KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH

Comments

Transcription

KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH
KRAJEVNA SKUPNOST SV. DUH
Sv. Duh 10, 4220 Škofja Loka

tel: 51 31 941 in 51 -12-305; e-pošta:[email protected]
e-pošta: [email protected]

Datum: 26.02.2015
ZAPISNIK
3. seje Sveta Krajevne skupnosti Sv. Duh, ki je bila v četrtek, 26.02.2015 ob 20.00
uri v pisarni KS.
Prisotni: Andreja Zakotnik, Grega Zakotnik, Diana Gaber, Janez Triller, Marko
Kemperle, Žiga Ravnihar in Gorazd Porenta.
Odsotni: Kristina Kovač, Tea Tomšič
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda 3. seje Sveta KS
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta KS
3. Vprašanja in pobude
4. Potrditev zapisnika inventurne komisije 2014
5. Poslovno poročilo KS 2014
6. Finančno poročilo KS 2014
7. Podpis podjemne pogodbe
8. Razno.
K točki 1.
Potrditev dnevnega reda 3. seje Sveta KS
Sklep 3/1: Dnevni red je soglasno sprejet.
K točki 2.
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta KS
Sklep 3/2: Zapisnik 2. seje Sveta KS je soglasno sprejet.
K točki 3.
Vprašanja in pobude
a. Žiga je dobil predlog od stranke, katera je želela najeti dvorano za predstavitev
posode, da bi kupili projektor in platno.
b. Pogovarjali smo se tudi o nepreglednih izvozih na cesto, kjer niso postavljena
cestna ogledala; pri Kovaču v Virmašah, pri bivši trgovini Zajček v Formah in v
Virmašah na izvozu iz ulice, ki gre od podjetja Katom proti železniški postaji.
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
 spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 1
c. Prav tako je bila izpostavljena problematika vožnje skozi vas Dorfarje, predvsem
hitrost vožnje in neupoštevanje omejitev.
Sklep 3/3
Če bodo ostala sredstva iz naslova obnove fasade, se bo kupil projektor in
platno.
Sklep 3/4
Na občino Šk. Loka se pošlje dopis o možnosti postavitve cestnih ogledal na
problematičnih mestih – pri Kovaču v Virmašah, pri bivši trgovini Zajček v
Formah in v Virmašah na izvozu iz ulice, ki gre od podjetja Katom proti
železniški postaji.
Sklep 3/5
Na občino Šk. Loka na ustrezno službo se pošlje dopis o umiritvi prometa v
vasi Dorfarje. (cestni odsek Kranj – Šk. Loka proti strelišču Crngrob)
K točki 4.
Potrditev zapisnika inventurne komisije za leto 2014
Inventurna komisija je opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za
leto 2014.
Sklep 3/6
Člani sveta KS Sv. Duh soglasno potrjujemo zapisnik inventurne komisije za
popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2014.
Sklep 3/7
Člani sveta KS Sv. Duh soglasno potrjujemo poročilo o opravljenem popisu
gotovine , vrednotnic, stanje na računih, terjatvah in obveznostih, naložb ter
drugih virov in sredstev na dan 31.12.2014.
Sklep 3/8
Marko Prosen lahko odnese stvari, za katere pravi, da so last KD Simba, razen
ogledala v garderobi in reflektorjev, katerih lastništvo mora dokazovati z
računom.
K točki 5.
Poslovno poročilo KS za leto 2014
Predsednik je predstavil poslovno poročilo KS za leto 2014.
Sklep 3/9
Poslovno poročilo KS za leto 2014 je soglasno sprejeto.
K točki 6.
Finančno poročilo KS 2014
Predsednik je predstavil tudi finančno poročilo KS za leto 2014.
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
 spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 2
Sklep 3/10
Finančno poročilo KS za leto 2014 je soglasno sprejeto.
K točki 7.
Podpis podjemne pogodbe
Svetniki smo bili seznanjeni, da ima hišnik Vladimir Žohar s KS Sv. Duh sklenjeno
novo podjemno pogodbo.
Sklep 3/11
Nova podjemna pogodba za hišnika je soglasno sprejeta.
K točki 8.
Razno
a) V mesecu aprilu, točneje v petek 24.4.2015 od 15.00 do 19.00 bo potekala
čistilna akcija; pregledati bo potrebno zbirna mesta – igrišče Forme in Gorajte
ob igrišču, zbirno mesto za Dorfarje pa je parkirišče pred streliščem Crngrob,
katero spada pod KS Stara Loka – Podlubnik.
b) Dobili smo obvestilo – dopis o tožbi za J Dance studio; dolg je nastal leta
2009, kateri pa ni v celoti poravnan ( poravnana je glavnica + obresti v znesku
112,00 eurov, glavnica 132,00 eurov s pripadki pa ostaja neporavnana); dopis
je informativne narave.
c) Predsednik KS je pri notarki v Šk. Loki podpisal dokument za prenos lastništva
parcel v okolici Gorajt na občino Šk- Loka.
d) Od T – 2 smo dobili reklamo, da lahko uredimo optiko.
e) Od g. Milana Jelovčana z Grenca smo dobili dva predloga in sicer;
nadaljevanje pločnika od Hofra do novega naselja Virmaše in asfaltiranje
ceste mimo Končana proti Hafnerju.
f) Na občino Šk. Loka se pošlje dopis o pridobitvi lokacijske informacije kje bo do
leta 2017 potekala izgradnja kanalizacije na območju Virmaše – Grenc.
g) Na občino Šk. Loka se pošlje dopis kdo bi lahko očistil odvodne kanale na
relaciji Šutna – Sv. Duh (za gradom) po poljskih površinah.
Sklep 3/12
Na ŠD Polet se pošlje dopis v katerem jih prosimo, če lahko prevzamejo
potreben material za čistilno akcijo za njihovo zbirno mesto Gorajte.
Sklep 3/13
Pri ponudniku T – 2 se preveri cena in če je cenejša od ostalih se preide na
optično omrežje.
Sklep 3/14
Izgradnja pločnika od Hofra do novega naselja Virmaše se da v srednjeročen
plan nekje v leto 2017-2018. Za asfaltiranje ceste pa se bo predsednik KS
pozanimal pri g. Milanu.
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
 spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 3
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisala:
Predsednik sveta KS:
Andreja Zakotnik
uradne ure: torek med 11. in 15. uro
Marko Kemperle
 spletna stran: www.sv-duh.si
Stran 4