15042014doc - Osnovna šola Draga Bajca Vipava

Transcription

15042014doc - Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4
5271 Vipava
Datum: 15.04.2014
Številka: 165I/2014
Potrjen zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 15.04.2014
Prisotni:
člani po seznamu, ravnateljica Alenka Nussdorfer Bizjak,
pomočnica ravnateljice Boža Pangerc, ŠSS Alenka Čehovin,
predsednica Sveta šole Mojca Pev, vodje podružnic Mirjam G.
Štimec in Nadja R. Koradin, Ana Kobal.
Odsotni:
člani po seznamu.
Opravičeno Aljoša Ličen, Uroš Zorn, Erika Posega.
odsotni:
Predlog dnevnega reda:
1. Predstavitev programa etika in vrednote.
2. Predvidene novosti za šolsko leto 2014/2015.
3. Imenovanje predstavnikov Sveta staršev v
Upravni odbor šolskega sklada.
4. Predstavitev kandidatke za ravnateljico in
oblikovanje pisnega mnenja.
5. Pobude in predlogi.
Ga. predsednica je povedala, da je izpadla točka dnevnega reda Potrditev
zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014 in je predlagala,
da se jo uvrsti pod prvo točko dnevnega reda.
Predlog je bil sprejet.
K točki 1
Prisotni so zapisnik prejeli po elektronski pošti.
Ga. ravnateljica je dodala pripombo, da se pod točko 4. vrine besedilo »pred
dvema letoma« in se stavek tako glasi: »Ravnateljica je odgovorila, da je bila
možna izvedba šole v naravi pred dvema letoma v zgodnje aprilskem času v
Seči, vendar bi morali doplačati bazen.«
Ga .Ferjančič je opozorila, da je pod točko 4. manjka beseda matematika, pri
naštevanju tekmovanj.
Ga. Tomažič Kunavar je predlagala, da se pripravi tudi informacije o realizaciji
sklepov.
Predsednica je dejala, da se to uvrsti pod točko razno.
Zapisnik z dne 24.09.2014 so člani soglasno potrdili.
K točki 2
Ga. Ana Kobal je predstavila program etika in vrednote v vzgoji in
izobraževanju, ki je potekal v šoli.
Cilj programa je bil, da se z različnimi dejavnostmi krepi poznavanje vrednot in
lastno etično obnašanje ter odločanje.
Predvideno je bilo ,da se bo program izvajal tri leta. V treh letih se bo izvedlo 6
modulov, obdobje enega modula traja 10 tednov.
Vsebina 6 modulov:
znanje in modrost, pogum, humanost, pravičnost, zmernost, transcendenca.
Ga. Kobal je povabila starše, da omogočijo vstop otrokom v institucije s
katerimi so povezani in imajo določen program za učence oz. ga predstavijo v
šoli.
Inštitut za etiko in vrednote je pripravil Poročilo o zaznavanju stanja na
področju etike in vrednot.
V anketi je bilo zajetih naključno izbranih 37 otrok in 43 staršev.
Skupni etični indeks je bil 62, slovensko povprečje je 65.
V naši šoli smo dobri v tradiciji, kulturi, skrbi za sočloveka. Manj uspešni smo v
humanosti, ki zajema svobodo, ljubezen.
Ga. Kopatin je vprašala kakšni so bili predvideni ukrepi glede na odstopanja od
slovenskega povprečja?
Ravnateljica je pojasnila, da se je šola vključila v ta projekt ravno zaradi tega, da
se ugotovi odstopanja in da se skupaj s starši poskuša iskati rešitve.
Starši so predlagali, da se program predstavi na roditeljskih sestankih.
Go. Kokalj je zanimalo, na kakšen način so v program vključene podružnice?
Ga. Kobal je povedala, da program poteka povsod enako. Ne poteka ločeno od
šolskega programa, ampak je integriran v program.
Ga. Rodman Koradin je povedala, da so v PŠ Vrhpolje povabili aktivistko iz Hiše
sadežev v Vipavi. V okviru programa etika in vrednote so načrtovali tudi
medgeneracijsko sodelovanje.
K točki 3
Ravnateljica je povedala, da je bila že 25. marca na sestanku MIZŠ. Takrat so jim
obljubili prosojnice, vendar jih še ni prejela.
Z gotovostjo je dejala, da bo NPZ obvezen tudi v 6. razredih
Ga. Tomažič je postavila vprašanje o izvedenih ukrepih, ki naj bi jih šola izvedla
glede na dejstvo, da je bil rezultat pri NPZ-ju pri predmetu slovenščina nižji od
slovenskega povprečja?
Ravnateljica je odgovorila, da so uvedli pri pouku slovenščine več tihega dela,
dela na hitrosti reševanja nalog in prakticirali so podobne naloge kot pri NPZjih.
Naslednja predvidena novost je razpis za prvi tuj jezik v drugem razredu
osnovne šole. Na ta razpis je bilo predvideno, da bi bilo izbranih 15% vseh
slovenskih šol.
Ravnateljica je predlagala, da se šola še ne bi prijavila. Trenutno še nimamo
usposobljenega učitelja za poučevanje prvega tujega jezika v prvem triletju.
Še vedno pa izvajamo pouk drugega tujega jezika kot izbirni predmet v tretjem
triletju.
V 4. razredu bodo lahko bili poleg tujega jezika razpisani še naslednji neobvezni
predmeti: športna vzgoja, računalništvo, umetnost in tehnika, če bo za to
dovolj prijavljenih otrok.
Za našo šolo bi bila možna varianta za oblikovanje treh skupin in sicer dve v
Vipavi, ena v Podnanosu, v Vrhpolju bi se moralo za isti predmet prijaviti 6
otrok.
V šolskem letu 2014/2015 bosta predvidoma dva prva razreda v Vipavi.
Še naprej bo oteženo izvajanje športne vzgoje v 6. razredu, saj sta predvidena le
dva oddelka.
Ravnateljica je povedala, da bo potrebno prijavo na prehrano otrok oddati že
junija.
Starše je opomnila, da morajo imeti urejeno vlogo za otroški dodatek, ki je
podlaga za subvencijo prehrane.
Go. Škrlj je zanimalo, kako se odločajo otroci za nivoje?
Ravnateljica je pojasnila, da je to odločitev učiteljev in ne otrok. Šola bo v
bodoče poskušala uskladiti urnike heterogenih skupin pri slovenščini in
homogene pri tujem jeziku.
Ravnateljica je povedala, da je bil razpis za CŠOD že odprt. Plavalni tečaj nudijo
na Ptuju, v domu Burja in Breženka.
Nekateri CŠOD-ji nudijo tudi alpsko smučanje, vendar bi bilo potrebno
organizirati še prevoz do smučišča.
Šola se bo prijavila, starše mo obvestili o rezultatih.
Za letošnje šolsko leto se je šola prijavila v mladinski dom v Fiesi. Predvidena
cena je cca. 100 €. Odhod v ponedeljek, 16. 06. 2014, prihod v petek, 20. 06.
2014.
K točki 4
Predsednica odbora šolskega sklada Alenka Čehovin je povedala, da se bo
iztekel mandat odboru šolskega sklada in da bi bilo potrebno izmed
predstavnikov Sveta staršev predlagati štiri kandidate.
Dotedanji šolski sklad je podpiral izvedbo tekmovanj in prispeval za
humanitarno delo.
Predlagane so bile naslednje kandidatke:
Marjana Furlan,
Majda Marc,
Andreja Kokalj,
Alenka Premrl.
Vse predlagane kandidatke so predstavniki staršev soglasno potrdili.
K točki 5
Predsednica Sveta staršev je povedala, da je bilo na Svet staršev naslovljena
prošnja za izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico.
Zato je bila dotedanja ravnateljica Alenka Nussdorfer Bizjak povabljena na
sestanek Sveta staršev.
Ga. Alenka Nussdorfer Bizjak se je predstavila in povedala naslednje.
V Budanjah je pričela leta 1976 poučevati razredni pouk. V šoli v Vipavi je poleg
razrednega pouka poučevala še etiko in družbo. Dolgo obdobje je delala v šolski
svetovalni službi.
Vedno se je dodatno izobraževala in se tako vključila v računalniško
izobraževanje.
Prizadevala si je za kontinuiteto pri prepoznavanju šole, na graditvi kakovostnih
medsebojnih odnosih, skrbi za vrednote.
Povedala je, da je po funkciji prva, vendar med enakimi. Konflikte je reševala
spoštljivo upoštevaje zorni kot sogovornika.
Za učence si želi, da bi znali izkoristiti svoje potenciale in da bi šolo zapuščali še
bolj radovedni in odgovorni.
Poskušala je razvijati prostovoljstvo, medvrstniško mediacijo in spodbujala
otroke k gibanju.
Še naprej si je želela dobrega sodelovanja s starši.
Na finančnem področju bi si prizadevala za uravnotežen finančni proračun. V
naslednjih letih bi bilo potrebno skrbno in racionalno načrtovanje, saj
Ministrstvo za šolstvo ni v letošnjem letu poravnalo vseh terjatev do šole
(plačna nesorazmerja).
Go. Škrlj je zanimalo, kakšna so postopanja v primeru, da prijavijo starši
določenega učitelja na šolsko inšpekcijo?
Ravnateljica je povedala, da se v tem primeru z učiteljem najprej pogovori.
Kontinuirano sledijo hospitacije, dodatno izobraževanje učitelja. Opravi tudi
razgovor s starši brez prisotnosti učitelja.
Naslednji korak je vključevanje supervizorja.
Ga. Marc je predlagala soočanje ravnateljice, staršev in drugega učitelja.
Tudi predsednica razreda bi lahko povedala svoj vidik.
Ga. Nardin je pripomnila, da starši niso strokovno usposobljeni za postopanje v
teh primerih. Predlagala je, da se najprej pristopi k ravnateljici.
Ravnateljica je predlagala odprto komunikacijo.
Ga. Trevisan je poudarila, da obstajajo načini, da se dotičnemu učitelju pove.
Reševanje problemov je potrebno začeti reševati na podlagi samozavedanja.
Na koncu razprave je ga. Nardin predlagala, da kot predsednica sama oblikuje
mnenje o kandidatki za ravnateljico.
Prisotni so se s tem predlogom strinjali.
Na glasovanje je bil dan predlog o načinu glasovanja.
Nihče izmed navzočih ni bil za tajno glasovanje, temveč so vsi soglašali za javno
glasovanje.
Na glasovanje je bilo dano sledeče vprašanje:
Kdo podpira kandidatko Alenko Nussdorfer Bizjak za ravnateljico osnovne šole?
Vsi prisotni so soglasno podprli kandidaturo Alenke Nussdorfer Bizjak za
ravnateljico OŠ Vipava.
K točki 6
Iz zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev je bilo realiziranih več sklepov.
Zapisnik je bil poslan na elektronske naslove članom Sveta staršev.
Na zunanjem igrišču je bila opravljena preplastitev igrišča. Slovenska
filantropija je ponudila pomoč pri postavitvi ograje za igrišče.
Ga. Skočaj je opomnila, da se že več časa opozarja na neprimerno vedenje
voznika avtobusa.
Pomočnica ravnateljice ga. Pangerc je povedala, da je bil za to opravljen
strokoven pregled. Tudi župan je že bil seznanjen z mnenji staršev.
G. Krapež je bil pripravljen se tudi udeležiti sestanka Sveta staršev.
Ravnateljica je povedala, da je bil zamenjan parket v telovadnici v Vrhpolju.
Potrebno bi bilo zarisati še črte, vendar nadzorni pri projektu še ni uspel
kontaktirati z izvajalcem.
V šoli je bila izvedena delavnica na temo o javni rabi interneta. V šoli se vodi
dnevnike v programu e-asistenta, zato je potrebno imeti urejeno tudi e –
hrambo.
Ravnateljica je povedala, da se veliko staršev obrne na učitelje preko
elektronske pošte. Tako da je procent udeležbe na pogovornih urah bistveno
večji od uradnega, saj se ne upošteva teh kontaktov.
Ga. Nadja Rodman Koradin je opozorila, da nekateri otroci zamujajo k pouku.
Ga. Špela Benčič je predlagala, da se jim vpiše neopravičeno uro.
Zapisala:
Mateja Koritnik
Predsednica Sveta staršev:
Nataša Nardin, l.r.