Daljša besedila – uporaba slogov in izdelava avtomatskega kazala

Transcription

Daljša besedila – uporaba slogov in izdelava avtomatskega kazala
Much Višja strokovna šola
Daljša besedila – uporaba slogov in
izdelava avtomatskega kazala v MS Wordu
(delavnica)
Pripravila:
Darja Habjanič
Marec 2008
Kazalo
1
Uvod..........................................................................................3
2
Priprava strani ..............................................................................3
3
Oblikovanje glave in noge strani ........................................................4
3. 1.
4
Gumbi za oblikovanje glave in noge ............................................4
Slogi ..........................................................................................5
4. 1. Spreminjanje oziroma prilagajanje sloga ..........................................5
5
Izdelava samodejnega kazala vsebine ..................................................7
5. 1. Posodabljanje kazala ..................................................................8
6
Dodatek - Koristna orodja pri delu z daljšimi dokumenti ...........................8
6. 1. Najdi in zamenjaj ......................................................................8
6. 2. Poimenovanje slik in tabel ter vstavljanje kazala ................................8
2
1 Uvod
Ko oblikujemo daljša besedila, ki jih moramo oddati v pregled, oceno ali objavo,
moramo pogosto upoštevati tudi navodila za oblikovanje. Zato se nam bo nekaj več
časa namenjenega načrtovanju in predpripravi zelo obrestovalo.
Napotki, ki sledijo, so nastali za lažje upoštevanje Navodili za izdelavo in
zagovor diplomskega dela Much Višje strokovne šole. Zaslonske slike se
navezujejo na Microsoft Office Word 2003.
2 Priprava strani
Pogovorno okno za vnos podatkov povezanih s pripravo strani najdemo v prvem
meniju Datoteka, kjer izberemo Priprava strani.
Najpogostejše informacije za pripravo strani so:
- robovi strani – zgoraj, na dnu, levo in desno
- postavitev glave in noge za prvo stran, lihe in sode strani
Izbira zrcalnih robov je
uporabna, če tiskate
obojestransko.
Vaja1
1.
2.
Pripravite stran z naslednjimi zahtevami glede robov:
levi – 3 cm
desni 2,5 cm
zgornji – 2,5 cm
na dnu – 2 cm
Nastavimo glavo in nogo - Drugače za prvo stran
3
3 Oblikovanje glave in noge strani
Možnost oblikovanja glave in noge strani pričnemo z menijem Pogled, kjer
izberemo Glava in noga.
Če smo izbrali v pogovornem oknu Priprava strani možnost Glava in noga Drugače
za prvo stran, moramo glavo in nogo oblikovati dvakrat. Enkrat na prvi strani in
nato na naslednji strani.
3. 1.
Gumbi za oblikovanje glave in noge
Pomen gumbov od leve proti desni:
- vstavi številko strani
- vstavi število strani
- oblikuj številko strani
- vstavi datum
- vstavi uro
- priprava strani
- skrij/pokaži besedilo
- poveži s prejšnjo
- prehod med glavo in nogo
- prejšnja
- naslednja
Vaja2
V nogo strani vstavimo številko strani – desno poravnano.
4
4 Slogi
Slog imenujemo vnaprej določene lastnosti odstavka oziroma dela besedila do
uporabe tipke Enter.
Največja prednost uporabe slogov je v zagotovljeni enotnosti oblikovanja skozi
celotno daljše besedilo in enostavno kasnejše spreminjanje oblikovanja delov
besedila. Ko spremenimo lastnosti sloga, se spremenijo vsi deli besedila, za katera
smo ta slog uporabili. Naslednja velika prednost uporabe slogov za naslove poglavij
je izdelava samodejnega kazala vsebine.
Urejevalnik Word ima nekaj slogov že vnaprej pripravljenih. Vnaprej pripravljene
sloge lahko spreminjamo ali na njihovi osnovi oblikujemo lastne.
Ob vstopu v urejevalnik je praviloma na voljo slog z imenom Navaden. Kateri slog
je v uporabi, vidite v orodni vrstici.
S klikom na puščico ob nazivu sloga, pregledate seznam že pripravljenih slogov. Iz
tega seznama jih tudi lahko izbirate za uporabo.
4. 1. Spreminjanje oziroma prilagajanje sloga
Smiselno je, da si sloge pripravimo pred vnosom besedila.
V meniju Oblika izberemo Slog in oblikovanje ali v orodni vrstici ustrezni gumb
Na desni strani zaslona se pokaže podokno opravil.
Izberemo slog, ki ga želimo prilagoditi. S klikom nanj v seznamu in nato na puščico
ob njem, ki kaže navzdol, izberemo možnost Spremeni …
5
Slog vsebuje informacije o oblikovanju:
-
Pisave in vse njene lastnosti
Odstavka in vse njegove lastnosti
Nastavitve tabulatorjev
Obrobah
Jeziku
Oštevilčenju
Bližnjičnih tipkah
Nekaj sprememb sloga lahko opravimo že preko orodnih gumbov v pogovornem
oknu, za druge pa moramo odpreti nova pogovorna okna z gumbom
Če želimo, da so spremembe sloga uporabljene na že oblikovanem besedilu,
kliknemo v možnost Samodejno posodobi. Če želimo spremenjen slog uporabljati v
vseh naslednjih novih dokumentih, ne le v trenutnem, kliknemo možnost Dodaj
predlogi. Obe izbiri najdemo na dnu pogovornega okna Spremeni slog.
6
Vaja3
Pripravimo sloge z naslednjimi lastnostmi:
-
Navaden – Times New Roman, 12pt, razmik med vrsticami 1,5, obojestranska
poravnava
Naslov 1 – Times New Roman 14 pt, velike črke, krepko, prelomi strani pred,
razmik za: 24 pt
Naslov 2 – Times New Roman 12 pt, velike črke, razmik pred 12 pt, razmik po
12pt
Naslov 3 – Times New Roman 12 pt, male črke, krepko, pred 12 pt
Naslov 4 – Times New Roman 12 pt, male črke, pred 12 pt
5 Izdelava samodejnega kazala vsebine
Samodejno kazalo lahko izdelamo, če smo uporabili sloge za naslove poglavij in
podpoglavij.
Utripalko postavimo na mesto, kjer želimo vstaviti kazalo. V meniju Vstavi
izberemo Sklic in nato Kazala. V pogovornem oknu izberemo kartico Kazalo
vsebine.
Če ste uporabili več kot 3 ravni
naslovov in jih želite prikazati v
kazalu, morate do označiti v
pogovornem oknu.
Napake v kazalu so pogosto posledica uporabe sloga naslovov v besedilu, kjer tega
sicer nismo nameravali.
7
5. 1. Posodabljanje kazala
Po vseh sprememba besedila in preden daljše besedilo natisnemo, moramo kazalo
posodobiti. Najlažje to naredimo s klikom na kazalo in izbiro tipke F9.
Vaja4
Zapišite nekaj besedila z uporabo različnih naslovnih slogov.
Vstavite kazalo vsebine.
6 Dodatek - Koristna orodja pri delu z daljšimi dokumenti
6. 1. Najdi in zamenjaj
Če se nam je pripetilo, da smo napačno uporabili pojme ali je med izdelavo
dokumenta prišlo do sprememb, je popravljanje daljšega besedila lahko zelo
zamudno.
V meniju Urejanje nam Word ponuja koristno orodje Najdi in zamenjaj. Tako z
enim ukazom lahko zamenjamo neustrezno besedilo z novim.
6. 2. Poimenovanje slik in tabel ter vstavljanje kazala
Slike in tabele je v daljših besedilih smiselno poimenovati, da se lahko v besedilu
lažje sklicujemo na njih. Če slike in tabele niso omenjene v besedilu, niso dosegle
8
svojega namena. Če za poimenovanje uporabimo Wordovo orodje, si ob zaključku
poenostavimo izdelavo zahtevanega kazala slik in tabel.
Ob sliki ali tabeli – običajno nad – izberemo v meniju Vstavljanje - Napis
Izberite gum Nova oznaka. Poimenujte jo npr. Slika.V polje napis zapišite naslov
slike npr. Slika1: Graf rasti cen goriva v letu 2007. Če boste dosledno uporabljali to
možnost, boste lahko ločeno izdelali kazalo za uporabljene slike in kazalo za
uporabljene tabele v besedilu.
Kazalo slik in tabel vstavimo podobno kot kazalo vsebine preko menija Vstavljanje
– Sklic in izbira Kazala. V pogovornem oknu izberemo kartico Kazalo slik.
V polju Oznaka napisa izberemo
ali želimo kazalo slik ali tabel.
Seveda, če smo pri izbiri napisov
slike in tabele ločevali.
9