3. seja sveta staršev

Transcription

3. seja sveta staršev
ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV OŠ MIREN, dne 20.03.2014, S PRIČETKOM OB 18.37 URI
PRISOTNI:
Predstavnika Šole: Ga. ravnateljica Danijela Kosovelj, pomočnik ravnateljice Borut Vodopivec in ga. pomočnica
ravnateljice za vrtce Majda Škarabot;
Predstavniki staršev: ga. Tina Hren Povšič, ga. Katarina Hergli Košuta, g. Borut Kos, ga. Tanja Gorkič, ga. Lavra
Žorž, ga. Nives Tabaj Godeas, ga. Nevenka Faganeli, ga. Kostanca Vodopivec, ga. Katja Nemec, ga. Jasna
Prodnik, ga. Sandra Intihar, g. Valter Povšič, ga. Jerneja Tomsič, g. Tadej Čičigoj, g. Srečko Trogar;
Predstavniki staršev z že podanimi odstopnimi izjavami: ga. Šalini Mozetič Goljevšček, g. Valter Pregelj;
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Ga. Tina Silič, g. Matej Petejan;
OSTALI ODSOTNI:
Predstavniki oddelkov OŠ Miren: 6.a,
Predstavniki oddelkov vrtca Miren: Račke
Predstavniki oddelkov vrtca Opatje Selo: Medvedi
Predstavniki oddelkov vrtca Kostanjevica: Žoge
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepčnosti
2. Problematika odstopov predstavnikov Sveta staršev
3. Razno
Ga. ravnateljica najprej vse prisotne pozdravi in predlaga zgoraj navedeni dnevni red s katerim se vsi prisotni
strinjajo.
1.1. Ugotovi, da 3. Sestanek Sveta staršev ni sklepčen, saj je prisotnih 15 še delujočih predstavnikov.
Razloži, da je odstopilo 14 predstavnikov staršev, 19 predstavnikov je še delujočih. V primeru, da bi
bilo vsaj 17 predstavnikov še delujočih staršev prisotnih, bi bila sklepčnost zagotovljena.
1.2. Ga. ravnateljica prosi za pobudo, da se pove, kaj se je v teh štirih mesecih dogajalo. Nihče od staršev ni
prevzel besede, zato ga. ravnateljica predlaga, da pove svoje mnenje. Sama je pred leti predlagala, da
bi v oddelkih, poleg predstavnika staršev, lahko izbirali še namestnika staršev. Žal, takrat še ni bila
poučena o tem, da izbira namestnika zakonsko ni možna. Poslala je vprašanje na MIZŠ v zvezi z
namestniki predstavnikov v Svetu staršev. Dne 22.01.2014 je prejela odgovor, da zakonodaja tega ne
predvideva (priloga). Z odgovorom je seznanila Svet zavoda OŠ Miren in Svet staršev OŠ Miren. Ga.
ravnateljica je poiskala še dve dodatni mnenji (priloga) in sicer pri ge. pravnici in predavateljici Kseniji
Mihovar ter ge. inšpektorici višji svetovalki na inšpektoratu MIZŠ mag. Mariji Karba, ki sta ji odgovorili,
da bi bila izvolitev namestnikov neskladna z zakonodajo ter da ima samo predstavnik oddelka pravico
do glasovanja. Hkrati pove, da je sama predvidevala, da danes na sestanku ne bomo sklepčni.
Pozanimala se je, kaj v takem primeru: Svet staršev lahko do septembra ne deluje več, lahko pa se
delujoči predstavniki še enkrat dobijo, kjer se bo ponovno izvolilo predsednika in namestnika.
Sledi vprašanje ge. Kostance Vodopivec, zakaj oz. kako je mogoče na enako vprašanje prejeti dva
popolnoma različna odgovora, saj je g. Valter Pregelj poiskal mnenje na podobno vprašanje in prejel
pritrdilni odgovor? Ga. ravnateljica pove, da na to nima pojasnila.
G. Valter Povšič pripomni, da je v Svetu staršev zato, da bo pomagal reševati veliko bolj pereče
probleme, spraševal se je, kako smo se lahko toliko časa ustavljali samo pri poslovniku oz. namestniku,
ko je pa toliko drugih stvari, ki imajo večji pomen.
Ga. Šalini Mozetič Goljevšček vpraša, zakaj se poslovnika ne more sprejeti, saj ga je 26 predstavnikov
staršev sprejelo, zakaj ga. ravnateljica toliko nasprotuje izvolitvi namestnikov? Zakaj je ga. ravnateljica
tako ignorantska do staršev, zakaj g. predsednika ni pozvala k dialogu in skušala rešiti konflikt?
G. Valter Pregelj prevzame besedo in pove, da se že tri leta vrtimo okrog tega poslovnika in izvolitvi
namestnikov. Pove, da se ga. ravnateljica že ves čas svojega predsednikovanja obnaša nespoštljivo in
ne želi konstruktivnega sodelovanja s starši.
Ga. Tina Hren Povšič pove, da je sama pri poteku elektronskega glasovanja želela podati svoje mnenje
in od g. predsednika prejela žaljivke, sprašuje se, ali lahko drugi starši sploh imamo svoje mnenje?
Ga. ravnateljica prekine prerekanje in želi pojasniti, da se je takoj po prejemu odgovora odzvala in
prosila vse predstavnike staršev, naj še enkrat dobro razmislijo, kaj hočejo s tem doseči. Kaj bi lahko še
drugega storila? Hkrati doda, da se žalitvam g. predsednika ni želela odzvati, ker se tudi sama počuti
grozno. Da se trudi, da bi se na šoli vsi počutili dobro in da ne pozna nikogar, ki bi se odločil za ta
poklic, ki bi želel škoditi otroku. Da je ob vsem tem nasprotovanju zelo žalostna. Da so njena vrata
vedno odprta in vabi g. Valterja Preglja na razgovor. Pove, da je ravno skladno s tem konfliktom
potekala na šoli zelo težka vzgojna problematika. Prizna, da je tej problematiki dala prednost, tako kot
tudi vsi ostali kolegi na šoli. Iskali so vse možne rešitve in na koncu izbrali najmanj bolečo za otroka oz.
tudi za vse ostale otroke na šoli ter problem rešili pozitivno. Prosi vse prisotne, da se s pogovarjanjem
glede namestnikov preneha in se preide na druge tematike.
G. Valter Pregelj je želel ponovno prevzeti besedo in zopet pričeti s tematiko namestnikov, sodiščem…
Ga. Nives Tabaj Godeas ga prekine in prosi, da se s tem neha, saj je prekoračilo že vse meje. Nismo v
parlamentu in ne gremo se politike. Tukaj smo smo zato, ker smo bili poklicani na voljo vseh staršev
svojega razreda, predvsem pa na voljo otrok. Svet staršev ima funkcijo sugeriranja, svetovanja, nikakor
pa funkcije odločanja. Svet staršev lahko podaja mnenje, predlaga, konstruktivno sodeluje pri
odločanju oz. sprejemanju odločitev. Naš cilj je, da se naši otroci na šoli počutijo varno in dobro.
G. Valter Povšič pove, da ima tega prerekanja okrog namestnikov dovolj. To ni naš cilj, začnimo se
obnašat odgovorno in naredimo nekaj dobrega za nas vse, predvsem pa za otroke.
Ga. Nevenka Faganeli predlaga rešitev in sicer, da se g. Pregelj osebno pogovori z ga. ravnateljico, saj
gre tukaj očitno za osebni konflikt, ki se ostalih staršev ne tiče. Pove, da ima tri otroke in vsi trije so
obiskovali , najmlajši pa še vedno obiskuje, OŠ Miren. Najstarejši sin ima sedaj 31 let in se prav rad
spominja naše šole. Da mu je naša šola dala veliko, prav tako, kot tudi večino ostalim bivšim učencem,
ki se danes uspešno spopadajo z življenjem. Predlaga, da se vsi delujoči starši v Svetu staršev še enkrat
sestanemo v sklepčnem številu in uspešno nadaljujemo svoje poslanstvo.
Predlog je bil pohvalno sprejet s strani vseh delujočih staršev v Svetu staršev.
1.3. Predstavnica 9.a razreda ga. Kostanca Vodopivec se zahvali ge. ravnateljici, da je upoštevala njihovo
pripombo glede učitelja fizike. Pove, da jo je učitelj poklical in razložil zadevo, tako, da je bila v razredu
pozitivno rešena.
Predstavnica 8.b razreda ga. Nevenka Faganeli pove, da je bil težek vzgojni problem prisoten prav v
njihovem razredu. Pohvali ga. ravnateljico in vse učitelje na šoli, ker je bil problem pozitivno rešen.
G. pomočnik ravnateljice Borut Vodopivec zaključi s besedami, da se je s takimi konflikti res težko
spopadat. Vsi učitelji morajo pred učenci delovati suvereno, trdno, prijazno in včasih jim je prav težko,
saj otroci ta nesoglasja čutijo. Prosi vse starše, da začnemo sodelovat v dobro otrok in sočasno nas
vseh.
Zaključek sestanka ob 19.40 uri.
Priloga:
 Tri mnenja glede članstva v Svetu staršev
Zapisnik sestavila: Nives Tabaj Godeas, l.r.
Miren, 20.03.2014