1 Zapisnik s Sveta staršev dne

Transcription

1 Zapisnik s Sveta staršev dne
VRTEC
Tržaška cesta 2a , 1360 VRHNIKA
VRHNIKA
tel.: 01 75 07 372; fax: 01 75 07 374
1. Zapisnik s Sveta staršev dne, 30.9. 2014 ob 18.00 v enoti Žabica
Prisotni:
Matej Fefer, Luka Mele, Natalija Remic, Nina Podlesnik, Maja Križan, Sofija Deronja, Rada Kikelj
Drašler, Petra Breitenberger, Miha Kadunc, Gašper Petkovšek, Lidija Podkrajšek, Veronika Valič,
Suzana Drašler, Saša Kern, Peter Kobe, Lucija Legan, Petra Atteja Fabiani,Barbara Markovič, Neža
Pajnič, Barbara Grušovnik, Tina Žerjal, Borut Žust, Andreja Nagode, Barbara Čepar, Maja Mauri,
Slaviša Cvijič, Andreja Novak Gros, Aleš Kostanjevec, Vanja Hlače, Helena Motaln, Petra Grom, Tadeja
Lux, Mirzet Mahić, Polona Krašovec, Tanja Trček, Maja Smolič, Aleš Koštomaj, Andreja Perše, Marta
Samotorčan- ravnateljica, Elizabeta Žust- organizatorka prehrane in ZHR, Tanja Mavsar-svetovalna
delavka in Andreja Brelih-Hatunič- pomočnica ravnateljice
Odsotni:
Katja Vuga, Ljubica Breitenberger- pomočnica ravnateljice
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Vloga in pristojnosti Sveta staršev
Samoevalvacijsko poročilo
LDN Vrtca Vrhnika za šol. leto 2014/15
Imenovanje predsednika/ce Sveta staršev
Razno
Prvi Svet staršev v novem šolskem letu je sklicala gospa Marta Samotorčan, ravnateljica.
Točka 1
Ga. ravnateljica je predstavila pristojnosti Sveta staršev, ki jih določa 66. člen ZOFI. Poudarila je, da je
to posvetovalni organ. Svet staršev predlaga, sodeluje, daje soglasja, mnenja… Starši so pomemben
partner vrtcu v prizadevanju za dobro počutje otrok. Povratna informacija staršev je zaželena, še
posebno v uvajalnem obdobju. Vrtec je pripravljen prisluhniti, odprti smo za pobude, se znamo tudi
opravičiti in upoštevati določene stvari. V nekaterih stvareh pa je vrtec avtonomen in želimo, da se
spoštuje naše pristojnosti (organizacija dela, oblikovanje parov in skupin…). Želimo si tudi odprto
komunikacijo.
Ravnateljica je še poudarila, da predstavniki v Svetu staršev zastopajo interese vseh staršev iz njihove
skupine in ne le posameznih. Starše je pozvala, naj se obvežejo in prihajajo na vsa srečanja.
Srečanja so tri v šolskem letu.
Točka 2
Samoevalvacijsko poročilo je zakonsko določeno. Ravnateljica je predstavila ključne točke, bolj
podrobno pa si ga lahko preberete tudi na naši spletni strani.
Sklep: Starši podajajo pozitivno mnenje na Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2013-14.
Točka 3
LDN za šolsko leto 2014/15 je predstavila ravnateljica. Izpostavila je naslednje: V letošnjem šolskem
letu je vpisanih 729 otrok v 40 oddelkih. Še vedno sledimo naši viziji, ki se glasi: NAJ BO NAŠ VRTEC
PRIJAZEN DRUGI DOM, KINUDI OTROKOM VARNOST, SPREJETOST, LJUBEZEN IN SVOBODO.
Predstavila je cilje, prednostne naloge, projekte, obogatitvene in dodatne dejavnosti, oblike
sodelovanja s starši za šolsko leto 2014-15 in materialne pogoje za delo.
Tudi LDN vrtca je objavljen na naši spletni strani .
Letošnja samoevalvacija se bo nanašala na področje sodelovanja s starši. Preverjali bomo ustreznost
oblik in vsebin sodelovanja s starši in vaše zadovoljstvo. Ob tej priložnosti vabimo vse starše k
sodelovanju. Ustanovili bomo tim, kjer bodo člani sestavili ustrezen vprašalnik.
Za sodelovanje v timu se javljajo: ga. Barbara Čepar- Želvica, ga. Nina Podlesnik- Barjanček, g. Peter
Kobe in ga. Petra Atteja Fabiani- Žabica in ga. Tadeja Lux- Komarček
Sklep: Starši podajajo pozitivno mnenje na LDN vrtca za šolsko leto 2014-15.
Datumi za zimovanje in letovanje so že določeni in sicer :
ZIMOVANJE NA ČETENI RAVNI bo od 9. 3. do 13. 3. 2015:
1. izmena od 9. 3. -11. 3. 2015,
2. izmena od 11.3.-13.2. 2015 in
LETOVANJE NA DEBELEM RTIČU od 19.5. do 22. 5. 2014.
Predavanja za starše je predstavila svetovalna delavka Tanja Mavsar. Pričela se bodo v mesecu
januarju. Letos smo se odločili, da bo vsako predavanje vodil drug preavatelj. Predavanja so že
določena:
1. izobraževanje: OTROCI IN TV- 27.1. 2015 (Martina Peštaj in Boris Veler)
2. predavanje: POMEN GIBANJA ZA OTROKE- 3.2. 2015 (Barbara Konda)
2. predavanje: BESEDE, KI ZBLIŽUJEJO- 10.2. 2015 (Katja Rovšek Nikitovič)
3. predavanje: MED UČENJEM IN IGRO- 18.2.2015 (Tina Bregant)
Podrobnejše vsebine predavanj in obrazec za prijavo boste starši dobili v začetku januarja 2015.
Točka 4
Starši so soglasno izvolili novega predsednika. To je g. Matej Fefer.
(040 468 553, [email protected])
Točka 5
Pobude, predlogi staršev:
 Starše v Želvici zanima, zakaj otroci iz skupine Copatkov ne smejo plezati na plezalo.
Predlagajo dodatne stopnice.
Plezalo je namenjeno vsem otrokom na B-vhodu, vendar pod nadzorom. Je bolj kompleksno plezalo
in zahteva več angažiranosti za mlajše otroke. Ravnateljica se bo pogovorila s strokovnima
delavkama.
 Starši predlagajo, da ponudimo predavanje o zdravi prehrani naslednje šolsko leto v
sklopu Šole za starše.
 Starše v razvojnem oddelku zanima ali bodo ostali urniki strokovnih delavk enaki.
Tina in Sara bosta vsak dan skupaj prisotni v oddelku med osmo in petnajsto uro.
 V skupini 2-3 je 9 otrok že suhih in ne uporablja več plenic. Ali je zaradi tega možna nižja
cena programa?
Za 1. starostno obdobje je cena programa 405,17, določena s sklepom Sveta Občine Vrhnika o
določitvi veljavne cene programov. V to ceno so všteti stroški za plače, materialni stroški in stroški za
prehrano. Normativ v 1. starostni skupini je manjši v primerjavi z 2. starostno skupino, zato so stroški
temu primerno višji.
 Starše zanima, zakaj ne bodo več dobivali fotografij otrok na CD-jih ali na ključkih.
Ravnateljica odgovarja, da je to postalo že moteče pri vzgojnem delu. Zgodilo se je tudi, da se je
kakšna fotografija iz vrtca pojavila tudi na družabnih omrežjih. Otroci se bodo še vedno fotografirali v
vrtcu, vendar v manjšem obsegu. Fotografije bodo imeli v listovnikih, na oglasnih deskah, enkrat
letno organiziramo skupinsko fotografiranje. V vrtec povabimo profesionalnega fotografa.
 Starše tudi zanima, zakaj je rok za oddajo poletnih rezervacij že v začetku junija. Marsikdo
še ne ve, kdaj bo imel dopust. Izrazili so željo, da bi se za rezervacijo upoštevalo tudi že
krajše obdobje, že od 14 dni dalje.
Rezervacija je določena s sklepom Sveta Občine Vrhnika. V sklepu je določena višina cene poletne
rezervacije, obdobje in rok za oddajo vloge. Za vse informacije so pristojni na občini Vrhnika.
 Ker se v nekaterih skupinah med letom zamenja kar nekaj kadra, starši svetujejo, da se o
teh spremembah poleg napisa na vratih obvešča starše tudi po elektronski pošti.
 Staše zanima, kako so se obnesle pralne plenice in kako jih razkužujemo?
Elizabeta Žust je povedala, da so plenice otroci lepo sprejeli, tudi s strani staršev je pozitiven odziv.
Nekaj otrok je dobilo reakcijo. Za otroke, ki imajo zdravstvene težave, starši prinesejo zdravniško
potrdilo in otroci dobijo plenice za enkratno uporabo. Vse plenice in perilo se kuha na 90. stopinjah.
 G. Peter Kobe je pohvalil našo novo spletno stran. Podobnega mnenja so bili tudi drugi
starši.
Zapisala:
Andreja Brelih-Hatunič
Vodila:
Marta Samotorčan