Zapisnik 21. redne seje, ki je bila v četrtek, 15.05.2014

Transcription

Zapisnik 21. redne seje, ki je bila v četrtek, 15.05.2014
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Zapisnik 21. redne seje, ki je bila v četrtek, 15.05.2014, ob 19.00, v prostorih KS Smlednik
PRISOTNI: Nejc Smole, Vinko Rupnik, Zdravko Debeljak, Metod Ferbar in Tjaž Jelovčan
OSTALI PRISOTNI: Ivan Špenko (NO), Mihael Vurušič (NO), Marija Jenko (NO) in Matej
Osolnik (tajnik)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Julijana Štilec, Danica Tršan in Franc Jenko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DNEVNI RED :
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 20. redne seje
40 let doma KS Smlednik – program praznovanja
Sprememba računovodskega servisa
Sklenitev pogodbe za svečomate na pokopališču
Seznanitev z zaključkom investicije – Cesta Gantar
Poročilo o geodetskih meritvah na območju KS Smlednik
Aktualna problematika
Razno
AD/1
SKLEP 147/14: Potrdi se predlagani dnevni red.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 5 GLASOVI ZA.
AD/2
Nejc Smole je predstavil realizacijo sklepov prejšnje seje. KS Smlednik je s podporo vseh društev
in organizacij v kraju za občinsko nagrado predlagala PGD Smlednik.
Zdravko Debeljak je vprašal, ali je bil zadnji odstavek zapisnika glede konca mandata res izrečen
na seji sveta?
Nejc Smole je odgovoril, da je na seji povedal točno to, kar je zapisano v zapisniku.
Metod Ferbar je povedal, da se je glede drugega odstavka 8. točke zapisnika že sestal s
predstavniki Zavoda za kulturo in mladino Medvode. Nejc Smole je dodal, da je direktor zavoda
obljubil tudi obnovo črk spomenika v Valburgi.
SKLEP 148/14: Sprejme se zapisnik 20. redne seje sveta KS Smlednik.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 5 GLASOVI ZA.
AD/3
Nejc Smole je predstavil njegove predloge za program praznovanja 40. obletnice izgradnje doma
krajanov Smlednik. Predlagal je tridnevno praznovanje z dogodki iz različnih področij. Ker PGD
Smlednik organizira gasilsko veselico v soboto 7. junija 2014, predlaga obeležitev obletnice v
dneh od 5. do 7. junija 2014. Za osrednji dogodek predlaga slavnostno akademijo v petek, 6. junija
2014, ob 20. uri, na Trgu sv. Urha, ali v kulturnem domu v primeru slabega vremena. Želi povabiti
goste in nastopajoče iz domače in obeh sosednjih občin. Ob tej priložnosti bi se lahko zahvalili za
sodelovanje vsem, ki so v tem mandatu sodelovali s KS Smlednik in zaključili ta mandat. V soboto
dopoldan bi organizirali pohod po krajih naše skupnosti s predstavitvijo naravne in kulturne
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
dediščine. V četrtek popoldan pa predlaga organizacijo nogometnega turnirja na katerem bi
sodelovala po ena ekipa z vsake vasi.
Ivan Špenko je ugotovil, da bo junij v tem primeru poln prireditev, saj konec junija potekajo
tradicionalne prireditve ob občinskem prazniku.
Zdravko Debeljak je vprašal, koliko imamo predvidenih sredstev za organizacijo prireditev. Nejc
Smole je odgovoril, da je v planu rezerviranih 1.500€, glavni strošek pa predstavlja organizacija
akademije.
Metod Ferbar je predlagal, da se skuša stopiti v stik z vsemi prejšnjimi predsedniki Sveta KS in
zbrati kaj podatkov o tem, kaj se je v posameznih obdobjih dogajalo v krajevni skupnosti. Nikjer
nimamo namreč zbrane zgodovine delovanja KS Smlednik.
Nejc Smole je povedal, da je že razmišljal o kratkih intervjujih z bivšimi predsedniki in pripravo
10 minutnega posnetka za slavnostno akademijo.
Metod Ferbar je predlagal, da se pripravi tudi spremljevalni program z različnimi družabnimi
igrami za gledalce nogometnih tekem.
Mihael Vurušič je predlagal, da se v sobotni pohod vključi vseh 5 vasi, lahko pa se ogled bolj
oddaljenih točk ponudi opcijsko za tiste z več kondicije.
Nejc Smole je povabil vse člane sveta k sodelovanju pri pripravi prireditev. Predlagal je tudi, da se
na akademiji zahvalimo vsem društvom in organizacijam v kraju, s katerimi smo v iztekajočem
mandatu največ sodelovali. Na akademijo bi povabili predstavnike občin, krajevnih skupnosti in
zavodov. Oder bi postavili pod fresko ob kulturnem domu, po akademiji pa bi pripravili manjšo
pogostitev z lokalnimi dobrotami.
AD/4
Nejc Smole je seznanil člane sveta, da je v mesecu marcu prišlo do spremembe v računovodskem
servisu. Podjetje Masnikosa d.o.o. je ustanovilo novo podjetje ANSAK d.o.o. na katerega je
preneslo računovodsko dejavnost. Podpisali smo novo pogodbo z enakimi pogoji in enakim
cenikom, kot je veljal pri podjetju Masnikosa d.o.o..
AD/5
Nejc Smole je članom sveta podal informacije o sklenitvi pogodbe o postavitvi dveh svečomatov
na pokopališču v Smledniku. Podjetje Lusca d.o.o. nam bo letno plačevalo najemnino v skupnem
znesku 100€. Najemnina za 2013 in 2014 je že poravnana.
AD/6
Nejc Smole je predstavil potek in zaključek investicije Rekonstrukcija ceste v Valburgi – Gantar.
Celotna investicija znaša 20.629,72€, Občina Medvode pa nam je nakazala delno povračilo
stroškov v znesku 14.129,72€. Krajani so prispevali 6.500€. Poravnali smo vse odprte obveznosti
do podjetja Cementni izdelki Juhant d.o.o. in vrnili krajanom del sredstev, ki so jih založili v letu
2011.
Nejc Smole je članom sveta predstavil tudi problematiko postavljanja tabel Območje umirjenega
prometa, ki se pojavlja v zadnjem času. Krajevna skupnost Smlednik zahteva postavitve tabel
2
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
zgolj na območjih, kjer dobimo pobudo s strani večine prebivalcev ob dotični ulici. V zadnjem
času je občina začela postavljati table brez vednosti KS Smlednik in brez soglasij krajanov.
AD/7
Zdravko Debeljak je predstavil geodetske meritve, ki so se opravile v času od zadnje seje:
- Mrežar Milena in Szillich Dušan v Smledniku. Zahtevali so odmero glavne ceste ob
njihovih parcelah. Ugotovilo se je, da vrisan zob v mapni kopiji ni v njihovi lasti, ampak je
del ceste. Elaborat je bil narejen ob asfaltiranju ceste, ni pa se vpisalo stanja v zemljiški
knjigi. Točna meja poteka ob cesti.
- Rozman Marija. Merili so mejo med Bolkovo in Čopovo njivo.
- Pri Volbetu v Valburgi se je merila cesta. Ker želijo razparcelirati podedovano parcelo so
dali izmeriti cesto in izvedli menjavo parcel za izravnavo ceste, ki je po novem ravna in
širša.
- Trpin Marija v Hrašah. Merila se je meja med Trpin Marijo in Jenko Tonetom. Cesto bi
radi prestavili, na novo so postavljeni tudi mejniki.
- Rozman Stane in Rozman Franc sta dala merit parcelo ob cesti pri OŠ v Smledniku.
Parcela sega točno do bankine ob cesti.
- Stupan Matej v Dragočajni. Opravila se je parcelacija. Ciprese deloma segajo na cesto,
drugih posebnosti ni.
- Zamida Goran v Smledniku. Merila se je cesta proti Savi.
- Kosmač Milena v Hrašah. Na polju se je merila tromeja med njimi, Tominci in cesto.
AD/8
Nejc Smole je povedal, da smo bili uspešni na občinskem razpisu za sofinanciranje mladinskih
dejavnosti, kjer smo prejeli 400€ za projekt Mladi za skupnost.
Nejc Smole je predstavil končni obračun investicije v frizerski in masažni salon v pritličju doma
KS Smlednik. Neposredno v frizerski salon smo investirali v znesku 5.834,18€, v masažnem
salonu smo menjali vrata v znesku 515,59€. Investicija v obnovo sanitarij v pritličju pa znaša
5.657,97€. Člane sveta je seznanil, da konec junija poteče najemna pogodba za masažni salon. Ker
najemnica ureja nov salon in še ne ve točnega datuma selitve, prosi za možnost podaljšanja za
nekaj mesecev. Natančno obdobje želenega podaljšanja bo sporočila do poteka najemne pogodbe.
Nejc Smole je predlagal, da se sprejme sklep, da je možno podaljšanje najemne pogodbe do 6
mesecev.
SKLEP 149/14: Člani sveta so se seznanili s potekom najemne pogodbe z Nataša Kosec s.p.
konec junija in dajejo soglasje, da se najemna pogodba lahko podaljša za največ 6 mesecev.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 5 GLASOVI ZA.
Nejc Smole je predstavil stanje najemnih pogodb za prostore v domu KS, zneske najemnin in
način obračunavanja stroškov.
Nejc Smole je predstavil odgovore glede pobud za označitev prehodov za pešce v naši skupnosti.
Podali smo pobudo za prehod v Hrašah proti Brajdi in pridobili mnenje Direkcije RS za ceste in
Policijske postaje Medvode, ki prehodu ne nasprotujeta. Podali smo pobudo za prehod pri OŠ
Smlednik proti Dragočajni, in pridobili mnenje Direkcije RS za ceste in Policijske postaje
Medvode, ki prehodu ob upoštevanju vseh normativov ne nasprotujeta. Za označitev obeh
prehodov je pristojna Občina Medvode od katere še vedno nismo prejeli nobenega odgovora.
3
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
www.smlednik.si
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Podali smo pobudo za prehod za pešce med gasilnim domom in trgovino v Valburgi. Direkcija bi
se z označitvijo prehoda strinjala v primeru, da bi se odstranile ograje in zasaditev ob državni cesti.
Policijska postaja Medvode se z lokacijo ne strinja.
Na Direkcijo RS za ceste in inšpekcijske službe smo naslovili tudi dopis za sanacijo opornega zidu
pri Jeraju nasproti gasilnega doma, ki se nevarno nagiba proti cesti. Pobudo je podprla tudi Občina
Medvode, z Direkcije za ceste pa so odgovorili, da problematiko poznajo, jo spremljajo in da
aktivnosti za sanacijo zidu že potekajo.
Nejc Smole je povedal, da je za objavo pripravljeno javno povabilo za zbiranje ponudb za
izvajanje letnega vzdrževanja cest.
SKLEP 150/14: Objavi se Javno povabilo za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na
območju Krajevne skupnosti Smlednik za leto 2014.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 5 GLASOVI ZA.
Metod Ferbar je opozoril, da kroži poziv za odstranitev neprivlačnih »krvavih rjuh«, oziroma
reklamnih napisov za jagode v Valburgi. Nejc Smole je obrazložil, da je Nedeljski Dnevnik
napovedal, da bo v letošnjem letu ocenjeval tudi urejenost krajev občine Medvode. Zaradi tega je
zaokrožilo elektronsko sporočilo, ki poziva k ureditvi podobe krajev in med drugim poziva k
odstranitvi oziroma postavitvi primernejših reklamnih tabel za jagode v Valburgi. Za to nimamo
nobene pravne osnove, niti je nima inšpektor, saj Občina Medvode nima sprejetega ustreznega
odloka.
Nejc Smole je povedal, da je bila v okviru projekta Urbano pohištvo postavljena klop pod
Borštkom, komplet klopi in mize, ter stojalo za kolesa pri kulturnem domu, ter ploščad na križišču
v Valburgi, kamor bo postavljen tudi komplet klopi in mize. Projektu se je pridružil tudi KUD
Smlednik s postavitvijo smetnjaka na Trgu sv. Urha. Ostaja še želja po ureditvi avtobusnega
postajališča v Valburgi z menjavo stolov in označitvijo imena postajališča.
Zdravko Debeljak je predstavil potek pridobivanja soglasij za gradnjo pločnika od križišča v
Valburgi proti Smledniku. Manjka še 5 soglasij, od katerih je večina obljubila, da jih bodo dali v
kratkem.
Zdravko Debeljak je predlagal, da bi bilo potrebno popraviti enega izmed stebrov pri mrliški vežici
iz katerega se lušči omet. Problem je nastal, ker je bil omet narejen v času nizkih temperatur.
Predlaga, da se za financiranje pozove Občino Medvode, ki je lastnik mrliške vežice.
AD/9
Ivan Špenko se je zahvalil KS Smlednik za posredovanje pri Telekomu glede slabega signala v
Hrašah. Oddajnik na Starem gradu je bil nadgrajen in težav sedaj ni več.
Seja je bila zaključena ob 20:20 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik:
Nejc Smole
4