zapisnik 2. seje sveta staršev

Comments

Transcription

zapisnik 2. seje sveta staršev
Osnovna šola Komenda Moste
Glavarjeva cesta 37
1218 Komenda
Telefon: 01 724 71 50
Faks: 01 834 17 10
e-naslov: [email protected]
Enota vrtca Mehurčki
Glavarjeva cesta 35
1218 Komenda
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Kraj in datum: šola v Komendi, 25. 11. 2013, ob 18. uri
Prisotni: ravnateljica Mira Rek, pomočnica ravnateljice Silva Korbar, predstavnica aktiva 1.
starostnega obdobja Martina Ciperle, predstavnica aktiva 2. starostnega obdobja Simona Turk,
predstavnica sindikata ZSSS Rebeka Prosenc, člani in članice Sveta staršev vrtca Mehurčki : Larisa
Brojan (Srnice), Polona Osolnik (Ježki), Matej Škrlep (Račke), Slaviša Dokić (Čebelice), Nasta
Planovšek (Polžki), Nuša Jeretina Kokol (Gosenice), Darja Jamšek (Rakci), Lidija Novak (Krtki), Igor
Zidarič (Želvice), Simona Štukelj (Zajčki), Petra Vukovič (Medvedki), Andreja Dejak Sánchez
(Murenčki), Sabina Osolnik (Miške), Grega Krmavnar (Mucki), Katja Kerin Rozman (Pikapolonice),
Valerija Prevolšek (Ribice)
Opravičeno odsotni : predstavniki oddelkov Polhi, Sovice, Žabice, Metuljčki, Hrčki
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. redne seje Sveta staršev Vrtca Mehurčki in realizacija predlogov
2. Opredelitev glede predlogov, ki so jih pripravili v skupini Ribice
3. Ostale pobude in predlogi
K točki 1
1.1. Izvolitev novega zapisnikarja
Na 1. redni seji Sveta staršev je bil za zapisnikarja izvoljen Mitja Koželj. Otrok slednjega je pred
kratkim zamenjal skupino in ni več član Sveta staršev…
SKLEP: Za novega zapisnikarja je bil soglasno izvoljen Grega Krmavnar iz skupine Mucki.
1.2. Poraba zbranih sredstev z akcijo zbiranja starega papirja in obisk Božička.
Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da se je z akcijo zbiranja papirja zbralo 1.200 evrov. K
izkupičku se bo prištel še znesek, ki bo zbran z drugo akcijo zbiranja papirja, ta bo decembra,
sredstva pa bodo namenjena nakupu Božičkovih daril.
Božiček bo otroke Vrtca Mehurčki obiskal 19.12.2013 v Kulturnem domu Komenda, kjer si bodo
starši in otroci ogledali tudi predstavo, ki jo pripravljajo vzgojiteljice. Otroci prvega starostnega
obdobja se bodo zbrali ob 17:00, otroci drugega starostnega obdobja pa ob 18:00.
SKLEP: Vsi otroci bodo prejeli enako darilo, ki ga je ob soglasju Sveta staršev zbralo vodstvo vrtca.
Po decembrski akciji zbiranja papirja bo znano, v kakšni višini bodo morali starši sofinancirati
nakup daril. Pričakuje se, da bo znesek med 1,5€ do 2€ na otroka. Potrebni znesek bo vključen v
januarsko položnico.
1.3. Informacije o dodatnih programih
Na spletni strani še niso objavljene podrobnosti dodatnih programov, ki jih bo vrtec v sklopu
kurikuluma izvajal v letošnjem letu. Pri Planetu zemlja je prišlo tudi do spremembe vzgojiteljice,
ki bo skrbela za projekt.
SKLEP: Informacije o projektih morajo biti v najkrajšem možnem času objavljene na spletni strani.
1.4. Zamujanje
Vzgojiteljice so zaznale, da se je zamujanje pri prihodu otrok v vrtec nekoliko zmanjšalo. Med
oddajo otrok v vrtec pa je na parkirišču še vedno možno opaziti prižgane avtomobile.
SKLEP: Pri obeh stvareh nadaljujemo z opozarjanjem staršev.
1.5. Komisija za prehrano
Ker je šla dosedanja vodja prehrane Jasmina Notar na porodniški dopust je Svet staršev sprejel
naslednji sklep:
SKLEP: Vsi morebitni predlogi in priporočila (tudi pohvale) v zvezi s prehrano se po elektronski
pošti pošiljajo namestnici ravnateljice Silvi Korbar ([email protected]).
1.6. Geslo za dostop do podstrani skupine na spletni strani
Svet staršev je prišel do spoznanja, da vzgojiteljice v nekaterih oddelkih staršem še niso predale
gesel za dostop do podstrani skupine na spletni strani Vrtca Mehurčki.
SKLEP: Starši, ki gesla še niste prejeli, na to opozorite vzgojiteljico vaše skupine.
K točki 2
Predsednica Sveta staršev je pred 2. sejo prejela dopise štirih oddelkov, ki so se opredelili do
predlogov skupine Ribic. Z njimi se je Svet staršev seznanil na 1. seji, tokrat pa jih je v celoti predelal
in prišel do naslednjih ugotovitev:
2.1. Skupni prostor za gibanje
Vrtec v Mostah lahko uporablja telovadnico v času šolskih odmorov in ob terminih, ko je telovadnica
prosta zaradi šolskih izletov, medtem ko v Komendi Športna dvorana v dopoldanskem času za vrtec ni
na voljo, saj je polno zasedena s šolskimi oddelki. Edina prosta termina sta od 08:00 – 08.45 in od
11:00 – 12:00, ki zaradi zajtrka in kosila za vrtec nista primerna. V primerjavi z lani, letos športna
dvorana nima prostega dne, ki bi bil na voljo le vrtcu. Vodstvo šole bo še enkrat pregledalo urnik
uporabe športne dvorane in poizkušalo najti primeren termin za vrtec, do takrat pa je Svet staršev
sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 1: Za vadbene ure skupine v Komendi lahko koristijo prostor v enoti Čebelice. Vzgojiteljice
bodo pripravile urnik, ki bo v korist vsem oddelkom.
Odgovor vodstva:
Po dogovoru s šolo je ena enota v Športni dvorani v Komendi prosta za vrtec vsak dan 2. šolsko
uro (med 9. in 10. uro).
V Čebelici lahko otroci za gibanje uporabljajo osrednji prostor vsak dan po dogovoru med
oddelki.
SKLEP 2: Vzgojiteljice oddelkov naj poizkušajo vsak možen trenutek izkoristiti za sprehod v naravi.
V zimskem času je sprehod priporočen do temperature -10 stopinj Celzija. Starše je potrebno
opozoriti na primerna oblačila in obutev.
2.2. Predlog nadstreška na zunanjem igrišču
Vodstvo vrtca je v pogovorih z občino o adaptaciji najstarejšega dela vrtca in o prihodnosti
varstva otrok v Občini Komenda.
SKLEP: Svet staršev se v tem trenutku ne bo aktivno vključil v pogovore med vodstvom vrtca in
Občino Komenda, želi pa biti redno obveščen o tej temi.
2.3. Vrtčevski naravoslovni tabor
Skupina Ribice je predlagala, da se tabor s konca tedna prestavi na termin od ponedeljka do
petka. Ravnateljica je pojasnila, da to žal ni mogoče, saj zaradi kadrovske stiske ne more
zagotoviti nujne sočasnosti. Če bi se za to obdobje najelo zunanje sodelavce, bi se cena tabora
občutno podražil. Subvencija Občine Komenda znaša vsega 820€ (subvencija, ki je namenjena
tako izvedbi tabora kot smučarskega tečaja).
SKLEP: V letošnjem letu bovodja tabora poizkušal prestaviti tabor za en dan, kar bi pomenilo, da
otroci na taboru ne bodo tudi v soboto (od srede do petka). Za prihodnje leto bo vodstvo
poizkušalo najti rešitev, da bi tabor, ob zmernem (čim manjšem) povišanju cene, trajal od
ponedeljka do petka.
V tem času nam je uspelo prestaviti termin tabora tako, da bosta prva dva oddelka otrok (5-6
let) koristila dneve od ponedeljka do srede, druga dva oddelka pa od srede do petka.
2.4. Dnevni izleti z javnim prevozom
V kurikulumu so določeni trije izleti letno. Skupina Ribice se je spraševala, če se lahko starši
znotraj skupine dogovorijo za dodaten izlet z avtobusom. Ravnateljica je pojasnila, da so v
preteklosti skupinam omogočili dodatne izlete, a se je izkazalo, da je prišlo do prevelikih razlik
med skupinami, pojavlja pa se tudi vprašanje finančnih zmožnosti posameznih staršev in
posledično diskriminacije otrok. Izlet z redno linijo javnega prevoza zaradi varnostnih zahtev ni
dovoljen.
SKLEP: Skupina se lahko z vzgojitelji dogovori za 1 dodatni izlet z avtobusom, vendar mora za to,
v dogovoru z vodstvom vrtca, naročiti poseben avtobus. Poleg tega mora vzgojitelj/ica vodstvu
predati tudi pisna dovoljenja vseh staršev otrok v skupini. Izlet v celoti financirajo starši skupine.
2.5. Vrtčevski sklad
Svet staršev se je seznanil z višino sredstev, ki jih Občina Komenda namenja za dodatne
programe. Ob ugotovitvi, da je teh sredstev zelo malo, se je pojavila ideja o iskanju dodatnih
možnosti zaslužka in ustanovitvi vrtčevskega sklada.
SKLEP 1: Otroci bodo v decembru v svojih skupinah ustvarjali božično-novoletne čestitke in
lanternice, ki bodo od 16. – 18. 12. po simbolični ceni (1 EUR) naprodaj vsem staršem otrok, ki
obiskujejo vrtec (vsak dan v eni od enot). Izdelki za prodajo bodo na voljo tudi ob obisku Božička,
kjer se bodo pobirali prostovoljni prispevki. Projekt vodijo vzgojitelji/ice, ki za potreben material
lahko z obvestilom na oglasni deski zaprosijo tudi starše svojih skupin. Zbrana sredstva bodo
namenjena za nakup senčnikov na novem igrišču.
SKLEP 2: Ustanovi se vrtčevski sklad, ki bo po vzoru šolskega sklada pripravljal dogodke in z njimi
poizkušal priti do dodatnih sredstev. Sklad bo sam upravljal z zbranimi sredstvi. Za sodelovanje v
upravnem odboru vrtčevskega sklada so se že javile tri članice Sveta staršev: Katja Kerin Rozman
(Pikapolonice), Nastja Planovšek (Polžki) In Petra Vukovič (Medvedki). Ideja se po skupinah
predstavi na roditeljskih sestankih, kjer predstavniki skupin v Svetu staršev poizkušamo najti
starše, ki bi bili pripravljeni sodelovati v upravnem odboru vrtčevskega sklada.
2.6. Obvezni počitek
Svet staršev je znova pretehtal vprašanje obveznega počitka in ugotovil, da se ohrani spodnji
sklep, ki je bil sprejet že na 1. seji:
SKLEP: Splošno sprejeto mnenje je bilo, da naj počitek ostane sestavina vsakdana v vrtcu in sicer
prvih cca. 30 minut, potem se lahko otroci tiho igrajo, če želijo. Hkrati se tistim otrokom, ki so tik
pred vstopom v osnovno šolo, počasi skrajšuje in ukinja obvezni počitek (z mesecem majem v
tekočem letu, v nekaterih oddelkih že sedaj ob petkih nimajo počitka).
2.7. Dodatne dejavnosti
Skupina Ribice je predlagala, da bi se dodatne (nadstandardne) dejavnosti izvajale tudi v
delovnem času vrtca. Svet staršev je sprejel naslednji sklep:
SKLEP: V letošnjem šolskem letu termini dodatnih (nadstandardnih) dejavnosti ostanejo enaki. V
prihodnjem letu pa bodo imeli organizatorji možnost dodatne dejavnosti organizirati od 15:30
naprej, ko je število otrok manjše in so določeni prostori prosti za uporabo. Otroke iz oddelkov
bodo na dodatne dejavnosti odpeljali organizatorji sami. Po končani dejavnosti pa morajo otroke
nujno prevzeti starši, saj se zaradi zakonske omejitve ti ne smejo vrniti v oskrbo vrtca.
K točki 3
3.1.Finančni plan:
Na vprašanje o finančnem planu in kako je z nakupi opreme iz občinskih sredstev, je
ravnateljica pojasnila, da je proračun Občine Komenda v drugem branju, zato še ni jasno,
koliko sredstev bo na voljo.
Seja je bila zaključena ob 21:50.
Tretja seja Sveta staršev je planirana za konec februarja ali začetek marca prihodnje leto.
Zapisnik pripravil: Grega Krmavnar

Similar documents