SVET STARŠEV ŠOLE - Osnovna Šola Braslovče

Transcription

SVET STARŠEV ŠOLE - Osnovna Šola Braslovče
SVET STARŠEV ŠOLE
OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE
Datum: 27. 05. 2013
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta staršev šole, ki je bila v četrtek, 23. 05. 2013, s pričetkom ob 18.50, na OŠ
Braslovče.
Prisotni:
Ime in priimek
1.
Simona Šmit
2.
Samo Kalar
3.
Renata Cizej
4.
Sanja Bašič
5.
Helena Kotnik
6.
Veronika Kalar
7.
Simona Klokočovnik
8.
Špela Oberstar
9.
Andrej Bastl
10.
Primož Brinovec
11.
Sašo Drešček
12.
Marjan Mak
13.
Matevž Šoster
14.
Anja Pajer
15.
Tatjana Travner
16.
Igor Košak
17.
dr. Dean Besednjak
18.
Mojca Breznikar
Razred
1.a
2.a
2.b
3.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.b
8.a
8.b
1., 2.r. POŠ Gomilsko
3. r. POŠ Gomilsko
4., 5. r. POŠ Gomilsko
4., 5. r. POŠ Letuš
1., 2. r. POŠ Trnava
3. r. POŠ Trnava
4., 5. r. POŠ Trnava
Odsotni:
19.
20.
21.
22.
23.
Blanka Nerad - opravičeno
Karmen Dvorjak
Mojca Vodlak
Vesna Mikec
Dejan Kokol
4.a
7.a
9.a
9.b
1., 2., 3.r POŠ Letuš
1
DNEVNI RED
1. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti.
2. Pregled in potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje.
4. Priprave na šolsko leto 2013/2014.
5. Razno.
K točki 1
Vse navzoče je pozdravil predsednik sveta staršev, Dean Besednjak. V podpis je podal listo
prisotnosti. Prisotnih je bilo 14 predstavnikov Sveta staršev in 4 namestniki predstavnika (lista
prisotnosti s podpisi se nahaja v arhivu šole).
K točki 2
Predsednik je podal dnevni red, ki je bil razširjen z dodatno točko, počitniško varstvo otrok.
Sklep 1
Na dnevni red se doda točka 5, počitniško varstvo otrok. Točka razno se preštevilči v točko 6.
K točki 3
Zapisnik 3. redne seje je bil soglasno potrjen. Prebran je bil odgovor Sum spolne zlorabe mladoletnih
oseb Policijske postaje Žalec na naše zaprosilo z dne 4. 4. 2013. Odgovor je priloga zapisnika in je v
arhivu šole.
K točki 4
Priprave na šolsko leto 2013/2014 je predstavila ravnateljica šole. Povedala je, da so v vseh oddelčnih
skupnostih razredniki predstavili plane ekskurzij, uporabljene delovne zvezke in druga učna gradiva za
pouk, plane dni dejavnosti in program šole v naravi s finančnimi stroški, ki ob tem nastanejo. V vseh
oddelčnih skupnostih so bili potrjeni programi in finančni stroški za plane ekskurzij, dni dejavnosti in
šole v naravi. Predlagani delovni zvezki in druga učna gradiva za pouk in z njimi finančni stroški niso
bili potrjeni v 7.b razredu, medtem, ko so bili potrjeni v vseh ostalih oddelkih. Ravnateljica je takoj
naslednji dan po roditeljskem sestanku vsem staršem 7.b razreda poslala dopis z obrazložitvijo, da je
seznam nastal po več strokovnih razpravah na sestankih aktivov strokovnih delavcev s prošnjo, da
podpisan sklep o izboru delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v višini 109,80 € za šolsko leto
2012/2013 za pouk v 8. razredu potrdijo. V primeru, da ima družina finančne težave, se naj starši
oglasijo v šoli, da se poišče skupna rešitev. Večina staršev je tokrat pisno potrdila, da soglašajo
(priloge se nahajajo v arhivu šole). Ravnateljica je še dodala, da delovni zvezki niso pisani za vsakega
učenca, zato posledično niso izpolnjeni v celoti (vsak učenec ne zmore rešiti vseh nalog).
Predstavnik staršev je opozoril na pretežke torbe učencev. Učenci nosijo k pouku svoje učbenike, češ,
da je šolskih učbenikov »za na klop« pri predmetu matematika premalo za vse učence. Ravnateljica je
odgovorila, da se bo nastali problem rešil.
Zaradi vsesplošnega varčevanja je Andrej Bastl, predstavnik sveta zavoda, predstavil predlog, ki je bil
izoblikovan na svetu zavoda, da se oddelki petih razredov podružničnih šol v šolskem letu 2013/2014
preselijo na centralno šolo. Na ta način bi se pridobil prostor v Trnavi za namene vrtca. Ravno na dan
sestanka sveta staršev je bil informativni sestanek staršev teh učencev 4. razreda in vsi starši učencev
POŠ Trnava soglašajo s predlogom za šolsko leto 2013/2014.
Ravnateljica je posredovala informacijo o prepovedi obratovanja kuhinje v Trnavi. Prostore za
kuhinjo je potrebno obnoviti v celoti, zato se bo v poletnem času varstvo otrok, ki so v Trnavi,
izvajalo v Braslovčah.
2
Sklep 2
Izbor učbenikov, ki so ga predlagali strokovni aktivi učiteljev po predhodnem usklajevanju z
ravnateljico šole za šolsko leto 2013/2014, se potrdi skladno z 10. členom Pravilnika o upravljanju
učbeniških skladov.
Ravnateljica je spregovorila o Prometno varnostnem načrtu, ki je obvezni dokument, ki ga šola mora
imeti. Ker je varnost naših otrok izrednega pomena, je k celovitemu pregledu varnih in nevarnih poti,
postajališč, pristopila tudi občina Braslovče. Predstavnica sveta staršev, Simona Klokočovnik, ki ji je
ravnateljica predala besedo, je povedala, da je občina že pristopila k projektu, ki bo vseboval grafični
izris varnih in nevarnih poti otrok do šole in domov s prilogami. Povezali so se s podjetjem v
Ljubljani, ki bo izdelalo strokovno študijo.
K točki 5
Predstavnica staršev 2. razreda je postavila vprašanje, kako je z varstvom otrok v poletnem času.
Ravnateljica je odgovorila, da je po zakonodaji obvezno poskrbeti za varstvo otrok 1. razreda
(šestletnikov).
Sklep 3
Počitniško varstvo otrok se bo individualno reševalo za nujne potrebe za letošnji 2. in 3. razred za vse
šole (centralno šolo in podružnične šole).
K točki 6
 Predstavnik staršev 8.a razreda je podal pripombo, da je spletna stran šole neažurna. Ostali
predstavniki bi si želeli le, da so informacije ob začetku šolskega leta mogoče prej, kot do
sedaj.
 Ravnateljica je posredovala informacije, da se 2. tuj jezik nemščina ne bo več izvajal v 7.
razredu, ponujal se bo le kot izbirni predmet, da v 1. razredu ni tujega jezika angleščine in da
se tretja ura športne vzgoje v tretjem triletju ne bo več izvajala, ker ni več finančne podpore s
strani občine.

Predstavnik staršev 1. razreda je prenesel željo staršev, da spletni učbenik Lili in Bine naj ne bi
uporabljali v e-obliki.
Seja je bila zaključena ob 19.55.
Zapisala
l. r. Milica Urankar
Predsednik Sveta staršev
l. r. Dean Besednjak
3