11. seja (19. 11. 2013) - IZREDNA

Transcription

11. seja (19. 11. 2013) - IZREDNA
zapisnik Sveta šole
Številka: 672/2013
Datum: 19. 11. 2013
Zapisnik
11. IZREDNE seje Sveta Osnovne šole Ketteja in Murna,
ki je bila dne 19. 11. 2013 ob 18.30 v čitalnici Osnovne šole Ketteja in Murna
Prisotni člani:
Predstavniki ustanovitelja: Andreja Postružin, Marko Kastelic
Predstavniki staršev: Stojan Gašparič, Valentin Lapanja Furlan, Ivana Gradišnik
Predstavniki zaposlenih: Slavka Crljen, Breda Lesar, Igor Vrhunec, Iztok Zidar
Vabljeni in prisotni:
Saša Kožuh, v. d. ravnatelja
Jana Tavčar, pomočnica v. d. ravnatelja
Zdenka Ekart, sindikalna zaupnica
Damijana Kavčič, predsednica volilne komisije
Opravičeno odsotna:
Suzana Pigac Kokalj, predstavnica MOL
Predsednica Sveta šole je pozdravila navzoče in glede na število prisotnosti članov ugotovila sklepčnost.
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. seje (priloga 1)
2. Obravnava zapisnika volilne komisije (prilogi 2 in 3)
3. Dopolnitev rokovnika za imenovanje ravnatelja
4. Razno
Dnevni red je bil razširjen, dodana je bila 3. točka.
Seja se je začela ob 18.30.
K točki 1
Po pregledu zapisnika 10. seje Sveta šole in ugotovitvi predsednice, da je treba rokovnik v fazah
postopka imenovanja ravnatelja terminsko popraviti in zato razširiti, je bila dnevnemu redu dodana
tretja točka.
1
zapisnik Sveta šole
Predsednica Sveta šole je prosila, naj bodo v bodoče zapisniki pripravljeni pravočasno, skladno z določili
Poslovnika.
Pregledani in na naslednji seji potrjeni zapisnik naj se objavi na šolski spletni strani brez podpisa.
Med obravnavanjem 1. točke dnevnega reda se je seji pridružil član Sveta šole g. Stojan Gašparič.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 115/11 : Zapisnik 10. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
K točki 2 (prilogi 2 in 3)
Vabilu na izredno sejo, ki je bilo članom Sveta šole poslano 14. 11. 2013, sta bila priložena:
 zapisnik sestanka volilne komisije z dne 11. 11. 2013 (priloga 2),
 zapisnik sestanka volilne komisije z dne 13. 11.2013 (priloga 3).
Predsednica Sveta šole je dala besedo predsednici volilne komisije ge. Damjani Kavčič, ki je predstavila
potek volitev in vzroke, zaradi katerih se volitve nadomestnega člana s strani delavcev 14. 11. 2013
(predčasne volitve so bile načrtovane 11. 11. 2013) niso izvedle.
Za predstavnika delavcev šole je bila na zboru delavcev predlagana in potrjena ga. Barbara Topolovec
Klanke, pravočasno pa je bila na predlog treh zaposlenih predlagana še ga. Alenka Mesojedec. Na dan
izvedbe predčasnega glasovanja je volilna komisija ugotovila, da je kandidatura ge. Barbare Topolovec
Klanke neveljavna (član je lahko imenovan največ dvakrat, kar je ga. Klanke že bila).
Članice volilne komisije so bile neenotne glede nadaljevanja volitev. Članici Damijana Kavčič in Nina
Lešnjak Lepša sta se odločili, da se volitve ne izpeljejo (zbor delavcev bi bilo treba obvestiti o tem, da
predlagani kandidat ne more biti izvoljen v svet zavoda), tretja članica Zdenka Verlič se z njuno
odločitvijo ni strinjala. Njeno stališče je bilo, da se volitve izpeljejo, spremeni naj se le glasovnica, izloči
se kandidatko, ki je bila predlagana s strani zbora delavcev.
Volilna komisija se je znašla v težki situaciji. Zaradi nejasnosti v zadevi s postopkom in v izogib kršenju
zakonodaje ter možni povzročitvi krivice kandidatkama se je volilna komisija odločila, da volitev ne
izpelje, o čemer je 11. 11. 2013 obvestila vodstvo šole in predsednico Sveta šole.
Odločitev volilne komisije s podpisom Damijane Kavčič in izjavo glede odločitve volilne komisije, ki jo
je napisala in podpisala članica volilne komisije Zdenka Verlič, je bil seznanjen tudi učiteljski zbor s
pisnima objavama obeh na oglasni deski pred zbornico.
18. 11. 2013 je Saša Kožuh seznanil učitelje na konferenci učiteljskega zbora o ustavitvi volitev.
Sindikalna zaupnica OŠKM Zdenka Ekart je prisotne seznanila z vsebino pisma, prejetega dne 15. 11.
2013 v obliki e-pošte, ki ga je poslala Alenka Mesojedec, edina preostala kandidatka v postopku volitev
za predstavnika Sveta šole s strani delavcev.
Alenka Mesojedec je zahtevala, da sindikalna zastopnica ga. Zdenka Ekart na Svetu šole zastopa njene
interese in pravice kot članice SVIZ-a v razpravi o volitvah. Alenka Mesojedec je Svetu šole predlagala,
da zadevo glede postopka volilne komisije preuči in razpiše ponovni rok volitev z že obstoječo listo
kandidatov.
Zaprosila je tudi za prejem zapisnika 11. izredne seje Sveta šole OŠKM.
Zdenka Ekart je članom povedala, da kot sindikalna zaupnica zastopa interese in pravice vseh delavcev
na šoli. Ne more zastopati interesov samo enega člana oziroma manjše skupine, ki je bila
predlagateljica Alenke Mesojedec, saj bi bilo to nepravično do druge kandidatke oziroma učiteljskega
zbora, ki jo je predlagal.
V zadevi je lahko sporna tudi razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Ketteja in Murna v smislu ponovne kandidature Barbare Topolovec Klanke, saj je bil njen
2
zapisnik Sveta šole
drugi mandat predčasno prekinjen (46. člen ZOFVI, ki ureja oblikovanje svetov v vzgojno izobraževalnih
ustanovah), interpretacije pravnikov pa se razlikujejo. Po 1. odstavku 9. člena Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ketteja in Murna ne more biti isti kandidat
imenovan oziroma izvoljen, če je bil izvoljen dvakrat. V konkretnem primeru je bila Barbara Topolovec
Klanke voljena in imenovana že dvakrat zaporedoma. Drugi mandat ji je bil predčasno prekinjen.
Zdenka Ekart je problem nastale situacije predstavila, a se ni opredelila za nikogar.
Člani Sveta šole so razpravljali o nastalih dogodkih. Član Sveta šole g. Stojan Gašparič je vprašal, ali je
bil učiteljski zbor glede predlagane kandidatke Barbare Topolovec Klanke zaveden, in prejel odgovor
tako predsednice komisije kot člana Sveta šole g. Igorja Vrhunca, da se je pri predlogu kandidatke
spregledalo določbe o številu zaporednih kandidatur. V nadaljevanju se je izpostavilo tudi vprašanje o
le enem kandidatu na glasovnici, kar pa po mnenju predsednice ni problem, le da je v tem primeru
treba omogočiti volivcu, da se odloči, ali podpira kandidata ali ne, torej mora biti na glasovnici
navedeno ZA in PROTI. Ugotavljanje izida glasovanja pa je ob predpogoju, da se je volitev udeležila več
kot polovica volilnih upravičencev, preprosto, saj je kandidat izvoljen le, če je prejel več glasov ZA kot
PROTI.
Za preprečitev tovrstnih napak mora po mnenju Marka Kastelica skrbeti volilna komisija, ki mora pri
predlaganih kandidatih preveriti, ali izpolnjujejo pogoje za kandidaturo ali ne. Postopek volitev se
začne z objavo kandidatov, lista mora biti javno objavljena. M. Kastelic je predlagal tudi, naj se pripravi
pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev šole.
Člani Sveta šole so soglasno prejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 116/11 : Pravilnik volilne komisije pripravi v. d. ravnatelja S. Kožuh.
Sejo je po sprejetju sklepa zaradi drugih obveznosti ob 19.55 predčasno zapustil član Sveta šole g.
Marko Kastelic.
Predsednica Sveta šole je menila, da je predsednica volilne komisije glede na nastalo situacijo ravnala
korektno, enakega mnenja so bili tudi ostali člani. Predsednica Sveta šole je dodala, da bi moral Svet
šole ponovno določiti rokovnik nadomestnih volitev z vsemi fazami volitev oziroma z novimi
kandidacijskimi postopki.
Člani Sveta šole niso bili soglasni, ali ima svet pristojnost ustaviti in zaključiti te volitve ter začeti nove
postopke. Sklenili so, da Damijana Kavčič po prejetju pravnega mnenja MOL-a, ki ga priskrbi v. d.
ravnatelja, sporoči končno odločitev o nadaljevanju dela volilne komisije predsednici Sveta šole in v.
d. ravnatelja.
Razpis za ravnatelja in celoten postopek se lahko izvaja kljub trenutno številčno nepopolni sestavi
Sveta šole.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 117/11 : Volilna komisija bo svojo odločitev o nadomestnih volitvah za predstavnika delavcev
šole v Svet šole in datum sporočila predsednici Sveta šole in v. d. ravnatelja, ko bo pridobila pravno
mnenje MOL-a.
K točki 3
Faze v postopku imenovanja ravnatelja so člani ponovno pregledali in določili nove datume:
22. 11. 2013
12. 12. 2013
objava javnega razpisa
pregled pravočasnosti in popolnosti vlog
3
zapisnik Sveta šole
13. 12. 2013
19. 12. 2013
9. 1. 2014
10. 1. 2014
10. 1. 2014
10. 1. 2014
6. 2. 2014
7. 2. 2014
13. 3. 2014
14. 3. 2014
________
dopolnitev vlog do 19. 12. 2013 do 12. ure
pregled dopolnjenih vlog, seja Sveta šole
predstavitev kandidatov; pričetek predstavitev ob 16.30, vsak kandidat ima na
voljo 10 minut za predstavitev in 10 minut za odgovarjanje na vprašanja
Svet šole zaprosi učiteljski zbor za pridobitev mnenja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje/poročilo o glasovanju, rezultati glasovanja
Svet šole pisno zaprosi lokalno skupnost za pridobitev obrazloženega mnenja o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje.
Svet šole pisno zaprosi Svet staršev za pridobitev obrazloženega mnenja o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje.
izbira med prijavljenimi kandidati, seja Sveta šole
pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje ravnatelja
imenovanje ravnatelja; seja Sveta šole
obveščanje kandidatov
sklenitev pogodbe o zaposlitvi
V rok so zajeti vsi dnevi ne glede na to, ali gre za delovne dneve ali ne. Čas se v pravu šteje
nepretrgoma.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 118/11 Terminsko popravljen rokovnik v fazah postopka imenovanja ravnatelja je bil soglasno
sprejet.
K točki 4


Seznanitev članov Sveta šole z revizijskim postopkom – redna, vsakoletna revizija –
obračunavanje plač 2012 … Zapisnik revizije bo nastal v roku dveh tednov.
Teče postopek revidiranja dela računovodstva na pobudo Sveta šole oziroma v. d. ravnatelja.
Seja Sveta šole je bila zaključena ob 20.50.
Zapisala:
Alma Požar
Predsednica Sveta šole:
Andreja Postružin
Priloge:
-
Zapisnik 10. seje
Zapisnik sestanka volilne komisije z dne 11. 11. 2013
Zapisnik sestanka volilne komisije z dne 13. 11. 2013
4