Zapisnik sveta staršev 24. 9. 2014

Comments

Transcription

Zapisnik sveta staršev 24. 9. 2014
SVET STARŠEV
ZAPISNIK
1. seja Sveta staršev, šol. leto 2014/15, je bila v sredo, 24. 9. 2014
ob 18. uri.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, pomočnica ravnatelja Polona Debeljak.
Opravičeno odsotna: Matjaž Česen in Alenka Herman Veleski,
prisotna pa sta namestnika.
OŠ ZADOBROVA
Zadobrovška c. 35
1260 LJUBLJANA-POLJE
e-mail: [email protected]
http://www.os-zadobrova.si
tel.: +386/082055050
fax: +386 (0)1/5282 591
TR: 01261 6030663534
Davčna štev.: SI 32930798
Seja se je pričela ob 18. uri.
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen. Predlagal je naslednji:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konstituiranje Sveta staršev in predstavitev novih članov.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.
Novosti v šolskem letu.
Pregled Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2013/14.
Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15.
Razno: Vprašanja, pripombe in pobude iz roditeljskih sestankov.
Ad 1)
Predsednik je predstavil nove člane .
Ad 2)
Pregledali smo sklepe zadnje seje.
Člani sveta smo soglasno sprejeli SKLEP ŠT. 9001-14/15_1/1: Zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad 3)
Ravnatelj je predstavil novosti v šol. letu 2014/15: novi oddelki, novi učitelji, nov sistem v
računalniški učilnici, šolski koledar, nadomeščanja objavljena na urniku, kolesarnica...glej prilogo
Ad 4.)
Ravnatelj je predstavil Letno delovno poročilo za šolsko leto 2013/14 (priloga 1).
Člani Sveta staršev smo soglasno sprejeli SKLEP ŠT. 9001-14/15_1/2: Letno delovno poročilo za
šolsko leto 2013/14 se potrdi.
Ad 5.)
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15(priloga 2).
Člani Sveta staršev smo soglasno sprejeli SKLEP ŠT. 9001-14/15_1/3: Letni delovni načrt za
šolsko leto 2014/15 se potrdi.
Ad 6.)
Predlog šole je bil, da bi imeli na predmetni stopnji nezaklenjene omarice, enako kot na
razredni stopnji, zaradi izgubljanja in pozabljanja ključev. Predlog staršev pa je, da zaradi tistih, ki
izgubljajo ključe, ne bi smeli biti vsi otroci kaznovani z nezaklenjenimi omaricami.
SKLEP ŠT. 9001-14/15 _ 1/4: Garderobne omarice na predmetni stopnji ostanejo zaklenjene; če
učenec izgubi ključ, naj bo njegova omarica odklenjena, dokler ne plača novega.
Opažanje staršev je, da učenci jedo zelo hitro. Predpostavljajo, da so to navado dobili v šoli in
sprašujejo, če imajo učenci dovolj časa za kosilo.
SKLEP ŠT.9001-14/15_ 1/5 : Potrebno se je pogovoriti z učenci o tem, da ni niti dobro za zdravje
niti kulturno, če pojedo kosilo prehitro. Pogovarjamo se lahko tako doma kot na razrednih urah in pri
urah gospodinjstva.
Ravnatelj je predstavil način obveščanja na spletnih straneh.
SKLEP ŠT.9001-14/15_ 1/6 : Na šolskem koledarju bo objavljeno pisno ocenjevanje, tekmovanja ,
tabori , govorilne ure, pouka prosti dnevi in delovna sobota.
Zbirnik vseh tekmovanj bo objavljen še posebej.
Ravnatelj je povedal, da smo v Pravilih šolske prehrane (tč.12,15) uskladili način odjave šolske
prehrane s šolsko publikacijo, ki se glasi: Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi
vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure zjutraj pri kuharju Stare Igorju (08 205 505 4 ali 051 441
379).
SKLEP ŠT.9001-14/15_ 1/7 :Starši so se z uskladitvijo strinjali.
Ravnatelj je povedal, da krožni promet okrog šole v času prenove kuhinje ne bo mogoč
(predvidoma v novembru in decembru).
Poizkusili smo obroke ponudnika SLOREST catering, kakršne bodo učenci dobivali v času
prenove kuhinje. Mnenje staršev je, da so obroki zelo dobri.
Izbrali smo še dva predstavnika staršev v pritožbeno komisijo; Aleš Poredoš in Gregor Arbiter.
Seja se je zaključila ob 19.30 uri.
Zapisala: Polona Debeljak
Priloge:
- LDP 2013/14
- LDN 2014/15
- predstavitev novosti 2014/15
Ljubljana, 24. 9. 2014
Predsednik Sveta staršev: Staš Golmajer

Similar documents