VOLILNA KOMISIJA ZA USTANOVITEV SVETA DELAVCEV

Transcription

VOLILNA KOMISIJA ZA USTANOVITEV SVETA DELAVCEV
VOLILNA KOMISIJA
ZA USTANOVITEV SVETA DELAVCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC,
Trg OF 7
d. o. o.
LJUBLJANA
Datum: 30. november 2011
Vsem zaposlenim na
Slovenskih železnicah, d.o.o.
Vsem reprezentativnim sindikatom
na SŽ
V prilogi Vam pošiljamo zapisnik 5. redne seje volilne komisije, kije potekala v sredo,30.1l.
2011,
katerega sestavni del je tudi poročilo volilne komisije o poteku volitev v svet delavcev Slovenskih
železnic, d.o.o ..
Lep pozdrav,
Priloge:
Zapisnik 5. seje volilne komisije
VOLILNA KOMISIJA
ZA USTANOVITEV
SVETA DELAVCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC,
d. o. o.
Trg OF 7
LJUBLJANA
ZAPISNIK
5. seje volilne komisije,
ki je potekala
v sredo, 30.11.2011
ob 18. uri v sejni sobi sindikatov
na
Trgu OF 7 v Ljubljani.
Na seji so bili prisotni:
Na seji so bili prisotni:
Sejo je vodil
naslednji
Branko Celinšek,
predsednik
predlog
dnevnega
1. Potrditev
zapisnika
2. Potrditev
3. Razno
volilnih
K 1. točki dnevnega
komisije
Branko
Celinšek,
ki je podal v razpravo
reda:
4. redne seje volilne
komisije
rezultatov
Prisotni so predlagani
Predsedujoči
volilne
.Duška Perčič in Gorazd Grbac
dnevni
red soglasno
sprejeli.
reda:
je v razpravo
4. redne seje z dne 25.11.2011.
podal zapisnik
Ker na zapisnik ni bilo pripomb,
je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 13:
Potrdi
se zapisnik
4. redne seje z dne 25.11.2011
K 2. točki dnevnega
Volilna
v predlagani
vsebini.
reda:
komisija je na podlagi
•
da je skupno število
•
da se je volitev
•
. da je bilo število
pregledov
volilni
udeležilo
oddanih
•
da je bilo število velja\lnih
•
da je bilo število
•
da je odstotek
upravičencev
217 volilnih
glasovnic
glasovnic
neveljavnih
udeležbe
zapisnikov
313
upravičencev
217
201
glasovnic
na volitvah
volilnih
16
69,33%
odborov,
ugotovila:
in sprejem
•
da so bili v Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o. izvoljeni:
Zap.št.
Priimek in ime
Rojen
Stanujoč
1.
GRANDA IRENA
18.7.1962
Pod Borovci 12, 1217 Vodice
2.
JEZERČIČMARIJA
9.12.1963
Plesiše 2, 1370 Logatec
3.
KOVAČiČ GREGOR
4.
LEMPL PAHOR DARINKA
5.7.1973
19.3.1959
Orle Sla, 1291 Škofljica
Radohova vas 17, 1296 Šentvid pri Stični
S.
MEZEK KUKEC DORA
6.2.1960
Zikova S, 1240 Kamnik
6.
SEVER MARIJA
23.3.1958
Celjska ulica 4, 1000 Ljubljana
7.
ŠABANOV HERMINA
12.10.1960
Cesta v Lipovce lO, 1358 Log pri Brezovici
8.
ŠUEN ROMAN
7.10.1962
Klemenova ulica 144, 1260 Ljubljana
9.
ZOREC ANDREJA
10.10.1962
Dob pri Šentvidu 20a, 1296 Šentvid pri Stični
V nadaljevanju je volilna komisija ugotovila, da se je volitev udeležilo več kot 50% zaposlenih,
tako da so volitve veljavne, da število glasov posameznega kandidata ustreza številu
glasovnic, na katerih je bil posamezni kandidat obkrožen ter v zvezi s tem soglasno sprejela
SKLEPšt. 14:
Potrdijo se rezultati volitev v Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o., ki so potekale od
28. do 30. novembra 2011.
Poročilo volilne komisije o poteku volitev
priloga 1 originalnega zapisnika.
Zapisniki posameznih volilnih
v Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o. je
odborov v posamezni volilni enoti so priloga 2 originalnega
zapisnika.
V nadaljevanju je volilna komisija ugotovila, da so volilni odbori svoje delo opravili korektno
in strokovno in pohvalila njihovo predano delo za izvedbo volitev.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči se je članom volilne komisije zahvalil za sodelovanje in ob ugotovitvi, da ni več
razprave, sejo ob 19.00 uri zaključil.
V Ljubljani, 30.11.2011
---1f..q--ClO
Član volilne komisije:
Perčič Duška
Član volilne komisije:
Gorazd Grbac ~
".".
kandidat
prejetih
% glede na
% glede na
glasov
vse
udeležbo
ZOREC AN DREJA
179
172
173
172
177
187
78
177
174
172
57%
55%
55%
55%
57%
60%
25%
57%
56%
55%
volilnih upravičencev
skupja udeležba
število oddanih glasovnic
število veljavnih glasovnic
število neveljavnih glasovnic
313
217
217
201
16
69,33%
100%
93%
7%
GRANDA IRENA
JEZERČIČ MARIJA
KOVAČiČ GREGOR
LEMPL PAHOR DARINKA
MEZEK KU KEC DORA
SEVER MARIJA
v
SKUBIC JOZE
ŠABANOV HERMINA
ŠUEN ROMAN
82%
79%
80%
79%
82%
86%
36%
82%
80%
79%