Adobe pdf - Vrtec Škratek Svit Vodice

Transcription

Adobe pdf - Vrtec Škratek Svit Vodice
Vrtec Škratek Svit Vodice, Franca Seška c. 15, 1217 Vodice
LETNI DELOVNI NAČRT
Vrtec Škratek Svit Vodice, šolsko leto
2014/2015
Naše vrednote, poslanstvo in vizija………………………………………………………………………..2
1. ORGANIZIRANOST VRTCA ……………………………………………………………...…3
1.1 Organizacija oddelkov ………………………………………………………………..…4
1.2 Delavci vrtca …………………………………………………………………………….9
2. PROGRAM ………………………………………………………………………………...…10
2. 1. Obogatitveni program …………………………………………………………….……11
2. 2. Sodelovanje s starši ……………………………………………………………………..13
2. 3. Delo strokovnih organov ………………………………………………………………..16
2. 4. Izobraževanje …………………………………………………………………………..18
2. 5. Plan investicij …………………………………………………………………………19
2. 6. Sodelovanje z drugimi organizacijami…………………………………………………..22
Naše vrednote do otrok:
LJUBEZEN
SPOŠTOVANJE
PROFESIONALNOST
Radi imamo otroke, zato z njimi profesionalno delamo. Spoštujemo vsakega posameznega
otroka in sprejemamo različnost. Vsak otrok naj doseže vse tisto, kar zmore na posameznem
področju: spoznavnem, telesnem, čustvenem, intelektualnem.
Naše vrednote do staršev:
SODELOVANJE
Naše vrednote do okolice:
S prijaznostjo vas vabimo k sodelovanju, da bomo skupaj
soustvarjali življenje v vrtcu, z medsebojnim spoštovanjem,
dogovarjanjem, razumevanjem - v vaše in naše
zadovoljstvo.
Predani smo svojemu delu.
Vzgajamo k ekološki osveščenosti, ravnanju, odpiramo se v
okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v
EKOLOŠKA OSVEŠČENOST dobrobit otrok in skupnosti.
PREDANOST
POSLANSTVO
Vrata naših vrtcev so široko odprta, prav tako naše srce. S svojim strokovnim znanjem in
osebnostnimi lastnostmi se trudimo, da bi bili vaši družini v pomoč pri vzgoji in učenju vašega
otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno
prehrano ter spodbudno učno okolje v domačem kraju.
VIZIJA
Želimo razširiti centralni vrtec, pridobiti nove prostore in postati vrtec z visoko motiviranimi in
visoko strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki z različnimi strokovnimi znanji nudijo storitve
visoke kakovosti na področju predšolske vzgoje. Prizadevali si bomo za novo znanje,
inovativnost, za ugled v domačem in širšem okolju.
1. ORGANIZIRANOST VRTCA
Vrtec Škratek Svit Vodice je javni vrtec, ki opravlja vzgojno izobraževalno delo na področju
predšolske vzgoje, po programu: Kurikulum za vrtce. Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri
celoviti skrbi za otroke, temeljni cilj pa optimalni razvoj vsakega otroka. Ustanovitelj zavoda je
občina Vodice, kot samostojni javni zavod deluje vrtec od 1. 9. 2008 dalje. Predšolska vzgoja se
izvaja na lokacijah:
Sedež zavoda: Vrtec Škratek Svit Vodice, Franca Seška c. 15;
Poslovalni čas: od 5.45 do 17.00;
Vključeni so otroci I. in II. starostnega obdobja.
www.vrtec–vodice.si
[email protected]
V šolskem letu 2014/2015 je oblikovanih 14 oddelkov, od tega 8 v centralnem vrtcu: 3 oddelki
prve starostne stopnje, 2 oddelka 3. – 4. leta in 3 oddelki druge starostne stopnje. Skupno jutranje
dežurstvo je od 5.45 do 7.00 ure, v oddelku miške. Skupno popoldansko dežurstvo je od 16.15 do
17.00 v oddelku miške, oz. v skupnem prostoru ali zunanji terasi. Posamezni oddelki so odprti
najmanj osem ur, od 7.30 do 15.30. V ostalem času se združujejo posamezni oddelki po
razporedu, razen v času večjih odsotnosti otrok in strokovnih delavcev.
Združevanje v jutranjem času:
Prostor:
Miške
Oddelek:
Vsi oddelki
Ura:
5.45 – 7.00
Miške
Muce, miške, zajci
7.00 – 7.30
Zmaji
Veverice, želve, medvedi, zmaji, ptice
7.00 – 7.15
Veverice
Veverice, želve
7.15 – 7.30
Zmaji
Medvedi, ptice, zmaji
7.00 – 7.30
Združevanje v popoldanskem času:
Prostor:
Miške
Oddelek:
Muce, miške Muce, miške, zajci Vsi
oddelki
Ura:
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 17.00
Veverice
Medvedi
Veverice, želve
Veverice, želve
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
Medvedi
Medvedi, zmaji Medvedi, zmaji, ptice
Vsi oddelki
15.45 – 16.15
16.00 – 16.15
16.15 – 17.00
Enota vrtec Skaručna, Skaručna 6;
Poslovalni čas od 6.30 do 16.15;
Vključeni so otroci I. in II. starostnega obdobja.
V enoti vrtca so 3 oddelki, 1 oddelek druge starostne stopnje, 1 kombinirani in 1 oddelek prve
starostne stopnje. Otroci se združujejo do 7.30 in od 15.30 dalje.
Enota vrtec Utik, Utik 1;
Poslovalni čas: od 6.30 do 16.30;
Dežurstvo šola: 16.15 do 16.30;
Vključeni so otroci I. in II. starostnega obdobja.
V enoti vrtca sta 2 kombinirana oddelka. Skupno jutranje dežurstvo je od 6.30 do 7.30 in od
15.30 do 16.15. V jutranjem času se do 7.00 ure v vrtcu zbirajo tudi šolarji prvega razreda, v
popoldanskem času pa je dežurstvo od 16.15 do 16.30 v prostorih in v organizaciji šole.
Enota vrtec Zapoge, Zapoge 36;
Poslovalni čas: od 6.45 do 16.00
Vključeni so otroci I. starostnega obdobja.
V enoti vrtca je 1 oddelek prve starostne stopnje.
Poslovni čas vrtca, enot je določen glede na potrebe, ki so jih ob koncu lanskega šolskega leta
zapisali starši novincev, ter glede na dejansko prisotnost. Poslovni čas se spreminja le ob
bistveno spremenjenih potrebah staršev - ob soglasju z ustanoviteljem. Med šolskim letom bomo
spremljali prihode in odhode otrok, število otrok v posameznem oddelku ob posameznih urah.
Glede na dejansko stanje bomo po potrebi prilagodili organizacijo dela, urnike zaposlenih in
združevanje oddelkov.
V soboto vrtec ne posluje. V času med prazničnih dni ( božično - novoletni, prvomajski prazniki,
jesenske, zimske počitnice ) na podlagi predvidene prisotnosti, ki jo vpišejo starši, združujemo
posamezne oddelke in zapiramo eno ali vse enote, če je to racionalno in so za to prostorske
možnosti v centralnem vrtcu. V dneh, 24. in 31. december bo posloval centralni vrtec, s krajšim
poslovnim časom, do 16.00 ure. Ob manjši prisotnosti otrok je dežurni vrtec Škratek Svit, za
najmanj 12 prijavljenih otrok. V času poletnih počitnic, od 25. 6. do 31. 8. 2015 so enote vrtca
zaprte, posluje centralni vrtec Škratek Svit Vodice, glede na predvideno prisotnost v času
poletnih počitnic. Ob nepredvidenih okoliščinah bomo delo in samo organizacijo prilagodili
nastali situaciji. Ob večji odsotnosti otrok v posameznih oddelkih se bodo posamezni oddelki
združevali. Oddelki so oblikovani za šolsko leto, od 1. 9. 2014, do 31. 8. 2015. Ob predvideni
gradnji v času poletnih počitnic bo delo ustrezno organizirano na drugi lokaciji.
Vključeni predšolski otroci so po soglasju z ustanoviteljem razporejeni v 14 oddelkov prve, druge
starostne stopnje in v kombinirane oddelke, oddelke 3. – 4. leta. V posameznih oddelkih je
številko otrok povečano za enega ali dva otroka, skladno s sklepom občine in pogodbo o
financiranju. V prvo starostno obdobje spadajo otroci od enega do treh let, v drugo starostno
obdobje pa otroci od treh let do vstopa v šolo. V kombinirane oddelke so vključeni otroci I. in II.
starostne stopnje. Med šolskim letom bomo na prosta, izpraznjena mesta ob izpisih vključevali
novince s prioritetne liste, oz. otroke na prosta mesta. Po dogovoru, s soglasjem staršev bo
posamezen otrok premeščen med šolskim letom iz oddelka v oddelek - ob spremembi zaradi
izpisov, oz. novih vpisov.
V oddelke so vključeni otroci z izdanimi odločbami. V oddelek zmaji 1 otrok in v oddelek
pikapolonice 1 otrok. Dodatno strokovno pomoč bo skladno z odločbami izvajala prof.
defektologije z OŠ Jela Janežiča.
1. 1. ORGANIZACIJA ODDELKOV
Vrtec Škratek Svit:
Oddelek:
Vrsta odd.:
Št.
1. 9.
Št. vključenih
Muce
heterogeni
I. st. st.
12
12
Normativ
Število novincev
(povečani za
2)
12
7
Miške
homogeni
I. st. st.
14
14
14
0
Zajci
homogeni
I. st. st.
11
13
14
Veverice
3. – 4. l.
19
19
19
13
2 vstopa
1. 10.,1.11.
7
Želve
3. – 4. l.
19
19
19
1
Mevedi
homogeni,
II.st. st.
21
21
24
3
Zmaji
homogeni,
II. st. st.
heterogeni,
II. st. st.
22
22
24
0
20
20
21
2
Ptice
Račke
heterogeni
I.st. st.
Kombinirani
12
12
12
5
19
19
19
7
Lisice
heterogeni, II. st. 21
st.
21
21
0
Polži
kombinirani
16
17
19
7
1 vstop 1. 11.
Pikapolonice
Kombinirani
19
19
19
1
Čebelice
homogeni,
I.st. st.
11
14
14
6
1vstop 1. 11
2 vstopa 1. 12.
Metulji
Kasnejši vstop: 6 otrok Novinci: 59 Število 1. 9. : 236 Predvideno število: 1. 12. :242
Otroci po letnikih rojstva – Škratek Svit :
muce
miške zajci
vever.
2008
2009
2010
2011
18
2012
9
14
1
2013
3
13
skupaj
12
14
13
19
Otroci po letnikih rojstva – Skaručna :
račke
met.
lisice
skupaj
2008
0
2009
15
15
2010
3
6
9
2011
10
10
2012
7
6
13
2013
5
5
Skupaj 12
19
21
52
Otroci po letnikih rojstva – Utik:
polži
pikap. skupaj
želve
medv.
zmaji
2
20
21
ptice
11
9
19
19
21
22
20
skupaj
2
31
30
37
24
16
140
2008
1
1
2009
11
11
2010
6
6
2011
7
7
2012
2
7
8
2013
2
3
skupaj 17
19
36
Otroci po letnikih rojstva - Zapoge:
Skupaj
otrok
2012
9
2013
5
Skupaj 14
Otroci po letnikih rojstva skupaj:
Skupaj
otrok
2008
3
2009
57
2010
45
2011
54
2012
2013
Skupaj
54
29
242
Vrtec Škratek Svit: 140 Enota Skaručna: 52 Enota Utik: 36 Enota Zapoge: 14 Skupaj
Škratek Svit Vodice: 242
Za šolsko leto 2014/2015 je oblikovana prioritetna – čakalna lista, glede na prosta mesta bodo
sprejeti čakajoči po prioritetnem vrstnem redu.
Pogoji dela:
V centralnem vrtcu Škratek Svit Vodice je osem igralnic, od prvotno šestih načrtovanih. Dve
igralnici sta nastali s preureditvijo večnamenskega in osrednjega prostora, v vrtcu ni dodatnega
prostora, osrednjega prostora oz. športne igralnice, prostora za individualno delo, svetovalno
delo, shrambe za rekvizite, primanjkuje en sanitarni blok. Igralna površina na otroka ni zadostna.
Normativom ne ustreza kuhinja, zaradi tega je izdana odločba zdravstvenega inšpektorja.
Primanjkuje prostora za strokovne in tehnične delavce. Za oddelek v nadstropju ni dvigala za
hrano. V tem šolskem letu naj bi ustanovitelj, občina Vodice začela z izgradnjo prizidka, za
povečanje kuhinje in dveh oddelkov ter parkirišča, saj se je rok določen za povečanje kuhinje, po
inšpekcijski odločbi iztekel v avgustu 2014.
V vrtcu Skaručna delujejo trije oddelki. Prostori so ustrezni, ni večnamenskega prostora oz.
primanjkuje igralne površine. V vrtcu Utik, delujeta dva oddelka v nadstropju, vključeni so tudi
otroci I. starostne stopnje. Oba oddelka imata ene sanitarije. Vrtec deluje v nenamenskih
prostorih, drugi oddelek je preurejen iz šolske učilnice. V enoti ni dvigala za hrano. Otroci
uporabljajo telovadnico, zato je prostorski normativ glede igralne površine ustrezen. V enoti
Zapoge, ki deluje v zasebni stanovanjski hiši, so prostorski pogoji ustrezni, saj otroci za igro in
gibanje uporabljajo še zgornjo igralnico.
Vsi vrtci imajo ustrezne zunanje površine. Vsa površina je ustrezna glede na veljavne normative.
Vsi vrtci so dobro opremljeni, kakovostna je tudi oprema z didaktičnimi sredstvi, igračami. Del
sredstev se za skupno uporabo nahaja po posameznih kabinetih, za katere so zadolžene
posamezne strokovne delavke.
Knjižna omara
METKA MULEC
Oblačila, šivanje
MOJCA ŽELEZNIK, TANJA POTOČNIK
Glasbeni kotiček
Plenice, zavijački, krpe
Omara papir
TINA VRTNIK
METKA MULEC
NINA KOCIPER
SUZANA M. BERNIK
Kabinet
TINA ČEBAŠEK, ANA GABER
Omara z igračami – soba za vzg. Izposoja
KLEMENTINA ČEBULJ
Zunanja brunarica -stara
BARBARA HLEBIČ, TINA VRTNIK
Zunanja brunarica - nova
Rože, zeliščni vrt, rože vhod
Lutke
KATARINA V., JERNEJA MERČUN
BRIGITA BURGAR, KSENJA JAGODIC
KATARINA ZAJC
Foto dokumentacija vrtca
Telovadno orodje
KATARINA ZAJC
KATJA PIBERNIK
Peč glina
JERNEJA MERČUN, METKA MULEC
Brunarica odprta:
Prva pomoč
PETRA KRUMPESTAR, KSENJA JAGODIC
BARBARA HLEBIČ
Sredstva pod stopnicami
NIVES ZABRET
Oddelek:
Muce
Dekoracije – urejanje
skupnega prostora:
September
Miške
Zajci
Veverice
Želve
Medvedi
Zmaji
Ptice
Muce
Miške
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
1. 2. DELAVCI VRTCA
Ravnateljica: Hedvika Rosulnik, spec.
Ravnateljica opravlja zakonsko predpisane naloge v okviru pedagoškega vodenja in je poslovni
organ vrtca.
Računovodkinja – poslovna sekretarka: Marjeta Cerar
Kuhinja – vrtec Škratek Svit:
Vodja ZHR in prehrane, kuharica: Marjeta Stramšak
Glavna kuharica: Mari Djurić
Kuhar: Marko Peterlin
Kuhinjska pomočnica: Justa Rogelj
Kuhinjska pomočnica, perica: Irena Lužar
Hišnik: Marko Peterlin Čistilke:
Vrtec Škratek Svit: Indira Hafizović, Pavla Jeraj
Enota vrtca Utik, Skaručna: Verka Erce
Vodje enot: Skaručna: Tilka Bobnar, Utik: Silva Kunstelj
Vodje enot pripravijo LDN enote in zaključno evalvacijsko poročilo, organizirata nadomeščanje,
skrbita za organizacijo dela in sodelujeta z ravnateljico. V centralnem vrtcu organizira
nadomeščanje v času odsotnosti ravnateljice Klementina Čebulj.
SVETOVALNO DELO
Del svetovalnega dela opravlja ravnateljica. V okviru svetovalne službe se z vsemi udeleženci
vzpostavlja svetovalni odnos s ciljem optimalnega razvoja vsakega posameznega otroka.
Svetovala delavka z dogovarjanjem, sodelovanjem in povezovanjem opravlja temeljne funkcije:
svetovanja, koordinacije, posvetovanja za mobilizacijo podpore in pomoči otroku in vsem ostalim
udeležencem: strokovnim delavkam, staršem. Svetovalno delo vključuje sodelovanje z zunanjimi
ustanovami. Posebna pozornost bo posvečena uvajanju novincev, otrokom s posebnimi potrebami,
sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami, sodelovanju z izvajalko dsp, prehodu v osnovno
šolo, soc. – ekonomskim stiskam, področju igre in učenja otrok v vrtcu, področju družbe,
posameznim projektom, z namenom, da bi bili uspešni posamezniki in celotna ustanova pri
uresničevanju temeljnega poslanstva. Delo temelji na temeljnih načelih svetovalnega dela:
strokovnosti, avtonomnosti, interdisciplinarnosti, sodelovanja in povezovanja, aktualnosti,
razvojne usmerjenosti, fleksibilnega ravnotežja, celostnega pristopa, sodelovanja in evalvacije
lastnega dela. Osnovne dejavnosti bodo: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti (
organizacija predavanj, različnih sodelovanj, inovativni, preventivni projekti – koordinacija,
sodelovanje ) in dejavnost načrtovanja in evalvacije.
RAZPORED KADRA 2014/2015
IGRALNICA
Muce
Miške
Zajci
Veverice
Želve
Medvedi
Zmaji
Ptice
Lisice
Metulji
Račke
Pikapolonice
Polži
Čebelice
VRSTA ODDELKA
Prva st. stopnja,
heterogeni
Prva st. stopnja,
homogeni
Prva st. stopnja,
homogeni
3. – 4. l.
3. – 4. l
Druga st. st.,
homogeni
Druga st. st.,
homogeni
Druga st. st.,
heterogeni
Druga st. st.,
heterogeni
Kombinirani
Prva st. stopnja,
heterogeni
Kombinirani
Kombinirani
Prva st. stopnja,
homogeni
VZGOJITELJICA
Metka Mulec
POM. VZG.
Tina Čebašek
Katarina Vrtač
Suzana Maver Bernik
Klementina Čebulj
Ana Gaber
Tina Vrtač
Katja Pibernik
Jerneja Merčun
Ksenja Jagodic
Tanja Potočnik
Nina Kociper
Brigita Burgar
Nives Zabret
Mojca Železnik
Katarina Zajc
Barbara Kalan
Tilka Bobnar
Gordana Koncilja
Romana Kopač
Vesna Pavec
Tjaša Globočnik
Jolanda Dobnikar
Silva Kunstelj
Ines Obrez
Katja Hribar
Anica Pišlar
Mateja Stegel
Janja Potrč, Petra
Krumpestar
Sočasnost: Ksenja Jagodic
Mentorstvo: Dijakinjam in študentkam.
Vse delavke imajo opravljen strokovni izpit.
Vse strokovne delavke opravljajo neposredno delo v oddelku v obsegu 6 ur vzgojiteljice in 7 ur
pomočnice vzg. Delovni čas poleg odmora vseh delavcev, ki se koristi glede na možnosti vsebuje
1 urni čas vzgojiteljic za načrtovanje, evalviranje, spremljanje napredka posameznega otroka,
timsko delo, delo v tandemu, izobraževanje, pripravo materiala, sredstev in ostalo pedagoško delo.
( Urnik dela, delavna obveznost -priloga ).
Vse strokovne delavke, tudi tehnični delavci imajo ustrezno izobrazbo. Nekateri delavci so
zaposleni na kombiniranih delovnih mestih:
Kuhinjska pomočnica Justa Rogelj dopolnjuje delo v kuhinji enote Skaručna in centralni kuhinji.
Čistilka Verka Erce opravlja delo čistilke v enoti vrtca Utik, podružnični šoli in delo kuhinjske
pomočnice, čistilke v vrtcu Skaručna.
Marko Peterlin opravlja delo kuharja in hišnika. Marjeta Stramšak poleg dela kuharice opravlja še
delo vodje prehrane, zhr. Marjeta Cerar opravlja dela poslovne sekretarke in računovodkinje, del
računovodskih storitev opravljamo s pomočjo servisa. Ravnateljica opravlja del svetovalnega dela.
Irena Lužar opravlja delo perice in kuhinjske pomočnice.
Za krajši delovni čas so zaposleni: Pavla Jeraj, Justa Rogelj, Petra Krumpestar, Ksenja Jagodic, z
deljenim delovnim časom Verka Jelenc.
Individualno pomoč bomo skladno z izdanimi odločbami izvajali v sodelovanju z OŠ Jela
Janežiča.
2. PROGRAM
V vrtcu izvajamo programe od zaključka porodniškega dopusta do vstopa v šolo. Izvajamo
celodnevni 6 – 9 urni program, program: kurikulum za vrtce.
Programi se izvajajo od 1. septembra 2014, do 31. avgusta 2015. Program se izvaja od prihoda do
odhoda otrok. Poslovni čas centralnega vrtca je 11 ur in 15 minut, enota vrtca Utik posluje 10 ur
in enota vrtca Skaručna 9 ur in 45 minut. Enota vrtca Zapoge je odprta 9,15 ure. Vsi otroci so
vključeni v celodnevni program, krajšega programa ne izvajamo.
Strokovna podlaga za načrtovanje programa je kurikulum, cilji in načela kurikuluma, na osnovi
katerih je načrtovan LDN vrtca in LDN posameznih oddelkov. Vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic v tandemu in timih načrtujejo, izvajajo in evalvirajo vzgojno delo z vseh vzgojnih
področij: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave, matematike. Medpodročne dejavnosti: skrb za
zdravje, varnost, moralni razvoj, prometna varnost se prepletajo v vseh področjih, saj so del
načina življenja in dela v vrtcu. Ob upoštevanju načel strokovne delavke oblikujejo ustrezne
vsebinske, metodične in kontekstualne rešitve, ob upoštevanju razvojne stopnje, pobud, interesa
otrok. Na skupnih aktivih se načrtujejo skupni projekti vrtca. Z LDN -jem vzgojiteljice seznanijo
starše na prvem roditeljskem sestanku; LDN oddelkov je na oglasnih deskah, LDN vrtca pa v
kotičku za starše. Starše tedensko seznanjamo z vzgojnim delom v posameznem oddelku, preko
načrtov na oglasnih deskah. Vzgojiteljice dnevno zapisujejo dejavnosti, ki so se izvajale. Zapisi so
na oglasnih deskah.
Vzgojno delo se prepleta, od spontanih dejavnosti, igre, do različnih vodenih dejavnostih na
različnih vzgojnih področjih. Pri izvajanju vzgojnega dela je v ospredju individualnost vsakega
posameznega otroka. Delo poteka v skupini, manjših skupinah in individualno. Pri pedagoškem
procesu zasledujemo globalne cilje na posameznih področjih, ob upoštevanju razvojne stopnje,
sposobnosti, interesov, individualnih potreb. Program se izvaja v oddelkih, v skupnih prostorih,
tudi na prostem - dejavnosti, ki so primerne za izvajanje v naravi, na igrišču, sprehodu… Program
se izvaja v skupini, skupinah in individualno.
Dnevni red, dejavnosti se prilagajajo potrebam, željam, interesu, objektivnim okoliščinam. Glede
na vremenske razmere omogočamo dnevno bivanje na prostem. Dnevni red poteka preko
jutranjega sprejema, ko otroke sprejmejo strokovne delavke. Otroci se v tem času igrajo v
kotičkih. Vzgojno delo poteka skozi ves dan, igra se prepleta s strokovno pripravljenimi
dejavnostmi. V program je vključena prehrana: zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo in
popoldanska malica. Počitek poteka po kosilu, spanje ni obvezno. V tem času potekajo glede na
starost in individualne potrebe različne umirjene in obogatitvene dejavnosti po razporedu.
Prednostna cilja vrtca v letošnjem šolskem letu:
RAZVIJATI OTROKOVO ZNANJE NA VSEH PODROČJIH - prednostno področje:
DRUŽBA
SPOŠTOVANJE SEBE IN DRUGIH
Projekt: ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
V okviru vključitve v projekt bomo v okviru prednostnega cilja posebno pozornost posvetili
področju družbe, etiki, prenašanju občih človeških vrednot.
Cilje, vsebine, dejavnosti načrtujejo posamezne vzgojiteljice skupaj s pomočnicami v tandemih,
timih, na aktivih. Za prednostno področje je načrtovano izobraževanje s področja družbe,
medsebojne hospitacije s področja družbe, igre, projekti s področja družbe, nabava did. sredstev za
kabinete. V posameznih oddelkih bodo strokovne delavke za prednostno področje načrtovale
posamezne vsebine, cilje, spremljale izvedbo in napredek skupine in posameznega otroka.
Področje izbrano področje za samoevalvacijo: IGRA (priloga )
Tim za samoevalvacijo:
Ravnateljica, Tilka Bobnar, Silva Kunstelj, Katja Hribar, Metka Mulec;
PREHRANA
Prehrana je pomemben dejavnik, saj vpliva na rast in razvoj ter psihofizično stanje otrok,
preprečuje nastanek bolezni in dolgoročno skuša vplivati na zmanjševanje tveganja za pojav
bolezni v kasnejšem življenjskem obdobju.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo normative in priporočila za zdravo prehrano, smernice
zdravega prehranjevanja. Vrtec zagotavlja ustrezne zdravstveno - higienske pogoje za zdravo
bivanje in zdravo prehrano. Vsi obroki za vse oddelke vrtca se pripravljajo v centralni kuhinji
vrtca Škratek Svit. Pri pripravi pestre prehrane vključujemo glavne skupine živil in zagotavljamo
ustrezno energijsko vrednost. Uvajamo nove jedi, več sadja in zelenjave ter polnovrednih živil. Pri
sestavi jedilnikov bomo upoštevali praznike, projekte, ki bodo potekali v vrtcu. Zajtrk ponudimo
ob 8.00 uri, dopoldne sadno malico, kosilo ob (11.15) 11.30 za otroke I. starostne stopnje in 11.45
v kombiniranih oddelkih, ob 12.00 za otroke II. starostne stopnje ter popoldansko malico. Mlečni
zajtrk je za otroke I. st. st. Med obroki imajo otroci na voljo nesladkan čaj, vodi z okusom, vodo.
Jedilniki so na vpogled na oglasnih deskah in spletni strani vrtca. V prehrano vključujemo
lokalno pridelano hrano in eko živila.
Za vse otroke, ki iz zdravstvenih razlogov potrebujejo diete in za njih starši predložijo zdravniško
potrdilo, se v kuhinji vrtca pripravljajo ustrezne diete.
Otroke vzgajamo za zdrav način življenja, navajamo na različne jedi, samostojnost pri jedi,
kulturno prehranjevanje.
Jedilnike tedensko načrtujeta vodja prehrane Marjeta Stramšak in vodja kuhinje Mari Djurić.
Vodja prehrane in vodja kuhinje skrbita v skladu s svojimi nalogami za ustrezen zdravstveno
higienski režim in notranjo organizacijo dela v kuhinji in za HCCP sistem.
Strokovne delavke v oddelkih poskrbijo za uzivanje ustreznih količin in kulturo prehranjevanja. V
letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost posvetili področju prehrane in povezavi s
področjem družba, spoznavanje novih živil, jedi, lokalno pridelane hrane, slovenskih jedi,
seznanjanje z mednarodno kuhinjo – posameznimi jedmi. (priloga projekt BOLJ ZDRAVO)
PROJEKT: BOLJ ZDRAVO
CILJI PROJEKTA:
• Navajanje na uživanje hrane z manj sladkorja oz. brez sladkorja;
• Spodbujanje k pitju vode, vode z okusom limone, pomaranče;
• Vključevanje in spoznavanje polnovrednih žit, žitnih izdelkov, stročnic;
• Večje vključevanje kakovostnejših beljakovinskih živil - ribe - pogosteje;
• Vključevanje kakovostnih maščob (repično, olivno, sojino olje);
• Vključevanje eko, lokalnih živil v prehrano;
DNEVNI RED
Je prilagojen otrokovim potrebam in dejavnostim, ki potekajo dnevno. Dnevni red je fleksibilen,
poteka od jutranjega sprejema otrok, ko je čas za individualne pogovore, igro, različne spontane in
vodene dejavnosti, ki potekajo po kotičkih. Po zajtrku se prepleta igra z različnimi dejavnostmi z
vseh vzgojnih področij, ki jih pripravita, vodita, spodbujata, usmerjata vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice. Otroci imajo možnost izbire med dejavnostmi, sredstvi, različnimi oblikami dela. V
dopoldanskem in popoldanskem času omogočamo bivanje na prostem, glede na vremenske
pogoje. Centralni vrtec ponuja tudi možnosti za bivanje na terasah. Mlajši otroci po kosilu
počivajo, možnost izbire nudimo tudi pri počitku. Za starejše otroke potekajo različne umirjene in
obogatitvene dejavnosti po kosilu, za ostale pa se dejavnosti in igra nadaljujejo po počitku do
odhoda domov.
OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM
Prihod, individualna igra, igra po kotičkih, dejavnosti, zajtrk, vodene in spontane dejavnosti, igra,
sadna malica, igra in različne dejavnosti na igrišču, sprehodi, kosilo, počitek in različne umirjene
dejavnosti, popoldanska malica, individualna igra, različne dejavnosti, igra po kotičkih, odhod
domov.
2. 1. OBOGATITVENI PROGRAM
Za doseganje kakovostnejših rezultatov in pestrejšo ponudbo organiziramo v okviru izvedbenega
kurikula obogatitveni program. Obogatitveni program se izvaja od septembra do sredine junija, oz.
po predvidenem planu, v času predpisane delovne obveznosti strokovnih delavk.
Obogatitvene dejavnosti izvajajo strokovne delavke vrtca, ki so tudi nosilke, občasno vključujemo
tudi zunanje sodelavce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo po razporedu, v obliki kotičkov,
delavnic, projektov, obiskov, izletov.
Obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu so za starše brezplačne, če jih izvajajo samo
strokovne delavke vrtca. Dodatne dejavnosti, ki se izvajajo izven stavbe vrtca ( kulturne
prireditve, obiski, izleti... ) plačajo starši. Za otroke katerih starši ne zmorejo poravnati stroškov,
bo vrtec z lastnimi sredstvi oz. sredstvi ustanovitelja pokril le te.
PRAZNOVANJA V VRTCU
Praznovanje rojstnih dni, teden otroka, veseli december, pust, praznični dnevi, skupna zaključna
prireditev.
Organiziramo različne kulturne dogodke, oglede lutkovnih predstav, obiske ustanov in izlete.
Obogatitveni kotički:
Strokovni delavki iz posameznega oddelka sta v posameznem navedenem časovnem obdobju
zadolženi za pripravo posameznega kotička, za oblikovanje prostora, pripravo sredstev, ki se po
zaključku pospravijo.
KOTIČKI:
Oddelek:
Ptice
Zmaji
Medvedi
Želve
Datum:
15. 9. – 3. 10.
6. 10. – 17. 10.
20. 10. – 30. 10.
3.11. – 14. 11.
Datum:
Voda, igre z vodo, poizkusi
Šivamo, lutke, različni materiali
Tehnični kotiček, zabijamo, gradimo
Naravni materiali, igra in ustvarjanje
Veverice
Zajci
17. 11. – 28. 11.
1.12. – 12. 12.
Muce
15. 12. – 31. 12.
Miške
Ptice
Zmaji
Medvedi
Želve
Veverice
Zajci
Muce
Miške
Skupno
2.1. – 17. 1.
20. 1. – 31. 1.
3.2. – 14. 2.
17. 2. – 28. 2.
3.3. – 14. 3.
31. 3. – 11. 4.
14. 4. – 30. 4.
5. 5. – 16. 5.
19. 5. – 30. 5.
junij
Glina - izdelajmo okrasek, slano testo
Interaktivna tabla, Pravljični
kotiček
Didaktične igre, pravljični
kotiček
Poizkusi, naravoslovni kotiček
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Po izbiri
Pravljični kotiček
Po enotah se izvedba kotičkov načrtuje v LDN enote.
Predvidene obogatitvene dejavnosti, ki se bodo izvajale zunaj vrtca
Vrsta dejavnosti:
Čas:
Spoznavni dan – teden otroka September:
Poštar Pavli, studio Anima – Sten Vilar, nadstandard
Različne delavnice, kotički – brezplačno in za sklad vrtca za vse
otroke na igrišču vrtca
Preventivni program
Oktober:
Kolesarčki 16.10. (2008, 2009,2010) sponzorji
Ogled lutkovne predstave;
Ogled baletne predstave;
Skupni nastop, prireditev;
December:
2.12.Kje je nosek ob 17.00 ( 1. – 3. l ), ob 18.30 Najlepše darilo (
3. – 6. l. )gledališče KU KUC, oboje nadstandard
Februar
(2008, 2009, 2010), baletna šola Stevans, plačilo staršev;
Marec - maj:
Škratek Svit praznuje
Skupna predstavitev projekta v kulturnem domu - ljudsko izročilo
Junij,
Skupna zaključna prireditev Plesno - glasbena animacija z Andrejo Zupančič (za vse otroke,
na igrišču vrtca;
starše, nadstandard
Maj, junij
Kekčeva dežela (l.2009), plačilo staršev
Živalski vrt (l. 2010), plačilo staršev
Zaključni izleti;
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatnih dejavnosti, ki ne sodijo v kurikul vrtca, ne izvajamo.
Obogatitvene dejavnosti v vrtcu:
ANGLEŠČINA V VRTCU
Obogatitvena dejavnost bo potekala 2x tedensko, po 35 minut za otroke pred vstopom v šolo, l.
2009 ( 2008). Dejavnost je za starše brezplačna, razen gradiva. Otroci se v okviru dejavnosti
seznanjajo s tujim jezikom, osvojijo prve besede.
Nosilka: Katja Hribar
Pon.
Zmaji 1
Zmaji 2
13.00
13.35
13.40
14.15
Tor.
Čet.
Sreda
–
–
13.40
14.15
13.00
13.35
Ptice
13.00
13.35
–
13.40
14.15
–
–
–
Pikapolonice
12.55 13.30 –
12.55 13.30 –
Lisice
13.40
14.15
13.40 14.15 –
–
Pet.
ZGODNJE OPISMENJEVANJE
Obogatitvena dejavnost s področja jezika, z različnimi dejavnostmi se bo izvajala za otroke
pred vstopom v šolo, l. 2009, v oddelkih v katere so vključeni najstarejši otroci – pred vstopom
v šolo.
Nosilke: posamezne vzgojiteljice
PLES
Obogatitvena dejavnost bo potekala v vseh oddelkih, kjer so vključeni otroci l. 2009, 2010, kot
obogatitev s področja gibanja. Otroci se bodo seznanili z elementi baleta. Začetek izvajanja v
novembru, brezplačno.
Nosilke: ravnateljica, zunanja sodelavka, strokovne delavke
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
V okviru projekta bomo sodelovali z babicami in dedki in tako spodbujali k medgeneracijskemu
povezovanju in sodelovanju. V okviru sodelovanja bodo potekale v vrtcu in po posameznih
oddelkih različne skupne dejavnosti. Ob zaključku medgeneracijskega srečanja je predvidena
izobraževalna vsebina za starejšo generacijo. Predvideni sta dve srečanji, v novembru in marcu.
Nosilka: ravnateljica
SKUPAJ NAM JE LEPO
Skupno druženje otrok in vzgojiteljic v centralnem vrtcu, enotah, skupno petje, ogled lutkovne
igrice, ki jo pripravita strokovni delavki posameznega oddelka.
Nosilke: strokovne delavke posameznih oddelkov:
Oktober: Zmaji
November: Želve
December: Ptice
Januar: Medvedi
Februar: Veverice
Marec: Zajci
April: Miške
Maj: Muce
V obeh enotah je program skupnega druženja predstavljen v načrtu enote.
SKUPNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI; PROJEKTI
OKTOBER: Teden otroka;
NOVEMBER: medgeneracijsko sodelovanje, tradicionalni slovenski zajtrk; DECEMBER:
veseli december;
JANUAR: Zobozdravstvena preventiva, premagajmo predsodke do živali;
FEBRUAR: teden kulture;
MAREC, APRIL: medgeneracijsko sodelovanje;
MAJ, JUNIJ: Dan družine, predstavitve vzgojno izobraževalnega dela po oddelkih;
Projekte izvajajo vse strokovne delavke, po potrebi vključujemo zunanje sodelavce, tehnično
osebje. Organizacija in evalvacija: strokovne delavke in ravnateljica.
Posameznih obogatitvenih dejavnosti se bodo udeleževali otroci iz posameznih oddelkov: II.
starostne stopnje, kombiniranih oddelkov, tudi I. starostne stopnje, v kolikor je vsebina primerna
in poteka v vrtcu, oz. bodo dejavnosti organizirane za posamezne letnike rojstva. Stroške izletov,
kulturnih predstav pokrijejo starši. Skupna zaključna prireditev se financira z zbiralne akcije
papirja ali nadstandarda ( jesen – pomlad ). Stroške prevoza iz enot Skaručna in Utik do vrtca,
Kulturnega doma pokrije ustanovitelj, občina Vodice oz. se prevoz načrtuje z obstoječimi linijami.
Glede na možnosti, potrebe, spremembe bomo dejavnosti prilagajali, dodatno izvajali. Za otroke,
katerih starši ne morejo pokriti stroškov, vrtec zagotovi brezplačno udeležbo v dogovoru z
ustanoviteljem.
BIVANJE V NARAVI - LETOVANJE
Gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti vrtca. Za otroke pred vstopom v
šolo bomo organizirali krajše letovanje od petka do nedelje, in sicer za otroke l. 2009, od 12. do
14. junija 2015,( Skaručna, Utik )in 19. do 21. junija 2015 ( Vodice ) v domu BURJA, CŠOD v
Seči. Za otroke, ki se zaradi ekonomsko-socialnih razmer v družini letovanja ne morejo udeležiti,
se stroški letovanja pokrijejo iz drugih sredstev oz. vrtec pripravi ustrezne vsebine v vrtcu.
Nosilci: ravnateljica, posamezne strokovne delavke
MOJ VRT, NAŠ KOTIČEK
V okviru področja narava bodo starejši otroci skrbeli za svojo gredico.
Nosilke: Posamezne vzgojiteljice
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatnih dejavnosti, ki ne sodijo v kurikul vrtca ne izvajamo.
Projekti:
GOZDNI VRTEC
Koordinatorica: ravnateljica in posamezne vzgojiteljice
V okviru projekta bodo otroci poglobljeno spoznavali gozd v vseh letnih časih – gozd kot prostor
za učilnico in igrišče. V projekt bomo vključevali lovce, gozdarko.
EKO VRTEC
Koordinatorica: Katarina Zajc, Barbara Hlebič
V okviru društva Doves bomo nadaljevali sodelovanje v projektu in z različnimi vsebinami
razvijali skrb za naravo, okolje, ekologijo. Otroke in starše bomo ekološko osveščali in spodbujali
k ekološkemu ravnanju, eko načinu življenja.
CICIUHEC
Koordintorica: ravnateljica in posamezne vzgojiteljice
Program bomo izvajali v oddelkih, v katere so vključeni otroci rojeni leta
2008, 2009, 2010. Projekt poteka v sodelovanju s starši, knjižnico Ljubljana – enoto Vodice, kot
skupni projekt v katerem spodbujamo branje v družinskem krogu. Dejavnost je brezplačna, ob
zaključku projekta si otroci ogledajo lutkovno predstavo.
MALI SONČEK Koordinatorica: ravnateljica in posamezne vzgojiteljice
Izvajamo v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. Program vsebuje štiri stopnje:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti Mali
sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
PLAVALNI TEČAJ
Izvajal se bo v jesenskem času, 17.11. – 21. 11. ( Vodice ) in 24. 11. – 28. 11. ( Skaručna, Utik)
času za otroke pred vstopom v šolo. Stroške prevoza plačajo starši, stroške bazena in vaditeljev
plavanja pokrijeta ustanovitelj, občina Vodice, in Zavod za šport RS Planica. V dejavnost se
vključujejo zunanji izvajalci.
ROLANJE
Rolanje bomo izvajali v jesenskem in spomladanskem terminu glede na vreme, in sicer za
prijavljene otroke, rojene leta 2009, za otroke l. 2010 pa v spomladanskem terminu . Izvajalo se
bo na igriščih vrtcev, izvajale ga bodo za to usposobljene vzgojiteljice. Dejavnost je za starše
brezplačna. Otroci uporabljajo lastno opremo oz. imajo možnost za izposojo opreme v vrtcu.
ZDRAVJE V VRTCU
Koordinatorica: Tilka Bobnar
V projektu promocije zdravja bomo otroke navajali na zdrav način življenja in v program
vključevali preventivne dejavnosti, vsebine.
VARNO S SONCEM
Koordinatorica: Silva Kunstelj
Poteka v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo, s ciljem osveščanja pred škodljivimi
posledicami pretiranega izpostavljanja soncu.
Projekte izvajajo vse strokovne delavke. Po potrebi vključujemo zunanje sodelavce, tehnično
osebje. Vsebine posameznih projektov se izvajajo v vseh, oz. posameznih oddelkih, glede na
starostno stopnjo otrok. Organizacija in evalvacija: strokovne delavke in ravnateljica.
2. 2. SODELOVANJE S STARŠI
Starši imajo pravico sodelovanja z vrtcem, ob upoštevanju delitve odgovornosti. Sodelovanje
poteka ob vsakodnevnih stikih, ob prihodih in odhodih, obveščanju preko oglasnih desk, pisnih, e
sporočil, spletne strani. Starše spodbujamo k sodelovanju in vključevanju v vzgojno izobraževalno
delo. Za starše izvajamo različne oblike sodelovanja.
Tema:
Izvajalec, organizator:
Šola za starše:
Dr. Bogdan Polajnar
Kako starši vplivamo na zdrav
razvoj otroka,
1. roditeljski sestanek
strokovne delavke
Poštar Pavli, delavnice
Sten Vilar, strokovni in tehnični
delavci vrtca
Zbiralna akcija starega papirja
ravnateljica
Praznično srečanje, prikaz
strokovne delavke
vzgojno izobraževalnega dela
Skupni zajtrk s starši
strokovni in tehnični delavci vrtca
Kje je nosek
Gledališče KU- KUC
Najlepše darilo
Gledališče KU- KUC
Skratek Svit praznuje
otroci, strokovne delavke
Šola za starše:
Marko Juhant
Vzgoja za leto 2030
Sestanek pred odhodom na
ravnateljica, strokovne delavke
letovanje
Skupna prireditev, ljudsko
Otroci, strokovne delavke
izročilo
Skupni zaključek na igrišču
Andreja Zupančič
Sestanek za starše novincev
ravnateljica
Predvideni termin:
10. september
September, oktober
jesen, pomlad
november
december
December
december
april
17. marec
Marec - maj
junij
junij
GOVORILNE IN POGOVORNE URE
Te bodo vsak mesec po posameznih oddelkih od 16.00 do 17.00. S strokovnimi delavkami se
boste lahko poglobljeno pogovorili o otrokovem razvoju, bivanju v vrtcu, napredku, prehrani,
vzgoji, težavah … Vabljeni!
• 7. oktober 2014,
•
•
•
•
•
•
4. november 2014,
6. januar 2015,
3. februar 2015,
3. marec 2015,
7. april 2015,
5. maj 2015.
Svet vrtca
Predvidena so tri srečanja, glede na pristojnosti Sveta staršev
Svet zavoda
Predvidena so tri srečanja, glede na pristojnosti Sveta zavoda.
Sklad vrtca
V katerem starši glede na lastni interes sodelujejo s prispevki, skladno z aktom o ustanovitvi in
namenom sklada. Sklad deluje skladno s poslovnikom.
2. 3. DELO STROKOVNIH ORGANOV
Vzgojiteljski zbor se je prvič sestal 28. avgusta. Predvideno je še skupno srečanje v januarju,
juniju, ostala srečanja celotnega vzgojiteljskega zbora pa glede na potrebe. Vzgojiteljski zbor daje
mnenje o LDN, predloge in obravnava strokovna vprašanja, problematiko, skladno z zakonom.
Vzgojno izobraževalno delo bo potekalo na aktivih:
Delo bo potekalo v dveh aktivih, aktivu vzgojiteljic in aktivu pomočnic.
Vodja aktiva vzgojiteljic: Ana Gaber
Vodja aktiva pom. vzgojiteljic: Mateja Stegel
Delo vseh aktivov bo koordinirala in povezovala ravnateljica.
V tem šolskem letu bodo aktivi poleg tekočega skupnega načrtovanja projektov obravnavali
različne strokovne teme s področja družbe – rutina. Aktiv bo obravnaval strokoven teme, dileme,
potekale bodo izmenjave izkušenj, dobre prakse, hospitacij v obliki kritični prijatelj, s področja
družbe.
Posameznice, ki se bodo udeležile izobraževanj, bodo novo znanje na aktivih prenesle
sodelavkam.
Aktiv se bo sestajal enkrat do dva krat mesečno, oz. po potrebah. Delo aktivov bo vodila vodja
aktiva ali ravnateljica. Aktivi bodo potekali za vse strokovne delavke; včasih ločeno za pomočnice
ali vzgojiteljice oz. bodo organizirani po starostnih stopnjah posameznih oddelkov.
Na aktivih se bo obravnavala tekoča problematika, strokovne dileme, vprašanja, pobude,
strokovna literatura, spremljal potek samoevalvacije. Načrtovali se bodo skupni projekti, merila za
spremljanje področja družbe, različni projekti.
Povezovanje bo potekalo med posameznimi vrstami oddelkov, tako pri načrtovanju, izvajanju
posameznih dejavnosti in evalvaciji.
2. 4. IZOBRAŽEVANJE
Plan izobraževanja, 2014/2015
Prednostno področje za strokovne delavke: družba
Tema izobraževanja:
Izvajalec:
Za udeležence:
Zdrava in dietna
prehrana vrtčevskih
otrok
Nutriticon,
Andreja Širca
Čampa, klinična
dietetičarka
Kako starši vplivamo na Dr. Bogdan
zdrav razvoj otroka
Polajnar
Vzgoja za leto 2030
Marko Juhant
Kuhinjski delavci
Starši, strokovne
delavke
Starši, strokovne
delavke
Strokovne delavke
Pogovori z otrokom,
odraslimi
NTC učenje
Marko Juhant
Izdelovanje nakita
Unikatna darila
Strokovne delavke
Nina Kolar
Fizioterapija Zrnec Za vse delavce
Pomagaj si sam,
zmanjšaj in preprečuj
bolečine v križu in vratu
Snemanje
Igra in igrače, tematska
konferenca
Študijske skupine
Pedagoška konferenca
Predvideni
termin:
3. 9.
Obseg:
2
10. 9.
1
17. 3.
2
12. 1.
2
Dr. Ranko Rajović strokovne delavke
6
30. 9.
1. 10.
10. 11.
Rok Štupar,
Pingpong
ZRSZŠ
Strokovne delavke
Zavod za šolstvo
Strokovne delavke
oktober
Ravnateljica
Strokovne delavke
Avgust,
januar, junij
3
2,5
2
Strokovne delavke
8
4
Aktivi
Ravnateljica,
strokovne delavke
Strokovne delavke
Mesečno in
glede na
potrebe
Ostalo izobraževanje: izobraževanje v okviru pristojnih institucij, posveti, strokovna srečanja,
aktivi, izobraževanje za koordinatorje posameznih projektov ( Etika in vrednote v vzgoji in
izobraževanju, Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Eko vrtec, ŠR... ) izobraževanje glede na
potrebe, ponudbo, razpoložljiva finančna sredstva. Izobraževanje v vrtcu, na pedagoških
konferencah, aktivih branje strokovne literature, s poudarkom na področju družbe.
Izobraževanje tehničnih delavcev, glede na novosti, potrebe, ponudbo in finančne zmožnosti.
Izobraževanje tehničnih delavcev bo potekalo glede na potrebe, ponudbo, tako za področje
računovodstva, kuhinje, čiščenja.
Glede na potrebe se bo organiziralo dodatno izobraževanje, oz. bo izbran drug predavatelj za
izbrano prednostno področje. Organizacija in evalvacija: ravnateljica. Razvoj zaposlenih glede na
potrebe in želje posameznega delavca, potrebe vrtca kot organizacije in glede na razpoložljiva
finančna sredstva.
Opravljanje delovne prakse za dijake, študente:
Sodelovali bomo z vzgojno – izobraževalnimi institucijami s področja izobraževanja - predšolska
vzgoja. Sodelovanje bo potekalo s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana, Jesenice, PF
Ljubljana in ostalimi zainteresiranimi zavodi, glede na možnosti samega vrtca za kakovostno
izvedbo praktičnega usposabljanja.
SPREMLJANJE VZGOJNEGA DELA
Vzgojno delo v oddelkih bo spremljano nesistematično z vsakodnevnim nenačrtovanim
spremljanjem. Sistematično bo vzgojno delo spremljala ravnateljica v posameznih oddelkih s
sprotnim pregledom načrtovanja: LDN oddelka - oktobra, sprotne priprave in evalvacije
vzgojiteljic v dogovorjenih obdobjih in ob zaključku šolskega leta. Hospitacije se bodo izvajale za
dijakinje, študente na praksi, tudi za opravljanje poklicne mature, glede na število vključenih. To
možnost bomo dali glede na možnosti vrtca za kvalitetno izvajanje prakse in obveznosti.
Ravnateljica bo hospitirala v posameznih oddelkih ob težavah, ki se bodo pojavile. Načrtovane so
hospitacije individualnega dela z otroki s posebnimi potrebami - vsakega posameznega otroka.
Načrtovane hospitacije: Spremljanje prednostnega področja – družbe, igra.
Plan hospitacij:
Vsak oddelek pripravi hospitacijo za strokovne delavke in ravnateljico iz izbranega prednostnega
področja družbe, igre. Medsebojne hospitacije bodo potekale v centralnem vrtcu in vseh enotah,
posebej za oddelke I. st. stopnje, II. st. stopnje in kombinirane oddelke, v obliki kritični prijatelj.
PLAN:
Oddelek:
Okvirni termin hospitacij:
Čebelice
Oktober
Lisice
Metulji
Račke
Pikapolonice
Polži
Zmaji
Ptice
Medvedi
Želve
Veverice
Zajci
Miške
Muce
Oktober
November
November
December
Januar
Januar
Februar
Februar
Marec
Marec
April
April
Maj
Letni delovni razgovori:
Ravnateljica bo z delavci vrtca vodila letne delovne razgovore v mesecu aprilu, maju in juniju
2015, oz. tekom šolskega leta glede na potrebe. Ostale razgovore bo opravila glede na potrebe in
problematiko.
Spremljali bomo zadovoljstvo staršev z pogovori, odzivi po izvedbi posameznih dejavnosti.
Predvidena izvedba ankete o zadovoljstvu z zaposlenimi.
Z vzgojno - izobraževalnim delom bomo starše sprotno seznanjali s publikacijo, ldn vrtca, ldn
oddelkov, načrtovanimi oblikami sodelovanja, pogovori, preko oglasnih desk in spletne strani. V
občinskem glasilu bomo objavljali aktualne novice.
Z različnimi projekti in oblikami sodelovanja, nastopi, predstavitvijo izdelkov bomo promovirali
svoje delo in poslanstvo vrtca.
5. PLAN INVESTICIJ
Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev, ustrezne igralne površine in kuhinje je pristojen
ustanovitelj, občina Vodice. Prvotni rok za povečanje kuhinje, po izdani odločbi zdravstvenega
inšpektorja se je iztekel avgusta 2014. Glede na novo izdano odločbo je nujno izvesti načrtovano
investicijo. Z vidika varnosti in prostora je problematično parkirišče pri centralnem vrtcu, zato je
nujna povečava le tega. Načrtovana investicija ureditve parkirišča in povečanja centralne kuhinje z
dozidavo dveh oddelkov je v pristojnosti ustanovitelja in je nujna zaradi zagotavljanja ustreznih
pogojev v centralni kuhinji in ustrezne igralne površine. Soglasje ministrstva za uporabo manjše
igralne površine velja do 31. 8. 2015. Ob izgradnji prizidka bo potrebno opraviti vzdrževalna in
posamezna notranja dela, montaža sanitarnega bloka za oddelek želve. Zaradi učilnice, ki jo bo v
enoti Utik predvidoma v šol. l. 2015/2016 potrebovala šola, bo potrebno skupaj z ustanoviteljem in
OŠ rešiti ta problem. Prav tako glede na trenutno število otrok ni zadostne površine v enoti
Skaručna.
Vrtec Škratek Svit Vodice:
• IGRADNJA PRIZIDKA S KUHINJO IN DVEMA ODDELKOMA, PARKIRIŠČE,
• beljenje celotnega vrtca, igralo za igrišče, menjava tlaka z gumo na terasah I.
Enota Utik:
• beljenje, rolete, dvigalo
Enota Skaručna:
• POVEČANJE IGRALNE POVRŠINE
• beljenje, barvanje oken, zamenjava posameznih oken in obnova ograje
2.6. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI:
Bo potekalo skladno s ciljem sodelovanja in poslanstvom posamezne institucije in našega vrtca:
• z ustanoviteljem, občino Vodice,
• OŠ Vodice,
• z različnimi strokovnjaki, zavodi, ustanovami, šolami, fakultetami s področja vzgoje in
izobraževanja,
• OŠ Jela Janežiča,
• z zobozdravstveno in zdravstveno službo, MHO,
• Eko šola – Doves,
• Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj,
• z društvom upokojencev, lovci, gasilci, čebelarji..
• s knjižnico Šiška – Vodice,
• s policijo,
• s pristojnimi ministrstvi,
• Zavodom RS za šolstvo,
• s Skupnostjo vrtcev Slovenije,
• ŠR,
• CŠOD,
• z različnimi strokovnimi institucijami,
• povezovanje med vrtci, vzgojno – izobraževalnimi institucijami...
NADOMEŠČANJA
• Soglasje občine Vodice, soglasje sveta zavoda - priloga
Priloge:
• seznami otrok po oddelkih,
• ldn enote Skaručna, Utik,
• sistematizacija delovnih mest,
• urnik dela, delovna obveznost,
Uresničevanje LDN bomo spremljali sprotno, realizacijo z zaključnim poročilom. LDN bomo
dopolnjevali glede na potrebe, vnašali novosti, spremembe, glede na nepredvidene dejavnike,
potrebe. Pomembnejše spremembe bomo sprejemali ob soglasju ustanovitelja oz. potrditvi sveta
zavoda in ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
Besedilo ni lektorirano.
Vodice, 10.9. 2014
Ravnateljica:
Hedvika Rosulnik
Vodice, 2. 10. 2014
zavoda:
Predsednica sveta
Metka
Mulec