ppt - DOBA Fakulteta

Transcription

ppt - DOBA Fakulteta
DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETJA
REVOZ D. D.
(magistrsko delo)
Barbara Tolar
OPREDELITEV PROBLEMA
• Družbena odgovornost je eden izmed
najpomembnejših dejavnikov uspeha in
ugleda gospodarskega subjekta, pri
katerem gosp. subjekt vključuje v svojo
poslovno okolje, ne le zgolj uspešno
poslovanje, temveč razširja svojo skrb tudi
za družbo in širše okolje ter razmerje z
deležniki.
NAMEN IN CILJ MAGISTRSKE NALOGE
• NAMEN
Dokazati, da je družba Revoz družbeno
odgovorno podjetje, ki upošteva vse
dimenzije družbeno odgovornega ravnanja.
• CILJ
Analizirati družbeno odgovorno ravnanje
družbe, z analizo notranjih in zunanjih
dimenzij družbene odgovornosti.
MODELI DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
•Carrollov model
filantropske
odgovornosti
(dobrodelnost)
zaželeno
etična odgovornost
(etično delovanje)
pričakovano
zakonska odgovornost
(spoštovanje zakona)
zahtevano
ekonomska odgovornost
(dobičkonosnost)
zahtevano
DIMENZIJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
DRUŽBE REVOZ
Notranja dimenzija družbene odgovornosti
 Upravljanje s človeškimi viri
 Skrb za zdravje in varnost pri delu.
 Učinkovito in smotrno porabo in upravljanje z naravnimi viri
 Odgovornosti in odnos do naravnega okolja
Zunanja dimenzija družbene odgovornosti
 Odgovornost do lokalne in širše skupnosti
 Kakovost in odnos s potrošniki
 Sponzorstva in dobrodelnost
MERJENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH
• V okviru Skupine Renault redno izvajanje anket o
zadovoljstvu zaposlenih (od leta 2009 so rezultati anket
tajni).
• Izvedena lastna anketa med bivšimi zaposlenimi v družbi
Revoz, ki je temeljila na naslednjih sklopih:
1. Ocena zadovoljstva pri delu, sodelovanje in
odnos med zaposlenimi (2,91).
2. Odnos do kakovosti, motivacija in odgovornost
(2,77).
3. Izobraževanje in razvoj kariere (2,89).
4. Ocena o informiranosti med zaposlenimi (3,43).
KONKURENČNE PREDNOSTI
DRUŽBE REVOZ
Konkurenčno prednost si podjetje ustvari s
svojim družbeno odgovornim ravnanjem.
•
•
•
•
Visoka stopnja kakovosti proizvodov.
Naložbe v znanje in razvoj zaposlenih.
Vlaganje v razvoj novih projektov .
Med največjimi izvozniki in zaposlovalci v
državi.
• Družba in njeni zaposleni prejemniki številnih
nagrad.
SKLEPNE UGOTOVITVE
• Družba Revoz izpolnjuje vse ravni Carrolove
piramide.
• Družba upošteva tako notranje kot zunanje
dimenzije družbene odgovornosti.
• V družbi Revoz se zavedajo in poznajo
pomen družbene odgovornosti.
• Družba Revoz je družbeno odgovorno
podjetje, ki tako z obveznim kot prostovoljnim
delovanjem uresničuje koncept in poslanstvo
družbene odgovornosti.
PRIPOROČILA
• Spoštovanje etičnih in moralnih vrednot, ter
osebnosti vsakega posameznika.
• Spoštljiv odnos do naravnega okolja in družbe
nasploh.
• Koncept družbene odgovornosti vključevati v
vsako aktivnost podjetja.
• Glavne smernice strateške usmeritve podjetja
morajo temeljiti na družbeno odgovornem
ravnanju in trajnostnem razvoju.
SKLEPNA MISEL
Če ne zmagajo posamezni interesi v družbi,
pridobi obča družba in trajnostni razvoj je v
domeni občega .
In prav to je pomen in poslanstvo družbene
odgovornosti.