1. seja sveta staršev

Transcription

1. seja sveta staršev
ZAPISNIK
1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ MIREN V ŠOLSKEM LETU 2013/14
Seja je potekala v prostorih OŠ Miren dne 26. 9. 2013, s pričetkom ob 17.00.
PRISOTNI: ravnateljica Danijela Kosovelj, pomočnik ravnateljice Borut Vodopivec,
pomočnica ravnateljice za vrtce Majda Škarabot, predstavniki sveta staršev (priloga lista
prisotnosti)
ODSOTNI: Vida Furlan, Urška Okretič, Matej Petejan (opravičili)
Ga. ravnateljica Danijela Kosovelj je predlagala spremenjen dnevni red in sicer:
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika ter zapisnikarja
3. Potrditev zapisnika 5. seje sveta staršev v šol.l. 2012/13
4. Predstavitev in spremljava Vzgojnega načrta OŠ Miren
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta
6. Razno
1. Ugotavljanje sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Sklepčnost je bila zagotovljena in spremenjen dnevni red potrjen.
2. Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika ter zapisnikarja
Za predsednika sveta staršev je bil izvoljen Valter Pregelj, za namestnico Šalini Mozetič
Goljevšček in za zapisnikarico Tamara Marušič.
3. Potrditev zapisnika 5. seje sveta staršev v šol.l. 2012/13
Zapisnik 5. seje sveta staršev v šol.l. 2012/13 je bil potrjen.
4. Predstavitev in spremljava Vzgojnega načrta OŠ Miren
Ga. Danijela Kosovelj je predstavila Vzgojni načrt OŠ Miren. Dopolnitev bo le na področju
pohval, priznanj in nagrad v šol. l. 2013/14, kar je predstavil g. Borut Vodopivec:
Pri učencih bodo iskali le pozitivne stvari. Za pohvale, nagrade in priznanja lahko učenca
predlagajo razrednik (tudi po predlogu učencev oz. predsednika razreda), strokovni delavec
ali ravnateljica. Učenci bodo pohvaljeni ustno, na oglasnih deskah ali internetni strani šole.
Novost je Zlata knjiga OŠ Miren, v katero se vpišejo devetošolci s povprečno oceno 4,6 ali
več.
Nova verzija Vzgojnega načrta bo, ko bo sprejeta s strani sveta zavoda šole, objavljena na
spletni strani šole.
Valter Pregelj je opozoril, da z negativnimi opozorili (kot so: valeta bo odpadla, če učenci ne
boste pridni, starši bodo prišli iskat tistega učenca, ki ne bo priden v šoli v naravi,…) učitelji
negativno, destimulativno vplivajo na otroke. Namesto tega naj jih raje spodbujajo in
usmerjajo pozitivno.
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta
Ga. Danijela Kosovelj je povedala, da je bila predstavitev Letnega delovnega načrta že
predstavljena na roditeljskih sestankih po razredih in skupinah v vrtcih. Nova verzija bo, po
potrditvi s strani sveta zavoda, objavljena na internetni strani šole.
Ponovno bodo na šoli potekala predavanja za starše in sicer:
-
21. 11. 2013 Dr. Zdenka Zalokar: Vzgoja za odgovorno vedenje otroka in mladostnika
5. 3. 2014 Marko Juhant: Pouk novih generacij (od 17.00 h -19.30 h)
V januarju 2014 Dr. Zdenka Zalokar (predavanje za vrtec): Družina in vrtec v skupni
nalogi za odgovorno ravnanje otroka
Ga. Danijela Kosovelj je povedala, da je podaljšano bivanje v podružnični šoli Bilje in sicer
jutranje in popoldansko varstvo plačljivo. Na svetu zavoda bo predlagala, da bi bilo jutranje
varstvo brezplačno. Ga. Majda Škarabot je obvestila, da bo Dedek mraz letos obiskal otroke v
vrtcih zjutraj, brez prisotnosti staršev.
6. Razno
- Šola je letos pričela uporabljati e-asistenta, a je ga. Danijela Kosovelj razložila, da je za
starše na internetu le urnik, v prihodnjem letu pa bo možen vpogled tudi v ostala področja.
- V podružnični šoli Kostanjevica je premalo športnih krožkov. Ga. Danijela Kosovelj je
razložila, da je odvisno od učiteljev, katere interesne dejavnosti prevzamejo, a da se na
zunanjem igrišču na splošno veliko gibajo in uporabljajo različne športne rekvizite. Poleg
plesnega krožka in pohodništva bo potekal tudi še nogometni krožek.
- Zunanje igrišče pred OŠ Miren je na novo ograjeno, vrata so odprta, kakšne dejavnosti bodo
potekale?
G. Borut Vodopivec je razložil, da bodo postavili še mreže na odprtinah, ki bodo preprečevale
kotaljenje žog z igrišča. Odprta so vrata proti šoli za evakuacijo otrok, vaja je že potekala ter
za uporabo igrišča zunanjih.
Pločnik za vozače bo označen s črto na obstoječem cestišču.
Za varnost in zgled otrokom moramo najprej poskrbeti starši sami. Otroke in sebe je treba v
avtomobilu zavezovati tudi na kratke razdalje, kar se še vedno ne dogaja in otroci to vidijo.
- V Kostanjevici imajo nedostopen telefonski aparat, na klic ne odgovorijo vedno, starši
imamo službe in ne moremo celo jutro klicati, da se kdo oglasi in da lahko obvestimo, da bo
otrok odsoten.
Ga. Danijela Kosovelj je zagotovila, da bodo dobili nove in ustreznejše telefonske aparate v
Kostanjevici in v Biljah.
– V vrtcu v Biljah, kjer poteka tudi jutranje varstvo učencev, imajo slabe izkušnje z
vzgojiteljico.
Ga. Danijela Kosovelj je razložila, da je to stvar oddelka in da bi morali s to skupino čim prej
sklicati roditeljski sestanek in zadevo rešiti.
– V vrtcu Opatje selo so zadovoljni z novima vzgojiteljicama, predlagajo pa, da se namesto
televizorja s sredstvi iz šolskega sklada kupi mala glasbila, za katera vzgojiteljica meni, da
manjkajo.
Vse predloge lahko starši ali delavci šole posredujejo predsednici Šolskega sklada.
– Na šoli poteka projekt bonton za učence. Nekateri učitelji pa imajo nasprotno zelo slab
odnos do učencev in staršev, zato je padel predlog za sestanek ravnateljice z učitelji.
Ga. Danijela Kosovelj je povedala, naj ji starši pisno posredujejo ime in priimek učitelja, da
bo lahko z dotičnim rešila zadevo.
– V lanskem šolskem letu so učenci višjih razredov čakali na avtobus v računalniški učilnici
in medtem uporabljali internet ali facebook. Letos pričakujejo starši bolj ustvarjalne
dejavnosti.
Ga. Danijela Kosovelj je to zagotovila.
– Starši so izrekli pohvalo razredniku g. Waneku in vsem ostalim za dober sprejem novincev
po selitvi, kar je bilo za otroka zelo stresno.
– Ali bo gradnja novega vrtca v Biljah?
Spomladi 2014 naj bi starši prepleskali stene obstoječega.
Ga. Majda Škarabot je razložila, da stene vsako drugo leto prepleskajo, da zadostijo zahtevam
zdravstvene inšpekcije. Konec lanskega šol.l. se je pojavila plesen in je puščala streha, kar je
hišnik popravil. V letošnjem šol.l. pleskanje ni v planu. Na pobudo staršev, da stene vseeno
prepleskajo, in če Občina plača barvo, kot je obljubila, ni nobenih zadržkov, da starši svojo
namero tudi uresničijo.
- Ga. Danijela Kosovelj je staršem posredovala zahvalo KS Bilje za udeležbo na
tradicionalnem pohodu po Biljenskih gričih. Ves izkupiček so namenili za OŠ Bilje in ga tudi
že nakazali. Ob občinskem prazniku bodo imeli krajani stojnico za prodajo raznih izdelkov.
Tudi ta izkupiček bo namenjen za OŠ Bilje. 8. 10. 2013 bo predstavitev idejnega projekta
svetu zavoda. Potekala bo energetska obnova šole Bilje (občina je pridobila denar na razpisu)
istočasno bi šolo razširili še z jedilnico in vrtcem. Star vrtec bi porušili in pridobili zunanje
igrišče.
G. Valter Pregelj je opomnil, da na zadnji seji sveta zavoda ni bilo še nič določeno. Opomnil
je tudi, da bi se veliko sredstev dalo pridobiti iz razpisov evropskih skladov, vendar žal v naši
občini ne pride do tega.
Ga. Danijela Kosovelj je obvestila, da se še 5 let ne bo pričela obnova OŠ Miren in gradnja
nove telovadnice.
- Ga. Danijela Kosovelj je povedala, da so s sredstvi, zbranimi v šolskem skladu, kupili peč
za keramiko, ki bo postavljena v matični šoli v Mirnu, kamor bodo nosili peči izdelke iz vseh
enot.
- Predstavniki sveta staršev od letos nimajo več namestnika, sklepčnost mogoče ne bo na
vsaki seji zagotovljena. Vabila naj pošljejo vsaj en teden prej, kar se lani ni vedno dogajalo.
Vabila naj bi predstavniki potrjevali oz. se opravičili par dni pred sestankom, da se zagotovi
sklepčnost oz. sestanek prestavi, da ni nepotrebnih prihodov na sejo, ki je potem zaradi
nesklepčnosti preložena. Predstavniki staršev želijo zopet imeti namestnika, za kar ga.
Danijela Kosovelj pravi, da za letošnje šol.l. ni več možno in niti ni predvideno. Tema je
preložena na naslednjo sejo sveta staršev, ki bo predvidoma v začetku januarja 2014.
Seja je bila zaključena ob 18.50h.
Zapisala:
Predsednik sveta staršev:
Tamara Marušič
Valter Pregelj