VITraž november/december 2013

Comments

Transcription

VITraž november/december 2013
Interni informator SŽ – VIT I SŽ – Vleka in tehnika
Letnik 2 I številka 8 I november/december2013
Aktualno
Foto: Dušan Rož
Novoletno voščilo direktorja SŽ – VIT
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.
(T. Pavček)
Spoštovani sodelavci!
Želim vam prijetne in sproščujoče božično-novoletne praznike v krogu vaših najbližjih. Naj vas ta čas napolni z dobro
voljo in elanom, da bomo z ramo ob rami pogumno zakorakali v novo leto, polno izzivov. Vam in vašim domačim želim
veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva.
direktor Dušan Žičkar
V novi številki preberite:
Stran 2
Novoletno voščilo delavskega direktorja SŽ – VIT
Vgradnja novih omar na vagone Eas-z je stekla
Uspešna presoja obdelave čepov osi kolesnih dvojic
Stran 3
Sejem v Münchnu obrodil sadove
Informatizacija procesa obnove kolesnih dvojic
Stran 4
Srečanje združenja Cargo Rail Service Center
Obisk CAF-a v Španiji
Stran 5
Dan novih tehnologij in postopkov varjenja
CEDEjČEK meseca
O ločilih
Stran 6
Božično-novoletna voščila
Ukaz, ki ni bil izvršen
Novoletno voščilo delavskega direktorja SŽ – VIT
Spoštovani sodelavci!
V prihajajočem letu 2014 naj vas spremlja veliko sreče, zdravja in miru. Topline in osebnega zadovoljstva. Veliko novega
in vzpodbudnega, doseženega in osvojenega. Naj vse ovire postanejo premostljive, vse kar je bilo predaleč, dosegljivo,
vse kar je bilo nemogoče, možno, vse, česar nismo imeli, pa četudi se ne uresniči, pa naj ostane v duhu upanja,
vztrajnosti in poguma.
Vesel božič in lepe novoletne praznike vam želim!
delavski direktor Zdravko Skrbiš
Aktualno
Novosti iz naših centrov
CENTER DOBOVA
Vgradnja novih omar na vagone Eas-z je stekla
Na vagonih v lasti SŽ-Tovornega prometa, ki služijo za prevoz razsutega tovora, serije Eas-z so grodi dotrajani tako močno, da jih je
potrebno zamenjati.
Na treh vagonih, ki
Andrej Rožman
so bili Foto:poizkusno
zamenjani v letu
2012, se je pokazalo, da je konstrukcija v eksploataciji zelo primerna, saj ima
vagon ravne stene
in čela, okvir omare
pa togi okvir zvarjenca. Ravno tako
so stroški tekočega
vzdrževanja teh vagonov minimalni.
Foto: arhiv Centra Dobova
V letošnjem letu se bo izvedla zamenjava
groda na 12 vagonih, v letu 2014 pa je
predvideno še na 28 vagonih.
S to zamenjavo bodo Slovenske železnice
pridobile 2 kompoziciji sodobnih vagonov,
ki bodo zadovoljili potrebe po takih
vagonih na trgu.
Jože Blažinč
Eas vagon z vgrajeno novo omaro
CENTER PTUJ
Uspešna presoja obdelave čepov osi kolesnih dvojic
Eden naših največjih partnerjev na tujem trgu VTG je
presojal obdelavo čepov, prehodov, telesa osi in
razbremenilnega utora. Presoja je potekala od 30. 9. do
2. 10. 2013 v Centru Ptuj.
Prisotna sta bila Michael Mühlberg in Jan Peter
Dettmann, oba presojevalca VPI. Certifikat je kot dodatek
k VPI in nam omogoča izdelavo razbremenilnega utora
pri določenih tipih kolesnih dvojic, kjer se ta zahteva, ga
pa ni na osnem čepu. Prav tako lahko mehansko
obdelamo telo osi v primeru, da nam to dopuščajo
tolerance premera telesa osi. Enako velja tudi za
obdelavo čepa, kjer poškodbo saniramo in uporabimo
korekcijske obroče pri montaži ležajev.
Certifikat nam poteče skupaj s certifikatom VPI 04, tako
da v bodoče ne bo več potrebno posebno certificiranje.
Robert Krajnc
Obdelan vrat
stran 2
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
Foto: Robert Krajnc
november/december 2013
Sejem v Münchnu obrodil sadove
Po letošnjem sejmu v Munchnu, kjer smo se srečali z večino naših kupcev na tujem trgu, smo pridobili tudi nekaj novih kontaktov. Med
drugim smo se srečali tudi s predstavniki podjetja Wagon Care.
V oktobru smo zanje že realizirali prvo
naročilo novih kolesnih dvojic vrste BA
002, ki so bile poslane v Münster. Trenutno smo sredi pogovorov za naslednje
leto, ponudili smo jim tudi vzdrževalne
stopnje IS2 in IS1.
Waggon Care je logist, ki deluje na
Nizozemskem s posredovanjem tovornih
vagonov in lokomotiv, ukvarja se pa tudi z
posredovanjem rezervnih delov in komponent. Z našo storitvijo so bili zadovoljni
in upamo na povečanje obsega dela v letu
2014.
Prav tako smo v oktobru dobavili prva kolesa za podjetje Locon. Gre za manj-šega
logista prav tako iz Nizozemske, ki se pri
nas zanima tudi za nakup rezervnih delov
za električne lokomotive vrste 363.
Robert Krajnc
Informatizacija procesa obnove kolesnih dvojic
O informatizaciji procesa obnove kolesnih dvojic v Centru Ptuj smo se z morebitnimi izvajalci začeli pogovarjati že leta 2009. Cilj, ki
smo si ga zadali v naši proizvodnji, je temeljil na povečanju učinkovitosti zaposlenih skozi zmanjšanje števila ročnega vpisovanja
podatkov ter razdrobljenosti lokacij in medijev, na katerih se nahajajo podatki. Z uvedbo takšnega sistema zbiranja podatkov se
odpravi napake, do katerih prihaja zaradi večkratnega vnosa istih podatkov. Rešitev nam bo omogočala relativno enostavno izdelavo
kvalitetnih poročil (merilnih listov), za katere je sedaj potrebno preiskati veliko število dokumentov tako v fizični (na papirju) kot v
elektronski obliki (Word in Excel dokumenti).
Na osnovi naših zahtev, ponujenih tehničnih rešitev in sprejemljive cene je bilo
za izdelavo informatizacije v Centru Ptuj
izbrano slovensko podjetje KOLEKTOR
SINABIT. Ko je bil sklenjen dogovor in izbran izvajalec, smo sodelavci, zaposleni v
procesu obnove kolesnih dvojic začeli pripravljati shemo in drugo dokumentacijo z
našimi potrebami in zahtevami standardov. Izvajalci so na podlagi naših pripravljenih podatkov začeli izdelovati in pripravljati tehnične rešitve v obliki zapisa
»FDS«, ki je bil osnova za izdelavo končne ponudbe in podpis pogodbe.
Pripravljanje podatkov za zbiranje in
lociranje na posamezna delovna mesta je
bil za nas dokaj zahteven proces, saj smo
delo na tak način opravljali prvič, istočasno pa se zavedali, da če pogrešimo,
Foto: Matic Kastelec
ne bomo dobili tistega, kar pričakujemo.
Med pripravo baz podatkov sta izšli novi
verziji VPI-ja in sicer VPI 08 in VPI 09. Ta
dva dokumenta sta dodatno zapletla
priprave z naše strani, saj se je iz prvotnih
cca. 140 podatkov zahtevalo naenktrat
cca. 400 podatkov, ki jih je potrebno
beležiti v samem procesu obnove
kolesnih dvojic. Kljub vsem zapletom in
težavam je izvajalec pripravil sprejemljiv
dokument FDS, ki je bil osnova za
pripravo ponudbe in podpis pogodbe za
izdelavo informatizacije procesa obnove
kolesnih dvojic. Pogodba, ki je bila osnova
za začetek informatizacije v našem
centru, je bila podpisana konec leta 2011.
Izvajalec je začel izdelovati program za
zbiranje
in
urejanje
podatkov
»SinaproMES«, na Ptuju pa smo začeli s
pripravami in izdelovanjem merilnih listov
(v okolju Excel), ki jih predpisujejo navodila VPI 04, VPI 09 ter ostalih merilnih
november/december 2013
listov, ki jih uporabljamo v proizvodnji.
Izvajalec Kolektor Sinabit je nabavil industrijske zaslone na dotik, prenosne tablice
(iPad-e), skenerje kod
ter vso ostalo potrebno
opremo ter izgradil industrijsko mrežo z optičnimi
povezavami
med stavbami, delo z
mobilni napravami pa
je
zagotovil
z
vzpostavitvijo brezžičnega omrežja. Dostop
do aplikacije je omogočen preko odjemalca za internet (MS
Internet Explorer).
Po poskusnem zagonu, privajanjem sodelavcev na novi način
dela, odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih v
poskusnem obratovanju, smo prišli do točke,
ko bo lahko informatizacija v procesu obnove kolesnih dvojic zaživela v vsem svojem obsegu. Pričakujemo, da bo brezpapirno spremljanje kolesnih dvojic v procesu obnove zaživelo
najkasneje s 1. 2. 2014.
Informatizacija procesa obnove kolesnih
dvojic je zastavljena tako, da kolesno
dvojico spremljamo s pomočjo črtne kode
od vstopa v vstopno skladišče do odvoza
iz skladišča končanih kolesnih dvojic. Od
skupno 25 delovnih mest v samem
procesu je z računalniki ali prenosnimi
tablicami opremljeno 22 delovnih mest,
prav tako pa je z delom na računalnikih
usposobljenih cca. 40 zaposlenih sodelavcev različnih starostnih skupin. Pri sami
obnovi kolesnih dvojic skozi proces treFoto: Janez Ahčin
nutno zbiramo 438 različnih podatkov, ki
so odvisni od tipa, vrste popravila ter
zahtev kupca.
Naslednji korak informatizacije je dodelava – nadgradnja, ki bo omogočala uvoz
in izvoz podatkov iz baze VPI v XML
obliki.
Zavedati se moramo, da sta se izgradnja
in uvajanje informatizacije odvijala brez
dodatnih zaposlitev ali prerazporeditev
delavcev znotraj Centra, proizvodnja pa je
tekla nemoteno. Občasno je bilo potrebno
delati preko rednega delovnega časa, da
so se odpravile napake in pripravljale nove rešitve v sodelovanju z izvajalcem
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
stran 3
Sinabit Kolektor. Zahvaljujem se vsem sodelavcem v procesu obnove kolesnih dvojic, ki so s strpnostjo, koristnimi pripomba-
mi in rešitvami pripomogli pri soustvarjanju in zagonu aplikacije SinaproMes. Levji
delež pri zagonu in vzpostavitvi informati-
zacije pa kljub drugim zadolžitvam nosita
Boštjan Kuserbanj in Jure Hanc.
Andrej Arnuga
Zgodilo se je
Srečanje združenja Cargo Rail Service Center
Ostseebad Binz, 29.–31. oktober
Predstavnika našega podjetja, vodja Službe za prodajo in marketing Denis Dolinšek in tržnik na segmentu kolesnih dvojic Robert
Krajnc, sva se konec oktobra udeležila srečanja CRSC, ki je potekalo v mestecu Ostseebad Binz na otoku Rügnu. SŽ – VIT oz.
delavnica za obdelavo kolesnih dvojic na Ptuju je članica tega evropskega združenja delavnic, prevoznikov v železniškem prometu,
lastnikov tovornih vagonov (ECM), prevoznikov in industrijskih partnerjev v železniškem tovornem prometu.
.
Vzdrževalci in logisti imamo preko CRSC
CRSC tvori mrežo partnerskih delavnic po dostop in bogat program na otoku. Iz tega
že sklenjeno tako zavarovanje.
celi Evropi, ki lastnikom tovornih vagonov pristanišča se je dokončno umaknila sovin prevoznikom nudijo podporo pri jetska vojska s svojimi tanki, mobilizacijo
Naslednja tema je bila razvijanje portala
upravljanju z rezervnimi deli v skladu z in orožjem po padcu berlinskega zidu. InCRSC za vse svoje člane. Portal
AVV. S kratkim odzivnim časom lastnikom frastruktura še danes omogoča ogromne
omogoča
hitro
iskanje
možnosti
in
prevoznikom
omogočajo
visoko skladiščne površine, možnosti pretovarjavzdrževanja in logisitke s strani članov pa
razpoložljivost vagonov. Združenje vsako nja blaga iz ruskih vagonov na evropske
tudi vseh tistih, ki se znajdejo znotraj
leto organizira srečanje v drugem kraju, tire, prečrpavanje derivatov ter popravilo
železniških povezav združenja. Portal
običajno tam, od koder prihaja katera od in sestavo različnih vlakov in potniških
dopolnjujejo člani sami in tako ažurirajo
kompozicij v obstoječih objektih. Vse to
članic.
svoje storitvene možnosti.
smo si tudi ogledali.
Letošnji seminar je bil sestavljen iz dveh
Nadaljevali smo z debato o presojah ECM
delov. Po zajtrku smo prvi dan najprej Popoldan je bil namenjen srečanju CRSC,
in ostalih presojah, ki jih je iz leta v leto
obiskali železniško pristanišče Sassnitz – ki se ga je udeležilo 38 udeležencev, tako
več in bi jih bilo smiselno združiti. Ko
Mukran. Gre za nemško pristanišče, ki po vzdrževalcev kot logistov pa tudi nekaj
govorimo o presojah, govorimo tudi o
Začeli
smo
s
temo
geografski in navtični legi leži najbliže dobaviteljev.
stroških, ki niso majhni. Srečanje smo
Skandinaviji, Finski, Rusiji in Baltiku. zavarovanja proizvajalcev in dobaviteljev.
zaključili ob 18. uri s prosto debato in
Globina 10,5 m in več omogoča skoraj Zaradi vse večjega interesa proizvajalcev
vprašanji glede zgoraj navedenih tem.
vsem ladijskim kategorijam lahek in in dobaviteljev za članstvo v CRSC-ju so
Naslednje srečanje bo organizirano v
nemoten dostop do pristanišča. Tudi se odločili za možnost sklenitve
Wolfsburgu.
zavarovanja le teh preko CRSC.
velikim potniškim ladjam nudijo lahek
Robert Krajnc
Obisk CAF-a v Španiji
21.–22. oktober
Da bi pridobila informacije iz prve roke o postopku toplega navlečenja kolesnih dvojic, to je postopka, ki bi ga glede na
povpraševanju na trgu morali obvladovati tudi v delavnici na Ptuju, sva s koordinatorjem Centra Ptuj Andrejem Arnugo obiskala
podjetje CAF v Španiji.
.
Gre za znanega proizvajalca monoblokov, osi, pa tudi potniških vagonov
ter osnih pogonov za različne kupce
tako v Evropi kot tudi Južni Ameriki in
Kanadi. Namen obiska je bil predvsem
možnost ogleda toplega navlečenja monoblokov. Gre za postopek, ki je potreben za vzdrževanje kolesnih dvojic
elektromotornih garnitur Pendolino in
lokomotiv vrste 541. To storitev sedaj za
nas opravljajo v Linzu.
Na obisku sva si najprej ogledala njihovo celotno proizvodnjo monoblokov, osi
In kolesnih dvojic, potem sva dobila vse
potrebne informacije o postopku toplega
navlečenja monoblokov. Pridobila sva tudi
vso potrebno tehnično dokumentacijo in
navodila za izdelavo naprave in pripomočkov, ki so potrebni za ta postopek.
Navezali smo že stike s podjetjem za
izdelavo indukcijske naprave in kotev, ki
so osnova za gretje tako monoblokov kot
tudi kolesnih obročev. S to napravo bi
združili tako postopek bandažiranja kot
tudi izdelave kolesnih dvojic z monobloki,
zato upamo da bo investicija čim prej
stekla.
Robert Krajnc
Ricardo Espin je gostolubno razkazal proizvodnjo CAF-a v Španiji
stran 4
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
november/december 2013
Dan novih tehnologij in postopkov varjenja
Ljubljana, 29. november
V petek, 29. novembra, je na Inštitutu za varilstvo in Tehnološkem centru za varilstvo potekal DAN NOVIH TEHNOLOGIJ IN
POSTOPKOV VARJENJA, ki sta ga organizirala Inštitut za varilstvo in Messer Slovenija.
Novosti na področju varjenja so predstavili
domači in tuji strokovnjaki raznih podjetij,
kot so: Messer Slovenija, Castolin Eutectic, Inštitut za varilstvo, Lorch, JosS Jokisch, 3M in drugi. S predavanji, pred-stavitvami, demonstracijami delovanja in
možnostjo praktičnega delovanja so nam
strokovnjaki predstavili sledeče:
● novosti pri standardih, predpisih, izobraževanju in certificiranju,
novi varilni postopki in naprave,
sodelovanje Slovenije v Evropskih razvojnih projektih,
● perspektive varjenja v naslednjih letih,
● novosti in perspektive pri osnovnih in
dodajnih materialih.
●
●
Dan je bil namenjen vsem, ki se ukvarjajo
z varjenjem in bodo prikazano in pridobljeno znanje lahko uporabili pri svojem delu. Poleg spoznavanja novih tehno-
logij je bil dogodek enkratna prilika za nova poznanstva in izmenjavo izkušenj s
področja varjenja.
Iz Centra Dobova smo se dneva udeležili:
Dušan Antolovič, Jurij Krošelj, Davor Hauer in Roman Bogovič, iz uprave pa je bil
prisoten Josip Grum.
Jurij Krošelj
CEDEjČEK meseca
Snemalec turbine z ventilatorja za radialno zračenje
Področje: vzdrževanje EMG, Center Ljubljana
Avtor: Đulaga Huskić
?
Foto: Helena Hostnik Simončič
Problem: z običajnimi snemalci bi pri
demontaži tvegali poškodbe ventilatorja, spremembo geometrije glede
na središčno os.
Rešitev: skozi stransko luknjo v pestu
se preko zatiča pritrdi snemalec na
ventilator. Ker luknje v pestu ventilatorja niso na vseh enako odmerjene,
je na šestrobnem delu snemalca več
lukenj, skozi katere je možno pritrjevanje.
Foto: Željko Alojz
Jezik, zrcalo podjetja
O ločilih
Vezaj in pomišljaj (3. del)
O vezaju, ločilu, ki je navidezno zelo podobno pomišljaju, smo podrobneje pisali v
prejšnji številki, tokrat pa bomo pravopisna pravila o ločilih sklenili s pomišljajem.
2. Pomišljaj
Pomišljaj je ločilo, ki namesto vejice poudarjeno ločuje besede in misli ali izraža
nasprotja med njimi. Od daljšega pomišljaja, ki ga pišemo med stavki, oblikovno
ločimo krajši pomišljaj (daljši od vezaja),
namesto katerega lahko pri pisanju z
računalnikom uporabimo nestični vezaj –
ko odtipkamo presledka na obeh straneh,
se vezaj samodejno »podaljša« v
pomišljaj.
november/december 2013
Primeri:
Minilo je že več kot 170 let, odkar je na
ozemlje današnje Slovenije – v Celje –
pripeljal prvi vlak.
Vlak bo v poletnem času vozil vsak dan –
z odhodom iz Ljubljane ob 7.10.
Največja dovoljena hitrost na tem odseku
je 80 km/h – in ne več 90 km/h.
Količina prepeljanega tovora se je v zadnjih mesecih povečala. — Lani je bila
sklenjena pogodba o nakupu novih lokomotiv. — Novi vozni red je začel veljati 15.
12. 2013.
a) vezajni nestični pomišljaj: zapisujemo ga med dvema med seboj tesno
povezanima prirednima besedama, če se
obe pregibljeta
Primeri: Vič – Rudnik (na območju Viča –
Rudnika), Šmarje – Sap (v bližini Šmarja –
Sapa), Josip Broz – Tito (z Josipom Brozom – Titom)
b) odstavčni pomišljaj: namesto odstavčne številke ali črke
Primer: Razmik osi odbojnikov znaša
– največ 1.800 mm
– najmanj 1.780 mm
c) stični pomišljaj: uporabljamo ga namesto predloga »do«
Primeri: na relaciji Ljubljana–Koper, na
straneh 25–33, delovni čas: od 7–15. ure,
2010–2013
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
stran 5
Opozorilo: v primerih b) in c) računalnik
zapiše kratko črtico (vezaj), kar je v nasprotju s pravopisnimi pravili.
Pomišljaj uporabljamo tudi za zapisovanje
matematičnega znaka »minus« (nestično:
5 – 4) ter pri navajanju temperature
(stično: –5°C).
Andreja Rozina
Božično-novoletna voščila
Iztekajoče se (poslovno) leto je priložnost, da se strankam in poslovnim partnerjem zahvalimo za preteklo sodelovanje in jim zaželimo
uspešno prihodnost.
angleščina
slovenščina
nemščina
congratulations
voščilo
Glückwünsche
A merry Christmas and a happy New
year!
Vesel božič in srečno novo leto!
Frohe/Fröhliche Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr!
We want to wish all our customers and
partners a merry Christmas and a
prosperous New year.
Vsem našim strankam in partnerjem
želimo vesel božič in uspešno novo leto.
Wir wünschen allen unseren Kunden
und Partnern fröhliche Weihnachten und
ein erfolgreiches neues Jahr.
We look forward to continuing our good
work together in the New year.
Veselimo se našega uspešnega
sodelovanja v novem letu.
Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit im neuen Jahr.
We would like to thank our customers
and partners for the pleasant
cooperation and we wish you a lot of
health, happiness and prosperity.
Strankam in partnerjem se zahvaljujemo
za sodelovanje in Vam v prihajajočem
letu želimo veliko zdravja, sreče in
uspeha.
Wir danken unseren Kunden und
Partnern für die angenehme
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen
im kommenden Jahr viel Gesundheit,
Glück und Erfolg.
Andreja Rozina
Zanimivost
Ukaz, ki ni bil izvršen
V oktobru letošnjega leta je izšla knjiga
Rudija Mlinarja Dobovska simfonija Franca Vadnjala.
Gospod Vadnjal je bil učitelj in je redno
zapisoval kroniko Dobove. V tej kroniki pa
se nahaja zapis o ukazu, ki ni bil izvršen.
Na fotografiji iz leta 1952 pa zaposleni
delavci takratne vozovne delavnice.
Jože Blažinč
Uredništvo
Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski
pošti do 20. 1. 2014. Na elektronski naslov
nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽ – VIT,
da se jih bomo lahko udeležili in utrinke
objavili v informatorju.
Kontaktni podatki:
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01 291 23 59
stran 6
Smeh je pol zdravja
Uredništvo si pridržuje pravico do
lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.
Ob načrtovani gradnji nove železniške linije se
inženir dogovarja z lastnikom posesti.
VITraž si lahko preberete tudi na
naši spletni strani: www.sz-vit.si.
»Žal vam moram povedati, da bo proga
potekala natanko tam, kjer stoji vaša hiša.«
Seveda boste prejeli ustrezno odškodnino.
Če želite VITraž prejemati po
elektronski pošti, pošljite sporočilo na
[email protected]
»Razumem, o odškodnini se lahko pogovoriva
pozneje, upam pa, da ne mislite, da bom
vsakokrat, ko bo skozi peljal vlak, odprl vrata.«
VITraž – interni informator SŽ – Vleke in tehnike
november/december 2013

Similar documents