zapisnik 2. redne seje

Transcription

zapisnik 2. redne seje
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
Zapisnik 2. redne seje , ki je bila v četrtek , 16.12.2010 ob 19.00 uri v prostorih KS Smlednik.
PRISOTNI : Nejc Smole – predsednik sveta KS, Zdravko Debeljak, Metod Ferbar, Tjaž Jelovčan,
Vinko Rupnik, Julijana Štilec, Franc Jenko, Igor Dolinar in Danica Tršan.
DNEVNI RED : 1. Določitev zapisnikarja
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje
4. Imenovanje popisne komisije za inventurni popis za leto 2010
5. Izbor tajnika KS
6. Oddaja stanovanja KS – odločanje o oddaji v najem
7. Sprejem sklepa o določitvi načina in višini plačila stroškov najemnikov: DU
Smlednik, TOD Smlednik, Sportko d.o.o
8. Poročilo predsednika sveta – meteorna kanalizacija težave in izzivi
9. Razno
AD/1
Ugotovljeno je bilo, da so bili na seji prisotni vsi člani sveta KS in je seja sklepčna.
SKLEP: Za zapisnikarja člani sveta soglasno potrdijo Danico Tršan.
AD/2
SKLEP:Člani sveta KS so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
AD/3
Zdravko Debeljak je podal pripombe:
-
Zahteva, da se v zapisniku popravi dnevni red v prvotno obliko, nato pa se v drugi točki še
enkrat napiše celotni dnevni red v spremenjeni obliki.
Zahteva, da se njegove pripombe k točki 8 in točki 9 zapišejo v zapisnik. Podane pripombe:
AD/8
Nejc Smole je prisotne člane seznanil z zapisnikom o primopredaji. Povedal je,da je bila
primopredaja zelo korektna. Povedal je, da posebej razočaran nad kasneje ugotovljenim
dejstvom, da je bila velika večina digitalnega gradiva izbrisanega s profesionalnim
programom in to le dan pred primopredajo -10.11.2010.
Tjaž Jelovčan je izpostavil moralno odgovornost tedaj odgovornih oseb za to
nerazumljivo dejanje. Prav tako je 17. točka primopredaje nedopustna, saj bi morala
tajnica opravljati delo še 3 mesece.
Zdravko Debeljak je pojasnil, da je tajnica že pred časom dala odpoved, da jo je
pregovoril, naj delo opravlja do volitev. Po volitvah pa je delo prekinila, še posebej
zato, ker so ji nekateri novo izvoljeni člani sveta KS obrnili hrbet. Glede izbrisa
digitalnega gradiva pa je dejal, da je vsa doku- mentacija napisana na papirju in
shranjena v arhivu. Noben predpis, še manj pa statut KS, ga ne zavezuje, da bi morali
biti dokumenti shranjeni v digitalni obliki.
AD/9
Nejc Smole …
Metod Ferbar …
Zdravko Debeljak je pojasnil, da je sklep o pavšalni ceni sprejel svet KS po razpravi, ki je
bila opravljena na seji in primerjavi stroškov, ki jih ima TD Hraše. V vseh najemnih
pogodbah med KS in TOD Smlednik je poseben člen, ki določa višino stroškov, ki naj jih
TOD plačuje za uporabo prostorov. TOD ima, poleg finansiranja iz proračuna občine
Medvode, kar precej dohodkov, saj trži Špelkino vilo, gostinski obrat na Starem gradu
in oddaja prostor Mobitelu. Do marca letos so člani TOD, namesto stroškov najema
prostorov v domu KS, urejali okolico in čistili prostore doma KS Smlednik, kar pa sedaj
ne bodo počeli.
-
Izjavil je še, da so bili nekateri dokumenti izbrisani pomotoma.
Julijana Štilec je podala pripombo na pripombo na zapisnik 1. seje Zdravka Debeljaka, ki se nanaša na
njegove navedbe o tem, da je bila Ogla Konjar razočarana nad nekaterimi, ki so ji obrnili hrbet.
Dejala je, da sama z Olgo Konjar ni nikoli komunicirala o predlagani kandidaturi, zato se tudi ne čuti
kakorkoli odgovorno.
Člani sveta KS so nato glasovali o potrditvi zapisnika 1. redne seje s pripombami.
SKLEP: Sprejme se zapisnik 1. redne seje KS Smlednik s pripombami.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO.
Nejc Smole je izpostavil vprašanje ali naj se seje v prihodnje snemajo z diktafonom.
Metod Ferbar je dejal, da se strinja z idejo o snemanju sej, če ne zaradi drugega zato, da v prihodnje
ne bo nesporazumov kaj je kdo dejal.
SKLEP: Od 2. redne seje naprej se seje snemajo z diktafonom.
ZA sklep so glasovali 4 člani.
PROTI so glasovali 3 člani.
SKLEP JE SPREJET.
Zdravko Debeljak je povedal, da je predsednik takoj po prvi seji na oglasno desko obesil nepotrjen
zapisnik seje. Zahteval je, da se ga odstrani, kar je predsednik tudi storil.
Nejc Smole je povedal, da po njegovem mnenju ni nič spornega, če se objavi zapisnik takoj, z jasno
dikcijo, da gre za nepotrjeno verzijo. Ljudi namreč zanimajo sklep takoj ne čez dva meseca.
Metod Ferbar je dejal, da se mu ne zdi nič narobe, če se zapisnik takoj objavi.
Zdravko Debeljak je predlagal, da se objavijo samo sklepi seje.
SKLEP: Na oglasni deski se po seji objavijo sklepi minule seje.
ZA so glasovali 4 člani sveta KS.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta KS.
SKLEP JE SPREJET.
Nejc Smole je predlagal, da se na oglasni deski objavi celoten zapisnik z jasno navedbo, da gre za
delovno, oziroma nepotrjeno verzijo.
Zdravko Debeljak je pozval predsednika naj se pozanima o zakonitosti in pravilih dnevnega reda v
zapisnikih in objav nepotrjenih zapisnikov na oglasni deski.
Nejc Smole mu je odvrnil, da se njemu to ne zdi problematično in se s tem ne bo posebej ukvarjal. Če
se to zdi gospodu Debeljaku pomembno, naj se pozanima sam.
Zdravko Debeljak je povedal, da bo to storil.
Zdravko Debeljak je prosil, da se mu pošlje popravljena verzija zapisnika 1. redne seje.
AD/4
Nejc Smole je predlagal, da se za člane popisne komisije imenujejo: Franci Jenko, Julijana Štilec in
Vinko Rupnik.
SKLEP: Za člane popisne komisije se imenujejo Franci Jenko, Julijana Štilec in Vinko Rupnik.
SKLEP JE BIL SOGLASNO SPREJET.
AD/5
Nejc Smole je povedal, da se je javni poziv prijavilo 8 kandidatov. Opravljeni so bili razgovori s
sedmimi kandidati. Jasno je, da vsi izpolnjujejo pogoje.
Po informativnih razgovorih je bil opravljen prvi izbor, ki je zožal skupino na 4 kandidate.
Svet je opravil razpravo o teh štirih kandidatih.
Člani so se strinjali, da se opravi toliko krogov glasovanj, da eden od kandidatov dobi večino glasov.
Zdravko Debeljak je povedal, da za tajnika izbiramo kandidata, ki ima najmanj referenc, oziroma
najslabšo predstavitev.
V prvem krogu sta dva kandidata prejela 4 in 3 glasove.
V drugem krogu sta oba prejela po 4 glasove.
V tretjem krogu je en kandidat prejel 5 glasov, druga kandidatka pa 4.
SKLEP: Za tajnika KS Smlednik se imenuje Matej Osolnik.
ZA je glasovalo 5 članov sveta KS.
SKLEP JE BIL SPREJET.
AD/6
Nejc Smole je povedal, da so na KS prišle 3 prošnje za najem stanovanja. Na kratko je predstavil vse
tri kandidate za najem.
Svet je opravil daljšo razpravo o prednostih in pomanjkljivostih vsakega najemnika.
Zdravko Debeljak je povedal, da je bilo v preteklosti v stanovanje že vloženega precej denarja, zato se
mu zdi smotrno, da se čim prej poišče primernega najemnika. Težava je gotovo v neopremljenosti
stanovanja.
Danica Tršan pove, da se ji zdi smiselno, da se stanovanje opremi s kuhinjo.
Franci Jenko je povedal, da lahko v kratkem času zagotovi osnovno opremo kuhinje, najcenejšo
varianto.
Po krajši razpravi so se strinjali, da se kuhinja opremi.
SKLEP: Stanovanje se odda interesentki, Heleni Pepelnik, pod najemnimi pogoji, ki so: najemnina
300 EUR/ mesečno + stroški, ki so elektrika, voda, kurivo. Najemnik nosi stroške ¼ nabavljenega
kuriva, ki ga plača ob nabavi. Najemnik je dolžan položiti varščino v višini mesečne najemnine, ki se
po prenehanju pogodbe vrne, če ni zahtevkov. Najemnik je dolžan ob sklenitvi plačati trimesečni
avans najemnine.
ZA sklep je glasovalo 8 članov sveta KS.
SKLEP JE BIL SPREJET.
AD/7
Nejc Smole je povedal, da je bilo na prejšnji seji kar precej besed izrečenih okrog stroškov, ki se
zaračunavajo društvom in poslovnim najemnikom.
Zato predlaga, da se to s sklepom sveta uredi, za vse najemnike enako.
DU Smlednik ni plačevalo stroškov, TOD Smlednik je plačilo stroškov kompenziral z delom okrog
doma, Sportko pa do sedaj ni plačeval stroškov, kljub temu, da je to v pogodbi določeno.
Nejc Smole je predlagal, da se društvom stroškov ne zaračunava, za poslovne najemnike pa se stroški
določijo po kvadratnem metru.
Metod Ferbar je dejal, da se mu zdi primerno, da se proračunskim uporabnikom s sedežem v KS ne
zaračunava stroškov in najemnine, oziroma doma uporabljajo brezplačno.
Zdravko Debeljak je pokazal pogodbe še iz preteklih obdobij, katerih kopije ima doma. V njih ni bilo
najemnine, zaračunani pa so bili pavšalni stroški. Torej zaračunavanje stroškov ni bila njegova ideja.
Zdravko Debeljak je dejal, da ima TOD v lasti Špelkino vilo in stari Grad, ter oddaja prostor Mobitelu,
torej se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.
Nejc Smole poudari, da se po zakonu o društvih le ta večinoma ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo,
zatorej ne moremo soditi po tem kar naj bi vedeli. Če zakonodaja dopušča ureditev društva, potem
ga kot takega tudi smatramo.
Franci Jenko sprašuje ali torej tudi TD Hraše lahko dobi prostore v KS v brezplačno uporabo.
Nejc Smole pove, da se mu to zdi odličen predlog, saj je prostora dovolj, glede na število sestankov pa
tudi ne bo težav s prostorom.
Igor Dolinar izpostavi problematiko doma v Mošah, ki predstavlja strošek, v njej pa praktično ni
dejavnosti. V prihodnje bi bilo dobro razmisliti o možnih dejavnostih v njih, ki bi zagotavljale redno
vzdrževanje.
SKLEP: Društvom, ki imajo sedež v KS Smlednik se stroškov ne zaračunava in so povabljena, da
imajo prostor v domu KS.
SKLEP JE BIL SPREJET SOGLASNO.
Nejc Smole je izpostavil še zaračunavanje stroškov najemnikom poslovnih prostorov. Neurejeno je
stanje z najemnikom Sportko d.o.o, kateremu se stroški niso zaračunavali.
Zdravko Debeljak je povedal, da je najemnina 4 EUR/ m2, stroški se niso zaračunavali, ker radiator ni
odprt, čez prostor gre cev,ki ga ogreva na minimalno temperaturo. Elektrike in vode praktično ne
uporabljajo, prostor uporabljajo bolj kot skladišče.
Po krajši razpravi je bil sprejet predlagan sklep:
SKLEP: Najemnikom poslovnih prostorov, ki nimajo ločenih odjemov se zaračunava stroške
elektrike in kurjave v višini 1 EUR/ M2 na mesec.
SKLEP JE SPREJET SOGLASNO.
AD/8
Nejc Smole je svetnikom povedal, da je Občina v preteklem tednu sklicala sestanek na temo
meteorne kanalizacije na področju Smlednik, Valburge in Hraš.
Ker sam nima zadostnega znanja o tem projektu je s seboj povabil tudi Jožeta Janharja.
Izkazalo se je, da je največji izziv ureditev ponikanja meteornih vod za Hraše, predvsem zato, ker
teren, kjer je sedaj ponikovalnica ni primeren, saj je pod površjem 12 metrov debela plast gline, ki
otežkoča pronicanje vode v podtalnico.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se pripravijo poizkusne vrtine še na nekaterih drugih predelih,
nato pa se bo odločiti o možnih variantah.
AD/9
Zdravko Debeljak je vprašal Nejca Smoleta, če je preveril informativni izračun geodetske uprave. Zdi
se mu, da je ocenjena vrednost doma v Mošah previsoka.
Nejc Smole je odvrnil, da je pogledal, da pa se mu ni zdelo nič sporno zato ni posebej urgiral. Povedal
je, da bo še enkrat pogledal informativni izračun.
Nejc Smole je povedal, da je snežna freza, ki je bila nabavljena in je bila locirana v stari mrliški vežici
prestavljena v center Smlednika, da se z njo lahko ureja področje okrog doma KS, za potrebe
pokopališča pa bo frezo posodil župnik.
Tjaž Jelovčan in Danica Tršan sta prosila, da v prihodnje vsa gradiva prejemata preko elektronske
pošte.
Julijana Štilec je izpostavila problematiko pluženja ceste v Dragočajni – makadamske poti mimo
Staretovih. Na sredi poti je kup snega.
Ugotovljeno je bilo, da je pluženje delno onemogoča štor smreke, ki je na cesti.
Julijana Štilec je vprašala kako je z javno razsvetljavo v delu Dragočajne. Že nekaj let prosijo, pa se nič
ne premakne.
Zdravko Debeljak je povedal, da je komunalni plan narejen in da ta del ni v vrhu prioritet.
Nejc Smole je povedal, da je družina Verovšek iz Žlebov podarila srebrno smreko, ki je postavljena na
križišču. SM elektronika - Stane Mali, pa nam je podarila vse novoletne lučke.
Nejc Smole je vsem članom še zaželel lepe praznike in obilo uspehov v prihodnjem letu.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisnikar :
Danica Tršan
Predsednik sveta KS Smlednik :
Nejc Smole