ZAPISNIK seje SVETAZAVODA Vrtca Urša, Murnova

Comments

Transcription

ZAPISNIK seje SVETAZAVODA Vrtca Urša, Murnova
VRTEC URŠA
Murnova ulica 14
1230 Domžale
Datum: 7.10.2014
Štev: 9000-1721/2014
ZAPISNIK
seje SVETA ZAVODA Vrtca Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale,
dne 30.9.2014, ob 16.30, zbornica
Prisotni-e:
•
•
predstavniki
predstavniki
•
predstavniki delavcev Vrtca Urša Tatjana Gambiroža,
Tatjana Grčar, Dušan Kolenko, Mira Mlakar
Korbar in Uršula Vovk
ostali prisotni: ravnateljica Martina Pančur, pomočnica ravnateljice Urška Javoršek, svetovalna delavka
Melita Lisjak Koderman, sindikalna zaupnica SVIZ Lidija Gergek in poslovna sekretarka Barbara Anžel
•
ustanovitelja Občine Domžale Doroteja Grmek, Tomaž Karlovšek in Anže Korošec
staršev Mirsad Grapkič, Jernej Jančigaj in Branimir Voh
Priloga: seznam prisotnih
Pričetek ob 16.30, skupaj je bilo prisotnih
11 članov sveta zavoda.
Predsednica sveta zavoda Tatjana Gambiroža, ki je vodila sejo sveta zavoda,
ugotovila sklepčnost sveta zavoda ter prebrala predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
je navzoče člane pozdravila,
Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnje seje z dne 19.6.2014
Potrditev zapisnika korespondenčne seje - julij 2014
Potrditev zapisnika korespondenčne
seje - avgust 2014
Potrditev zapisnika korespondenčne seje - avgust 2014 (2)
Potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
7.
8.
Potrditev Publikacije Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015
Pobude in predlogi
9.
Razno
Točka 1) Potrditev
dnevnega reda
Prisotni člani sveta zavoda so se strinjali s predlaganim
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli predlagani
Točka 2) Potrditev
dnevnim redom, zato so sprejeli
dnevni red.
zapisnika zadnje seje z dne 19.6.2014
Zapisnik seje sveta zavoda z dne 19. 6. 2014 je bil članom sveta zavoda poslan po pošti 23. 6. 2014. Prisotni
člani sveta zavoda nanj niso imeli pripomb, zato so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli zapisnik z dne 19. 6. 2014 v predloženi
obliki in vsebini.
1
Točka 3) Potrditev
zapisnika korespondenčne
Zapisnik korespondenčne
seje - julij 2014
seje sveta zavoda - julij 2014
Prisotni člani sveta zavoda nanj niso imeli pripomb,
je bil članom sveta zavoda poslan po pošti 6.8.2014.
zato so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli zapisnik korespondenčne
seje - julij 2014, v predloženi
obliki in
vsebini.
Točka 4) Potrditev
zapisnika korespondenčne
seje - avgust 2014
Zapisnik korespondenčne seje sveta zavoda - avgust 2014 je bil članom sveta zavoda poslan po pošti
29.8.2014. Prisotni člani sveta zavoda nanj niso imeli pripomb, zato so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli zapisnik korespondenčne
vsebini.
Točka 5) Potrditev
zapisnika korespondenčne
seje - avgust 2014, v predloženi
obliki in
seje - avgust 2014 (2)
Zapisnik druge avgustovske korespondenčne seje sveta zavoda - avgust 2014 (2) je bil članom sveta zavoda
poslan po pošti 10.9.2014. Prisotni člani sveta zavoda nanj niso imeli pripomb, zato so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli zapisnik druge
korespondenčne
seje - avgust 2014 (2), v predloženi
obliki in vsebini.
Točka 6) Potrditev
letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2014/2015
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15 je predstavila ravnateljica vrtca Martina Pančur.
Upošteva vsa zakonska določila, ki so z zakonom predpisana za vrtce, načrtujejo pa ga vsi strokovni delavci
vrtca. Oblikovan je na podlagi razvojnega načrta, finančnega plana, predloga zaposlenih, predhodni analizi
stanja, podatkov iz poročila, ki je bilo pripravljeno za preteklo šolsko leto in ankete o zadovoljstvu staršev.
Ravnateljica je poudarila, da smo v letošnjem šolskem letu pridobili novo enoto Mavrica, ki je začela delovati s
1. septembrom, sama organizacija dela in program dela pa sta primerljiva z ostalimi enotami.
Pas/ava/ni čas enot Vrtca Urša
Predlog poslovalnega časa je pripravljen na podlagi spremljanja števila otrok v jutranjem in popoldanskem
varstvu v šolskem letu 2013/14 in septembra 2014. V vrtcu prejmemo sredstva občine ustanoviteljice za 9 urni
obratovalni čas, zaradi naše dobre organizacije dela so enote lahko odprte dlje, ob tem, da smo dolžni
zagotoviti 6-urno sočasnost v 1. starostni skupini in 4-urno sočasnost v 2. starostni skupini. Z glasovanjem so
predlagani posloval ni čas na sestanku sveta staršev potrdili tudi predstavniki staršev, mnenje glede
posloval nega časa pa je ravnateljica poiskala tudi na aktivu ravnateljev obljubljanske regije.
Predlagani poslovalni čas Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015
o
Enota Urša:
5.30 do 17.30
o
o
Enota Čebelica:
Enota Bistra:
6.00 do 16.15
6.30 do 16.30
o
o
Enota Češmin:
Enota Mavrica:
6.00 do 17.00
6.30 do 17.00.
Predstavnike v svetu zavoda je ravnateljica
spodbudila
je:
k razpravi o predlogih
poslovalnega
časa. Prisotni na
predlog poslovalnega časa za enote niso imeli pripomb.
Ravnateljica je dejala, da načrtujemo, da bomo tekom leta odprli še en oddelek v enoti Mavrica. Svetovalna
delavka je pripravila anketo, s katero bomo ugotovili želje staršev glede datuma odprtja novega oddelka v enoti
Mavrica.
Obogatitvene dejavnosti
so dejavnosti, ki jih organizirajo
zaposlene vrtca in so za starše brezplačne.
2
o
o
Pevski zbor bosta poleg Mire Mlakar Korbar, ki zbor vodi v enoti Urša, v novi enoti Mavrica vodili
Nuška Rožič in Karmen Umek.
Pravljični december - vse dejavnosti pripravijo vzgojiteljice, razen obiska dedka Mraza, ki je plačljiv.
o
o
24.10.2014 bo v enoti Mavrica potekalo sodelovanje v akciji Civilne zaščite ob primeru poplav.
Sredstva, zbrana na tradicionalnem
Uršinem Živ žavu, bodo namenjena za igrala v enoti Urša.
o
EKO vrt, viseči vrtovi - dvignjene gredice, so zares zaživeli. Sredstva za nakup materiala
zagotovljena iz Sklada Vrtca Urša, izdelal jih je naš hišnik Dušan Kolenko.
o
Urice nemškega jezika so novost letošnjih obogatitvenih
vzgojiteljica, ki je tudi prof. nemškega jezika.
o
Predstavitev
predstavitev
izvajala jih bo zaposlena
smučarskih skokov bodo izvedli športniki Skakalnega kluba Ihan. Za mlajše otroke bo
potekala v vrtcu, za starejše pri skakalnici.
Popoldanske dejavnosti
so namenjene otrokom,
skupini.
dejavnosti,
so bila
ki niso vključeni v vrtec. Občina Domžale nam je možnost
izvajanja odobrila
za dve
Na podlagi prijav staršev smo že zapolnili eno skupino.
Dodatne dejavnosti
potekajo po zaključenem
poslovalnem
času Vrtca Urša in so za starše plačljive. V letošnjem
šolskem letu bodo
ponujene naslednje dodatne dejavnosti: angleški jezik, plesni tečaj, ples za malčke, balet, rolanje, tečaj
plavanja, dan drsanja, gibaina abeceda, tabori. Na željo staršev iz enote Bistra, ki so dali predlog, da bi se
angleški jezik izvajal tudi v skupini otrok v starosti 3-4 leta, smo se odločili, da to možnost ponudimo v vseh
enotah, pogoj je prijava vsaj 8 otrok iz iste starostne skupine. Ob začetku dejavnosti otroke prevzame izvajalec
dejavnosti,
ki je za izvedbo in varnost otrok tudi odgovoren.
PO končani dejavnosti
morajo otroke prevzeti
starši. Starši dodatne dejavnosti plačajo neposredno izvajalcu.
Zaradi organizacije dela in usklajevanja urnikov smo se odločili, da bo plavalni tečaj letos organiziran oktobra
oziroma novembra, tabori pa pomladi, saj moramo poskrbeti za organizacijo dela v vrtcu in posameznih enotah
in poskrbeti tudi za otroke, ki se teh dejavnosti
turista.
ne udeležijo. Tabori bodo, tako kot lani, potekali v izvedbi Loka
Delo organov vrtca
Svet zavoda nadaljuje z delom v isti sestavi kot lansko leto. Na vprašanje gospoda Voha glede zastopanosti
predstavnikov staršev v svetu zavoda zaradi nove enote, je ravnateljica odgovorila, da je možno, da s 1.1.2015
pridobimo novo enoto v Dobu. Pojasnila je, da se na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda »Vrtec Urša« predstavnike staršev v svetu zavoda izvoli
najkasneje do 31.12.2015, da pa smo v svet staršev kot namestnico predsednika izvolili predstavnico iz enote
Mavrica.
Sklad Vrtca Urša
je v lanskem šolskem letu zares zaživel. Na podlagi lanske ankete smo staršem na prvem roditeljskem sestanku
razdelili obrazce, s katerimi so potrdili pripravljenost vplačati 10 € v Sklad Vrtca Urša. Starši so vrnili 361
izpolnjenih
izjav in jih še vedno vračajo.
Gospod Voh je vprašal,
ali smo že prejeli odgovor Ministrstva
za izobraževanje,
znanost in šport v zvezi s
pritožbo starša na omenjeno ministrstvo, dano v lanskem šolskem letu ter ali smo zaščitili ugled vrtca in
strokovnih delavk.
Ravnateljica je odgovorila, da odgovora ministrstva, kljub temu, da ga je pričakovala, še nismo prejeli. Poslala
jim bo izvedeno anketo o zadovoljstvu staršev in dodala, da si tudi sama želi odgovora.
Člani sveta zavoda so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavada so soglasno sprejeli letni delovni načrt Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015.
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno dali soglasje k predlogu
o angleški jezik
o plesni tečaj
o ples za malčke
o dodatnih
dejavnostih
za:
3
o
o
o
o
o
o
balet
rolanje
tečaj plavanja
dan drsanja
gibaIna abeceda
tabori.
Točka 7) Potrditev
Publikacije
Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015
Člani sveta zavoda so Publikacijo Vrtca Urša za šolsko leto 2014/2015, skupaj s popravki, prejeli z vabilom na
sejo. Publikacija bo objavljena na spletni strani vrtca, na voljo bo tudi na oglasnih deskah za starše.
Člani sveta zavoda so sprejeli
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno potrdili
Publikacijo
za šolsko leto 2014/2015.
Točka 8) Pobude in predlogi
Gospod Voh je prosil, če bi bilo mogoče skrajšati veje pri drevesih pri zadnjem vhodu v enoto Urša.
Gospod Voh je dejal, da so v enoti Urša pri zadnjem vhodu začeli postavljati količke, s tem naj bi preprečili
parkiranje. Predlagal je, da bi bili količki nameščeni tako, da bi usmerjali otroke, kje naj bi hodili.
Ravnateljica je dejala, da bi bila možna rešitev stopinje, ki bi usmerjale otroke, prav tako bo prosila za umik
ekološkega otoka ter, da je rešitev problema šolske poti že v izvedbi. Več bo znano po ogledu občinskega
inšpektorja.
Gospoda Voha je zanimalo glede popoldanske menjave oz. združevanja otrok v enoti Urša. Ravnateljica je
odgovorila, da so se dogovorili, da se garderoba otrok prepelje z obstoječim vozičkom in v označenih škatlah
(na primer - igralnica št.).
Gospod Voh je predlagal, da bi v zadnjem
tem atriju
načrtujemo
atriju, pri sobi 19, uredili peskovnik. Ravnateljica je razložila, da v
novo posaditev drevesa in dodala, da tudi peskovnik ne bi predstavljal
problema.
Točka 9) Razno
Člani sveta zavoda so na podlagi soglasja župana Občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja, k sklenitvi dveh
podjemnih pogodb za izvajanje igralnih uric za eno skupino otrok 1. starostnega obdobja, ki bodo potekale po
1,25 pedagoške ure na teden ter za eno skupino otrok II. starostnega obdobja, ki bodo potekale po 2,5
pedagoške ure na teden, za obdobje od 1.10.2014 do 31.12.2014, pod pogojem, da skupno število ur na
posamezno skupino ne preseže maksimalnega
sveta zavoda, sprejeli
števila 80 pedagoških ur za leto 2014, ki so ga prejeli na sami seji
SKLEP
Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da soglašajo s sklenitvijo dveh podjemnih pogodb za izvajanje
igralnih uric za eno skupino otrok 1. starostnega obdobja, ki bodo potekale po 1,25 pedagoške ure na teden
ter za eno skupino otrok II. starostnega obdobja, ki bodo potekale po 2,5 pedagoške ure na teden, za obdobje
od 1.10.2014 do 31.12.2014, pod pogojem, da skupno število ur na posamezno skupino ne preseže
maksimalnega števila 80 pedagoških ur za leto 2014, za katero je soglasje že izdal župan Občine
Domžale Toni Dragar.
Ob zaključku seje so se je predsednica
sveta zavoda Tatjana Gambiroža vsem prisotnim
zahvalila za udeležbo na
seji sveta zavoda.
Predsednica sveta zavoda
Tatjana Gambiroža
Seja se je zaključila ob 17.50 uri
Zapisala Barbara Anžel, poslovna sekretarka
To.~"""-'2 W-t1W~l
4

Similar documents