zapisnik 7. sestanka upravnega odbora šolskega sklada gš koper

Transcription

zapisnik 7. sestanka upravnega odbora šolskega sklada gš koper
ŠOLSKI SKLAD
Koper, 28. maj 2013
ZAPISNIK 7. SESTANKA
UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA GŠ KOPER
ki je bil 28.05.2013 ob 19.00 v zbornici Glasbene šole Koper- izpostava Izola.
Prisotni : Breda Hartman, Darinka Jug, Aleksandra Češnjevar Glavina, Iztok Peroša
Opravičeno odsotni : Olivio Gržentič, Nelfi Paliska
Začetek seje ob 19.00 uri.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pregled in potrditev zapisnikov 4., 5. in 6. seje;
Obravnava vloge Eve Veršič za dodelitev sredstev sklada;
Sprejem čistopisa Pravilnika o delovanju in organizaciji šolskega sklada;
Razpis volitev za člane UO šolskega sklada;
Poročilo računovodstva o porabljenih in pridobljenih sredstvih v letu 2013;
Predlog plana razdelitve sredstev za šolsko leto 2013/2014;
Razno.
SKLEP 1:
Dnevni red je bil soglasno sprejet
Ad. 1/ Pregled in potrditev zapisnikov 4., 5. in 6. seje
Člani UO šolskega sklada niso imeli pripomb na zapisnike.
SKLEP 2:
Upravni odbor je s 4 glasovi ZA potrdi zapisnike 4., 5. in 6. seje UO šolskega sklada.
Ad. 2/ Obravnava vloge Eve Veršič za dodelitev sredstev sklada
Člani Upravnega odbora šolskega sklada obravnavajo vlogo Eve Veršič za dodelitev sredstev
šolskega sklada za udeležbo na poletni šoli pri prof. Kevinu Orru v višini 300,00 €. Po
pregledu dokumentacije in diskusiji člani UO sklada sprejmejo naslednji
SKLEP 3:
Na podlagi vloge Eve Veršič in sprejetega plana razdeljevanja razpoložljivih sredstev za leti
2012 in 2013, upravni odbor šolskega sklada odobri Evi Veršič za udeležbo na poletni šoli
pri prof. Orru sredstva v višini polovične kotizacije, to je 150,00 €.
Izplačilo se izvede v skladu z 18.a členom pravilnika šolskega sklada.
Glasovanje: 4 glasovi ZA.
Sklep je sprejet
Zapisnik se posreduje računovodstvu šole in vlagateljici. V skladu z 18a. členom pravilnika
delovanja šolskega sklada, je vlagateljica dolžna pred izplačilom računovodstvu šole
posredovati v citiranem členu zahtevane dokumente.
Ad. 3/ Sprejem čistopisa Pravilnika o delovanju in organizaciji šolskega sklada
Predsednik UO predstavi čistopis pravilnika. Vnesen je še 18a. člen, ki ga je UO sklada sprejel
na 4. seji.
SKLEP 4:
UO šolskega sklada sprejme čistopis Pravilnika o delovanju in organizaciji šolskega sklada.
Čistopis se v pdf obliki objavi na spletni strani GŠ.
Glasovanje: 4 glasovi ZA.
Sklep je sprejet
Predsednik UO sklada pripravi pdf obliko čistopisa ter ga posreduje tajništvu GŠ zaradi
objave na spletnih straneh.
Ad. 4/ Razpis volitev za člane UO šolskega sklada
Predsednik seznani člane, da bo obstoječemu sestavu potekel dvoletni mandat. Da se
speljejo vsi postopki imenovanja novih članov na Svetu šole in Svetu staršev je potrebno
razpisati volitve. V skladu s 16. členom Pravilnika o delovanju in organizaciji šolskega sklada,
člani sprejmejo
SKLEP 5:
Pozove se ravnatelja GŠ, da do konca šolskega leta 2012/2013 zaposlene seznani s
potrebo, da izmed zaposlenih predlagajo štiri člane za UO šolskega sklada. Predlog mora
nato na prvi naslednji seji potrditi še Svet šole. Prav tako se pozove Svet staršev, da na prvi
sklicani seji izbere tri starše za predstavnike v UO šolskega sklada, ter opravi vsa potrebna
dejanja za imenovanje članov UO šolskega sklada.
Glasovanje: 4 glasovi ZA.
Sklep je sprejet
S sklepom se seznani ravnatelj, predsednik sveta šole in predsednik sveta staršev.
Ad. 5/ Poročilo računovodstva o porabljenih in pridobljenih sredstvih v letu 2013
Upravni odbor šolskega sklada se seznani s stanjem finančnih sredstev, s katerimi razpolaga
šolski sklad. V diskusiji se člani odločijo, da se pod točko razno sprejmejo sklepi o promociji
šolskega sklada.
Ad. 6/ Predlog plana razdelitve sredstev za šolsko leto 2013/2014
Plan razporeditve-rezervacije sredstev
V letu 2013 in 2014 se sredstva šolskega sklada razporedijo:
Do 20% razpoložljivih sredstev za sofinanciranje nakupa novega, boljšega instrumenta
nadarjenim učencem
Do 50% razpoložljivih sredstev za namene sofinanciranja udeležbe na seminarjih,
poletnih šolah, "masterclass-ih" in tekmovanjih
Do 10% za nakup opreme za nadstandardno izvajanje pouka
Do 10% za sofinanciranje ekskurzij iz nadstandardnega programa
Do 10% za sofinanciranje šolnine ali izposojnine šolskih instrumentov učencem iz
socialno šibkejših družin
V kolikor na posameznih področij ne bo povpraševanja, lahko UO sklada sredstva
prerazporedi na druge postavke.
Razpoložljiva sredstva na dan 28.5.2013 znašajo =930,00 €. Od zneska se odštejejo
sredstva v višini 150,00€, odobrena s sklepom 3 te seje. Preostala sredstva se
razdelijo na sledeči način:
postavka
sofinanciranje nakupa instrumenta
sofinanciranja udeležbe na seminarjih, tekmovanjih
nakup opreme za nadstandardno izvajanje pouka
sofinanciranje ekskurzij iz nadstandardnega programa
sofinanciranje šolnine ali izposojnine šolskih
instrumentov
SKUPAJ
%
20
50
10
10
znesek
156,00 €
390,00 €
78,00 €
78,00 €
10
78,00 €
100
780,00 €
UO šolskega sklada bo v januarju 2014 po potrebi (ob morebitnih novih donacijah)
plan porabe uskladil.
SKLEP 6:
Upravni odbor šolskega sklada sprejme plan dodeljevanja sredstev za leto 2013/2014.
Tabela o načinu razdelitve sredstev je sestavni del tega sklepa.
Glasovanje: 4 glasovi ZA
Sklep je sprejet.
Ad. 7/ Pod točko razno
V diskusiji člani UO sklada soglasno sprejmejo naslednje:
1. Pripravi se zgibanka o predstavitvi Šolskega sklada Glasbene šole Koper. Besedilo
osnutka pripravljenega na seji se posreduje ravnatelju GŠ. Ravnatelj in predsednik UO
sklada besedilo uskladita in po potrebi dopolnita. Dogovorita se tudi o načinu
posredovanja zgibanke potencialnim donatorjem. Kot rok za dokončanje dejanj s tem
v zvezi se predlaga 30. september 2013.
2. Ravnatelj in predsednik UO šolskega sklada razmislita, če je v duhu trenutnih razmer v
družbi smiselno in primerno pripraviti plačilne naloge za donacijo v šolski sklad, ki se
jih razdeli staršem.
3. Predsednik UO sklada pripravi zahvalo dosedanjim donatorjem. Besedilo člani
uskladijo preko elektronske pošte. Usklajeno besedilo zahvale se pošlje vsem
dosedanjim znanim donatorjem.
4. Predsednika UO sklada se zadolži da na DURS-u preveri možnosti vpisa šolskega
sklada na seznam potencialnih dobitnikov dela sredstev iz dohodnine.
5. Člani sprejmejo pobudo, da se na spletnih straneh šole pripravi področje, kjer se
bodo trajno (po šolskih letih) objavljali rezultati vseh učencev GŠ doseženih na vseh
tekmovanjih v tekočem šolskem letu. Pobuda se posreduje ravnatelju v izvedbo.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal: Iztok Peroša
Predsednik UO šolskega sklada
Iztok Peroša