K1 Ugotovljeno je bilo, da je od 11 članov Sveta zavoda - os-raka

Transcription

K1 Ugotovljeno je bilo, da je od 11 članov Sveta zavoda - os-raka
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Raka v šolskem letu 2014/2015
Datum: 14. 1. 2015
Kraj: učilnica angleščine
Čas: od 19.00 do 20.20.
Prisotni člani Sveta staršev:
Slavko Šiško (predsednik), Tanja Banič (namestnica), Petra Recelj, Tanja Stojanović, Jožica
Bajc, Sonja Pajk, Sanja Rokvić (namestnica), Petra Bizjan Rostohar, Srečko Vene, Peter
Resnik, Marjana Molan, Tatjana Novak Metelko, Vesna Poljašević Plavša, Nataša Gorenc, Aleš
Pečarič, Ksenija Grabnar, Maks Miklavčič (namestnik).
Odsotni člani Sveta staršev: Mitja Novak (opravičeno)
Ostali prisotni: ravnateljica Milvana Bizjan, pomočnica ravnateljice za vrtec, Polona Baznik
Dvojmoč, zapisnikarica Jerneja Kranjc
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ugotavljanje prisotnosti,
potrditev dnevnega reda,
pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015,
obravnava Pravil o šolski prehrani,
seznanitev z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu in v šoli,
predlogi in pobude.
K1 Predsednik Sveta staršev, Slavko Šiško, je pozdravil člane Sveta staršev in se jim zahvalil za
prisotnost. Ugotovljeno je bilo, da je bilo od 18 članov Sveta staršev prisotnih 14. Edith Colarič je
opravičila svojo odsotnost in namesto nje je bil prisoten njen namestnik, Maks Miklavčič. Tina
Strommer Šešel in Mojca Resnik Kuhar sta bili odsotni. Na sestanku sta bili prisotni namestnici,
Tanja Banič in Sanja Rokvić.
1
Sklep št. 17:
Organ je sklepčen in začne z delom.
K2 Predsednik je prebral predlagani dnevni red in člane Sveta staršev pozval k pripombam na
dnevni red. Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal predlagani dnevni red na glasovanje
Sklep št. 18:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red s šestimi točkami.
K3 Predsednik je pozval člane Sveta staršev k pripombam na zapisnik. Člani Sveta staršev niso
imeli pripomb in predsednik je predal besedo ravnateljici Milvani Bizjan. Ravnateljica je člane
spomnila na 13. točko v zapisniku in povedala je, da v tem šolskem letu ne bo prišlo do
podražitve kosil za učence, kar pomeni, da ne bo dodatnega uvajanja ekoloških živil na jedilnik.
Meni, da če so imeli na podražitev pomisleke člani Sveta staršev bi to pri starših imelo enak
odziv. Problem je tudi v tem, da se cene obrokov v vrtcu in v šoli ne oblikujejo na istem mestu,
vsa hrana pa se pripravlja v isti kuhinji. Šola bo imela še naprej nadzor nad tem, da bodo živila
čim bolj neoporečna in kvalitetna.
Namestnica predstavnice v Svetu staršev, Sanja Rokvić, je podala vprašanje, ali lahko
ravnateljica zagotovi, da v šoli in v vrtcu ne bo gensko spremenjene hrane. Ravnateljica ji je
odgovorila, da tega ne more zagotoviti, bo pa šola sledila spremembam zakonodaje na tem
področju. V nadaljevanju je Slavko Šiško vprašal ravnateljico, ali lahko šola nabavlja živila iz
lokalnega okolja. Ravnateljica mu je odgovorila, da bo lahko, in sicer v obsegu 20%, a šele po
letu 2016, ko bo šola pri novem postopku oddaje javnega povabila k ponudbam za dobavljanje
živil to navedla kot pogoj.
Ravnateljica je v zvezi s točko v zapisniku člane Sveta staršev seznanila tudi s potrebo po
spremembi poimenovanja Upravnega odbora Šolskega sklada. V skladu s 135. členom ZOFVI je
podala pobudo za nov sestanek in preimenovanje organa v Nadzorni svet Šolskega sklada.
Seveda pa bodo člani Upravnega odbora na sestanku spregovorili tudi o pomembnejših
zadevah.
2
Članica Sveta staršev, Jožica Bajc, je vprašala ravnateljico, ali je že kaj novih informacij glede
uvedbe prevoza učencev s kombijem za vas Ardro pri Raki. Ravnateljica je pojasnila, da so vse
aktivnosti v teku in je o tem obvestila tudi Svet za preventivo v cestnem prometu.
Ker pripomb ni bilo, je predsednik dal predlog za sprejetje zapisnika na glasovanje.
Sklep št. 19:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu
2014/2015.
K4 Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev o pripombi očeta na odjavo šolske malice za
prvi dan odsotnosti učenca. Oče namreč meni, da ni prav, da se malica za prvi dan odsotnosti
učenca zaračuna. Članom Sveta staršev je natančno pojasnila in opredelila odjavo šolske
prehrane v skladu z Zakonom o šolski prehrani, Pravili šolske prehrane in kako so navodila za
odjavo opredeljena v Publikaciji šole in Letnem delovnem načrtu. Pojasnila je, da šola za prvi
dan odsotnosti učenca malice v kuhinji ne odjavi, ker je začetek malice v jedilnici že ob 8.15 in
je malica za učenca že pripravljena. Kosilo pa se v kuhinji po pravočasni odjavi s strani staršev
odjavi tudi za prvi dan. Ker v Pravilih o šolski prehrani nimamo o tem prave formulacije, je pravila
potrebno popraviti. Popravimo jih lahko po predhodni seznanitvi Sveta staršev, veljati pa začnejo
po sprejetju na Svetu zavoda.
Ravnateljica je povedala, da je šola ravnala skladno z Zakonom o šolski prehrani, glede na zapis
v Letnem delovnem načrtu in glede na zapis v Publikaciji pa bi morali staršem zaračunavati
obrok za kosilo in za malico za prvi dan odsotnosti otroka; zaračunavali pa smo samo malico.
Ravnateljica meni, da je bila odločitev o tem, kako bomo zaračunavali malico za prvi dan
manjkanja pravilna, šli smo nasproti staršem, saj bi lahko skladno z zakonom zaračunali tudi
kosilo za prvi dan manjkanja, popraviti pa moramo člen v Pravilih, kajti tudi če narediš nekaj v
korist staršem, gre za kršitev, če izvajanje ni skladno s Pravili, ki smo jih sicer oblikovali sami.
Do sprejetja nove verzije Pravil in po sprejetju bomo ravnali, kot smo doslej – ob pravočasni
odjavi obrokov bomo malico za prvi dan odsotnosti učenca zaračunali, kosila pa ne. Staršem se
zdi odločitev šole sprejemljiva možnosti odločanja pa nimajo.
3
Predsednik je podal ravnateljici predlog, da bi učenci imeli več časa za kosilo oziroma, da bi
učenci prvega triletja v primeru večjega števila čakajočih na kosilo dali prednost učencem
drugega in tretjega triletja, da starejši zaradi čakanja ne bi zamudili pouka.
Ravnateljica je pojasnila, da morajo učenci to težavo urediti z razredničarkami, saj je dogovor
tak, da se učenci opravičijo, če pride zaradi organizacijskih sprememb pri kosilu do gneče.
Članica Sanja Rokvić je vprašala ravnateljico, ali bodo starši obveščeni, če bodo v prehrano
umeščena gensko spremenjena živila. Ravnateljica ji je odgovorila, da bodo vsekakor starši
obveščeni in jo je seznanila, da v šolski kuhinji sedaj zapisujejo v skladu s spremenjeno
zakonodajo vse alergene, ki jih vsebuje pripravljena hrana za otroke v vrtcu in učence v šoli.
Upoštevala bo tudi zakonodajo v zvezi z živili, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme.
Predsednik je podal predlog za sprejetje sklepa o seznanitvi članov Sveta staršev z vzroki za
spremembo Pravil šolske prehrane na glasovanje.
Sklep št. 20:
Člani Sveta staršev so sprejeli sklep, da so seznanjeni z vzroki za spremembo Pravil
šolske prehrane.
K5 Predsednik je v nadaljevanju besedo predal pomočnici ravnateljice za vrtec, Poloni Baznik
Dvojmoč, in jo pozval k seznanitvi članov Sveta staršev z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu.
Polona Baznik Dvojmoč je staršem povedala, da so uspešno v mesecu septembru uvedli v vrtec
vseh 22 novincev. Vrtec odlično sodeluje s šolo in učenci v okviru projekta Dvig socialnega in
kulturnega kapitala pod mentorstvom strokovne delavke Slavke Tomažin. Učenci prostovoljno
otrokom berejo knjige, navezujejo socialne stike, skupaj pečejo piškote in učenci so otrokom
pripravili dva kulturna nastopa. Vrtec sodeluje tudi s šolsko knjižnico. Velik poudarek namenjajo
gibalnim dejavnostim, bivanju na prostem in zdravstveni preventivi.
Članica Sveta staršev, Ksenija Grabnar, je podala vprašanje glede fotografij
otrok v vrtcu.
Pomočnica ravnateljice za vrtec ji je odgovorila, da so na to temo že veliko pojasnili in v vrtcu so
se odločili, da bodo omejili fotografije otrok za zunanjo uporabo.
Članica Sveta staršev, Tatjana Novak Metelko, je povzela razpravo in povedala, da se strinja s
pomočnico ravnateljice, in da imajo vsi starši možnost videti fotografije otroka v vrtcu na
roditeljskem sestanku ob koncu šolskega leta.
4
Predsednik je zaključil razpravo in besedo predal ravnateljici. Ravnateljica je pozvala starše k
pobudam in razpravam glede vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Ker ni nilo odziva, jih je
seznanila z anketo o medvrstniških odnosih, ki so jo izpolnili vsi učenci od 1. do 9. razreda.
Ravnateljica je povedala, da rezultati ankete kažejo, da bodo morali na šoli skupaj s starši
ukrepati v smeri izboljšanja medvrstniških odnosov, saj se agresivnost med učenci povečuje.
Učenci vse bolj nasilno razrešujejo medsebojne težave. Več o izsledkih ankete bodo povedali
učitelji na roditeljskih sestankih.
Tatjana Novak Metelko je povedala, da je anketa zelo dobrodošla in pozitivna, ker so odnosi v
razredu zelo pomembni.
Ravnateljica je v nadaljevanju sezanila člane Sveta staršev, da na šoli bolj dosledno izvajajo
vzgojne ukrepe. Potreba po vzgojnih ukrepih se je pokazala tudi v prvem triletju in ima pozitivne
učinke.
Članom Sveta staršev je ravnateljica povedala, da učenci zelo težko prenesejo poraz in nižje
ocene od pričakovanih. Članica Sveta staršev, Sonja Pajk je pojasnila, da imajo učenci težavo
zaradi previsokih pričakovanj staršev. Njihov jok pogosto izraža strah pred reakcijo staršev ob
otrokovi oceni.
K6 Članica Sveta staršev, Vesna Poljašević Plavša, je podala vprašanje ravnateljici o odsotnosti
učiteljice Mojce Kocjan. Starši 2. razreda so ji izpostavili problem, da jih je imela v mesecu
septembru druga strokovna delavka kot sedaj, ko je učiteljica Mojca Kocjan ponovno odsotna.
Ravnateljica ji je pojasnila, da so vse strokovno delavke usposobljene in strokovno izvajajo
program vzgojno-izobraževalnega dela.
Namestnica članice v Svetu staršev, Sanja Rokvić (predstavnica iz vrtca), je opomnila
ravnateljico, da je njen oče, učitelj, ko je bil pred tremi leti na bolniški, dobil dva dni pred smrtjo
klic ravnateljice, kdaj bo popravil kontrolke. Ravnateljica ji je odgovorila, da se to ni zgodilo in da
to ne sodi na Svet staršev. V nadaljevanju je članica navedbo popravila. Vsaj to da ve, da je oče
rekel, da mora popraviti kontrolke. Povedala je tudi, da obstaja v telefonu zapis oziroma ne zapis
temveč zaznamek, da ga je ravnateljica klicala.
5
Predsednik je razpravo povzel. Povedal je, da se morajo učenci znati prilagoditi različnim
učiteljicam. Te so strokovno usposobljene in imajo natančen program dela, učenci pa imajo od
tega celo korist, saj se učijo skozi različne pristope.
Članica Sveta staršev, Tanja Stojanović je povedala, da ima ravnateljica pooblastila za
razporeditev učiteljic v primeru odsotnosti. Težave imajo starši in ne učenci.
Predsednik je pohvalil šolo, ker je takoj po njegovi pobudi za starše uredila cenejši način
poravnavanja stroškov. Ravnateljica je povedala, da šola ne bo družila stroškov za otroke v
vrtcu in učence v šoli. Položnice za vrtec in šolo bodo torej še naprej ločene.
Predsednik je sejo zaključil z željo po konstruktivnem sodelovanju med starši in šolo.
Zapisnikarica:
Predsednik Sveta staršev:
Jerneja Kranjc
mag. Slavko Šiško
Raka, 15. 01. 2015
6