ZAPISNIK 8. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2012–2016,

Transcription

ZAPISNIK 8. seje Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2012–2016,
 01 42 30 370
 01 42 30 380
e-naslov: [email protected]
spletna stran:www.os-vrhovci.si
TRR: 01261-6030665280
Davčna št.: 34317627
Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana
Datum: 16. 3. 2015
ZAPISNIK 8. seje
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu
2012–2016,
ki je bila, v četrtek, 20. 2. 2015, ob 16.00,
v zbornici šole.
Prisotni: Marija Horvat, Tina Gole, Ana Zagožen, Miran Baler, Metoda Hrovat Pirnat,
Nina Cvek Bijelič, Primož Hladnik, Renata Kreissler, Tatjana Selan, ravnateljica
Marjanca Vampelj, računovodkinja Mojca Srebrnič, Žurnal d. o. o. Ljubljana in
sindikalna zaupnica Darja Skopec.
Opravičeno odsotni: Lidija Kajin in Nevenka Krašovec.
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti. Člani so se s
predlogom dnevnega reda strinjali.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda
2. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
 letno poročilo za leto 2014
 osnutek finančnega načrta 2015
 realizacija letnega delovnega načrta ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
3. Delovna uspešnost ravnateljice v letu 2014
4. Imenovanje predstavnikov zaposlenih v UO šolskega sklada
5. Vloga napredovanja ravnateljic za napredovanje v naziv svetnik
6. Začetek postopka imenovanja ravnatelja
7. Predlogi, pobude in vprašanja članov zavoda
8. Razno
K točki 1:
Pisnih pripomb na zapisnika nismo prejeli. Člani sveta šole so sprejeli
sklep št. 1: 
Zapisnik 7. redne seje sveta šole (mandat 2012-2016) se potrdi.
1
K točki 2:
Letno poročilo za leto 2014 je sestavljeno je iz dveh delov–poslovnega in finančnega.
Poslovno se nanaša predvsem na preteklo šolsko leto, finančno pa na koledarsko
leto.
Ga. Srebrnič je predstavila prihodke in odhodke po fakturirani realizaciji za leto 2014.
Celotnih prihodkov je bilo 2.074.768,87 EUR, odhodkov pa 2.011.249,95 EUR ter
obračunan davek od dohodkov pravnih oseb v višini 1.822,23 EUR. Tako je
ugotovljen poslovni izid v višini 61.696,69 EUR. Večje postavke je tudi obrazložila.
Predstavila je tudi prihodke in odhodke po denarnem toku. Vseh prihodkov je bilo
2.081.271,86 EUR in odhodkov v višini 2.025.992,36 EUR.
Članom sveta je bilo povedano, da sta pripravljena osnutka obeh finančnih načrtov
za leto 2015. Po prejemu navodil s strani obeh financerjev in sprejetega proračuna
za leto 2015, bosta pripravljena nova finančna načrta, ki jih bo potrebno po potrditi
preko korespondenčne ali redne seje.
Go. Horvat je zanimalo, ali so bile kakšne posebne težave, kar se financ tiče,
oziroma kako uspe šola priti skozi. Ga. ravnateljica razloži, da večjih investicij nismo
imeli odobrenih, za tekoče vzdrževanje pa poskušamo pridobiti sredstva na občini,
kar nam tudi uspeva. Šola pridobi nekaj sredstev iz naslova uporabnin šolskih
prostorov. Vendar pa smo hkrati tudi varčni, izbiramo brezplačna . izobraževanja, oz.
izobraževanja z nizko kotizacijo in izobraževanja za celoten kolektiv. Zmanjšali smo
stroške telefonije z zamenjavo operaterja, ohranili smo ceno stroškov odvoza
organskih odpadkov...
Ga. ravnateljica pove, da je zadovoljna s korektnim sodelovanjem z go. Srebrnič iz
računovodskega servisa Žurnal.
Ga. ravnateljica seznani, da je bil vpis v prvi razred številčen, zato bo šola verjetno
odklonila otroke iz drugih okolišev. Predvideni so 3 oddelki. Z MOL potekajo
razgovori glede prostorske ureditve.
G. Baler vpraša, kakšno je dejansko stanje glede plačila šole v naravi s strani
ministrstva. Ga. ravnateljica pove, da s strani ministrstva ni nadaljnjih navodil.
Sklep št. 2:
Člani sveta šole so soglasno potrdili letno poročilo za leto 2014 z vsemi prilogami.
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 se porabi za nujno potrebne investicije
in tekoče vzdrževanje ter manjša redna vzdrževalna dela. V izjemnih primerih se
sredstva lahko prerazporedijo. O tem ravnateljica člane sveta šole obvesti na eni od
naslednjih sej.
Ga. ravnateljica poda kratko poročilo za 1. ocenjevalno obdobje. Pove, da je
pozitivno ocenjenih je 99,46 % učencev. 2 učenca sta dobila vzgojni opomin. Po
krajši razpravi o Realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci ob koncu 1.
ocenjevalnega obdobja so člani sveta sprejeli
2
sklep št. 3:
Člani sveta šole smo seznanjeni z letnim poročilom o realizaciji LDN za 1.
ocenjevalno obdobje.
K točki 3:
Predsednica sveta šole pove, da je ponovno treba obravnavati delovno uspešnost
ravnateljice za leto 2014. Ocena je sestavljena iz realizacije obsega programa,
izvedbe programa, razvojne naravnanosti zavoda in zagotavljanja materialnih
pogojev. Na podlagi obravnave gradiva in dobrega dela ravnateljice, je predsednica
predlagala 100 % delovno uspešnost ravnateljice. Prisotni so njen predlog podprli in
sprejeli
sklep št. 4:
Odstotek delovne uspešnosti ravnateljice je 100 %. Predsednica sveta šole in
poslovna sekretarka vpišeta podatke v obrazec za delovno uspešnost ravnateljice in
ga posredujeta na MOL.
K točki 4:
Ga. ravnateljica pove, da bo članom UO šolskega sklada potekel mandat 30. 5.
2015. Dosedanji predstavniki zaposlenih v sestavi Jerneja Šorli, Primož Hladnik in
Mirjam Sedej se strinjajo s članstvom tudi v naslednjem mandatu. Predstavniki so bili
potrjeni na 8. seji pedagoškega zbora, dne 17. 2. 2015. Člani sveta šole so sprejeli
sklep št. 5:
V UO šolskega sklada za mandatno obdobje od 31.5 2015 do 31. 5. 2017 so izmed
zaposlenih imenovani Jerneja Šorli, Primož Hladnik in Mirjam Sedej.
K točki 5:
Ravnateljica je na svet šole naslovila vlogo za napredovanje v naziv svetnik. Člani
sveta so sprejeli
sklep št. 6:
Svet šole vloži predlog ravnateljice za napredovanje v naziv svetnica na Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport.
K točki 6:
Svet zavoda ugotavlja, da bo sedanji ravnateljici dne 13. 7. 2015 potekel mandat
funkcije ravnatelja šole, zato je potrebno pričeti s postopkom za imenovanje
ravnatelja šole. Predsednica sveta predstavi okvirni rokovnik dogodkov v zvezi z
imenovanjem. Člani sveta zavoda so bili seznanjeni s cenami objav razpisa za prosto
delovno mesto ravnatelja, in sicer:
ŠOLSKI RAZGLEDI: cena oglasa: cca 500 EUR
URADNI LIST: cena oglasa: cca 75 EUR
DNEVNIK: cena oglasa: cca 860 EUR
DELO: cena oglasa: med tednom ali v petek v rubriki »borza dela« cca 960 EUR,
v soboto cca 1.094 EUR.
3
Člani sveta šole so sprejeli
sklep št. 7:
Delovno mesto ravnatelja zavoda se objavi v Uradnem listu 27. 2. 2015, rok za pisne
prijave kandidatov je 8 dni, s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja”, na naslov
Svet Osnovne šole Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana. Kandidati morajo
pisni prijavi priložiti kratek življenjepis, program vodenja, kopijami dokazil o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originaloma potrdil ministrstva, pristojnega za
pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne-pričetem
kazenskem postopku v skladu s 107. a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 30
dni.
Svet izmed članov sveta imenuje »delovno razpisno komisijo« za pripravo gradiv za
odločanje sveta o izbiri in imenovanju kandidata za ravnatelja zavoda v sestavi
(predhodni postopek):
 predsednico sveta zavoda, Tatjano Selan, ki je tudi predsednica delovne
razpisne komisije,
 članico sveta zavoda, Metodo Hrovat Pirnat, kot članico delovne razpisne
komisije in
 članico sveta zavoda, Nevenko Krašovec, kot članico delovne razpisne komisije.
Komisija poda kratko poročilo o izvedenih aktivnostih svetu zavoda do 30. 3. 2015;
Po krajši razpravi člani sveta sprejmejo
sklep št. 8:
Prijavljene kandidate se povabi na predstavitev po abecednem redu. Kandidati se
predstavijo hkrati pred učiteljskim zborom, člani sveta zavoda ter predstavniki sveta
staršev. Vsak ima na voljo 10 min za predstavitev in 10 min za odgovore na
vprašanja.
K točki 7:
G. Baler pove, da so starši izredno zadovoljni z rednim obveščanjem šole o dogodkih
(bel avto, petarde, naravne nesreče ipd). Podobnega obveščanja si želijo tudi v
bodoče.
Ravnateljica zaprosi člane sveta za soglasje k objavi razpisa za nadomeščanje daljše
bolniške in porodniške odsotnosti delavke v OPB. Šola je soglasje na MIZŠ že
pridobila. Člani sveta sprejmejo
sklep št. 9:
Člani sveta soglašajo z objavo razpisa za prosto delovno mesto v OPB.
K točki 8:
Pod točko razno ni bilo pripomb in vprašanj.
Ga. Selan se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 17.30.
Predsednica sveta OŠ Vrhovci
Tatjana Selan
Zapisala
Nina Cvek Bijelič
4