KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH - Portal Krajevne skupnosti Sv. Duh

Transcription

KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH - Portal Krajevne skupnosti Sv. Duh
KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH
Sv. Duh 10, 4220 Škofja Loka
tel: 51 31 941 in 51 -12-305; e-pošta:[email protected]
e-pošta: [email protected]
Datum: 23.10.2014
ZAPISNIK
1. seja Sveta Krajevne skupnosti Sv.Duh, ki je bila v četrtek, 23.10.2014 ob
20.00 uri v pisarni KS.
Prisotni: Andreja Zakotnik, Grega Zakotnik, Kristina Kovač, Tea Tomšič, Janez
Triller, Marko Kemperle, Žiga Ravnihar in Gorazd Porenta.
Odsotna: Diana Gaber
DNEVNI RED:
1. Potrditev mandatov članov sveta KS
2. Volitve organov KS
3. Razno.
K točki 1.
Sejo je do izvolitve novega predsednika sveta pričela in vodila najstarejša prisotna
članica sveta Kristina Kovač, ki je prebrala poročilo Občinske volilne komisije. Po
obravnavi poročila so člani sveta soglasno verificirali mandate vseh članov sveta
krajevne skupnosti. V svet KS Sv. Duh so bili izvoljeni :
I.volilna enota
- Tea Tomšič
- Kristina Kovač
- Žiga Ravnihar
II. volilna enota
- Gorazd Porenta
- Marko Kemperle
- Diana Gaber
III. volilna enota
- Andreja Zakotnik
- Grega Zakotnik
- Janez Triller
Mandati članov sveta KS Sv. Duh soglasno potrjeni.
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 1
K točki 2.
Izvolitev predsednika/predsednice in podpredsednika/podpredsednice
Sveta KS.
Svetniki smo se odločili za javno glasovanje.
SKLEP 1/1: Predlog o javnem glasovanju je bil soglasno sprejet.
Po daljši razpravi je mesto predsednika sveta KS Sv. Duh na predlog več
svetnikov za mandatno obdobje 2014-2018 sprejel Marko Kemperle.
SKLEP 1/2: Marko Kemperle je bil soglasno potrjen za predsednika KS
Sv. Duh ter podpisnika dokumentov krajevne skupnosti.
Novoizvoljeni predsednik je prevzel vodenje seje. Za podpredsednico je predlagal
Kristino Kovač.
SKLEP 1/3: Kristina Kovač je bila soglasno potrjena za podpredsednico
sveta KS Sv. Duh ter podpisnico dokumentov krajevne skupnosti.
Na predlog svetnika so bili za overitelje zapisnika 1. seje sveta KS Sv. Duh
predlagani: Andreja Zakotnik, Grega Zakotnik in Žiga Ravnihar.
SKLEP 1/4: Predlagani overitelji zapisnika 1. seje Andreja Zakotnik,
Grega Zakotnik in Žiga Ravnihar so soglasno potrjeni.
Za člane inventurne komisije so bili predlagani:
Tea Tomšič, Kristina Kovač in Desa Luskovec.
SKLEP 1/5: Člani inventurne komisije so bili soglasno potrjeni Tea
Tomšič, Kristina Kovač in Desa Luskovec.
K točki 3.
Razno:
a) Bivši predsednik je predal ključe vhodnih vrat in pisarne novemu
predsedniku.
b) Seje sveta bodo tudi v prihodnje ob četrtkih ob 20. uri.
c) Na predlog novega predsednika prevzame skrb za koledar dogodkov v
dvorani KS Sv. Duh Žiga Ravnihar.
d) Svet še vedno ni seznanjen z cenikom najema dvorane KS Sv. Duh.
e) Razpravljalo se je o elektronski pošti KS Sv. Duh. Predlagano je, da se
elektronski naslov uskladi na en sam elektronski naslov. Do težav namreč
prihaja v primeru, ko se elektronska pošta prebira samo enkrat tedensko.
f) Elektronsko pošto KS Sv. Duh je potrebno preusmeriti na elektronski
naslov novega predsednika.
g) Svetniki smo razpravljali o vzorcu pogodbe po kateri se najema dvorana
KS Sv. Duh. Potrebno bi jo bilo uskladiti z najnovejšo različico, po kateri
najema dvorano KD Simba.
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 2
SKLEP 1/6: Za skrbnika koledarja dogodkov v dvorani KS Sv. Duh je
soglasno potrjen Žiga Ravnihar.
SKLEP 1/7: Pridobi se uradni cenik najema dvorane. Nov cenik se
oblikuje med svetniki KS Sv. Duh po elektronski pošti.
SKLEP 1/8: Skrbnika elektronske pošte KS Sv. Duh (eVizija) se obvesti o
preusmeritvi elektronski pošte na naslov elektronske pošte novega
predsednika.
SKLEP 1/9: Tajnica KS Sv. Duh posreduje svetnikom vzorec pogodbe po
kateri se najema dvorana KS Sv. Duh.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri
Zapisal:
Gorazd Porenta
Predsednik sveta KS:
Marko Kemperle
Overitelj 1:
Andreja Zakotnik
Overitelj 2:
Grega Zakotnik
Overitelj 3:
Žiga Ravnihar
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 3