novi magistrski študijski program stavbarstvo 2013/2014

Comments

Transcription

novi magistrski študijski program stavbarstvo 2013/2014
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM 2. STOPNJE
STAVBARSTVO
KONSTRUKCIJSKA GRADBENA FIZIKA
BIOKLIMATSKO NAČRTOVANJE
ARHITEKTURNE KONSTRUKCIJE
TRAJNOSTNA GRADNJA
Drugostopenjski univerzitetni študijski program STAVBARSTVO (MAST) traja 2 leti. Na program Stavbarstvo se
lahko vpiše kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje gradbeništva (UNI ali VSŠ); študijski
program prve bolonjske stopnje z drugih sorodnih
strokovnih področij; visoki strokovni študijski program
gradbeništvo pred uvedbo bolonjskih programov;
visokošolski strokovni študijski program po starem
programu z drugih sorodnih strokovnih področij. Število
vpisnih mest je 40. Po zaključku študija bodo študenti
pridobili strokovni naslov magister/magistrica inženir/ka
stavbarstva z okrajšavo mag. inž. stavb.
Okvir študijskega programa MAST so stavbe, njihovo
načrtovanje, gradnja, uporaba in odstranitev, ki predstavljajo velik del področja graditeljstva. V obstoječem
izobraževalnem sistemu ljubljanske univerze sta dobro
zastopani dve področji graditeljstva: načrtovanje prostora, ki spada v okvir Fakultete za arhitekturo in
načrtovanje nosilne konstrukcije stavb, ki spada v
okvir Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. V
obeh uveljavljenih, tradicionalnih programih je bilo
nezadostno zastopano izobraževanje na področju
načrtovanja "zaščitnih" konstrukcij, ki obsega predvsem konstrukcijsko gradbeno fiziko. Naravna
povezanost teh treh področij se je v začetku 20.
stoletja začela rahljati, po energetski krizi v
sedemdesetih letih pa se je praktično pretrgala.
MAST je povezavo med področji ponovno
vzpostavil. V programu MAST se z novo množico
»zaščitne konstrukcije«, povezujeta diskretni množici
načrtovanja prostora in nosilnih konstrukcij.
Študijski program MAST temelji na Uredbi EU
305/2011, ki se nanaša na gradbene proizvode in
objekte ter definira sedem osnovnih zahtev, ki
morajo biti enakovredno obravnavane tekom
celotnega življenjskega cikla stavbe ter Direktivi
2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo
2. stopnja
Magistrski program Stavbarstvo
MAST
Magister/ica inženir/ka drugostopenjskega študija
Stavbarstva bo usposobljen za projektiranje, izvajanje in vzdrževanje nosilnih konstrukcij manj
zahtevnih stavb (bistvena zahteva št. 1 ZGO),
projektiranje, izvajanje in vzdrževanje zahtevnih
stavb na področjih bistvenih zahtev varnosti pred
požarom, higienske in zdravstvene zaščite in zaščite
okolja, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom,
varčevanja z energijo in ohranjanja toplote
(bistvene zahteve št. 2-6 ZGO) in trajnostne rabe
naravnih virov. Magister/ica inženir/ka Stavbarstva
ima možnosti zaposlitve na vseh področjih, ki jih
ureja Zakon o graditvi objektov, ob pridobitvi
licence odgovorni projektant, izvajalec, nadzornik
ali revident pa tudi pooblastilo za odgovorno
opravljanje inženirskih storitev in drugih strokovnih
del pri graditvi objektov.
Špela: »Širše zastavljen študij v primerjavi z gradbeništvom.
Spoznali smo znanje drugih strok, ki ga lahko koristno
uporabimo pri vsakdanjem delu.«
PREDMETNIK
Milan: »Vsi profesorji so odlično pripravljeni na predajo
znanja študentom. Izvedba vaj je na praktičnem nivoju, kar
pomeni, da te pripravijo na delo v praksi.«
1. LETNIK
Luka: »Podiplomski študij stavbarstva je izvrsten, aktualen
študij, ki omogoča širok spekter znanja ter spodbuja
interdisciplinarnost. Predavanja so zanimiva, od njih pa
odneseš veliko znanja.«
Gregor: »Je zanimiv in praktično orientiran. Večinoma zelo
dobro sodelovanje s profesorji.«
Vedran: »Študij je kvaliteten. Delo poteka večinoma v
skupinah, kar pomeni, da če imaš interes se lahko res veliko
naučiš. Profesorji nam nudijo zelo dobro, hitro in kvalitetno
mentorstvo. Profesorji so zelo prilagodljivi. Študij je usmerjen
v aktualne teme.«
MAST
ZIMSKI SEMESTER
Uporabna geometrija FGG
Konstrukcijska gradbena fizika FGG
Dnevna svetloba FGG KSKE
Izbirni predmet
POLETNI SEMESTER
Informacijsko modeliranje stavb FGG
Projektiranje nosilnih konstrukcij stavb FGG
Izbirni predmet FS
Praktično usposabljanje
2. LETNIK
Aleksander: »Zanimiv študij, veliko uporabnih znanj.
Znanja te vrste si v Sloveniji ni mogoče pridobiti nikjer
drugje. Ustvarjanje uporabniku prijaznega okolja bo v
prihodnosti zagotovo postal eden od temeljev gradbeništva.«
ZIMSKI SEMESTER
Napredni materiali KI
Požar FGG
Učinkovita raba energije FGG KSKE
Bivalno okolje FGG KSKE
Dejan: »Znanje za prihodnost, bolj definirane naloge oz.
kompetence, katere lahko po končanem študiju delaš,
priznavanje v IZS«
POLETNI SEMESTER
Avtomatsko vodenje sistemov FE
Pametna hiša FGG KSKE
Magistrsko delo
Več informacij najdete na:
http://www3.fgg.uni-lj.si/
http://kske.fgg.uni-lj.si/
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo
2. stopnja
Magistrski program Stavbarstvo
MAST
Pri izvedbi študijskega programa MAST sodelujejo
pedagogi s Fakultete za strojništvo (FS), Fakultete za
elektrotehniko (FE) in Kemijskega inštituta (KI). V
sklopu izvajanja predmetov pa so k sodelovanju
povabljeni tudi drugi strokovnjaki iz prakse (npr.
AerogelCARD, projektanti, ogled gradbišč in
proizvodnje gradbenih proizvodov) in drugih
inštitucij (npr. Zdravstvene fakultete, Medicinske
fakultete, Statistični urad RS, Inštitut za celolozo in
papir).

Similar documents