Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/14

Transcription

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/14
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je potekala 19. 9. 2013 od 18.00 do 20.43 v učilnici 27.
Prisotni predstavniki oddelkov: Nevenka Murenc (1a), Milojka Kovačič (1b), Mateja Trampuš (1c),
Tomaž Kmetič (1d) Zdenka Marolt (1e), Tanja Mohar (1f), Nuša Pohlin Schwarzbartl (1g), Marjanca
Simčič Polak (1h), Vesna Rozman Klasinc (2a), Tone Vrhovnik Straka (2b), Emilija Verlič (2c), Ružič
Boris (2d), Tatjana Levstek (2e), Suzana Korun (2f), Aleš Smrekar (2g), Praprotnik Luka (2h), Marko
Štefe (3a), Denis Slavič (3e), Tatjana Šetina (3g), Mira Fugina Šetina (3h), Indira Šehovič (4a), Marina
Urbas (4c), Aleša Mokorel Sicherl (4f), Tomaž Lukančič (4h),
predsednik Sveta staršev: Janez Cimperman (4d),
podpredsednik Sveta staršev: Dušan Ponikvar (4g)
in delavci šole: ravnatelj Bojan Končan, poslovna sekretarka Nataša Šafran, učitelji Uroš Bizilj,
Tomislav Drčar, Janja Jakončič, knjižničarka Irena Brilej, šolska psihologinja Mojca Lorbek in
organizatorka šolske prehrane in obveznih izbirnih vsebin Tina Pintar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potrditev zapisnika prejšnje seje
Realizacija LDN za šolsko leto 2012/2013
LDN za šolsko leto 2013/14
Nadstandardna ponudba šole
Šolski sklad
Pobude in predlogi staršev
Ad 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik Sveta staršev g. Cimperman pove, da je bila zadnja seja le dopisna, ker ni bilo posebnih
pobud in razlogov za sejo.
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje, ki je bila 7.11.2012.
V skladu s 4. členom Pravil delovanja Sveta staršev Gimnazij Poljane, Svet staršev na prvi seji v
tekočem šolskem letu z javnim glasovanjem potrdi nadaljevanje mandata dosedanjega predsednika
in namestnika. Če do potrditve ne pride, Svet staršev izvoli novega predsednika in njegovega
namestnika.
Sklep 2: Predstavniki Sveta staršev so z večino glasov prisotnih članov potrdili nadaljevanje mandata
predsednika in namestnika Sveta staršev.
1
Ad 2. Realizacija LDN za šolsko leto 2012/2013
V drugi točki je ravnatelj seznanil člane Sveta staršev o delu v preteklem šolskem letu in predstavil:
 učni uspeh po prvi konferenci, ki je bil v prvih letnikih 87%, v drugih letnikih 80%, v 3. in 4.
letnikih pa 77%. Predstavil je tudi primerjavo v številu nms med leti 2011, 2012 in 2013 in
poudaril, da je število nms-jev strmoglavilo,
 učni uspeh ob koncu pouka, ki je bil 94%,
 uspeh v avgustu po popravnih izpitih, ki je bil zelo dober 98,7%.
 uspeh na maturi, s katerim smo delno zadovoljni. Uspeh je bil 96,9%, običajno je bil uspeh v
preteklih letih med 98 in 99 %. V spomladanskem roku je bilo na maturi 234 rednih dijakov,
dva od rednih dijakov sta delala maturo v avgustovskem roku, ker sta imela popravne izpite.
Zlatih maturantov je bilo na šoli 25 (11% vseh maturantov na šoli) od teh je imel en dijak vse
točke (34), povprečno število točk na šoli je bilo 23. V spomladanskem roku je bilo neuspešnih
7 maturantov, neuspešni so bili pri matematiki. Ravnatelj je še poudaril, da je bil z vsemi
zadovoljen, razen z 4. b, kjer je bilo 6 maturantov neuspešnih. Najboljši razred je bil 4.H.
Predstavnika staršev 4. h razreda skrbi, zaradi velikega števila neuspešnih dijakov 4. b pri matematiki
na maturi. Predlagal je, da naj bi učitelji na nek način preverjali uspeh pred maturo.
Ravnatelj je podal še nekaj informacij v zvezi s pritožbami. Teh je bilo relativno malo, ena na oceno
seminarske naloge in dve na zaključeni oceni. Bilo je tudi nekaj pisnih in ustnih pohval. Na Inšpektorat
za šolstvo sta bili naslovljeni dve pritožbi, oba postopka pa sta zaključena, večjih nepravilnosti ni bilo.
Ad 3. LDN za šolsko leto 2013/14
Ravnatelj je predstavil strukturo zaposlenih v letošnjem šolskem letu. Na šoli je 77 zaposlenih,
učiteljev je 62, vsi delavci imajo potrebno izobrazbo in strokovni izpit. V letošnjem letu se je upokojilo
že pet učiteljic, ena učiteljica se bo upokojila s 1. oktobrom. Namesto šestih učiteljic je šola zaposlila
le dve učiteljici in pol, vse ostale ure pa so se razporedile med druge učitelje. Šola se je prijavila na
projekt za pridobitev dveh tujih učiteljev, enega za španščino in drugega za angleščino, vendar ta
projekt trenutno stoji.
V nadaljevanju je predstavil tudi šolski koledar in organizacijo OIV ter krožke. Poudaril je, da dijakom
ni treba opravljati nobenih dodatnih izven šolskih dejavnosti za pridobitev ur pri OIV, samo udeležiti
se morajo tistih, ki jih ponudi šola. V primeru, da se dijak ne udeleži mednarodne izmenjave, potem
šola zagotovi drugo nadomestno dejavnost; kulturno dejavnost, športni dan…
V nadaljevanju te točke je ravnatelj predstavil dva projekta, ki se bosta izvajala v letošnjem šolskem
letu – Etika v naravoslovju in Razvoj vizije šole.
Ad 4. Nadstandardna ponudba šole in Ad 5. Šolski sklad
Šolski sklad v preteklem šolskem letu ni deloval. G. Cimperman je kot razlog za to navedel, da ni bilo
konkretnih predlogov za kakšen projekt oziroma namen bi ta sredstva zbirali in porabili. Predlaga, naj
se starši posameznih oddelkov na roditeljskih sestankih dogovorijo in predloge pošljejo Svetu staršev.
2
Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil nekaj projektov, ki so bili izpeljani v šolskem letu 2011/12 s
sredstvi iz šolskega sklada in sicer je bilo obnovljeno šolsko dvorišče, obnovljeni so bili wc-ji, del
šolske kuhinje, tlakovano je bilo dvorišče, nameščene so bile klopce pred šolo.
Predstavnico 1. a razreda je zanimalo, na kakšen način je šola zbirala sredstva v šolski sklad. Ravnatelj
je pojasnil, da smo staršem poslali tri položnice po 20€. Starši te položnice plačajo ali pa ne. G.
Cimperman je predlagal, da bi v bodoče pošiljali položnice brez zneska, starši pa bi sami napisali
znesek, ki so ga pripravljeni plačati. Meni, da bi se na ta način v skladu zbralo več denarja.
Svetovalna delavka ga. Mojca Lorbek je predlagala, da bi lahko sredstva iz šolskega sklada namenili
tudi za zaposlitev tujih učiteljev. Predstavniki staršev so v večini ta predlog podprli. Ravnatelja so
prosili za natančnejše izračune stroškov zaposlitve tujih učiteljev.
Sklep: Šola naj poišče možnost za delavnice s tujimi učitelji ali za zaposlitev tujih učiteljev.
Ad 6. Vprašanja in pobude staršev
Predstavnica staršev 2. e razreda je opozorila na problem drog na šoli. Meni, da bi se lahko v OIV
vključila tudi predavanja o drogah, ki bi jih izvajal strokovnjak s tega področja. Ravnatelj je povedal,
da imamo tovrstne delavnice na šoli že nekaj let, ki jih je do sedaj izvajala ga. Grof, prof. psihologije,
ki se je za to še dodatno izobraževala. Problem cigaret rešujemo pri zdravstveni vzgoji, ki jo vsako leto
izvajajo profesorice biologije.
Svetovalna delavka Mojca Lorbek je gospe predlagala, naj jo povabijo na razredno uro ali roditeljski
sestane, saj se je o tem pripravljena pogovarjati s starši.
Na vprašanje staršev 2. h razreda, zakaj šola ne dvigne zapornic za potrebe parkiranja staršev, ki
prihajajo na govorilne ure in roditeljski sestanek je g. Cimperman pojasnil, da je to fizično
neizvedljivo, saj je vsaj od 20 od 40 parkirnih mest zasedenih že s strani učiteljev.
Na predlog staršev 2h, ki predlagajo odkup učbenikov od starejših dijakov za potrebe učbeniškega
sklada je g. Cimperman pojasnil, da šola ne sme kupovati učbenikov brez davka.
Starši 2. h razreda opozarjajo, da gre očitno za problem komunikacije s knjižnico, kajti niso bili
obveščeni, da obstaja možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada za 2. letnike. Te možnosti
niso izrabili niti lani, ker so vsi mislili, da je učbeniški sklad namenjen le dijakom iz socialno ogroženih
družin. Knjižničarka ga. Brilej je pojasnila, da vsi dijaki na vpisu dobijo informacije o učbeniškem
skladu, ker pa učbeniških kompletov ni dovolj za vse dijake, imajo prednost tisti, ki so k vlogi priložili
odločbo o otroškem dodatku.
G. Cimpermana predlaga, da naj šola spremeni obvestilo za izposojo učbenikov. Vlogo za učbeniški
sklad naj dajo vsi dijaki, v drobnem tisku pa naj se zapiše, da se v primeru prevelikega interesa, da
prednost dijakom iz socialno šibkih družin.
V nadaljevanju se je sprožila daljša razprava o učbenikih. Predstavnik 2. b razreda je predlagal, da naj
se sredstva iz šolskega sklada namenijo za učbeniški sklad in bi tako zagotovili zadostno število
3
učbeniških kompletov. Predstavnica 2. e razreda pa je predlagala, da vsi učitelji znotraj aktiva
uporabljajo enake učbenike.
Sklep: Učitelji znotraj strokovnih aktivov naj ponovno premislijo, ali bi lahko vsi učitelji istega
predmeta uporabljali enake učbenike.
Predstavnica 4. f razreda je opozorila na ceno maturantskega plesa. Povedala je, da je cena previsoka
in da so starši zgroženi. Gospa želi elektronske naslove od ostalih predstavnikov staršev 4. letnika, da
bi se o tem pogovorili in se s ponudnikom pogajali za ceno.
Ravnatelj je v nadaljevanju predstavil elektronsko evidenco pouka –aplikacijo eAsistent. O tem se je
sprožila krajša razprava, pojavili so se dvomi o varovanju osebnih podatkov. G. Cimperman je nato
prebral dopis informacijske pooblaščenke, ki navaja, da so ponudniki zavezani k skrbnemu varovanju
teh podatkov, podatki so varno shranjeni. Pooblaščenka meni, da je to osebna odločitev staršev ali
se bodo odločili za tak način obveščanja, ali ne.
Zapisala:
Nataša Šafran
Predsednik Sveta staršev
g. Janez Cimperman, l. r.
4