PRISOTNI : Nejc Smole, Zdravko Debeljak, Vinko

Transcription

PRISOTNI : Nejc Smole, Zdravko Debeljak, Vinko
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
Fax: (01) 3627 008
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI – SKLEPI
Sklepi sprejeti na 13. redni seji, ki je bila v četrtek, 29.11.2012, ob 19.00, v prostorih KS Smlednik
PRISOTNI : Nejc Smole, Zdravko Debeljak, Vinko Rupnik, Metod Ferbar, Franc Jenko, Julijana
Štilec in Tjaž Jelovčan
OSTALI PRISOTNI: Ivan Špenko (NO) in Matej Osolnik (tajnik)
OPRAVIČENO ODSOTNI: Danica Tršan, Franc Ravnikar (NO) in Marija Jenko (NO)
DNEVNI RED :
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Oddaja poslovnega prostora v domu KS Smlednik
Proračuna Občine Medvode za leti 2013 in 2014
- Večji projekti in investicije
- Ceste in javne poti
- Javna razsvetljava
6. Proračuna KS Smlednik za leti 2013 in 2014
7. Obnova doma krajanov v Mošah
8. Poročilo o geodetskih meritvah na območju KS Smlednik
9. Aktualna problematika
10. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
AD/1
SKLEP 87/12: Člani sveta KS so potrdili predlagani dnevni red.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/2
SKLEP 88/12: Sprejme se zapisnik 12. redne seje KS Smlednik.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/3
SKLEP 89/12: Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje KS Smlednik.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/4
SKLEP 90/12: Nadaljujejo se pogajanja za oddajo ambulante z zainteresirano najemnico Matejo
Krivograd.
ZA sta glasovala 2 člana sveta.
PROTI so glasovali 3 člani sveta.
SKLEP NI BIL SPREJET.
SKLEP 91/12: Nadaljujejo se aktivnosti obnove poslovnih prostorov v okvirih, ki jih prenese
proračun KS, ter se nadaljuje z iskanjem potencialnih najemnikov, katerih dejavnost bi bila
investicijsko manj zahtevna.
1
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Telefon: (01) 3627 008
Smlednik 4b
Fax: (01) 3627 008
1216 Smlednik
[email protected]
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI – SKLEPI
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/5
SKLEP 92/12: Potrdi se seznam investicijskih potreb za leti 2013 in 2014, katerega se posreduje
Občini Medvode.
VEČJI PROJEKTI V KS:
1. Širitev pokopališča v Smledniku
2. Kanalizacija - fekalna in meteorna
OBČINSKE CESTE:
1. Dokončanje ceste Valburga – Trboje (odsek od križišča v Ivovki do meje občine)
2. Cesta: Smlednik – Nova Dragočajna (širitev in asfaltiranje)
3. Rekonstrukcija ceste s pločnikom od OŠ Smlednik – center Smlednika
4. Izgradnja pločnika od križišča v Valburgi do konca Smlednika
5. Ureditev in razširitev ceste skozi Dragočajno
6. Asfaltiranje odseka na JP751242 Valburga - Hraše
7. Ureditev uvoza iz regionalne ceste – Hraše 53b proti cerkvi v Hrašah
KS CESTE – PROGRAM:
1. Smlednik, pri Uštinu, parc. št. 134,137, 80 metrov
2. Smlednik, od Bolka do Tominca, parc. št. 1058, 80 metrov
3. Hraše, mimo montažnih hiš, parc. št. 710, 150 metrov
4. Hraše, od Trpina do Resnika, parc. št. 681,682,683, 300 m
5. Hraše, javna pot, parc. št. 681/1
6. Moše, od Debeljaka do glavne ceste, parc. št. 779
JAVNA RAZSVETLJAVA:
1. Dragočajna, klub Veronika – Stare
2. Moše, od hišne številke Moše 32 levo, krog mimo novih hiš nazaj
3. Smlednik, OŠ – Žavbi
4. Hraše, JP751331, od hišne številke Hraše 27B, do hišne številke Hraše 31G.
5. Smlednik, Smlednik 35a – Smlednik 29, tri luči, kabel je že
6. Hraše, JP751342, pri hišnih številkah Hraše 54 in Hraše 54b
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/6
SKLEP 93/12: Sprejme se proračun Krajevne skupnosti Smlednik za leti 2013 in 2014.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
AD/7
SKLEP 94/12: Svet KS se seznanja s prenovo in zahteva, da se določi oskrbnika doma in hišni red.
Za uporabo doma se zaračunava kavcija v višini 50€.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
SKLEP 95/12: Izdajo se zahvale vsem, ki so sodelovali pri obnovi doma in posebne zahvale in
priznanje Pavlu, Ivanu in Jožetu Bonča.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO, S 7 GLASOVI ZA.
Seja je bila zaključena ob 21:35 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik :
Nejc Smole
2