogrešane osebe, New
Hampshire, umori, kazenske
preiskave, Združene države
Amerike, družbene razmere]
Kristin Harmel: Dokler
bodo zvezde na nebu
[slaščičarstvo, kuharski
recepti, medgeneracijski
odnosi, dialog med verami]
Michael Katz Krefeld: Beli angeli
[Ravn (literarni junak), detektivi,
Danska, serijski morilci, Švedska,
prostitucija, pogrešane osebe,
organizirani kriminal]
Desa Muck: Odred ali Kako
osrečiti druge proti njihovi
volji [psihiatrične bolnišnice,
skupinska psihoterapija,
politične stranke, ustanovitev,
Slovenija, družbene razmere]
Anna Todd: Prvič narazen
[študenti, Washington,
ljubezenski partnerji, krize]
Biografski romani
Humor
Fran Milčinski: Butalci
[integralna izdaja]
Otroško leposlovje
Slavica Remškar: Muca pa
nagaja [igroknjige]
Cvetka Sokolov: Kot noč
in dan [dečki, deklice,
prijateljstvo, različnost,
razlike, vsakdan]
Priročniki
Tatjana Marn: Mjanmar
[turistični vodnik]
Spomini
Mitja Gustinčič: Do konca.
Zamolčane urednikove
prigode [športni novinarji,
motociklizem, osebna
doživetja]
Mladinsko leposlovje
Robert Belleret: Piaf.
Francoski mit
Jeff Kinney: Dnevnik
nabritega mulca. Peto kolo
Jeff Kinney: Dnevnik
nabritega mulca. Huda zima
Andrej Mašera: Zavarovane
plezalne poti. Izbrane
plezalne poti Slovenije,
Tržaškega krasa, avstrijske
Koroške in Zahodnih Julijcev
Thomas Piketty: Kapital v 21.
stoletju [ekonomska zgodovina,
ekonomija blaginje, koncentracija
kapitala, premoženje, obdavčitev
kapitala]
črna
Vlom v stanovanjsko hišo.
Prometna nesreča z udeležbo
kombiniranega vozila in pobegom
voznika tovornega vozila.
Prometna nesreča z udeležbo
osebnega avtomobila in motornega
kolesa zaradi izsiljevanja prednosti.
Voznik motornega kolesa je bil
telesno poškodovan.
Vlom v stanovanjsko hišo.
KRIMINALITETA
PROMETNE NESREČE
OSTALI DOGODKI
kronika
Poročilo za obdobje
12. 10.–5. 11. 2015
Obvestila
številka 9, november 2015
Spomin …
Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.
Našel sem svoj mir
v večnosti tišine.
Našel sem svoj prostor,
kjer ni več bolečine.
ZAHVALA
V 83. letu življenja se je od nas za vedno
poslovil mož, oče, dedek in pradedek
ZAHVALA
IZID GLASILA
Naslednji Kopitarjev glas izide 23. 12. 2015.
Prispevke pošljite najkasneje do 07. 12. 2015.
V 73. letu življenja je od nas za vedno odšla
draga mami, mama, tašča, sestra in teta
OGLAS
Tu je lahko vaš oglas
FRANČIŠEK VERTAČNIK,
PAVLA ŠUŠTERŠIČ
(roj. Podgoršek)
sodarski mojster iz Vodic.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam
v težkih dneh pomagali in nam stali ob
strani. Hvala vsem za izrečena sožalja,
darovane maše, cvetje in sveče. Hvala tudi
Društvu upokojencev Vodice za izrečene
ganljive besede ob slovesu. Še posebej pa
se zahvaljujemo gospodu župniku Francu
Mervarju in pogrebni službi Pogrebnik
Dvorje d.o.o. za lep obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
iz Polja
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala Društvu
upokojencev Vodice in Društvu narodnih noš
in kočijažev občine Vodice za poslednji govor
ter vsem, ki ste nam izrekli iskreno sožalje
ob tej boleči izgubi. Hvala tudi Pogrebniku
Dvorje in gospodu župniku za lep obred.
Hči Nataša in sin Tone z družino
Vsi njegovi.
Več informacij:
[email protected]
tel.: 040 412 596
Za večkratno (najmanj 3 krat) oglaševanje
(po pogodbi) se oglaševalcu lahko prizna
do 20 odstotkov popusta ali polstranska reportaža.
Za enoletno oglaševanje (po pogodbi) se
oglaševalcu lahko prizna do 25 odstotkov popusta
ali enostranska reportaža.
Knjižnica Vodice
Škofjeloška cesta 7, Vodice
Potopisno
predavanje
Vsak delovnik:
8.00 - 12.00
13.00 - 18.00
sobota:
8.00 - 13.00
Nizozemska – Tina Grčar in
Fons Kleijwegt
AKCIJA
8. december 2015 ob 19.15,
Knjižnica Gameljne
ZIMSKIH
Dežela tam gor, ki je polovice sploh ne bi
bilo brez slovitih mlinov, kanalov ter pridnih
ljudi. In zakaj Holandija oziroma Nizozemska,
če pa pravijo, da so Dutch? Kraljevina, polna
presežkov!
PNEVMATIK
RAZLIČNIH
ZNAMK
Več o akciji preberite na
35
UTRINKI
MESECA