zapisnik 1. seje sveta staršev

Transcription

zapisnik 1. seje sveta staršev
Vrtec Mehurčki
Glavarjeva cesta 35
1218 Komenda
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Kraj in datum: šola v Komendi, 29. 9. 2014, ob 18. uri
Prisotni: v.d. ravnateljice Silva Korbar, Jana Dolenc, pomočnica v.d. ravnateljice,
predstavnica aktiva 1. starostnega obdobja Martina Ciperle, predstavnica sindikata ZSSS
Rebeka Prosenc, člani in članice Sveta staršev vrtca Mehurčki : Saradjen Darja (Srnice),
Leskovšek Marko (Ježki), Škrlep Matej (Račke), Veronika Kralj (Polhi), Nina Kotnik
(Čebelice), Erazem Maša, (Kužki), Urška Galien (Polžki), Nuša Jeretina Kokol (Gosenice),
Edi Kosi (Rakci), Andreja Robnik (Krtki), Igor Zidarič (Želvice), Matevž Serko (Zajčki), Ines
Lovenjak (Sovice), Andraž Lozinšek (Medvedki), Boštjan Mirtič (Ribice), Lidija Novak
(Žabice), Ana Marija Misja (Miške), Jaka Šalej (Mucki).
Odsotni : predstavnik oddelka Pikapolonice, predstavnica aktiva 2. starostnega obdobja
Špela Žnidar
Dnevni red:
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev vrtca Mehurčki.
2. Organizacijsko poročilo za šolsko leto 2013/14.
3. Razprava o Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2014/15
4. Pobude in predlogi.
K točki 1
Kratka predstavitev navzočih članov in članic Sveta staršev vrtca Mehurčki Komenda
Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev vrtca Mehurčki
a. Izvoljena predsednik Sveta staršev vrtca Mehurčki: Matevž Serko
b. Izvoljeni namestnica predsednika Sveta staršev vrtca Mehurčki: Nuša Jeretina Kokol
c. Izvoljeni zapisnikar: Veronika Kralj
K točki 2
Ga. Korbar je predstavila organizacijsko poročilo za šolsko leto 2013/2014 po posameznih
točkah. Članom in članicam Sveta staršev bo poročilo naknadno vročeno preko elektronske
pošte.
Mehurčkov dan ne bo več vezan na občinski praznik. Podan je bil predlog, da se izvede
spomladi v mesecu marcu ali aprilu, ko bodo vremenske razmere to dopuščale.
Splošna ocena je, da je bila večina aktivnosti, sprejetih v letnem načrtu izvedenih.
K točki 3
Razprava o letnem delovnem načrtu vrtca za šolsko leto 2014/2015. Članom in članicam
Sveta staršev je bil dokument predhodno vročen preko elektronske pošte.
SKLEP: Letni delovni načrt je bil soglasno potrjen.
1
K točki 4
Člani in članice Sveta staršev so razpravljali o sledečih vprašanjih/pobudah:
4. 1 Informacije v zvezi z dodatnimi programi in projekti, v katere so vključeni oddelki
vrtca
SKLEP: Na spletni strani vrtca se bodo objavile dodatne oz. obširnejše informacije v zvezi s
programi (Planetu Zemlja prijazen vrtec, Gozdni vrtec…).
4. 2 Ugašanje avtomobilov na parkirišču
Predvsem v hladnejšem obdobju leta se dogaja, da starši med oddajo otroka v vrtec pustijo
prižgan motor in s tem tudi odklenjeno vozilo. To povzroča nepotreben hrup in smrad, ter
kopičenje strupenih plinov v neposredni bližini vrtca, s čimer se onemogoča zračenje igralnic,
ki imajo okna obrnjena proti parkirišču.
SKLEP: Starše se ponovno pozove, da svoje avtomobile na parkirišču vedno ugašajo, poleg
tega naj parkirajo tako, da bo vsak avtomobil zasedel samo eno parkirno mesto in ne
parkirajo na parkirnem mestu rezerviranim za invalidne osebe.
4. 3 Prehrana
Predstavniki staršev so podali mnenje, da je stanje na področju prehrane v vrtcu zadovoljivo.
Jedilniki so objavljeni na oglasnih deska in spletni strani vrtca.
SKLEP: Zaradi pozitivnih premikov na tem področju ni bilo podanih novih predlogov. V
kolikor pa posamezni otroci potrebujejo poseben režim prehranjevanja, naj to individualno
rešujejo s potrdilom zdravnika - specialista in organizatorjem prehrane v vrtcu Bernardo
Gostečnik (e naslov: [email protected] – tel. 01 8342 534) .
4. 3 Ključne informacije glede zdravja
V vrtcu se večkrat pojavijo nalezljive bolezni, uši, podančice. Starše vrtec redno seznani s
pojavom bolezni, vendar pogosto ne vedo, kako ravnati v takšnih primerih.
SKLEP: Vse ključne zadeve (opis in ukrepi) o zdravju (pri nalezljivih boleznih, pojavu uši,
podančic, …) se objavijo na spletni strani vrtca. Starši so dolžni nemudoma, ko izvedo za
nalezljivo bolezen, o tem obvestiti vzgojiteljico, posebno še ob pojavu podančic..
4. 4 Gibalne urice
Gibalne urice se za starejše skupine otrok začnejo ob 15.30 uri v enoti Moste, za mlajše pa
šele 16.15-17.00, 17.10-17.55 ter 18.00-18.45. Za otroke je naporna tako dolga odsotnost
SKLEP: Za izvajanje gibalnih uric se bomo poskušali dogovoriti, da se začnejo izvajati prej,
oziroma v okviru vrtca, z dodatnimi termini in dodatnimi učitelji/izvajalci.
4. 4 Sklad vrtca
Predstavljeno je bilo trenutno stanje v skladu vrtca. Sredstva še bodo še naprej zbirala s
pomočjo zbiranja odpadnega papirja, s prispevki staršev, kar je bilo predstavljeno na
roditeljskih sestankih skupin. Vse podrobnosti so na spletni strani vrtca v zavihku »Sklad
vrtca«.
2
4.5. Svet zavoda
Svet zavoda vrtca Mehurčki mora začeti delovati do 1.12.2014. V svet zavoda bodo
imenovani tudi trije predstavniki staršev.
SKLEP: Imenovanje predstavnikov staršev v svet zavoda bo realizirano najkasneje na
naslednji (drugi) seji sveta staršev v mesecu novembru 2014.
4.6 Skupni prostor za gibanje
Vrtec v Mostah lahko uporablja telovadnico v času šolskih odmorov in v terminih, ko je
telovadnica prosta, medtem ko je v Komendi Športna dvorana v dopoldanskem času za vrtec
na voljo eno šolsko uro na dan (razen petka). To možnost koristijo prednostno oddelki 2.
starostnega obdobja.
SKLEP: Za vadbene ure mlajše skupine v Komendi lahko koristijo večnamenski prostor v
enoti Čebelice. Ko bo zgrajena shramba, se nabavijo še dodatni pripomočki (blazine...).
4.7 Zaprtje otroškega igrišča po 17. uri za zunanje uporabnike
Otroško igrišče lahko uporabljajo po 17. uri tudi zunanji uporabniki. Zaradi neustrezne
uporabe igral se le-ta uničujejo in na igrišču ostajajo predmeti (razbito steklo….), ki lahko
ogrozijo varnost otrok.
SKLEP: Predsednik sveta staršev v imenu staršev na župana naslovi problemsko poročilo o
uporabi igrišča v popoldanskem času (po 17. uri) za zunanje uporabnike. Predlaga se, da
občina poišče ustrezno lokacijo in postavi otroško igrišče na območju centra Komende, do
takrat pa se igrišče ob vrtcu uporablja kot do sedaj. Službo za varovanje, ki ima sklenjeno
pogodbo za varovanje objektov vrtca in šole se pozove, da svoje delo opravlja tudi z
občasnimi obhodi v večernih urah.
4.8 Objava telefonskih številk, na katerih so vzgojiteljice dosegljive v popoldanskem
času
SKLEP: Objava telefonskih številk na internetni strani in oglasnih deskah, na katerih so
vzgojiteljice dosegljive v popoldanskem času v primeru zamud (prihoda po 17.uri), katerih
vzrok so zastoji v prometu ali neugodni vremenski pogoji (sneg…).
Naslednja (druga) seja Sveta staršev je planirana v mesecu novembru, predvidoma 10. 11.
ali 17. 11. 2014, tretja seja pa v spomladanskem času.
Seja je bil zaključena ob 20.30 uri
Zapisnik pripravila: Veronika Kralj
3

Similar documents