10.01.2011: zapisniki 1. krajevne koordinacije

Transcription

10.01.2011: zapisniki 1. krajevne koordinacije
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
Zapisnik krajevne koordinacije,
ponedeljek, 10.1.2011, ob 19. uri v prostorih KUD Smlednik.
Posvet o projektih in izzivih, ki so pred našo krajevno skupnostjo v obdobju 2011-2012
PRISOTNI : Nejc Smole (predsednik KS Smlednik, občinski svetnik), Metod Ferbar (predsednik
TOD Smlednik, krajevni svetnik), Vinko Rupnik (krajevni svetnik), Julijana Štilec (krajevna svetnica),
Marinka Šter ( DU Smlednik),Marija Jenko (KUD Smlednik), Marija Potokar (Karitas Smlednik),
Danica Tršan (krajevna svetnica), Tomaţ Nagode (ţupnija Smlednik), Tjaţ Jelovčan (krajevni
svetnik), Joţica Jelovčan (vrtec Smlednik), Marko Valenčič (OŠ Simona Jenka Smlednik), Srečo
Rozman (Turistična zadruga Dragočajna-Moše),Joţe Rozman (TD Dragočajna-Moše), Franci Zor
(TD Dragočajna-Moše), Miloš Jenko (TD Dragočajna-Moše), Zdravko Debeljak (krajevni svetnik),
Joţe Janhar (TD Hraše, konjeniško društvo Norik), Damjan Koţelj (TD Hraše), Daniel Horvat
(VIZ Frana Milčinskega Smlednik), Zvone Strojan (PGD Smlednik), Matej Osolnik (tajnik KS).
OPRAVIČENO ODSOTNI: Ivan Špenko (DU Smlednik, občinski svetnik)
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozdrav in nagovor
Predstavitev trenutnega stanja v KS Smlednik
Razprava o prioritetah v prihodnjih dveh letih na področju komunale
Razprava o načrtih in projektih, ki jih bodo izvajala društva in organizacije
Moţna področja sodelovanja in povezovanja različnih akterjev
Portal Smlednik.si
AD/1
Predsednik KS Smlednik, Nejc Smole, je na začetku pozdravil navzoče in se zahvalil, da so se
odzvali povabilu v tako velikem številu. Sledila je kratka predstavitev navzočih,
predstavnikov krajevnih organizacij. Na neformalnem posvetu smo se zbrali z namenom, da
se srečajo vsi akterji, ki dajejo utrip ţivljenju v naši skupnosti in razpravljamo o projektih in
izzivih, ki so pred našo krajevno skupnostjo v letih 2011 in 2012.
AD/2
Nejc Smole je na kratko predstavil stanje v KS Smlednik in izhodišča za naprej. V kraju so
prisotne najrazličnejše organizacije, od izobraţevanja, gasilcev, verske in humanitarne
organizacije, društva upokojencev, pa vse do turizma in kulture, torej je pokrit celoten spekter
druţbenih dejavnosti. Do 15.1.2011, je občini Medvode potrebno predlagati projekte za
proračuna za leti 2011 in 2012, skozi razpravo v kasnejših točkah pa bomo naredili prioritetni
seznam projektov, o katerih bo v četrtek 13.1.2011 odločal svet KS Smlednik.
AD/3
Uvodno predstavitev največjih projektov, nekateri od teh se načrtujejo ţe daljše obdobje, je
podal Nejc Smole, sledila pa je razprava, kjer so se razpravljavci lotili predvsem komunalnih
projektov po posameznih vaseh.
Zavoljo večje preglednosti so v zapisniku opisani projekti in ne razpravljalci.
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
Večji projekti na področju komunalne infrastrukture:
Kanalizacija: Izgradnja kanalizacije na območju KS je pereč problem. Odgovora na vprašanji
kdaj in kako ne ve nihče, projekt GORKI po zadnjih informacijah ni več opcija. V kolikor bi
se šlo v projekt z gorenjskimi občinami je na območju »starega pruga« predvidena izgradnja
čistilne naprave. V kolikor projekt propade sta opciji še dve: izgradnja lastne čistilne naprave
ali izgradnja črpališča, ki odpadno vodo potiska v Zbilje, od tam pa se izliva v Medvode in
naprej (zmogljivost tamkajšnje infrastrukture je dovolj velika).
Meteorna kanalizacija: Gradnja potrebna v vaseh Smlednik, Valburga in Hraše, še posebej
velik izziv predstavljajo Hraše, zaradi velike količine vode, ki priteče z območja Starega
gradu (moţnosti: ponikalnica ali črpanje vode naprej).
Cesta Valburga – Trboje: V letošnjem letu je predvideno dokončanje odseka . Na območju
sedanjega kriţišča Moše-Dragočajna, sta v projektu predvideni 2 kriţišči (v razdalji 80m).
Kroţišče, ki bi bilo z vidika prometne varnosti boljša rešitev, na tem odseku trenutno ni
moţno (na voljo ni dovolj prostora). Predstavniki vasi Dragočajna in Moše so izrazili ţeljo, da
so seznanjeni s potekom del (ţe v fazi načrtovanja).
Sprejet je bil sklep: V sodelovanju z občino Medvode in projektantom se skliče sestanek v
prostorih KS, kamor bodo vabljeni vsi zainteresirani.
Rekonstrukcija ceste OŠ – Smlednik: Soglasno ugotovljeno, da gre za enega bolj
obremenjenih vhodov v vasi in zato tudi enega bolj urgentnih prihodnjih projektov.
Izgradnja pločnika pr`Jošk – konec Smlednika: Problem izpostavi več razpravljalcev.
V kriţišču Pr`Jošk ni dovolj prostora za izgradnjo kroţišča. Cevi za semafor pa so ţe
vgrajene.
Vrtec Smlednik: Začetek novogradnje je predviden za marec 2011, po pogodbi pa dokončanje
v 180 dneh od začetka gradnje.
Širitev pokopališča Smlednik: Ker je prostorska stiska izjemna, gre tudi tu za enega bolj
pomembnih in urgentnih projektov, ki jih je potrebno izvesti čimprej.
Prizidek k OŠ Smlednik: Po predvidevanjih osnovne šole bodo v 5 letih iz obstoječih 9
oddelkov prešli na 16 oddelkov, saj se povečanje števila otrok iz vrtca seli v šolo.
Program KS:
odsekov,…
predvsem urejanje lokalnih cest, večinoma asfaltiranje makadamskih
Hraše: od Resnika do Trpina,
Rešitev na koncu Hraš proti cerkvi – moţnost odcep na koncu vasi (Kolman) Ta
opcija bi omogočala boljši dostop do stanovalcev in do obdelovalnih površin.
Hraše - asfaltiranje pri montaţnih hišah (cca. 150 m)
Cesta Hraše-Valburga - na muljavi
Dragočajna: problem cest in pločnikov od uvoza do izvoza
o Uvoz v Dragočajno
o Cesta mimo Kanuja
o Osnovna šola – Dragočajna: nasipanje lukenj
o Cesta od novega kriţišča (Dragočajna-Moše) proti Dragočajni
o Cesta proti kampu
o Dragočajna se povečuje, privablja mnoţice turistov, osnovne infrastrukture pa
ni. Ceste so nevarne, pločnikov ni. Potrebna bi bila celostna rešitev, saj skoraj
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
o ni ceste, kjer bi se lahko srečala dva avtomobila, krajani apelirajo na KS in
prosijo za pomoč.
Moše pri dvojčkih: asfaltiranje odseka
Moše – popravila obstoječih cest, katere je ţe načel zob časa.
Preventiva v cestnem prometu: Marko Valenčič bo poslal seznam vsaj 10 nevarnih
točk, od katerih skoraj nobena ni bila urejena. Na občini ni volje za rešitve. Kroţišče
šola – Smlednik bi izboljšalo varnost v prometu, saj le to upočasnjuje promet.
Srečo Rozman je izkoristil priloţnost in navzoče v imenu Elektro Gorenjska informiral o
investicijah, ki jih podjetje v tem času izvaja na območju KS. ˝Poplačali bodo še zadnje
dolgove˝ in celoten sistem povezali s kabli ter ga navezali na Pirniče. Na področju električne
infrastrukture bomo deleţni najboljših rešitev. V Valburgi so postavili novo postajo, uredili pa
bodo tudi vse probleme v Hrašah, kjer bodo pripravili vse za povezavo z Ljubljano. V kolikor
ne bo dodatnih zapletov bo investicija končana do jeseni.
Stari grad: Objekt ima veliko zgodovinsko vrednost in je zanimiv s turističnega vidika.
Potrebno se je vprašati kako naprej, pripraviti celosten načrt obnove in trţenja. Problema bi se
bilo potrebno lotiti s projektnim pristopom, potrebne bi bile velike investicije.
Projekt povečanje energetske učinkovitosti javnih zgradb: OŠ je poiskušala z idejo a s
strani občine ni bilo velikega zanimanja.
ZIMSKA SLUŢBA:
Pojavljajo se problemi pri čiščenju pločnikov in parkirišč (ki jih izvaja občinski izvajalec).
Ţelja za prihodnje leto: dogovor z občinskim izvajalcev zimske sluţbe, da vse ceste na tej
strani Save prevzame KS Smlednik, saj občinski izvajalec prepozno pride do Smlednika.
Potreben bi bil dogovor s kmeti, ki bi si območje razdelili. Moţni so problemi z zimsko
sluţbo v novi Dragočajni, saj so ceste ozke, čiščenje pa onemogočajo na črno zgrajene garaţe.
AD/4 in AD/5
Projekti, ki jih izvajajo društva in organizacij v kraju so izjemnega pomena za skupnost, saj ji
dajejo energije in so element povezovanja med krajani. Naloga KS je povezovanje med
organizacijami in skupno nadgrajevanje projektov. Organizacijam so na voljo tudi prostori
KS.
V letu 2011 bosta kar dve organizaciji praznovali visoka jubileja: PGD Smlednik 90 let in
KUD Smlednik 100 let odkar je bila zgrajena dvorana. Društvo skoraj vsak mesec načrtuje
vsaj en projekt. Ţelja pa je prirediti igro na prostem, kar bi bil lep projekt povezovanja med
ljudmi. Konec leta je predviden izid zbornika.
Po nekaterih virih bo OŠ v letu 2015 praznovalo 200 let šole v Smledniku.
Področje turizma: V KS imamo tri turistična društva, potrebno bi bilo povezovanje ponudbe
in povečana usmeritev k promociji in trţenju turizma v naših krajih. Turizem je konec koncev
gospodarska dejavnost in iz ponudbe na našem območju bi morali tudi kaj iztrţiti. Potrebna bi
bila priprava programa za izletnike (turistična zveza ima nekaj pripravljeno, vendar očitno ne
deluje). Problem, ki se pojavlja na področju projektov turističnih društev je stroga zakonodaja,
neugodno financiranje in razvrednotenje prostovoljnega dela.
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
Smlednik 4b
1216 Smlednik
Telefon: (01) 3627 008
Fax: (01) 3627 008
[email protected]
AD/6
KS Smlednik se loteva projekta: spletni portal Smlednik.si. Ţeleli bi si, da je dogajanje v vseh
krajevnih organizacijah dosegljivo tudi na spletu, kjer bi bile med drugim obiskovalcem na
voljo vse informacije o celotni krajevni skupnosti. Dogovori tečejo z Mihom Jeraj, ki je
pripravljen narediti portal, s postavitvijo pa bi rad začel v kratkem. Dogajanje bi bilo potrebno
aţurirat s strani vseh organizacij zato prosimo za sodelovanje in podporo vseh. Koordinator
projekta je Tjaţ Jelovčan. (več informacij si lahko preberete v priloţenem dopisu)
Na KS Smlednik si ţelimo vsaj enkrat letno v jesenskem času sklicati posvet krajanov
(po potrebi tudi večkrat), srečanja v takšni obliki kot nocoj pa bi radi organizirali tudi v
prihodnje.
Koordinacija je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal tajnik KS Smlednik:
Matej Osolnik
Predsednik sveta KS Smlednik:
Nejc Smole