4redna2014 2015 zapisnik

Comments

Transcription

4redna2014 2015 zapisnik
ZAPISNIK
s 4. redne seje Študentskega sveta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je bila dne
22.01.2015 v skupnih prostorih Centra Sonček, Elerji 29, 6281 Škofije;
Prisotni člani ŠS:
Benjamin Cerar, Iva Maletič, Dejan Bolarič, Marko Lavrenčič, Jan Mak Bevcl,
Simon Hvala, Petra Podržaj, Marko Novak, Klemen Lovenjak, Nina Kranjec,
Maja Weisseisen, Neža Čepon, Katarina Vodeb, Manca Petek, Tanja Tofil;
Ostali prisotni:
--
Opravičeno
odsotni:
Marko Nusdorfer, Timi Čižek, Uroš Šeme, Aleksander Šašo, Žan Pavlin, Teja
Kržišnik, Miha Praviček, Jure Žižmond
Neopravičeno
odsotni:
--
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Študentskega sveta v študijskem letu 2014/2015
z dne 22.1.2015;
3. Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah;
4. Poročilo o informativnih dnevnih in ASIIN;
5. Volitve novega predstavnika v senatu in v ŠO;
6. Razno
Seja se je pričela ob 10.05. Ob začetku je bila dosežena sklepčnost.
AD 1:
Potrditev dnevnega reda
Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 2: Potrditev zapisnika 3. redne seje Študentskega sveta v študijskem letu 2014/2015
z dne 22.1.2015
Na zapisnik 3. redne seje Študentskega sveta ni bilo podanih pripomb. Potrjen je bil
soglasno.
AD 3: Poročila predstavnikov v študijskih odborih, senatu, komisijah
Katarina Vodeb je predstavila poročilo s seje Študijska odbora Oddelka za okoljsko
gradbeništvo.
Klemen Lovenjak je predstavil poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za geodezijo.
Marko Lavrenčič je predstavil poročilo s seje Študijskega odbora Oddelka za
gradbeništvo.
Jan Mak Bevcl je predstavil poročilo s seje Upravnega odbora Študentske organizacije
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
AD 4: Poročilo o informativnih dnevih in ASIIN
Svetniki in svetnice, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi informativnih dni na UL
FGG, so poročali o obiskanosti, ki je bila primerljiva lanski ali rahlo večja. Na fakulteti
so potekale predstavitve študijskih programov in dodatno prikazi eksperimentov in
področij raziskav. Opazno je bilo večje zanimanje za univerzitetni študij gradbeništva v
primerjavi z visokošolskim.
Klemen Lovenjak je predstavil poročilo s srečanja študentov Oddelka za geodezijo z
zunanjo evalvacijsko komisijo ASIIN. Komisija iz Nemčije je analizirala mnenja
študentov glede dinamike študijskega procesa, obremenjenosti, opremljenosti fakultete,
upoštevanja pravic in dolžnosti študentov, možnosti izmenjav, stanja na trgu dela in
zaposljivosti.
Dejan Bolarič je predstavil poročilo s srečanja študentov Oddelka za gradbeništvo ter
Oddelka za okoljsko gradbeništvo z zunanjo evalvacijsko komisijo ASIIN. Navedel je
enake obravnavane točke kot Klemen Lovenjak.
AD 5: Volitve novega predstavnika v Senatu UL FGG in v UO ŠO FGG
Študentski svet je izvedel volitve za novega predstavnika v Senatu UL FGG in v ŠO
FGG.
Za mesto predstavnice v Senatu UL FGG je bila predlagana Maja Weisseisen. Izvoljena
je bila soglasno.
Za mesto predstavnika Študentskega sveta v Upravnem odboru Študentske organizacije
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je bil predlagan Benjamin Cerar. Izvoljen je bil
soglasno.
AD 6: Razno
S strani študentov je bila predstavljena ideja o ustanovitvi mešanega pevskega zbora
FGG. V bližnji prihodnosti se bo preučilo izvedljivost tega predloga.
S tem je bil dnevni red seje izčrpan. Seja se je zaključila ob 11.10.
zapisal:
Dejan Bolarič
Marko Lavrenčič
tajnik ŠS UL FGG
predsednik ŠS UL FGG