IZPITNA POLA ZA AMATERSKE OPERATERJE A RAZREDA

Transcription

IZPITNA POLA ZA AMATERSKE OPERATERJE A RAZREDA
A-003
IZPITNA POLA ZA AMATERSKE
OPERATERJE A RAZREDA
Ime in priimek:_____________________________________________________
Datum in kraj rojstva:________________________________________________
Stalno prebivališče:__________________________________________________
Član-ica radiokluba:__________________________________________________
Izjavljam, da sem izpitno polo izpolnil-a lastnoročno in pri tem nisem uporabljal-a
nedovoljenih načinov reševanja.
Podpis kandidata:
Kraj:_________________ Datum:_________
__________________
Ocena izpitne komisije:
Kandidat-ka je pravilno odgovoril-a na ______/60 vprašanj in JE – NI uspešno
opravil-a izpit za radioamaterja operaterja N razreda.
Podpis člana izpitne komisije:
_______________________
Prag za uspešno opravljen izpit je 36 pravilnih odgovorov. Za reševanje izpitne pole je na voljo 90 minut.
Navodilo: Pri vprašanjih obkroži ustrezno črko (a,b,c,d) pred pravilnim odgovorom. Če popravljaš odgovor, se pri popravku
podpiši, napačen odgovor pa v celoti prečrtaj.
1. Katerega leta je začel delovati prvi radioamaterski satelit OSCAR?
A.
B.
C.
D.
1972.
1961.
1984.
1952.
2. Kaj so radijski valovi?
A. To so elektromagnetni valovi z valovno dolžino od 180 m do 3 cm.
B. To so srednji valovi, kratki valovi in ultra kratki valovi.
C. To so elektromagnetni valovi, ki imajo frekvence nižje od 3 THz oziroma valovne
dolžine večje od 0.1 mm.
D. To so valovi, ki nastanejo, ko nam radijska postaja pade v vodo.
1
A-003
3. V kateri coni po ITU razdelitvi se nahaja Slovenija?
A.
B.
C.
D.
1.
15.
28.
14.
4. S kakšno največjo močjo je radioamaterjem A razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na
frekvenci 1820 kHz?
A.
B.
C.
D.
50 W.
75 W.
300 W.
1500 W.
5. Kateri del 30-metrskega pasu smejo radioamaterji v Sloveniji uporabljati za zveze v foniji?
A.
B.
C.
D.
10140 kHz - 10150 kHz.
10100 kHz - 10040 kHz.
10100 kHz - 10150 kHz.
Na 30-metrskem pasu delo v foniji ni dovoljeno.
6. S kakšno največjo močjo je operaterjem A razreda v Sloveniji dovoljeno oddajati na
frekvenci 145.500 MHz?
A.
B.
C.
D.
25 W.
50 W.
100 W.
750 W.
7. Kateri del 23-centimetrskega pasu je v Sloveniji namenjen radioamaterjem?
A.
B.
C.
D.
1200.000 MHz - 1300.000 MHz.
1230.000 MHz - 1290.000 MHz.
1296.000 MHz - 1400.000 MHz.
1240.000 MHz - 1300.000 MHz.
8. Ali so v Republiki Sloveniji predpisani frekvenčni pasovi, ki jih smejo uporabljati
radioamaterji, in kako?
A. V Republiki Sloveniji so predpisani frekvenčni pasovi, ki jih smejo uporabljati
radioamaterji v skladu z razredom amaterskega operaterja, za katerega imajo opravljen
izpit.
B. V Republiki Sloveniji ni predpisa, ki bi urejal razdelitev frekvenčnih pasov za
radioamaterje.
C. V Republiki Sloveniji smejo radioamaterji uporabljati katerikoli frekvenčni pas s
pogojem, da ne povzročajo motenj na TV in radijskih sprejemnikih.
D. V Republiki Sloveniji sicer imamo neke predpise, ki pa preveč posegajo v osebne
svoboščine radioamaterjev in jih skladno s procesi demokratizacije, decentralizacije in
deregulacije ni več potrebno spoštovati.
2
A-003
9. Češki radioamater je šel v Francijo na podiplomski študij. Tam bo ostal dve leti. Ima
HAREC spričevalo. Želel bi uporabljati radioamatersko postajo. Kaj mora narediti?
A. Nič, saj v skladu s CEPT priporočili lahko kar dela.
B. V Franciji mora opraviti izpit in nato zaprositi za radioamatersko licenco.
C. Pri pooblaščenem državnem organu na osnovi predloženega HAREC spričevala
zaprositi za radioamatersko licenco.
D. CEPT priporočila ne obravnavajo takega primera.
10. Postaja HG7W ti je med drugim oddala: ES HPE CUAGN SN. Kaj pomeni to sporočilo?
A.
B.
C.
D.
Pojavil se je E sloj.
In upam, da se kmalu ponovno slišiva.
Upam, da se bo E sloj kmalu pojavil.
Vesel sem, da sva se ponovno srečala.
11. Katera kratica označuje prenos mirujoče slike in teksta?
A.
B.
C.
D.
FAX.
RTTY.
ATV.
TTY.
12. Katera od naštetih postaj oddaja iz Slovenije?
A.
B.
C.
D.
S52ZRS/M.
I5/S59ZRS.
SL2AA.
SM/SP3NOR/P.
13. Sufiks klicnega znaka J28JJ je:
A.
B.
C.
D.
8JJ.
JJ.
J28.
J2.
14. Iz katere države je postaja OL5A?
A.
B.
C.
D.
Iz Velike Britanije.
Iz Slovaške.
Iz Albanije.
Iz Češke.
15. Iz katere države je postaja ZA0A?
A.
B.
C.
D.
Iz Luksemburga.
Iz Romunije.
Iz Albanije.
Iz Bolgarije.
3
A-003
16. Kateri od sledečih prefiksov NE pripada Japonski?
A.
B.
C.
D.
JR.
JA.
JY.
JH.
17. Kateri od sledečih prefiksov pripada Nizozemski?
A.
B.
C.
D.
HH.
PA.
F.
HL.
18. "Oddajaj počasneje" se glasi:
A.
B.
C.
D.
QTC.
QRT.
QTR.
QRS.
19. QRK je koda za:
A.
B.
C.
D.
Moti me statika.
Razumljivost tvojega signala je …
Kliče te …
Moja lokacija je …
20. Kako radioamaterji označujemo kvaliteto signala v foniji?
A.
B.
C.
D.
S tremi številkami.
Z dvema številkama.
S QRK in številko.
S QRM in številko.
21. Ali se kvaliteta tona ocenjuje tudi pri RTTY in PSK zvezah?
A.
B.
C.
D.
Da.
Ne, pri teh zvezah ocenjujemo le razumljivost in jakost signala.
Ne, pri teh zvezah ocenjujemo samo jakost signala.
Da, vendar le pri doma narejenih postajah.
22. Kako pokličeš postajo, ki končuje zvezo na sledeč način: ... K1ZZ DE S59XXX SK CL
A.
B.
C.
D.
K1ZZ K1ZZ DE S50ZRS S50ZRS SK
Postaje, ki zaključuje zvezo, ne kličem, saj ugaša postajo.
S59XXX S59XXX DE S50ZRS S50ZRS S50ZRS PSE K
QRZ? DE S50ZRS S50ZRS PSE CL
4
A-003
23. Si operater na postaji S59ZRS. Kaj boš storil v primeru, ko postaja S50XXX odda: S59ZRS
DE S50XXX = PSE RPT UR NAME = PSE QRS BK
A.
B.
C.
D.
Zmanjšal bom hitrost oddajanja in ponovil svoje ime.
Zvišal bom hitrost oddajanja in ponovil svoje ime.
Ponovil bom svoje ime z nespremenjeno hitrostjo oddajanja.
Zmanjšal bom hitrost oddajanja in povedal ime korespondenta v zvezi.
24. Kaj pomeni sledeče črkovanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?
A.
B.
C.
D.
OMODGLP.
OM1DGLP.
OM1DGL/P.
OMODGL/P.
25. Kaj pomeni sledeče črkovanje: Izola Kamnik Pet Hrastnik Ravne Portable Sedem?
A.
B.
C.
D.
IK5HR/P7.
IK5HR/7.
IK5HRP7.
IK5HR7.
26. Kaj je paketno vozlišče?
A. Računalnik, povezan preko radijskih postaj z drugimi vozlišči v omrežju, ki omogoča
prenos in usmerjanje podatkov.
B. Večje število med seboj povezanih radijskih postaj.
C. Računalniški sistem, ki ga mora imeti radioamater doma, če hoče uporabljati packet
radio.
D. Upravna postaja v packet radio omrežju, ki skrbi za red.
27. Ali smejo radioamaterji uporabljati faksimile?
A.
B.
C.
D.
Ne, FAX prenos je predviden za uporabo preko telefonskih linij in ne preko radia.
Za to je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda ZRS.
Da, vendar le takrat, kadar ni na razpolago telefonskega omrežja.
Da.
28. Katerega podatka ni obvezno vpisati v dnevnik amaterske radijske postaje?
A.
B.
C.
D.
Časa začetka zveze.
Sogovornikovega klicnega znaka.
Podatka o prejemu QSL kartice.
Frekvenčnega področja.
29. Katero velikost QSL kartice priporoča IARU?
A.
B.
C.
D.
10 x 15 cm.
9 x 15 cm.
9 x 14 cm.
10 x 14 cm.
5
A-003
30. Kateri od naštetih podatkov mora biti zapisan na QSL kartici?
A.
B.
C.
D.
Opis antene.
Oddan RS(T) raport.
Kratko vremensko poročilo.
Število potrjenih držav po DXCC.
31. Po GMT je ura 0300. Koliko je takrat ura pri nas (poletni čas)?
A.
B.
C.
D.
0400.
0200.
0100.
0500.
32. Kaj označujeta številki v UL lokatorju?
A.
B.
C.
D.
Mali kvadrat.
Kvadrat.
Polje.
Zemljepisne koordinate.
33. Na katerih od naštetih amaterskih področij ni tekmovanj?
A.
B.
C.
D.
50 MHz, 1.3 GHz, 10 GHz.
1.8 MHz, 28 MHz.
10 MHz, 18 MHz, 24 MHz.
7 MHz, 144 MHz, 432 MHz.
34. Kako se imenuje diploma za potrjene zveze z vsemi kontinenti?
A.
B.
C.
D.
DXCC.
WAZ.
WAC.
WAE.
35. Kako ukrepaš, če opaziš, da nek radioamater krši HAM SPIRIT?
A.
B.
C.
D.
Prijavim ga vodstvu radiokluba.
Prijavim ga najbližji postaji policije.
Opozorim ga in mu pomagam, da ne bo več delal napak.
Prijavim ga na ZRS.
36. Ali je v nasprotju s predpisi, če radioamater operater oddaja izven frekvenčnih pasov
predvidenih za radioamaterje?
A.
B.
C.
D.
Da, v vsakem primeru.
Da, razen če se odzove klicu v sili in ukrepa skladno s tem.
Da, razen če želi oddati šifrirano sporočilo.
Ne, v nobenem primeru.
6
A-003
37. Kako vskočiš v zvezo med dvema postajama?
A. Kličem "break", dokler me ne povabita v zvezo.
B. Počakam na primeren trenutek in enkrat povem svoj klicni znak.
C. Ponavljam svoj klicni znak toliko časa, da me eden od udeležencev zveze sliši in
pokliče.
D. V zvezo med dvema postajama ne smem vskočiti.
38. Katero zaporedje klicnih znakov uporabljamo med radioamatersko zvezo?
A.
B.
C.
D.
Najprej klicni znak sogovornika, nato svoj klicni znak.
Med zvezo ni potrebno uporabljati klicnih znakov.
Najprej svoj klicni znak, nato klicni znak sogovornika.
Dvakrat sogovornikov klicni znak.
39. Kdo so »policaji« na radioamaterskih obsegih?
A.
B.
C.
D.
Radioamaterji, ki opozarjajo ostale radioamaterje na nepravilna ravnanja na obsegih.
Radioamaterji, ki zaračunavajo kazni ob nepravilnostih na obsegih.
Radioamaterji, ki so po poklicu policisti.
Radioamaterji, ki so s strani zveze zadolženi za nadzorovanje obsegov.
40. Kako se imenuje prenos mirujočih slik na daljavo?
A.
B.
C.
D.
TV.
SSTV.
RTTY.
WBFM.
41. S katero enoto merimo jakost magnetnega polja?
A.
B.
C.
D.
Amper na meter [A/m].
Volt [V].
Amper [A].
Kelvin [K].
7
A-003
42. Kateri od navedenih
signalov je enak vsoti
signala A in B?
A.
B.
C.
D.
Signal na sliki 1.
Signal na sliki 2.
Signal na sliki 3.
Signal na sliki 4.
43. Izračunaj notranjo upornost generatorja!
A.
B.
C.
D.
0,1 Ω
1,0 Ω
0,5 Ω
2,0 Ω
44. Kakšen je vpliv frekvence na velikost induktivne reaktance?
A.
B.
C.
D.
Frekvenca ne vpliva na velikost induktivne reaktance.
Z višanjem frekvence se induktivna reaktanca manjša.
Z višanjem frekvence se induktivna reaktanca veča.
O induktivni reaktanci govorimo le pri enosmernem toku.
45. Kako definiramo pasovno širino zaporednega nihajnega kroga?
A. Kot širino območja nastavitve napajalne napetosti.
B. Kot širino temperaturnega območja, v katerem nihajni krog pravilno deluje.
C. Kot frekvenčni pas okoli resonančne frekvence, kjer se vrednost toka skozi nihajni krog
ne zmanjša za 3 dB.
D. Kot frekvenčni pas, ki zajema vse frekvence od enosmerne do najvišje še vsebovane v
signalu, ki ga spustimo skozi nihajni krog.
8
A-003
46. Na sliki je simbol za:
A.
B.
C.
D.
vrata ALI.
vrata IN.
vrata NE.
FLIP-FLOP.
47. Ojačevalnik v razredu C je primeren za ojačevanje:
A.
B.
C.
D.
SSB signalov.
AM signalov.
FM in CW signalov.
CW in SSB signalov.
48. Ali lahko zaporedno vežemo dve enaki usmerniški diodi?
A.
B.
C.
D.
Ne, ker tako občutno zmanjšamo tok skozi diodi.
Ne, ker v tem primeru tok ne teče.
Ne, ker takrat diodi delujeta kot stikalo.
Da.
49. Kaj je konvolucija?
A.
B.
C.
D.
Rezultat matematične kombinacije dveh signalov.
Rezultat vsote dveh signalov v časovnem prostoru.
Rezultat razlike dveh signalov v časovnem prostoru.
Razlika rezultatov časovnega in frekvenčnega prostora.
50. Po mešanju dveh signalov želeni produkt mešanja izločimo:
A.
B.
C.
D.
z množilno stopnjo.
s slabilnikom.
s filtrom.
z ojačevalnikom.
51. Kaj prikazuje slika?
A. Direktni digitalni sintetizator
(DDS).
B. PLL sintetizator.
C. Heterodinski oscilator.
D. SSB sprejemnik.
9
A-003
52. Če je signal zelo moten s šumom, rečemo, da ima:
A.
B.
C.
D.
slabo razmerje signal-šum.
dobro razmerje signal-šum.
razmerje signal-šum enako 0.
razmerje signal-šum enako 1.
53. Kaj nam pove podatek, da je občutljivost sprejemnika 5 mV za razmerje signal-šum 10dB?
A. Pove nam, da mora biti na izhodnih sponkah sprejemnika napetost 5 mV, da bo na
njegovem vhodu razmerje signal-šum 10 dB.
B. Pove nam, da mora biti na vhodnih sponkah sprejemnika napetost 5 mV, da bo na
njegovem izhodu razmerje signal-šum 10 dB.
C. Pove nam, da mora biti v medfrekvenci sprejemnika razmerje signal-šum 10 dB, če je
na izhodnih sponkah napetost 5 mV.
D. Ta podatek nam ničesar ne pove.
54. Katera oznaka v metrih podaja amatersko področje 1296 MHz?
A.
B.
C.
D.
23 m.
0.23 m.
0.13 m.
0.03 m.
55. Najvišjo frekvenco vala, ki pod pravim kotom zadene ionosfero in se od nje še odbije,
imenujemo:
A.
B.
C.
D.
mrtva cona.
MUF.
kritična frekvenca.
odbita frekvenca.
56. Koliko znaša slabljenje stranskih
snopov pri anteni s sledečim
diagramom sevanja?
A.
B.
C.
D.
3 dB.
5 dB.
10 dB.
20 dB.
10
A-003
57. Vod na sliki ima impedanco Z. S kakšnim bremenom
R dobimo porazdelitev napetosti vzdolž voda, kot jo
kaže slika?
A.
B.
C.
D.
RZ
R0
R
RZ
58. Kaj moramo paziti, da se izognemo pojavu parazitnih oscilacij?
A. Parazitnim oscilacijam se sploh ne moremo izogniti, zato jim nima smisla posvečati
kakšne posebne pozornosti.
B. Da bi nevarnost nastanka parazitnih oscilacij zmanjšali na minimum, moramo paziti na
pravilno gradnjo oddajnikov, ojačevalnikov in anten.
C. Da se zavarujemo pred nastankom parazitnih oscilacij, moramo občasno pregledati in
poglasiti sprejemnik.
D. Parazitnim oscilacijam se izognemo tako, da dovolj razmaknemo oddajno in sprejemno
anteno.
59. Kako razširimo merilno območje za merjenje toka z inštrumentom z vrtljivo tuljavico?
A.
B.
C.
D.
Tako, da mu vzporedno vežemo upor.
Tako, da mu zaporedno vežemo upor.
Tako, da konca tuljavice kratko spojimo.
Merilnega območja ne moremo razširiti.
60. Ali lahko dobra ozemljitev zmanjša verjetnost nastanka motenj?
A.
B.
C.
D.
Ne. Naprave ozemljimo le zato, da se zavarujemo pred udarom strele.
Da. Če postajo ozemljimo, v nobenem primeru ne bo povzročala motenj.
Da.
Ne, ker je dobro ozemljitev težko narediti.
11
A-003
PRAVILNI ODGOVORI
VPRAŠANJE
ODGOVOR
VPRAŠANJE
ODGOVOR
VPRAŠANJE
ODGOVOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
C
C
D
B
D
A
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
A
A
D
C
C
B
D
B
B
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B
A
C
B
A
D
C
C
B
VPRAŠANJE
ODGOVOR
VPRAŠANJE
ODGOVOR
VPRAŠANJE
ODGOVOR
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
D
B
C
C
C
B
B
A
A
B
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
A
C
B
C
C
C
C
D
A
C
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
B
A
B
B
C
C
A
B
A
C
12