3redna2014 2015 zapisnik - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za

Comments

Transcription

3redna2014 2015 zapisnik - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
ZAPISNIK
s 3. redne seje Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je bila dne
22.01.2015 v Sejni sobi 211, Jamova 2;
Prisotni člani ŠS:
Benjamin Cerar, Marko Nusdorfer, Dejan Bolarič, Marko Lavrenčič, Jan Mak
Bevcl, Luka Pajek, Simon Hvala, Petra Podržaj, Klemen Lovenjak, Uroš Šeme,
Nina Kranjec, Žan Pavlin, Maja Weisseisen, Neža Čepon, Katarina Vodeb,
Manca Petek, Tanja Tofil, Jure Žižmond;
Ostali prisotni:
doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, prodekanja za študentske zadeve
Opravičeno
odsotni:
Iva Maletič, Nina Predovnik, Marko Novak, Aleksander Šašo, Teja Kržišnik
Neopravičeno
odsotni:
Miha Praviček
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. korespondenčne seje Študentskega sveta v
študijskem letu 2014/2015 z dne 11.12.2014 in 4.1.2015;
3. Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah;
4. Delovni vikend;
5. Razno;
6. Mnenja pedagoškim delavcem
Seja se je pričela ob 16.03. Ob začetku je bila dosežena sklepčnost.
AD 1:
Potrditev dnevnega reda
Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 2: Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. korespondenčne seje Študentskega sveta v
študijskem letu 2014/2015 z dne 11.12.2014 in 4.1.2015
Na zapisnik 2. redne seje Študentskega sveta ni bilo podanih pripomb. Potrjen je bil
soglasno.
Na zapisnik 1. korespondenčne seje Študentskega sveta ni bilo podanih pripomb.
Potrjen je bil soglasno.
AD 3: Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah
Manca Petek je predstavila poročilo s seje Študijska odbora Oddelka za okoljsko
gradbeništvo.
Klemen Lovenjak je predstavil poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za geodezijo.
Jan Mak Bevcl je predstavil poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za gradbeništvo.
Marko Lavrenčič je predstavil poročilo z zasedanja Komisije za kakovost.
Marko Lavrenčič je predstavil poročilo s seje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
AD 4: Delovni vikend
Marko Lavrenčič je predstavil okviren načrt dela na delovnem vikendu. Za posamezne
zadolžitve so se študenti razdelili v skupine, ki bodo skrbele za »team-building«, jedilnik,
ogled okolice lokacije delovnega vikenda. Glavne točke obravnave na delovnem
vikendu bodo prenova Pravilnika o najboljših pedagogih, ureditev panoja ŠS UL FGG,
izdelava članka za revijo Študentski most idr.
AD 5: Razno
Alma Zavodnik Lamovšek je pojasnila, da je zaželena povratna informacija študentov
glede promocije fakultete in njenega učinka. Sestavljen bo kratek vprašalnik o
zadovoljstvu s fakulteto, predvidoma namenjen študentom prvega letnika 1. stopnje.
Alma Zavodnik Lamovšek je napovedala, da bo promocijski video fakultete objavljen
na spletni strani fakultete v prihodnjih dneh.
Dejan Bolarič je izrazil zahvalo za vložen trud in vso predanost delu ŠS UL FGG
svetniku Luki Pajku, ki je bil zaradi zaključka študija zadnjič prisoten na seji. V svetu ga
bo nadomestil Timi Čižek. Ker je bil Luka Pajek član Senata FGG, bo na eni od
prihodnjih sej potekalo glasovanje o imenovanju novega kandidata v Senat.
Simon Hvala je vprašal, kdaj je uradni rok za prijavo diplomskega dela v študijskem letu
2014/2015. Alma Zavodnik Lamovšek je pojasnila, da je rok do konca februarja, prijave
pa bodo obravnavane na marčevskih zasedanjih študijskih odborov.
AD 7:
Mnenja pedagoškim delavcem
Prisotni, ki niso člani ŠS, so na tej točki zapustili sejo.
Študentski svet je podal mnenja o pedagoškem delu kandidatov:

doc. dr. Simon Schnabl je zaprosil za prvo izvolitev v naziv izrednega
profesorja
SKLEP: Študentski svet poda pozitivno mnenje doc. dr. Simonu Schnablu za
prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja.
ZA:
PROTI:
18
0
<
Sklep je bil soglasno sprejet. Podano je pozitivno mnenje.

viš. pred. mag. Mojca Foški je zaprosila za ponovno (drugo) izvolitev v naziv
višje predavateljice
SKLEP: Študentski svet poda pozitivno mnenje viš. pred. mag. Mojci Foški za
ponovno (drugo) izvolitev v naziv višje predavateljice.
ZA:
PROTI:
18
0
<
Sklep je bil soglasno sprejet. Podano je pozitivno mnenje.
zapisal:
Dejan Bolarič
Marko Lavrenčič
tajnik ŠS UL FGG
predsednik ŠS UL FGG