Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v

Transcription

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v
Osnutek
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v sredo, 24. 9. 2014, ob 18. Uri
v šolski knjižnici OŠ Tabor Logatec
Prisotnih: 22 članov
Ostali prisotni: ravnateljica, pomočnica ravnateljice
Lista s podpisi prisotnih članov je priloga k zapisniku.
Predsednik Sveta staršev, gospod Marko Hodnik je pozdravil vse navzoče. Posebej je
pozdravil novoizvoljene člane in vsem skupaj je zaželel čim več sodelovanja in uspešnega
dela pri nalogah, ki jih ima Svet staršev.
Predsednik Sveta staršev je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda 1. sestanka Sveta staršev
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. sestanka Sveta staršev
3. Konstituiranje Sveta staršev
(imenovanje predsednika in namestnika Sveta staršev)
4. Potrditev članov Sveta staršev v Svet šole
5. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 2013/2014
6. Seznanitev Sveta staršev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2014/2015
7. Izvolitev predstavnika staršev v upravni odbor Šolskega sklada OŠ Tabor
8. Mnenja in pobude
9. Razno
Kt. 1: Potrditev in sprejem dnevnega reda 1. seje
Člani na predlagan dnevni red niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili z dvigom rok.
Kt. 2: Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta staršev
Gospa Nagode namestnica gospe Terpin Mlinar iz POŠ Rovtarskih Žibrš je podala pripombo,
da ni bilo v zapisniku navedenega predloga, naj se načrtuje tudi investicija igrišče v velikosti
cca 50 m2 poleg šole v Rov. Žibršah.
Gospa Klavžar je pohvalila dejstvo, da je bil zapisnik na spletu pred roditeljskimi sestanki.
Ravnateljica je poudarila, da je bil zapisnik poslan v pregled in morebitne dopolnitve pred
objavo na spletu gospodu predsedniku in obema namestnikoma.
Člani so zapisnik 9. seje z dano pripombo potrdili z dvigom rok.
Kt. 3: Konstituiranje Sveta staršev
- predstavitev in potrditev novih članov v Svet staršev,
- imenovanje predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev
Gospod Marko Hodnik je prisotne seznanil, da zaključuje mandat. Povedal je, da so se
reševali številni problemi (največkrat bolj težavice) in obravnavale tudi prijetnejše teme.
Večina problemov je bilo uspešno rešenih, nekaj pa tudi manj uspešno. Zahvalil se je za
zaupanje vsem staršem, razrednikom, učiteljem in še posebej ravnateljici Miši Stržinar, s
katero je odlično sodeloval. Novemu predsedniku je zaželel veliko volje in delovne vneme,
ravnateljici pa veliko veselja in uspehov na delovnem mestu.
1
Povedal je, da je Svet staršev sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku, iz vsakega oddelka v tekočem šolskem
letu. Mandat predsednika sveta staršev traja tri leta in se lahko ponovi. Mandat dokončno
preneha s prenehanjem šolanja otrok na šoli. In glede na to, da njegova hči obiskuje 8. razred
predaja svoje mesto predsednika zdaj, ker ne bi mogel opraviti cel mandat
Po Poslovniku o delu Sveta staršev mandat za predsednika in njegovega namestnika traja tri
leta in se lahko ponovi.
Na predlog gospoda Marka Hodnika in nekaterih drugih predstavnikov staršev je za
predsednika sveta staršev predlagal gospo Janjo Baretič, ki je bila kot edina kandidatka po
krajši razpravi tudi soglasno potrjena. Za namestnika sta se prostovoljno javila gospa Mateja
Jemec Tomazin in gospod Jure Vodnik.
Vsi prisotni so z javnim glasovanjem in z dvigom rok potrdili novo vodstvo Sveta
staršev.
Gospod Marko Hodnik je čestital novi predsednici in novima namestnikoma, jima zaželel
uspešno vodenje in se poslovil.
Ravnateljica se je v imenu vodstva in šole zahvalila in gospodu Marku Hodniku izročila
darilo – sliko učencev.
Gospa Janji Baretič se je prisotnim zahvalila za izkazano zaupanje in podporo, povedala je, da
se bo trudila po svojih močeh in bo nadaljevala delo po zastavljenih smernicah svojega
predhodnika.
Ravnateljica je čestitala predsednici Sveta staršev gospe Janji Baretič in ji zaželela uspešno
vodenje Sveta staršev, sodelovanje s šolo ter ji obljubila svojo pomoč in podporo.
Člani v Svetu šole ostajajo nespremenjeni saj njihov mandat traja 4 leta.
Marko Hodnik,
Tomo Strle,
Heidi Klavžar.
Po predlogu gospe Baretič se starši predstavijo.
Člani sveta staršev:
POŠ Rovtarske Žibrše
1., 3. d
Marija Terpin
POŠ Hotedršica
1. in 2. c
Betka Dolinar
Mlinar
3. c
Saša
B. Leskovec
4.c in 5. c
Barbara Zelenc
LlLLLeskovec
1. a
Sabina Radošek
6. a
Jana Klavžar
1. b
Igor Košir
6. b
Jelica Vince
Leskovec
2. a
Mateja Jemec Tomazin
7. a
Heidi Klavžar
2. b
Roman Hodnik
7. b
Martina Albreht
3. a
Sandra Žibert
8. a
Klavdija Modrijan
3. b
Tomo Strle
8. b
Leonida Žagar Petrovčič
4. a
Janja Baretič
9. a
Ludvik Keržič
4. b
Jure Vodnik
9. b
Mateja Kokalj
5. b
Katarina Rudolf
5. a
Urša Žgavec
SKLEP: Člani so z dvigom rok potrdili članstvo v Svetu staršev.
Kt. 5: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta 2013/2014
2
Ravnateljica je povedala, da je poročilo objavljeno na spletni strani šole, poudari pa:
Šolsko leto 2013/2014 smo začeli, delali in zaključili v skladu z Letnim delovnim načrtom
2013/2014.
Šolsko leto 2013/2014 je najbolj zaznamovala pridobitev športnega igrišča s podlago tartana
in zimska ujma, ki je povzročila petdnevno zaprtje šole.
Učni uspeh je bil ob koncu šolskega leta 98% .
9% napredek pri bralni znački.
Realizacija programa pa nad 100%
Ravnateljica je podrobneje obrazložila dosežke pri nacionalnih preizkusih znanja (NPZ) in
primerjala z dosežki v šol. letu 2012/2013 za učence 6. in 9. razredov (priloga). Predstavila je
tudi primerjavo vseh treh šol v logaški občini in primerjava 6 - 9 razred generacije 1999.
Viden je generalni napredek, seveda pa na ta napredek vpliva več dejavnikov (učenci, starši in
učitelji).
V primerjavi z lanskim šolskim letom se rezultati izboljšujejo, viden je napredek, vendar še
vedno nismo zadovoljni. Potrebno bo še veliko dodatnega dela tako z učenci kot z učitelji.
Povedala je, da je NPZ za učence 6. razredov v šolskem letu 2014/2015 še vedno obvezen.
Naloge se pišejo enkrat in to po prvomajskih praznikih, za manjkajoče učence ni naknadnega
roka.
Ravnateljica je tudi pohvalila POŠ Rovtarske Žibrše in delovanje Šolskega sklada.
Prisotni na Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 niso
imeli pripomb.
Kt. 6: Seznanitev Sveta staršev z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2014/2015
Ravnateljica je prisotne seznanila z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2014/2015 in bo
tudi objavljen na spletni strani šole.
V novo šolsko leto 2014/2015 vstopa OŠ Tabor aktivnejša na področju drugega tujega jezika
in računalništva, ki sta v tem šolskem letu neobvezna izbirna predmeta v 4. razredu. Drugi tuji
jezik bo vedno na razpolago, če bo le prijavljenih najmanj 12 učencev. Nekateri učenci, ki so
izbrali neobvezni izbirni predmet v 4. razredu mislijo, da so izbrali interesno dejavnost, zato
jih je treba opozoriti, da je NIP ocenjen predmet. Izbirni predmeti od 7. – 9. razreda so
ocenjeni in zapisani v spričevalu, ne gre pa v seštevek točk za srednje šole.
Interesne dejavnosti so razširjen program, ki so še vedno brezplačne in se bodo letos izvajale
po 14 uri. In sicer zaradi združevanja skupin podaljšanega bivanja po navodilih ministrstva.
Nekateri starši so izrazili skrb, da učenci vozači nimajo možnosti obiskovanja interesnih
dejavnosti. Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da večjih težav ne pričakujejo, saj so mlajši
učenci v večini vključeni v oddelke podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti potekajo v
tem času. Ga. Klavžar je vprašala, zakaj so športne dejavnosti po 14. 00 uri in ga. Mišič je
odgovorila, da je do 14.05 v telovadnici še pouk oddelka ali pouk izbirnega predmeta.
Novost ID letos je šah za 1. triado in lokostrelstvo ter pletenje.
Skrb, ki bo spremljala delo učiteljev in vseh zaposlenih na šoli, bo spremljanje in preventivno
delovanje na področju MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA.
Šolsko leto 2014/2015 bo najbolj zaznamovala 200- letnica šolanja na Logaškem.
Še posebej je predstavila: BUS- bralna učna strategija, bralna značka, interesne dejavnosti,
dneve dejavnosti, tabor za nadarjene, nadstandardni program, potegovanje za naziv Zdrava
šola, tekmovanja, prireditve, Novoletna tržnica letos na temo KULINARIKA, izobraževanje
za učitelje, govorilne ure za starše.
18.10. tehniški dan (nadomeščanje 02.01.2015)
3
Ravnateljica je še povedala, da si želimo, da bi šola postala prostor, kamor bi učenci,
zaposleni na šoli in starši radi prihajali. Ne sme nam zmanjkati časa za pogovor, izmenjavo
mnenj in stališč in za iskanje skupnih optimalnih rešitev. Zato je pomembno medsebojno
sodelovanje, spoštovanje in izvajanje vzgojnega načrta šole in upoštevanje hišnega reda.
Kt. 7 Izvolitev predstavnika sveta staršev v Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Tabor
Ravnateljica je prisotne seznanila, da gospa Bojana Leskovec ni več članica Upravnega
odbora Šolskega sklada, saj ji je potekel mandat 31.08.2014
Novi predstavnik Sveta staršev v Upravnem odboru Šolskega sklada se je prostovoljno javil
gospod Jure Vodnik.
Gospod Jure Vodnik je bil soglasno potrjen z dvigom rok.
Kt. 8 Mnenja in pobude staršev
 Skrbijo jih garderobne omarice, ki se zlahka odprejo z ali tudi brez ključa. Odtujujejo
se stvari ali skrivajo v druge omarice.
Ravnateljica je svetovala, da naučimo otroke, da se ne stika po drugih omaricah. Podala bo
navodilo učiteljem in razrednikom, da se o tem pogovorijo z učenci in da učenci sporočijo,
kdo odpira omarice, sledil bo ustrezen ukrep.
 Učenci med poukom uporabljajo telefone za pošiljanje SMS - sporočil in ker
posledično ne sledijo pouku, zavlačujejo učno uro z vprašanji. Telefone imajo v
puščicah in žepih.
Učencem bomo strogo prepovedali uporabo telefonov v šoli.
 Na dekliškem stranišču se zadržujejo dekleta, ki menda izvajajo psihično nasilje nad
drugimi dekleti, tako, da si nekatere ne upajo na stranišče, če so omenjena dekleta v
njem.
Ravnateljica je povedala, da o tem nič ne ve in se bo potrudila rešiti problem z večjo
navzočnostjo dežurnih učiteljev in večjo kontrolo po WC-jih. Po novem je pri dežurnem
učencu pritrjen tudi nabiralnik za anonimne pripombe, težave učencev.
 Če je možno, da se nalepijo filci na noge stolov v jedilnici.
Ravnateljica je zagotovila, da bo zadevo uredila.
 Izpostavljena problematika parkirnih mest pred šolo, predolgo zadrževanje avtobusov
pred šolo.
Ravnateljica je povedala, da je največji problem kultura vseh nas voznikov. Pred šolo
parkirajo tudi starši otrok iz vrtca. Otroke v šolo vozijo tudi starši, ki živijo čisto blizu.
Predlaga članom Sveta staršev, da vložijo pobudo na OBČINO LOGATEC.
Ravnateljica je tudi povedala, da se odzove na vsak problem, če le ima informacije.
 Zakaj šola ne zagotovi eAsistenta?
4
Ravnateljica je odgovorila, da to ni v pristojnosti šole. V kolikor želijo starši vpogled v ocene
in dogajanje za svojega otroka, morajo izpolniti prijavnico in možnost vpogleda plačati pri e –
Asistentu. Vendar šola tega ne priporoča, celo nasprotno, učitelji si želijo osebnega stika s
starši in direktnih pogovorov na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.
Zakaj je bila potrebna delitev skupin v 8. razredu in zakaj ni bilo to znano že meseca junija?
Ravnateljica je odgovorila, da so manjše učne skupine nadstandard in niso obvezne, za
katerega se šola lahko odloči. Če je to problem, lahko s to prakso tudi prenehamo in je razred
tudi številčno v celoti skupaj. Ravnateljica ne ve, v čem bi bila prednost, da se za manjše učne
skupine izve že prej.
Ali je možno, da se šola v naravi za 3. razrede plača na več obrokov.
Ravnateljica je odgovorila, da je bilo to obrazloženo na roditeljskih sestankih in sicer je v treh
obrokih (1., 2., in 3. je poračun). Če pa željo na več obrokov pa to urejajo v tajništvu šole.
 Ali je možno dobiti položnice na mail?
Ravnateljica je odgovorila, če ne prej pa po 01.01.2015
 Delovni zvezki – nesprejemljive cene. Delovni zvezki niso obvezni in je možen boljši
uspeh brez delovnih zvezkov.
Ravnateljica je odgovorila, da je naša šola po številu delovnih zvezkov in po ceni, identična z
večino šol. Podala je predlog odprte seje sveta staršev in učiteljev. Glede uspeha z ali brez
delovnih zvezkov pa je povedala, da so mnenja različna.
 Pohvala, da se učenci predmetne stopnje ne sprehajajo več po razredni stopnji.
Kt. 9 Razno
Ravnateljica je izpostavila problem pri pozabljanju ključev za evidenco kosil in ključev od
garderobnih omaric ter pri nošenju kolesarskih čelad pri prihodu in odhodu iz šole.
Ravnateljica je pozvala starše, da skupaj razmislijo o možnih rešitvah in ukrepih, ki bi jih
zapisali v vzgojni načrt šole. Ker na sestanku še ni prišlo do sprejemljive ideje so se starši
odločili, da se do naslednjega sestanka še razmisli in se predlog poda na naslednjem sestanku
Sveta staršev.
Seja se je zaključila ob 21.15 uri.
Zapisala:
Simona Langenvalter
Predsednica Sveta staršev:
Janja Baretič
5