Zapisnik 3. redne seje , ki je bila v četrtek , 13.1.2011

Transcription

Zapisnik 3. redne seje , ki je bila v četrtek , 13.1.2011
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
Zapisnik 3. redne seje , ki je bila v četrtek , 13.1.2011 ob 19.30 uri v prostorih KS Smlednik
PRISOTNI : Nejc Smole – predsednik sveta KS, Zdravko Debeljak, Metod Ferbar, Tjaţ Jelovčan,
Vinko Rupnik, Julijana Štilec, Igor Dolinar, Danica Tršan, Matej Osolnik,
Franc Jenko (od 21.20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DNEVNI RED :
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Potrditev najemne pogodbe
Poročilo prve koordinacije KS Smlednik
Osnutek plana dela za leto 2011
Osnutek finančnega načrta za leto 2011 in 2012
Sprejetje predloga investicijskih potreb KS Smlednik za leti 2011 in 2012
Razno
AD/1
SKLEP 01/11: Člani sveta KS so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
AD/2
Zdravko Debeljak se je zahvalil za popravljen zapisnik 1. seje sveta, ki je bil zapisan pravilno. Pri
razširitvah dnevnega reda sicer obstajata dve varianti, prva je bila uporabljena, druga varianta pa je, da
se pred dnevnim redom poda obrazloţitev razširitve dnevnega reda, potem pa se napiše sprejeti dnevni
red. Najprej se glasuje o spremembi dnevnega reda, potem pa o dnevnem redu v celoti.
Zdravko Debeljak je podal pripombe na zapisnik 2. seje:
AD/3 ˝Zahteva, da se njegove pripombe k točki 8 in točki 9 zapišejo v zapisnik. Pripombe so podane
na listu, ki je dodan kot priloga zapisniku.˝
Ta način ni ustrezen, vse mora biti zapisano v zapisniku, kateremu ne sme biti priloţena nobena
priloga.
AD/3 ˝Julijana Štilec je podala pripombo na pripombo na zapisnik Zdravka Debeljaka, ki se nanaša
na njegove navedbe o tem, da je bila Olga Konjar razočarana nad nekaterimi, ki so ji obrnili hrbet.
Dejala je, da sama z Olgo Konjar ni nikoli komunicirala o predlagani kandidaturi, zato se tudi ne čuti
kakorkoli odgovorno.˝
G. Debeljaku se zdi zapisano besedilo sporno, saj o tem na prvi seji ga. Štilec ni govorila, zato zahteva,
da se ta del briše, ali pa da se upošteva tudi pripomba g. Debeljaka, ki je zahteval, da se ta del ne
upošteva. Sproţi se burna razprava med svetniki, predsedujoči prosi, da se svetniki prijavljajo k besedi
in soglaša, da se v besedilo vstavi: ˝Julijana Štilec je podala pripombo na pripombo na zapisnik 1.seje
Zdravka Debeljaka…
Na prošnjo predsedujočega je g. Debeljak pristal na to, da bo na koncu seje v diktafon povedal točno
dikcijo popravka.
G. Debeljak opomni navzoče, da se morajo drţati Zakona o lokalni samoupravi, Nejc Smole pa mora
skrbeti za pravilnost in zakonitost vsega kar počnejo.
Nejc Smole prosi, da je, v kolikor krši katerikoli člen Zakona o lokalni samoupravi, na to opozorjen, v
kolikor bo opozorjen, bo na to tudi reagiral.
AD3/ ˝SKLEP: Na oglasni deski se po seji objavijo sklepi minule seje.
ZA so glasovali 4 člani sveta KS.
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
PROTI sta glasovala 2 člana sveta KS.
SKLEP JE SPREJET.
Nejc Smole je predlagal, da se na oglasni deski objavi celoten zapisnik z jasno navedbo, da gre za
delovno, oziroma nepotrjeno verzijo.
SKLEP: Na oglasni deski se objavi celoten zapisnik z jasno navedbo, da gre za delovno, oziroma
nepotrjeno verzijo.
ZA je glasovalo 5 članov sveta KS.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta KS.
SKLEP JE SPREJET.˝
O drugem sklepu po mnenju g. Debeljaka ne bi smeli glasovat. Sklicuje se na 46. člen poslovnika
občine Medvode, ki se smiselno uporablja, ker KS Smlednik poslovnika nima. Pozanimal se je pri
občinski pravni sluţbi, kjer so potrdili, da zapisnika ne moremo objaviti dokler ni na naslednji seji
potrjen. Torej je drugi sklep brezpredmeten.
Nejc Smole se ne strinja, saj je bil drugi sklep sprejet kasneje. G. Debeljak opozori, da so glasovali o
dveh variantah in glede na to da je bila sprejeta 1. varianta – torej 1. sklep, bi morali za drugo varianto
glasovati proti.
Pripomba: Statut KS Smlednik določa, da se odloča z večino opredeljenih glasov.
Nejc Smole prizna, da na to ni bil pozoren, zato se drugi sklep črta iz zapisnika.
AD5/ ˝Člani so se strinjali, da se opravi toliko krogov glasovanj, da eden od kandidatov dobi večino
glasov.
V prvem krogu sta dva kandidata prejela 4 in 3 glasove. ˝
G. Debeljak prosi da se med povedi doda: »Zdravko Debeljak je povedal, da za tajnika izbiramo
kandidata, ki ima najmanj referenc, oziroma najslabšo predstavitev.«
AD6/ »Nejc Smole je povedal, da so v preteklem mesecu na KS prišle 3 prošnje za najem stanovanja.«
Zdravko Debeljak se s tem ne strinja, saj to ni popolnoma točno, ena prošnja je namreč prišla ţe prej.
Iz zapisnika se črta v preteklem mesecu.
AD6/ Gospoda Debeljaka je zanimalo kdo je pri sklepu glasoval proti, saj je ZA glasovalo le 8
svetnikov. Svetniku so ga opomnili, da se je on sam pri glasovanju o tem sklepu vzdrţal.
AD7/ ˝Zdravko Debeljak je pokazal pogodbe še iz preteklih obdobij, ki jih hrani doma.˝
Zdravko Debeljak pove, da teh pogodb ne hrani doma. Gre za kopije pogodb, originali pa se hranijo v
arhivu KS Smlednik. Stavek se spremeni: … ,katerih kopije ima doma.
AD7/˝ Nejc Smole je izpostavil še zaračunavanje stroškov najemnikom poslovnih prostorov. Neurejeno
je stanje z najemnikom Sportko d.o.o, kateremu se stroški niso zaračunavali.˝
Zdravko Debeljak meni da stanje ni neurejeno, temveč je urejeno tako, da se stroškov ne zaračunava.
Svet KS Smlednik je namreč sprejel sklep o tem, da se stroškov najemniku ne zaračunava.
Nejc Smole pripombe ne daje na glasovanje, dokler g. Debeljak ne pokaţe dotičnega sklepa sveta KS.
Nejc Smole predstavi še pripombo, ki jo je Franci Jenko posredoval po telefonu, ta se namreč ne strinja
s tem, da bi bil on predsednik popisne komisije. Glede na to, da tega v zapisniku ni, se bodo člani o
tem dogovorili pod točko razno.
SKLEP 02/11: Sprejme se zapisnik 2. redne seje KS Smlednik s pripombami.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
2
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
AD3/
Trenutno še čakamo na pravno pregledano pogodbo. Z najemnico je Nejc Smole ţe govoril, ob podpisu
pogodbe ji bomo izdali račun za 900€ (znesek trimesečne najemnine). Najemnica se je strinjala z
zahtevami sveta KS. Prosila je če lahko del pohištva pripelje ţe pred vselitvijo, kar ji je Nejc Smole
dovolil.
Izbira kuhinje
Za opremo kuhinje v stanovanju smo dobili 3 predračune dveh različnih izvajalcev. Mizarstvo Bizjak
je pripravilo ponudbo za leseni del, pomivalno korito in napo v višini 1450€. Iz Lesnine d.o.o. so
posredovali 2 ponudbi: prva je običajna kuhinja niţjega ranga kakovosti in vsebuje pohištvo ter napo,
hladilnik, štedilnik in pečico, znaša pa 1800€. Druga kuhinja je nekoliko draţja in boljše kakovosti ter
vsebuje vse elemente kot prva in znese 2109€. Predlagano je, da se svetniki odločijo za najdraţjo
ponudbo, saj ta vsebuje vse kuhinjske aparate, pohištvo pa je boljše kvalitete. Rok dobave je 45 dni,
oziroma najhitreje v enem mesecu.
Svetniki so po krajši razpravi izbrali najboljšo verzijo.
SKLEP 03/11: Izbere se ponudba podjetja Lesnina d.o.o. v vrednosti 2109 €.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
Pogodba za najem stanovanja bo sklenjena za 1 leto in bo upoštevala sklepe z 2. redne seje sveta.
Na parkirišču pred KS se rezervira eno parkirno mesto pri ekološkem otoku. Parkirno mesto se
ustrezno označi.
SKLEP 04/11: Pri sklepanju pogodbe z najemnico se upošteva sklep sprejet na 2. redni seji s
pripombami s 3. seje.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD4/
Odzivi na koordinacijo krajevne skupnosti so pozitivni, udeleţili so se je skoraj vsi povabljeni. Prav je,
da se z organizacijo tovrstnih srečanj nadaljuje tudi v prihodnosti.
AD5/
Plan dela za leto 2011 določa osnovne smernice kaj bomo v tem letu počeli.
Mesečno se bo izdajalo Smleške Odmeve, ki so naleteli na izjemno pozitiven odziv krajanov.
Sklenjena bo pogodba s Pošto Slovenije za poštne storitve.
Februar: Sodelovanje pri pripravi proračuna občine Medvode in projektov, ki se nanašajo na našo KS.
Potrebujemo nekoga, ki bo upravljal z mrliško veţico. Dogovori tečejo s podjetjem Navček, za
katerega bi upravljanje z mrliško veţico prevzel Pavel Bonča iz Moš.
Marec: Zbiranje gradiva za portal Smlednik.si in priprave na vzpostavitev le tega. Koordinacijo vodi
Tjaţ Jelovčan.
April: Vzpostavitev spletnega portala in soorganizacija ali organizacija čistilne akcije.
Maj: Začetek s projektom digitalizacije pokopališča (prenos vseh shem in podatkov v računalniški
program).
Junij: Soorganizacija tridnevnega festivala Smlednik (v sodelovanju s KUD Smlednik in TOD
Smlednik)
Avgust in september: Pogajanja in razpis za zimsko sluţbo.
Oktober: Posvet krajanov - neformalen posvet.
November in december: Pokopališče
Zdravko Debeljak je izpostavil problem strehe na domu KS. Na njej so tri antene (kabelska televizija,
pošta in GTV) pred zimo pa se je ugotovilo, da pri dveh pušča. Ugotovilo se je, da pošta in kabelska
3
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
antene ne potrebujeta več, potrebno se je podrobneje pozanimati ali se antene potrebuje in jih odstraniti
v kolikor niso več v uporabi.
Prav tako je g. Debeljak predlagal, da se preveri izolacijo na podstrešju KS in razmisli o potencialnih
prihodnjih investicijah. Ena izmed moţnosti sofinanciranja je lahko tudi EKO sklad RS.
Potrebno je zamenjat tudi balkonska okna in ţleb na stavbi KS.
Tjaţ Jelovčan je izpostavil problem prometne ureditve okoli stavbe KS.
Predlagano je, da se najprej uredi dodatno parkirišče, ki bo urejeno spomladi, potem pa se razmišlja
naprej in se prosi za informativni predračun ureditve parkirišča okoli stavbe.
SKLEP 05/11: Svet KS Smlednik se seznani in potrdi osnutek plana dela za leto 2011.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD6/
Nejc Smole je predstavil osnutek finančnega načrta za leti 2011 in 2012, ki je bil pripravljen po merilih
in zahtevah Občine Medvode in bo tja, ko bo sprejet tudi poslan.
V letu 2011 je predvideno povečanje prihodkov na račun najemnine za stanovanje in povišanja cene za
najem pokopališča.
G. Debeljaka je zanimalo ali so predvidena sredstva za računovodski program in svetovanje. Nejc
Smole je odgovoril, da so sredstva predvidena na postavkah Sredstva informacijske podpore in
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve.
Postavke so precej razdrobljene, saj ţelimo čimboljši pregled in indeksiranje porabe med letom.
SKLEP 06/11: Osnutek finančnega načrta za leti 2011 in 2012 se prekvalificira v predlog
finančnega načrta za leti 2011 in 2012.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
SKLEP 07/11: Sprejme se predlog finančnega načrta za leti 2011 in 2012.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
AD7/
Pri pripravi seznama potrebnih investicij upoštevamo seznam potreb iz leta 2007 in predloge s
krajevne koordinacije.
Projekt ceste:
1.
2.
3.
4.
Dokončanje ceste Valburga – Trboje ( odsek od kriţišča v Ilovki do meje občine )
Izgradnja pločnika od kriţišča v Valburgi do konca Smlednika
Rekonstrukcija ceste s pločnikom od OŠ Smlednik – center Smlednika
Ureditev in razširitev ceste skozi Dragočajno
Za cesto proti kampu še ne poznamo mnenj sosedov.
Danica Tršan je podala mnenje, da je med najbolj kritičnimi cesta proti cerkvi v Smledniku. Prav tako
bi bilo potrebno urediti cesto Hraše – Valburga (na Muljavi). Ker ni dovoljenj za asfaltiranje se na cesti
Hraše – Valburga predvideva nasutje s frezancem.
Svetniki po razpravi odločijo, da je rekonstrukcija ceste OŠ Smlednik – center Smlednika bolj
prioritetna in se prestavi na drugo mesto.
Vinko Rupnik izpostavi problem prekoračitev omejitve hitrosti pri Konjarjevih v Valburgi (omejitev
40). Potrebno je najti najprimernejšo rešitev.
4
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
Julijana Štilec izpostavi tudi neupoštevanje predpisov pri šoli.
Zdravko Debeljak je obrazloţil kako se problem skuša reševat z umirjevalci prometa. V kolikor se
pokliče na policijsko postajo Medvode lahko pridejo po dogovoru na določen odsek merit hitrost, ves
čas pa ne morejo biti prisotni.
Nejc Smole predlaga, da se skuša pri vrtcu namestiti informativni merilec hitrosti – tako kot pri šoli.
Zdravko Debeljak predstavi projekt ceste Valburga – Trboje. Cesta je zakoličena od Ilovke do lipe (še
nekaj metrov dlje). Dokumentacija je večinoma končana, idejni načrt obsega 2 kriţišči na razdalji 80m
na področju Ilovke, za kroţišče ni prostora, ker lastnik Rozman Srečo ne odstopi svojega zemljišča.
V Dragočajni bi bilo večkrat potrebno nasuti luknje od jame do kozolca, tam je najbolj kritično.
SKLEP 08/11: Svet KS Smlednik v program občinske ceste predlaga naslednje investicije:
1.
2.
3.
4.
Dokončanje ceste Valburga – Trboje ( odsek od kriţišča v Ivovki do meje občine )
Rekonstrukcija ceste s pločnikom od OŠ Smlednik – center Smlednika
Izgradnja pločnika od kriţišča v Valburgi do konca Smlednika
Ureditev in razširitev ceste skozi Dragočajno
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, Z 8 GLASOVI ZA.
Predlog za program cest KS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Smlednik, pri Uštinu,
Valburga, Jenko - Gantar
Smlednik, od Bolka do Tominca
Hraše, od Trpina do Resnika
Moše, od Debeljaka do glavne ceste (ţe prej jo je potrebno nasuti)
Hraše, mimo montaţnih hiš
Zdravko Debeljak izpostavi cesto pri Uštinu. Problem je še cesta v Hrašah, od Resnika do Ţvelca, po
grabnu proti gozdu, ki je popolnoma zamaknjena.
Na seznam se doda še omenjena cesta v Hrašah. Cesta mimo montaţnih hiše se prestavi pred ostale v
Hrašah.
Večji projekti:
1. Širitev pokopališča
2. Prizidek k OŠ Simona Jenka Smlednik
Zdravko Debeljak je med projekte dodal še problem fekalne in meteorne kanalizacije. Projekt Gorki ni
izvedljiv, ker drţava ni zagotovila svojega deleţa 50% sredstev. Vseeno velja direktiva EU, da
moramo imeti do leta 2017 vse vode ujete, v nasprotnem primeru bo drţava plačevala kazni.
Po informacijah, ki jih ima Nejc Smole, je projekt padel v vodo, ker so v razpisu navedli napačne
populacijske enote.
To je le del resnice, drugi del pa je premajhno lobiranje občin. Ker je projekt pripravljen, ga bodo
gorenjske občine verjetno ţelele vseeno izvesti, to pa se Smlednika tiče, če ne drugega vsaj zaradi
lokacije čistilne naprave.
Javna razsvetljava:
1. Dragočajna – klub Veronika – Stare
2. Hraše, Bizjak – Ţvelc – glavna cesta
5
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
Zdravko Debeljak doda še javno razsvetljavo v Valburgi (graščina Lazarini – Polak – Knific -…).
Projekt je ţe pripravljen.
Igor Dolinar predlaga še javno razsvetljavo v Mošah (med novimi hišami, cel krog).
Metod Ferbar predlaga še nekaj luči v Smlednik (od OŠ – Ţavbi).
V kolikor se ugotovi, da katera od luči javne razsvetljave ne sveti, se to javi tajniku KS, ta pa
informacijo posreduje na občino Matevţu Jeklerju.
Tjaţ Jelovčan je izpostavil vprašanje vloge KS pri komunikacijskih napeljavah v krajevni skupnosti.
KS pri tem nima velike vloge, vse je prepuščeno trgu. Optična povezava je samo v novi Dragočajni.
Zdravko Debeljak se je pogovarjal z večjimi ponudniki internetne povezave in dobavitelji plina, za
sodelovanje pri projektu kanalizacije (ko bi istočasno lahko gradili svoje povezave), vendar za to nihče
v naslednjih petih letih nima interesa. Telekomova infrastruktura je glede na trenutne razmere na trgu
relativno slaba. V zemlji ni cevi, so le parice, imamo edino kabel za televizijo. Ko bomo gradili
kanalizacijo je potrebno poskrbeti še za drugo infrastrukturo.
(Ob 21.20 se pridruţi Franc Jenko)
Celotno visokonapetostno električno napeljavo po krajevni skupnosti bomo imeli kvalitetno rešeno še
v letošnjem letu.
SKLEP 09/11: Svet KS Smlednik v program krajevne ceste predlaga:
1. Smlednik, pri Uštinu,
2. Valburga, Jenko - Gantar
3. Smlednik, od Bolka do Tominca
4. Hraše, mimo montaţnih hiš
5. Moše, od Debeljaka do glavne ceste
6. Hraše, od Trpina do Resnika
7. Hraše, javna pot - od Resnika do Ţvelca
Med večjimi investicijami predlagamo:
1. Prizidek k OŠ Simona Jenka Smlednik
2. Širitev pokopališča
3. Fekalna in meteorna kanalizacija
Za investicije javne razsvetljave predlagamo:
1. Valburga, graščina Lazarini – Polak – Knific – Plavce…
2. Dragočajna, klub Veronika – Stare
3. Moše, od št. 32 levo (krog)
4. Smlednik, OŠ - Ţavbi
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO Z 9 GLASOVI ZA.
Ad/8
1. G. Debeljak sprašuje kaj predstavljajo črne table Smlednik na kriţišču? Po vsej verjetnosti gre
za reklamno kampanjo golfa. Nejc Smole se bo o tem pozanimal.
2. Zdravko Debeljak je izpostavil problem pasjih iztrebkov. Potrebno je zaprosit za dodatne
zabojnike. Predlog za postavitev pri šoli pri kriţišču in pri Travnu (na otočku). Potreba je tudi
na Muljavi v Hrašah.
3. Zdravko Debeljak poda pripombe na Smleške odmeve – za zimsko sluţbo pred vrtcem je
zadolţen vrtec in ne občina ali krajevna skupnost. Prav tako se v Smleških odmevih ni nikomur
zahvalilo za trud vloţen v obnovo stanovanja.
6
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI - ZAPISNIK
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
4. Nejc Smole predlaga svetnikom, naj v bodoče do 20. dne v mesecu pošljejo stvari, za katere bi
ţeleli, da se objavijo v Smleških odmevih.
5. Franc Jenko je vzpostavil problem vode na cesti v Hrašah – cesta na Muljavo
6. Prav tako je g. Jenko vzpostavil problem vode, ki teče po cesti v Hrašah – cesta po grabnu proti
gozdu. Problem je tudi z odmero te ceste.
7. Nejc Smole je obvestil navzoče, da je podpisana predpogodba z Elektro Gorenjska za novo
elektro postajo na spodnji etaţi pod kulturnim domom.
8. S strani krajanov je prišla pritoţba, ker občina Medvode ukinja finančno podporo potujoči
knjiţnici, ki je 30 let vozila tudi v Smlednik. Z marcem se bo ta prenehala ustavljati pri nas.
Nejc Smole bo podal apel ţupanu naj o tem še enkrat premisli. Knjiţnica ima v Smledniku 125
članov in 40 v Zbiljah, omogoča pa dostop do različne literature vsem, ki se ne morejo
prevaţati v bolj oddaljene knjiţnice.
9. Nejc Smole razmišlja o menjavi računovodskega servisa, ker teţko najdemo skupni jezik,
povečali so se tudi računi.
10. Nejca Smoleta zanima kdaj in koliko se je do sedaj naročalo kurilnega olja. Zdravko Debeljak
je odgovoril, da odvisno od potreb – potrebno je pomerit količino in naročit ko je stanje nizko.
Naroča se 4000L.
11. Metod Ferbar je predstavil problem s prehitro voţnjo voznikov skozi ozke ceste v Smledniku.
Nekaj let nazaj so na to opozorili KS Smlednik in občino Medvode, a se do danes ni nič
premaknilo. Na občini so obljubili, da bodo postavili leţeče umirjevalce prometa, ko bo za to
denar, od takrat so jih ţe postavljali drugje, Smlednik pa ne pride na vrsto. Nejc Smole se je
strinjal, da se pošlje dopis na občino.
12. Franci Jenko je dodal, da je bil pred leti, ko se je delal prehod za pešce v Hrašah, predviden v
proračunu še denar za prehod pri šoli. Kje je ta sedaj? Nejc Smole je povedal, da je bil
predviden tudi prehod pri trgovini a se uporablja izgovor, da je to neizvedljivo zaradi ovinka.
Pri šoli je gradnjo po besedah g. Debeljaka, projekt ustavila policija, ki na tem kriţišču ţeli
kroţišče in ne le prehod za pešce.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik :
Nejc Smole
7