2. seja sveta staršev

Transcription

2. seja sveta staršev
ZAPISNIK
2. SEJE SVETA STARŠEV OŠ MIREN V ŠOLSKEM LETU 2013/14
Seja je potekala v prostorih OŠ Miren dne 16.1.2014, s pričetkom ob 17.00.
PRISOTNI: ravnateljica Danijela Kosovelj, pomočnik ravnateljice Borut Vodopivec,
pomočnica ravnateljice za vrtce Majda Škarabot, predstavniki sveta staršev (priloga lista
prisotnosti), predsednica šolskega sklada Lučana Petrovčič
OPRAVIČILI ODSOTNOST: Patricija Oblak, Nives Tabaj Godeas, Katarina Hergli Košuta,
Matej Kogej, Tadej Čičigoj, Tina Hren Povšič
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Sklepčnost je bila zagotovljena in dnevni red potrjen.
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
Zapisnik je bil potrjen, z izjemo napačno zapisanega priimka g. Marka Juhanta, ki bo dne 5. 3.
2014 imel predavanje Pouk novih generacij (od 17.00 ure -19.30).
3. Obravnava in sprejem Poslovnika sveta staršev OŠ Miren
Predsednik sveta staršev Valter Pregelj je povedal, da do sedaj ni bilo Poslovnika sveta
staršev. Ta vključuje tudi namestnike predstavnikov sveta staršev, sklepe potrjuje večina
navzočih. Predlagal je trajanje mandata z enega na dve leti.
Ravnateljica Danijela Kosovelj je razložila, da to zakonsko ni mogoče. S Poslovnikom sveta
staršev se je v glavnem strinjala, razen s ponovno uvedbo namestnikov članov sveta staršev.
Povedala je, da so bili namestniki uvedeni l. 2009 zaradi diferenciacije (ko se je glasovalo ali
bo nivojski pouk z dvema učiteljema) in je bilo treba zagotoviti sklepčnost sveta staršev. Z
lanskim šolskim letom je bila diferenciacija ukinjena, tako da starši ne odločajo več. Z
namestniki se posega v sam zakon.
Člane sveta staršev je skrbelo glede pretoka informacij v primeru odsotnosti predstavnikov na
sejah. Predlagano je bilo, da se določi še enega od staršev po enotah, ki pride na sestanek
sveta staršev predstavit problematiko, nima pa glasovalne pravice. To je možno, saj so seje
javne. Informacije pa se lahko posreduje tudi predsedniku sveta staršev in jih on predstavi na
seji.
Ga. Danijela Kosovelj je predlagala, da se vprašanje glede namestnika postavi na Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, kar je bilo sprejeto.
Ga. Danijela Kosovelj je pripomnila na 11. čl. Poslovnika, ko naj bi v primeru enakega števila
glasov za predsednika sveta staršev izvedel žreb ravnatelj, da lahko žreb opravi tudi nekdo od
staršev, vendar ni bilo sprejeto.
Tudi ga. Majda Škarabot je razložila, da ima po 36. členu zakona Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) vsak oddelek le po enega člana v svetu staršev,
torej da bi bila dva člana v nasprotju z zakonom. Tudi v primeru odsotnosti nekaterih staršev
naj bi bili na sejah večinoma sklepčni.
Pove tudi, da avtomatsko članstvo predsednika sveta staršev v svet zavoda ni mogoče (13.
čl.), kar bo črtano iz Poslovnika sveta staršev.
Pripombe je imela še na:
-
javnost sej, da je dvakrat isto zapisano
7. čl.: Če članu predčasno preneha funkcija, se izvedejo nadomestne volitve novega
člana sveta staršev – manjka na naslednjem roditeljskem sestanku.
- Interesi staršev vrtca naj ne bi bili zastopani. Namestnik predsednika sveta staršev je
zastopal vrtce, da so seje lahko potekale ločeno. (Dano pojasnilo: V svetu staršev so
zastopani člani vseh enot, tudi vrtcev. V svetu zavoda so enakomerno zastopani vrtec,
matična šola in podružnične šole (vsak ima po enega člana)).
- Zapisnik naj bi potrjevala verifikacijska komisija. (Ni bilo potrjeno, zapisnik potrdijo
vsi člani sveta staršev na naslednji seji.)
- Objavo zapisnika na spletni strani. (Zapisnik bo objavljen na spletni strani po ustaljeni
praksi.)
Zapisnikar naj bi bil izvoljen za celo šolsko leto. (Zapisnikarja naj bi praviloma zagotavljala
šola. Ker ga ne zagotavlja, je izvoljen na vsaki seji posebej.)
G. Valter Pregelj je povedal, da bo čim prej poskušal dobiti razlago glede namestnikov z
ministrstva, vključil bo pripombe in popravke s sestanka, posredoval čistopis in dal sklep o
sprejemanju Poslovnika sveta staršev na korespondenčno oz. dopisno sejo.
4. Poročilo o delovanju šolskega sklada OŠ Miren
Ga. Lučana Petrovčič je predstavila poročilo o delovanju šolskega sklada in sicer so denar
zbirali od donacij staršev, podjetij, podružnice so zbirale prostovoljne prispevke na
prireditvah …
V šol. l. 2012/13 je bil za OŠ Miren nabavljen fotoaparat, za OŠ Kostanjevica notesnik,
sistem za domači kino in zunanje igralo. Za Vrtec Miren so kupili notesnik in voziček za 6
otrok, za Vrtec Kostanjevica fotoaparat, za Vrtec Opatje selo 2 skiroja in 2 poganjalčka.
V šolskem l. 2013/14 je bila za OŠ Miren nabavljena peč za glino, ki je namenjena uporabi
vseh enot. Peč je bila plačana iz sredstev vseh enot, sorazmerno glede na število otrok. Za
vrtec Kostanjevica bodo letos kupili voziček in blazine. Za ostale enote bodo nabavili
pripomočke glede na želje vzgojiteljic in učiteljev.
Skupnih sredstev letos niso porazdelili po enotah in bodo porabljena skupno, npr. za pomoč
otrokom v stiski - za plačilo šole v naravi, idr.
G. Valter Pregelj je pripomnil, da bi lahko poročilo o delovanju šolskega sklada lahko že
predhodno poslali članom sveta staršev kot gradivo k vabilu za sejo in po e-pošti. Prosil je
tudi, če lahko šola to gradivo pošlje naknadno svetu staršev. Na to je ravnateljica odgovorila,
da ne bi smelo biti problema. Ga. Lučana Petrovčič se bo še posvetovala s člani šolskega
sklada. Poročilo bi pa raje javno objavili na spletni strani šole pri objavah sklada.
5. Razno
- Starši se ne strinjajo, da bi bil dan odprtih vrat na dan 4. 3., ker je tudi pustovanje
popoldne.
Odgovor ravnateljice: Dan odprtih vrat bo potekal v dopoldanskem času, najbrž bo v duhu
ohranjanja tradicije pripravljena pustna povorka po Mirnu in Orehovljah.
Dne 21. 11. 2013 je bilo predavanje za šolo, je spomnila ravnateljica. Predavala je
dobra predavateljica ga. Zdenka Zalokar na temo Vzgoja za odgovorno vedenje otroka
in mladostnika, vendar je bila udeležba majhna, prisotnih je bilo samo 12 staršev.
Starše vabijo v večjem številu še na predavanji – vabilo bo tudi na spletni strani:
- 30. 1. 2014 -> Ga. Zdenka Zalokar – predavanje za vrtec: Družina in vrtec v skupni nalogi za
odgovorno ravnanje otroka
-
- 5. 3. 2014 -> G. Marko Juhant: Pouk novih generacij (od 17.00 ure do 19.30)
- Opomba staršev: Pri vabilih na roditeljski sestanek na spletni strani šole manjka v
naslovu navedba, za kateri razred velja vabilo. – Ga. Danijel Kosovelj je povedala, da je to
napaka učitelja, ki vabilo posreduje, da pa dobijo starši vabila tudi v pisni obliki.
-
Pri pisnem preverjanju znanja iz fizike pred ocenjevanjem, je bil popravljen le majhen
del preverjanja, v čem je torej smisel preverjanja? Takoj naslednji dan po prejetju
ocen naj bi že pisno popravljali. Datum pisnih ocenjevanj znanja mora biti najavljen
vas en teden prej. – Ga. Danijela Kosovelj je povedala, da bi morali problematiko
takoj reševati z dotičnim učiteljem.
Seja je bila zaključena ob 19.05.
Zapisala:
Tamara Marušič
Prilogi:
- Lista prisotnih;
- Pripombe ravnateljice na predlog
Poslovnika sveta staršev
Predsednik sveta staršev:
Valter Pregelj