Z A P I S N I K - Osnovna šola Vodice

Transcription

Z A P I S N I K - Osnovna šola Vodice
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev, ki je bila 25. 9. 2012 ob 18.00 uri v učilnici slovenščine III.
PRISOTNI:
IVANA BIZJAK, ravnateljica
 člani sveta:
TANJA BOKAL, MOJCA KOVAČIČ, KLEMENTINA JAMŠEK, MOJCA DRAŠLER, KARMEN
KOŠIR, MOJCA NOVAK, MONIKA HOČEVAR, JASNA HRŽENJAK, MARGARETA BARLE,
TOMAŽ KUNSTELJ, KATJA TAMARA STRAŽE, JANJA POTRČ, MIJA CANKAR, ROBERT
PRIMOŽIČ, JERNEJA ROPRET (namestnica), MOJCA ROZMAN, PETER PODGORŠEK,
MARIJA GYERGYEK, SIMONA VRHOVNIK, SIMON PAVLIN, VIDA PIRC, TEODOR
PROSEN.
DRUGI VABLJENI:
 CILKA MARENČE, pom. Ravnateljice (upravičeno odsotna)
 BRANKA LAH, zapisnikar.
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2012/2013,
2. predlog in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013,
3. poročilo o porabi zbranih sredstev za fotokopije,
4. evidenca učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti v šolskem letu 2012/2013,
5. poročanje z razrednih roditeljskih sestankov,
6. pobude in predlogi.
Z dnevnim redom so se člani sveta strinjali in ga potrdili.
Ga. ravnateljica Ivana Bizjak je v uvodu člane sveta pozdravila in jih prosila za
predstavitev, saj je nekaj članov sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 novih.
Ad. 1
KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV
Ga. ravnateljica je članom Sveta povedala, da je v skladu s Poslovnikom o delu Sveta
staršev na prvi seji v tekočem šolskem letu potrebno izvoliti predsednika in
namestnika. Glasuje se lahko javno ali tajno. Člani Sveta so se soglasno strinjali, da
se glasuje javno.
Člani sveta so za predsednico Sveta staršev predlagali ga. Vido Pirc in predlog
soglasno sprejeli. Za namestnika so predlagali g. Roberta Primožič in predlog
soglasno sprejeli.
Stran, 1
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
SKLEP:
Soglasno se sprejme, da je predsednica Sveta staršev ga. Vida Pirc,
namestnik pa g. Robert Primožič.
Ad. 2
PREDLOG IN SPREJEM LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO
2012/2013
Predlog Letnega delovnega načrta (LDN) so člani Sveta staršev dobili kot gradivo po
e-pošti. Ga. ravnateljica je v uvodu predstavila kaj je LDN, njegovo vsebino, ter kaj
vse zajema. Predlog LDN-ja pripravi ravnateljica, obravnavan in sprejet pa mora biti s
strani strokovnih delavcev (61. člen ZOFVI) in s strani Sveta staršev (66. člen
ZOFVI), na koncu pa ga mora do konca septembra sprejeti še Svet zavoda (48. člen
ZOFVI).
Število vključenih učencev v šolskem letu 2012/2013 je na matični šoli 447 in na
podružnici 45, skupaj je torej 492 učencev. V 1. triletju je 9 oddelkov z 188 učenci, v
2. triletju 7 oddelkov z 152 učenci, ter v 3. triletju 6 oddelkov z 152 učenci. V oddelke
OPB je na centralni šoli vključenih 175 učencev, ter 44 učencev na podružnični šoli.
Kadrovska zasedba: na šoli je 65 zaposlenih, od tega je 49 strokovnih delavcev, 3
administrativno-računovodske delavke, ter 13 tehničnih delavcev.
Šolski koledar: od 1. do 8. razreda je 190 dni pouka (zaključek 24. 6. 2013), za
učence 9. razreda je 184 dni pouka (zaključek 14. 6. 2013).
Cilji OŠ Vodice v šolskem letu 2012/2013 so ostali isti in sicer: funkcionalna
pismenost in delovne navade.
Aktivnosti preteklega leta, ki se bodo izvajale tudi letos:
 Projekt “ Nasilje? Ne, hvala”
 Sodelovanje učencev na tekmovanjih
 Inovacijski pristopi za izboljšanje motivacije učencev za sprotno učenje
 Vključevanje učencev v interesne dejavnosti
 Sodelovanje v projektih in natečajih na različnih predmetnih področjih
 Sodelovanje učencev na dejavnostih in prireditvah izven zavoda
 Skrb za zdrav razvoj (gibanje, higiena, voda,…)
 Razredništvo, sorazredništvo
Vzgojno izobraževalni program:
 obvezni program za OŠ (pouk , izbirni predmeti, dnevi dejavnosti)
 razširjen program (dodatni pouk, dopolnilni pouk, podaljšano bivanja, jutranje
varstvo za 1.r.)
 obogatitvene dejavnosti (interesne dejavnosti, tekmovanja, projekti)
 nadstandardni program (tabori, fakultativni pouk)
Sredstva za obvezni, razširjeni in obogatitveni program zagotavlja MIZKŠ, za
nadstandardni pa lokalna skupnost in starši.
Nacionalno preverjanje znanja: Učenci ob koncu drugega vzgojno
izobraževalnega obdobja opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.
Ob koncu tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja se preverja znanje iz
Stran, 2
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo v mesecu marcu za
posamezno šolo določil minister. NPZ se opravlja samo pisno. NPZ se praviloma
izvede v mesecu maju, drugi rok v juniju je samo za tiste učence, ki se zaradi
bolezni ali drugih utemeljenih razlogov preverjanja niso mogli udeležiti v rednem
roku.
Diferenciacija: v skladu s Pravilnikom o izvajanju diferenciacije pri pouku v
devetletni osnovni šoli se bo v šolskem letu 2012/2013 notranja diferenciacija izvajala
od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega
dela tako, da učitelji v oddelkih diferencirajo delo z učenci glede na njihove
zmožnosti. Fleksibilna diferenciacija se bo izvajala v 4. ,5., in 6 razredu in sicer:
 v 4. razredu pri matematiki v obsegu 10 PU (marec - maj)
 v 5. razredu pri matematiki v obsegu 20 PU (januar–junij)
 v 6. razredu pri angleščini v obsegu ene četrtine vseh PU
 v 7. razredu pri angleščini v obsegu ene četrtine vseh PU
V 8. razredu in 9. razredu bo zunanja diferenciacija pri vseh urah pouka slovenščine,
angleščine in matematike. Učenci bodo razdeljeni v heterogene učne skupine.
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se posebna pozornost namenja odkrivanju in
izobraževanju nadarjenih učencev. Na šoli je 26 učencev identificiranih kot nadarjeni
učenci. Metode dela z nadarjenimi so: tabori, sobotne šole, ustvarjalne delavnice,
projekti, natečaji, interesne dejavnosti, debatni turnirji itd.
Dodatna strokovna pomoč: na predlog staršev ali šolske svetovalne službe lahko
Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki deluje pri Zavod RS za
šolstvo, izda odločbo za individualno strokovno učno pomoč.
Učencem z odločbami komisij se nudi dodatna strokovna pomoč v obliki
individualiziranih programov. Na šoli je v letošnjem šolskem letu 21 učencev z
odločbami, s katerimi se izvaja 87 individualiziranih ur pouka (12 ur učitelji, 75 ur
pedagoginje in specialna pedagoginja).
Dnevi dejavnosti: vsebino in časovno razporeditev za dneve dejavnosti so učitelji
dokaj natančno določili že na strokovnih aktivih konec junija, meseca septembra pa
so jih dopolnili z manjšimi spremembami. Do dodatnih sprememb lahko pride le
zaradi odpovedi zunanjih izvajalcev ali vremena.
Šole v naravi:
1. razred
25.3– 27.3. 2013
ČŠOD ČEBELICA
2. razred*
2.4. – 4. 4. 2013
ČŠOD FARA *
PŠ UTIK
2.3. – 4.3. 2013
ČŠOD ŠKORPIJON
3. razred
15.10. – 19.10.2012
10.4. – 14.6. 2013
4. razred
10.9. – 15. 9. 2012
Plavanje
–
CIRIUS
Kamnik
(v okviru ŠVZ)
ZPM ZAMBRATIJA
5. razred
4.2. – 8.2. 2013
CŠOD BOHINJ
6. razred
22.4. – 26.4. 2013
CŠOD PECA
8. razred
27.5. – 31.5. 2013
CŠOD RADENCI
1. - 3. razred
1.3. – 3.3. 2013
CŠOD RADENCI
Stran, 3
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
Tekmovanja: učenci bodo tekmovali na vseh razpisanih tekmovanjih iz znanja,
športnih tekmovanjih, likovnih natečajih, razstavah, ter tehničnih natečajih in
razstavah.
Interesne dejavnosti: kjer so mentorji naši učitelji 35 ID, kjer so zunanji izvajalci
12 ID.
Projekti: V šolskem letu 2012/2013 bodo učenci sodelovali v različnih projektih: 4
mednarodnih, 5 državnih in 6 šolskih. Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše
projekte in raziskovalne naloge, ki jih izvajajo z učenci v okviru pouka, v okviru
dnevov dejavnosti ali podaljšanega bivanja.
 šola se predstavi: Spominski dnevi, prireditve (50 letnica šole),
 povezovanje šole z društvi v občini,
 povezovanje šole z društvi drugih šol,
 povezovanje šole z drugimi zavodi.
Ga. ravnateljica je za zaključek povedala, da je realizacija vsega zapisanega v LDN-ju
odvisna od vseh zaposlenih na šoli, učencev in staršev ter vseh ostalih, ki sodelujejo
v procesu VIZ. Z dobrimi medsebojnimi odnosi in dobro klimo bo vsem skupaj te cilje
uspelo realizirati.
SKLEP:
Na predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 s strani
predstavnikov Sveta staršev ni bilo pripomb. LDN se sprejme in potrdi.
Ad. 3
POROČILO O PORABI ZBRANIH SREDSTEV ZA FOTOKOPIJE
Ga. ravnateljica je članom predstavila poročalo o porabi zbranih sredstev za
fotokopije. Zbrana sredstva so bila porabljena izključno za kopije učnih listov, nikakor
pa ne za liste preverjanja in ocenjevanja znanja. V šolskem letu 2011/2012 je bilo
narejeno 65.793 kopij, zbranega denarja je bilo 4.435,00 €. Po krajši razpravi je
predsednica Sveta staršev predlagala glasovanje ali se v naslednjem šolskem letu še
kopirajo učni listi, za kar se na položnicah dvakrat letno zaračunava po 5,00 €.
SKLEP:
Sprejme se, da se prispevek za fotokopije zaračunava na položnicah
dvakrat v šolskem letu, in sicer v januarju in juniju po 5,00 €.
Ad. 5
EVIDENCA UČBENIKOV, KI JIH MORA ŠOLA ZAGOTOVITI V ŠOLSKEM LETU
2012/2013
Evidenco učbenikov so člani sveta dobili kot gradivo po e-pošti. Ga. ravnateljica je
povedala, da je izbira učbenikov avtonomna izbira učiteljev. Starši so opozorili, da so
nekateri učbeniki že precej uničeni.
Stran, 4
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
SKLEP:
Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo evidenco učbenikov, ki jih
mora šola zagotoviti v šolskem letu 2012/2013.
Ad. 6
POROČANJE Z RAZREDNIH RODITELJSKIH SESTANKOV
Člani sveta – predstavniki posameznih oddelkov so poročali z razrednih roditeljskih
sestankov:
1. A: pogovor je tekel o organizaciji dela, posebnosti ni bilo.
1. B: posebnosti ni bilo.
1. C: posebnosti ni bilo, podrobno je bil predstavljen učni načrt ter predmeti.
2. A: pogovarjali so se o taboru, o uporabi delovnega zvezka za angleščino, ki ga
bodo rabili od januarja 2013 dalje, govorili so o dietni prehrani in jedilnikih za te
otroke.
2. B: predstavil se je učitelj OPB, pogovarjali so se o taboru, delovnih sobotah,
branju, pisanju, uvajanju učencev na avtobus.
2. C: pregledali so učni načrt za šolsko leto 2012/13, govorili so o cenah prehrane,
o družinski položnici, o tem, da so v letošnjem šolskem letu vsa obvestila na
internetu.
3. A: predstavljen je bil šolski koledar, plavalni tečaj, ki bo v Ciriusu, govorili so o
Pogodbi za plačilo šolske prehrane in drugih stroškov, češ da pravno ne vzdrži.
3. B: posebnosti ni bilo. Govorili so o delovnih sobotah in o plavalnem tečaju.
3. C: ni bilo posebnost, predstavljen je bil predmetnik, tabor in plavalni tečaj.
4. A: pogovarjali so se o PŠVN Zambratija. Drugih posebnosti ni bilo.
4. B: pogovarjali so se o PŠVN Zambratija. Drugih posebnosti ni bilo.
5. A: predstavljen je bil potek pouka za šolsko leto 2012/2013, strinjali so se, da se v
izobraževanje o varni rabi interneta vključi tudi učence 5. razreda. Zimska ŠVN – ali
se lahko učijo učenci tudi bordanja.
5. B: strinjali so se, da se varna raba interneta predstavi tudi v 5. razredu.
5. C: predstavitev razredničarke, ZŠVN. Zanimalo jih je zakaj so ostali v isti učilnici
kot lani, ki je majhna in oddaljena od drugih.
6. A: posebnosti ni bilo. Starši so se strinjali, da se tabor izvaja.
6. B: starši so imeli pripombe zaradi slabo vzdrževanih učbenikov, seznami za
delovne zvezke naj bodo bolj natančni.
7. A: razredničarka in sorazrednik sta vzorno predstavila šolsko leto, ki sledi,
seznanjeni so bili o izobraževanju o varni rabi interneta, govorili so o družinskih
položnicah.
7. B: posebnosti ni bilo.
8. A: odjave prehrane – zakaj se zaračunava prvi dan odsotnosti.
8. B: posebnosti ni bilo.
9. A: na skupnem roditeljskem sestanku je bila predstavljena ekskurzina v Prekmurje,
glede valete so se pogovarjali o izboru plesne šole, snemanju, lokaciji; pogovarjali so
se o Pogodbah o prehrani, varni rabi interneta – eden od staršev se je ponudil, da
izobraževanje z veseljem izvede zastonj.
Stran, 5
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
9. B: pogovarjali so se o ekskurziji, valeti, o zamujanju avtobusa in o varnih poteh v
šolo za otroke, ki živijo ob Kamniški cesti. Starši so predlagali, da šola pošlje dopis na
Občino Vodice.
Predstavnik 4. razreda je vprašal kdaj bodo učenci koristili en prost dan, ker so se iz
ŠVN vrnili v soboto. Ga ravnateljica je povedala, da se bodo o prostem dnevu
dogovorili skupaj z učiteljicami.
Ga. ravnateljica je odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, ki so bila postavljena
med poročanji z roditeljskih sestankov:
1. nevarna pot v šolo po Kamniški cesti – vsi se zavedamo, kako nevarna je za
učence pot ob Kamniški cesti. Učiteljica, ki je v Svetu za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu je zelo aktivna na tem področju. Izdeluje se nov načrt
varnih šolskih poti. Zaenkrat je narejen posnetek ulic, vendar je za pridobitev
Varne šolske poti potrebno kar nekaj časa, da se to dokončno oblikuje in
potrdi s strani SZPV. Dopis na Občino Vodice glede Kamniške ceste naj
pošljejo člani Sveta staršev sami.
2. avtobus – vsaka nova stvar potrebuje čas, da se vpelje, tako je tudi z novim
avtobusnim prevozom. LPP, Občina in šola so imeli ogromno usklajevanj glede
voznega reda in šolskega urnika. Zaradi zamujanj v začetku septembra se je
vzpostavil nov vozni red, ki velja od 24. 9. 2012 dalje.
3. slabo stanje učbenikov – za učbenike so sredstva omejena in je točno
določeno kdaj se ga lahko odpiše. Vedno se opozarja učence in starše, da je
potrebno skrbeti za učbenike in jih zaviti, da bi jih ohranili daljšo dobo. Pri
učencih moramo vzgajati pravilen odnos do učbenikov in knjig.
4. zgodnje poučevanje angleščine – nepredelani delovni zvezek iz lanskega
šolskega leta se bo uporabljal do konca leta 2012, z januarjem 2013 pa bodo
uporabljali nov DZ.
5. odjava prehrane – sistem odjave kot je zapisan v Pravilih šolske prehrane je
sedaj že lepo utečen. Starši odjavljajo svoje otroke lahko po telefonu ali po epošti. Prvi dan se hrana zaračunava, ker je naročena že en dan prej. Glede
jedilnikov za dietno prehrano pa je povedala, da starši sami vodji prehrane
prinesejo zdravniško potrdilo in spisek živil, katera njihov otrok sme uživati. Na
podlagi tega v kuhinji pripravijo obrok.
6. varna raba interneta – g. Rahne je ponudil brezplačno predavanje za učence,
tretja triada bo imela predavanje v oktobru ob torkih pri razrednih urah.
7. družinske položnice – zanje se je odločilo veliko število staršev.
8. pogodba o prehrani – vzorec naše pogodbe je bil posredovan pravnici ga.
Baumanovi, ki je zunanja strokovna svetovalka združenja ravnateljev Osnovnih
in Glasbenih šol Slovenije. Ga. pravnica je odgovorila, da imamo pravno
podlago za izstavitev pogodbe po Obligacijskem zakoniku. Osnovne šole imajo
take pogodbe že nekaj let. S pogodbo se ne želi zaostrovati ničesar, je pa
osnovna dolžnost staršev, da stroške za svojega otroka poravnavajo tekoče.
9. ZŠVN – bordanje? Cilj ZŠVN je učenje alpskega smučanja.
10. Učilnica 5. C – učenci se nad učilnico ne pritožujejo. V razredu je 19 učencev
in je primerna za tako maloštevilni razred. Nameščena je tudi boljša
razsvetljava.
Stran, 6
OSNOVNA ŠOLA VODICE, Ob šoli 2, VODICE
Ad. 7
POBUDE IN PREDLOGI
Predlog s strani staršev je, naj se prvi roditeljski sestanek ne skliče za vse triade
hkrati. Roditeljski sestanki naj bodo po razredih ločeno, saj je veliko staršev, ki imajo
več otrok in ne morajo biti hkrati na dveh sestankih.
Predsednica Sveta staršev je članom povedala, da g. Merše in g. Prosen kot
predstavnika ne morata več zastopati naše šole na Aktivu staršev šol pod
Krvavcem, zato je potrebno izvoliti dva nova člana. Člani Sveta staršev so predlagali
in soglasno izvolili nova člana: ga. Mojco Drašler in g. Petra Podgorška.
Letos je uvedena e-redovalnica in e-dnevnik. Za dostop do teh podatkov naj se na
naslednjo sejo Sveta staršev povabi predstavnika Lopolisa, da se dogovorimo glede
dostopov in glede plačevanja teh storitev.
Ga. Hočevar je povedala, da je ga. ravnateljica napisala zelo lepo pismo na
»Neodvisen.si«, glede njihovega programa, ki so ga izvajali.
Za zaključek je ga. Gyergyek čestitala ga. ravnateljici za Občinsko priznanje, ki ga je
za dolgoletno prizadevno delo prejela v septembru v okviru Občinskega praznika
Občine Vodice.
Seja je bila zaključena ob 20.30
Zapisala:
Branka LAH
Predsednica Sveta staršev
Vida PIRC
Stran, 7

Similar documents