ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA BIOTEHNIŠKA ŠOLA Cankarjeva

Transcription

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA BIOTEHNIŠKA ŠOLA Cankarjeva
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
BIOTEHNIŠKA ŠOLA
Cankarjeva 10
Nova Gorica
Šempeter, 12.6.2015
ZAPISNIK
3. sestanka sveta staršev, ki je bil 11. junija 2015 ob 16.00 uri v učilnici 10 B na Biotehniški šoli
Šempeter.
Opravičeno odsotni: Debenjak Loredana, Breščak Tanja, Lango Fučka Bernarda, Šemole Dovier
Livija, Garbari Remec Barbara.
Ostali odsotni: Podlipnik Boštjan, Černe Edi, Pucer Metka, Fonti Tenze Elizabeta, Koron Aleš,
Budihna Silvana, Košir Barbara.
Prisotni: ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja, predsednica Tea Luzar, zapisnikar-Barbara Skok in
predstavniki sveta staršev-priloga liste prisotnosti.
Ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja je pozdravila navzoče, ter predlagala sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Pregled dela v šol. letu 2014/15
Učbeniški sklad
Šolski sklad
Pobude in predlogi staršev
Razno
Nihče od navzočih ni imel pripombe na sledenje dnevnega reda.
SKLEP 1: Sprejet je predlagan dnevni red.
K1. Pregled dela v šol. letu 2014/15
Ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja je pozdravila navzoče. Navzoče je seznanila z volitvami v
svet zavoda, ki se bodo odvijale v začetku šolskega leta 2015/2016. Povedala je, da je bila v šolskem
letu 2014/15 zelo uspešna realizacija pouka. Izpostavila je tudi finančno stanje Šolskega centra. Center
v celoti je imel negativno stanje. Biotehniška šola je glede finančne plati pristala tik na meji. Poudarila
je, da Ministrstvo za šolstvo v zadnjih letih zelo malo prispeva za obnovo ali nakup učnih
pripomočkov. Kljub temu so plače zaposlenih na celotnem centru ostale enake. V šolskem letu
2015/16 se bo zaposlitev na ravni centra znižala za 2 osebi. Glede finančnega minusa je center v
dogovoru z Ministrstvom, da se bo naredilo koreniti pregled vsega. Poleg tega se je gradil tudi MIC.
Gradnja MIC-a se je financirala iz strani Ministrstva za šolstvo in Občine Nova Gorica. Vendar teža
oz. vrednost davka pri izgradnji je padla na bremena centra. Iz finančnega vidika smo vse šole zelo
šibke. Zato je bilo uvedeno varčevanje na področju ogrevanja, nabave pisarniškega materiala ter
ostalega drobnega materiala. Kljub temu ima Biotehniška šola še vedno nekoliko rezerve, predvsem
zaradi pridelave in izdelave izdelkov na posestvu ali slaščičarski delavnici. Čez poletne počitnice ima
šola v planu ureditev zračenja v novi učilnici 10a. Potrebna je izdelava še enega dodatnega okna. Poleg
tega se bo na šoli izvajalo tudi beljenje, nabava garderobnih omaric. V načrtu je tudi izvedba zaprtosti
»Učenje je luč«
Cankarjeva 10 ▪ 5000 Nova Gorica ▪ Slovenija
tel: 05 330 87 00 ▪ faks: 05 330 87 20 ▪ e-pošta: [email protected] ▪ www.tscng.net
zgornjega igrišča za namen športne vzgoje. Potreben bo dokup materiala za učno kuhinjo in
slaščičarsko delavnico v vrednosti 15.000,00€. Poleg tega bo potrebna sanacija omaric in postelj v
dijaškem domu. V lanskem letu je bila izvedena prenova in brušenje šolskih klopi v učilnicah. Bolj
obširne obnove in popravila, bi šola lahko izvedla, glede na finančno situacijo le ob pomoči kakšnega
projekta.
V šolskem letu 2015/2016 bo na šolo vpisanih od 390 do 400 dijakov. Šola s tem dosega že zgornjo
mejo zmožnosti kapacitete. Šoli primanjkuje velikih učilnic. V programu gastronom hotelir bo
vpisanih 31 dijakov, slaščičar 31 dijakov in kmetijsko podjetniški tehnik 32 dijakov.
K 2. Učbeniški sklad
Ravnateljica je navzočim povedala, da so po pošti prejeli glasovnico za glasovanje o predlaganem
sklepu za nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016. Cena po
programih izobraževanja traja vsa leta izobraževanja. Sprememba je pri italijanskem jeziku. Učbenik
in delovni zvezek- Nuovo espresso 1, cena 32,50€. Italijanski jezik bo v šolskem letu 2015/2016
poučevala druga profesorica, ker jih ne bo mogla poučevati sedanja profesorica. Nova profesorica bo
prišla iz ekonomske šole. Imela bo 37% dopolnitev svoje zaposlitve, da bo lahko 100% zaposlena.
Ravnateljica je obrazložila, da je bila v tem šolskem letu prisotna na hospitacijah italijanskega jezika.
Opazila je, da je dijakom primanjkovalo gradivo, po katerem bi se lahko orientirali. Dodala je, da bodo
italijanski jezik v šolskem letu 2015/16 imeli 4. kmetijski tehniki in 4. naravovarstveni tehniki.
Mogoče bi kasneje uvedli še v druge letnike. Poudarila je, da bo skupaj s pogovorom nove profesorice,
poskušala usmeriti italijanski jezik samo v strokovni del. Obstaja možnost, da nova profesorica ne bo
izbrala že prej predlaganega učbenika .
Oglasila se je ga. Katja Hvalič, predstavnica 1.nt razreda in ravnateljici podala v razmislek, da bo
mogoče italijanski jezik predan zaključnim letnikom povzročil težave. Predvsem zaradi neznanja.
Ravnateljica je odgovorila, da bo imel italijanski jezik poudarek samo na strokovnem delu.
Predstavnica 1.s razreda ga. Suzana Likar je podprla predlog, da bi imel italijanski jezik poudarek
samo na strokovnem delu.
Ravnateljica je povedala, da bo v novem šolskem letu knjižnica dostopna dijakom od ponedeljka do
petka. Dodala je, da so dijaki v sklopu bazarja, zbiranja papirja in uporabnice zbrali dovolj denarja za
nakup novega računalnika, ki bo lociran v knjižnici. Pohvalila je dijake, da so bili ob dnevu odprtih
vrat prizadevni in delavni.
SKLEP 2: Svet staršev soglaša s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
za posamezen razred oz. letnik šole za šolsko leto 2015/2016.
K3. Šolski sklad
Ravnateljica je povedala, da šolski sklad na celem Šolskem centru ni zaživel. V šolski sklad lahko
starši prispevajo prispevke od 0,00€ dalje. Na celotnem centru še niso prišli tako daleč, da bi naredili
položnice za prispevek. Dodala je, da si bo prizadevala, da bi na Biotehniški šoli zaživel tak sklad.
Prispevki v skladu bi bili izključno namenjeni za pripomočke, ki bi jih dijaki potrebovali.
»Učenje je luč«
Cankarjeva 10 ▪ 5000 Nova Gorica ▪ Slovenija
tel: 05 330 87 00 ▪ faks: 05 330 87 20 ▪ e-pošta: [email protected] ▪ www.tscng.net
Predstavnica 1.nt razreda ga. Katja Hvalič je poudarila, da je mogoče internetna stran šole premalo
izkoriščeno tudi za take pobude. Da bi dijakom preko spleta podali povabilo na donacijo.
Ravnateljica se je strinjala.
K4. Pobude in predlogi staršev
Ravnateljica je navzoče pozvala, da ji povedo kaj jih je v letošnjem šolskem letu zmotila oz. kje je bila
kakšna napaka storjena.
Starši so povedali, da jih je predvsem zmotila predaja gotovine za ekskurzije na Avrigo d.d. Da družba
Avrigo na izdanem računu ni napisala celotnega zneska katerega so posamični dijaki poravnali.
Pripomba je tudi bila, predvsem pri dijakih slaščičarjih, da so dijaki sami hodili posamično plačevat.
Barbara Skok je pojasnila sistem plačevanja in obračunavanja ekskurzij. Lani je sistem plačevanja
ekskurzij potekal tako, da so določen znesek starši dobili obračunan na položnici. Zaradi neplačnikov
se je na ravni celotnega centra določilo, da se za večje ekskurzije obrne na Avrigo, ter poravna
stroške(tudi preko več obrokov in položnice) direktno njim. Ker je tudi pri temu prišlo do težav
neplačnikov, se je Avrigo odločil, da morajo za ekskurzije dijaki poravnati najprej avans in kasneje
pred odhodom še preostanek.
Ravnateljica je povedala, da se bo za novo šolsko leto upoštevalo dano pripombo. Razredi bodo vsoto
zbrali skupaj in določili nekoga, ki bo vse skupno odnesel na Avrigo d.d..
Dodala je še, da ji starši lahko vse težave, pripombe, napake, sporočajo preko elektronske pošte ali
preko telefonskega klica.
K5. Razno
Pod točko razno ni nihče imel dodatnih vprašanj.
Nihče od navzočih ni imel še dodatnih vprašanj in pobud.
Ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja, se je navzočim zahvalila za prisotnost, jim zaželela prijetne
poletne počitnice ter jih pozdravila do ponovnega snidenja.
Sestanek je bil zaključen ob 16,42 uri.
Zapisala
Barbara Skok
Priloge:





Predsednik Sveta staršev
Tea Luzar l.r.
Vabilo
Obrazložitev dnevnega reda
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šol.leto 2015/16
Glasovnice
Lista prisotnosti
»Učenje je luč«
Cankarjeva 10 ▪ 5000 Nova Gorica ▪ Slovenija
tel: 05 330 87 00 ▪ faks: 05 330 87 20 ▪ e-pošta: [email protected] ▪ www.tscng.net