Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Comments

Transcription

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru
22. september 2014
ŠSPF UM
Mladinska 9
2000 Maribor
Maribor, 22. september 2014
ZAPISNIK
7. redne seje Študentskega sveta Pravne fakultete,
ki je potekala v ponedeljek, 22. septembra v Senatni sobi Pravne Fakultete UM s
pričetkom ob 11.00 uri.
Prisotni svetniki ŠSPF UM: Katja Kebrič, Barbara Ploj, Iris Podgajski, Sara Šešerko,
Peter Papež, Lina Burkelc Juras, Sandra Gobec, Nikolina Travner
Ostali prisotni: Brigita Trobentar
Odsotni svetniki ŠSPF UM: /
Predsedujoči ŠSPF UM: Rebeka Žirovnik (prodekanica študentka)
ŠSPF UM je bil sklepčen in začel 7. redno sejo ŠSPF UM.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS PF
2. Poročilo s seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru
3. Habilitacija
4. Projekti
5. Tutorstvo
6. Študentska problematika
7. Razno
Študentski svet Pravne fakultete, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru
22. september 2014
Ad 1
Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠSPF UM
Na dnevni red ni bilo pripomb. Sprejme se naslednji sklep:
Sklep št. 1: Dnevni red 7. redne seje ŠSPF UM se potrdi.
SOGLASNO ZA
Ad 2
Poročilo s seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru
Predsedujoča na kratko poda poročilo s seje Študentskega sveta Univerze v Mariboru.
Pove, da so se po dodatnem pozivu sredstva že razdelila in, da je Študentski svet Pravne
fakultete Univerze v Mariboru dobil sredstva v višini 1.000 EUR. 500 EUR je dobil za
projekt »Vodič za bruce« in 500 EUR za »Gala večer«.
Predsedujoča da na glasovanje seznanitveni sklep:
Sklep št. 2: Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je seznanil s
poročilom s seje Študentskega sveta Univerze V Mariboru.
SOGLASNO ZA
Ad 3
Habilitacija
Študentski svet Pravne fakultete je na svoji 7. redni seji, dne 22.9.2014 potrdil naslednje
sklepe:
Sklep št. 3: Študentski svet Pravne fakultete daje pozitivno mnenje o pedagoškem
delu doc. dr. Nataše SAMEC, za prvo izvolitev v naziv izredna profesorica za
predmetno področje »pravo«.
SOGLASNO ZA
Sklep št. 4: Študentski svet Pravne fakultete daje pozitivno mnenje o pedagoškem
delu asist. mag. Jerneje PROSTOR, za prvo izvolitev v naziv za predmetno področje
»pravo«.
SOGLASNO ZA
Študentski svet Pravne fakultete, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru
22. september 2014
Ad 4
Projekti
Katja Kebrič in Barbara Ploj prevzameta projekt »Gala ples«.
»Vodnik za bruce« je projekt, ki ga je prevzela Sandra Gobec. Svetniki se dogovorijo, da
se bodo najpomembnejše informacije dajali tudi na spletno stran, Facebook stran,
oglasno desko v avli.
Lina Burkelc Juras doda, da bo Pro bono časnik izšel 30. septembra.
Predsedujoča vse zbrane svetnike pozove, da bodo na »Pozdravu brucem« prisotni in v
avli delili vrečke, ki so prišle z Univerze v Mariboru. Prav tako jih pozove še k zlaganju
stvari v vrečke dan prej.
Ad 5
Tutorstvo
Predsedujoča preda besedo Sandri Gobec. Sandra Gobec pove svetnikom, da že imajo
osnutek dogovora s ŠOUMom. Z osnutkom sta se strinjali obe strani, ŠOUM bo sedaj dal
osnutek dalje na našo fakulteto. Doda še, da je razpis za tutorje že objavljen in se je nekaj
študentov že prijavilo na razpis.
Ad 6
Študentska problematika
Pod to točko ni bilo razprave.
Ad 7
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Študentski svet Pravne fakultete, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru
22. september 2014
Predsedujoča se je vsem zahvalila za prisotnost in zaključila 7. redno sejo Študentskega
sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Seja se je končala ob 12.00 uri.
Predsedujoča:
Zapisala:
Rebeka Žirovnik,l.r.
Brigita Trobentar,l.r.
prodekanica za študentska vprašanja PF UM
Študentski svet Pravne fakultete, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

Similar documents