višja strokovna šola

Transcription

višja strokovna šola
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA
34
35
36
37
višja
strokovna
šola
Dobrodošli v
svetu znanja!
V današnjem času, ko smo priče stalnim poslovnim
spremembam in se od nas zahteva kratek reakcijski
čas, hitre odločitve, ima znanje največjo moč.
Do znanja se nam oblikuje nov odnos, saj se vsak dan bolj
zavedamo njegove vrednosti. Gospodarske spremembe
nas silijo, da moramo v čim krajšem času pridobiti čim več
novega znanja. Zato postaja učenje del vsakdanjega življenja
uspešnega posameznika. Znanje zagotavlja svobodo pri izbiri
zaposlitve in daje neomejene možnosti za napredek. Napredek
pa pomeni tudi osebno rast.
Na B2 d.o.o., Višji strokovni šoli lahko izbirate med tremi
višješolskimi strokovnimi programi, ki zagotavljajo sodobno
znanje, potrebno na različnih poslovnih področjih. Namenjeni so
Vam, ki želite narediti nekaj zase.
Visoki standardi programov, profesionalnost in bogate poslovne
izkušnje predavateljev so garancija, da boste s pridobljenimi
veščinami sprejemali prave odločitve na pravi način in se z
lahkoto soočali s stalnimi spremembami v poslovnem okolju.
Sprejmite izziv, investirajte vase in v svojo prihodnost!
Obrestovalo se vam bo celo življenje. Zavedamo se, da
uspeh ne pride čez noč. Zato vztrajajte, izobražujte se, bodite
radovedni, učite se. Potem pa naredite nekaj, kar je vsaj tako
pomembno kot učenje, osebna rast ...
Naredite nekaj. Začnite. Ne odlašajte.
mag. Lidija Weis, ravnateljica
višja
strokovna šola
Zakaj izbrati B2 Višjo strokovno šolo?
▪▪ Ker nam je Planet GV v sodelovanju s Poslovno
asistenco podelil priznanje za najboljšo Višjo strokovno
šolo v letu 2007 in 2009.
▪▪ Ker so naši predavatelji strokovnjaki iz prakse. V naše
okolje prinašajo najsodobnejše znanje in poznajo
potrebe gospodarstva. To je garancija, da bodo
študente pripravili na izzive resničnega poslovnega
sveta.
▪▪ Ker številni delodajalci že vedo, da od nas prihajajo
diplomanti z uporabnim znanjem.
▪▪ Ker smo eden vodilnih ponudnikov tovrstnih storitev na
slovenskem izobraževalnem trgu.
▪▪ Ker lahko izbirate med klasično obliko študija ali
e – izobraževanjem, najsodobnejšo obliko študija na
daljavo.
▪▪ Ker je B2 Višja strokovna šola – GARANCIJA ZA
USPEH!
Potek izobraževanja
Z vsakim študentom ob vpisu opravimo uvodni, spoznavni
razgovor, ki je namenjen ugotavljanju želja in pričakovanj
posameznika in na podlagi tega skupaj pripravimo Vaš
osebni izobraževalni načrt. V kolikor imate prezasedene
popoldneve, ali pa vam službene in družinske obveznosti
ne dopuščajo obiskovanj predavanj v popoldanskem
času, Vam bomo svetovali, da izberete e – izobraževanje,
najsodobnejšo obliko študija na daljavo.
Načelo individualne obravnave posameznega študenta
pomeni, da je mogoče osebni izobraževalni načrt tudi
prilagajati.
Posameznikom, ki že imate določena znanja in
obvladate posamezne spretnosti povezane z
izobraževalnim programom, ni potrebno v celoti
prisostvovati izobraževalnemu procesu, oziroma vam
ni potrebno opravljati vseh obveznosti. Že pridobljeno
znanje se preverja na podlagi dokazil. Priznamo pa vam
lahko tudi znanja pridobljena izven javnih šol in znanja,
ki ste jih pridobili z delom.
Hitrost izobraževanja si izberete sami
Organizirani program pri nas poteka tako dolgo, kot se
dogovorite s Pogodbo o izobraževanju, ki jo sklenete ob
vpisu. Klasični študij traja dve leti, spletni študij pa dve
leti in pol.
Če želite zelo hitro končati, vas bomo pri tem podpirali.
Omogočili vam bomo, da vas do diplome pripeljemo
v čim krajšem času. Seveda pa se lahko odločite tudi
za počasnejši tempo. Spoštovali bomo vsako vašo
odločitev.
Zagotavljamo vam, da vam bomo ves čas študija stali ob
strani, vas vzpodbujali in vam pomagali na začrtani poti.
Vaš uspeh je naše zadovoljstvo.
Predavanja
Izpiti in izpitni roki
Spletno ali klasično?
Mednarodna primerljivost
Organizirani učni proces poteka predvsem v obliki
predavanj in vaj. Predmeti si sledijo v logičnem
zaporedju. Ko se določen predmet izteče, se prične
naslednji. Predavanja in vaje so organizirane po
štiri šolske ure, od 17.00 do 20.00, dva do trikrat
tedensko, vikendi pa so vedno prosti.
Znanje iz posameznega predmeta preverjamo z
izpitom. Izpiti so pisni in/ali ustni, kot je določeno v
programu.
Vsebinsko med eno in drugo obliko ni razlik. Znanje, ki
ga študent prejme, se ne razlikuje, saj ima študent pri
spletnem študiju enak obseg obveznosti, vendar pa jih
izvaja v drugi učni obliki.
Če pa se odločite za spletni študij, boste obiskovali
predavanja ob sobotah med 9. in 13. uro, enkrat
do dvakrat mesečno. Ostali čas, pa boste s
pomočjo tutorke in seveda tudi predavatelja študirali
multimedijsko gradivo preko spleta, komunicirali
med sabo in s predavateljem preko foruma in
klepetalnice.
V študijskem letu pa so vam na voljo še štirje tako
imenovani odprti izpitni roki, znotraj katerih lahko
opravljate manjkajoče izpite iz tistih predmetov, za
katere izpolnjujete pogoje za pristop k izpitu.
Vsi študijski programi, ki jih izvajamo, so
ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) po
sistemu ECTS, kar Vam omogoča mobilnost v
slovenskem in tudi evropskem izobraževalnem
prostoru in transparentnost pridobljene izobrazbe.
S prilogo k diplomi pa vam bodo omogočene tudi
večje možnosti delovne mobilnosti.
Predavanja niso obvezna. Vam jih pa priporočamo,
saj boste z aktivnim sodelovanjem lažje dosegli svoj
cilj.
Predavatelji
Naši predavatelji so vrhunski strokovnjaki in odlični
pedagogi. Poznajo potrebe gospodarstva, prav tako
potrebe odraslih v izobraževanju in so Vam zmeraj
pripravljeni pomagati. K sodelovanju vabimo le
najboljše. Ker nas poznajo kot dobro šolo, se nam z
veseljem pridružijo.
S predavatelji lahko komunicirate tudi elektronsko.
Dostopni so vam, ko jih potrebujete, ko se
pripravljate na izpit, ko izdelujete seminarsko
nalogo, ali ko vas obremenjuje kakšna druga težava
povezana z izobraževanjem.
Predmetni izpiti so organizirani v roku štirinajst dni po
zaključku predavanj posameznega predmeta.
Šolnina
Ena izmed naših prednosti je tudi ugodna šolnina in
odlični plačilni pogoji.
▪▪ V okviru plačane šolnine Vam omogočamo:
▪▪ Vsa predavanja in vaje določene po programu
▪▪ Vsa študijska gradiva, ki jih boste potrebovali za
uspešno končanje študija
▪▪ Neomejeno število opravljanj izpitov v času trajanja
pogodbe
▪▪ Skupinsko in individualno svetovanje in pomoč
▪▪ Konzultacije s predavateljem v elektronski obliki
▪▪ Informiranje o optimalni poti do cilja
Posebna ugodnost!
Če ne boste diplomirali v roku, boste lahko še 2 leti
(oz. leto in pol) študirali brezplačno.
Omogočamo Vam obročno plačevanje šolnine, tudi do
30 obrokov. Obroki so mesečni, letni ali polletni.
Pri polletnih in letnih obrokih, vam odobrimo popust.
Če zaidete v materialne težave, se lahko zmeraj
dogovorite za spremembo načina plačevanja in
nemoteno nadaljevanje študija.
Študenti spletnega študija so fizično v šoli manjkrat
prisotni, so pa bolj dejavni v svojih virtualnih
učilnicah na portalu spletnega študija. S predavatelji
komunicirajo preko spleta. To obliko študija
priporočamo tistim, ki vam dnevne obveznosti ne
dopuščajo obiskovanj predavanj in vaj v popoldanskem
času. Vse kar potrebujete za študij je računalnik in
dobra internetna povezava. To pomeni, da ste s šolo,
sošolci in predavatelji lahko povezani praktično 24 ur
na dan, vsak dan, ne glede na vašo lokacijo.
Pri programih ekonomist in poslovni sekretar lahko
izbirate obliko študija, medtem, ko program informatika
izvajamo le v klasični obliki.
Pogoji za vpis
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
▪▪ je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je
končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih
predpisih,
ali
▪▪ ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski
izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus
znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v
obsegu, ki je določen za poklicno maturo v
srednjem strokovnem izobraževanju.
Želim izvedeti več
Iz programov je razvidna usmerjenost v prakso,
kar Vam zagotavlja, da boste ob zaključku študija
sposobni takojšnjega delovanja v praksi.
IZBE
KAR V RITE
A
LJUB M JE
splet ŠE:
klas ni ali
i
študčen
ij!
Višješolski študijski program
Varovanje
Predmetnik izrednega študija Varovanje
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi
točkami (KT) po sistemu ECTS in traja dve leti. Za
dokončanje študijskega programa in pridobitev
izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske
obveznosti programa:
Naziv strokovne izobrazbe:
OBVEZNI MODUL INŽENIR / INŽENIRKA VAROVANJA (inž. var.)
dan 12. 11. 2012 bilo že 124 delujočih pravnih subjektov z
licencami na področju zasebnega varovanja.
Poslovno komuniciranje (30 KT)
▪▪ Ekonomika in podjetništvo
▪▪ Poslovno komuniciranje in vodenje
▪▪ Računalništvo in informatika v varovanju
▪▪ Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku
▪▪ Informacijsko-komunikacijski sistemi
Izzivi, s katerimi se srečujejo inženirji varovanja postajajo
vsak dan bolj prefinjeni in segajo tako na področja
korporativne varnosti, fizičnega varovanja in informacijske
varnosti. Upravljanje varnosti se v številnih organizacijah iz
ozadja seli v ospredje, zato se pojavlja vedno več potreb
po izobraženih in usposobljenih strokovnjakih s tega
področja.
Varovanje in predpisi
(30 KT)
▪▪ Varstvo in zdravje pri delu
▪▪ Pravo in državna ureditev
▪▪ Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
z etiko in integriteto
▪▪ Uvod v zasebno varovanje
▪▪ Kazensko pravo in kriminalistika
Naj bo naša varnost, vaša skrb!
Raziskave v svetovnem merilu poročajo, da upravljanje
varnosti postaja vse bolj pogosto in potrebno. Prav tako
v javnosti narašča zaskrbljenost glede varnosti – tako
premoženjske, kot tudi osebne, zato postaja študij varovanja
eden izmed najbolj dinamičnih in najhitreje rastočih področij
študija, kot posledica po povečanem zaposlovanju na
področju varovanja.
Živimo v času, ko postaja varovanje oseb in premoženja
del našega vsakdana, zato se potrebe po zaposlovanju
inženirjev varovanja večajo iz dneva v dan. V Sloveniji je na
(80 KT)
Varovanje in organizacija (20 KT)
▪▪ Upravno pravo
▪▪ Ukrepi varnostnega osebja
▪▪ Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
IZBIRNI MODUL (dva izmed izbirnih modulov) (30 KT)
Varovanje oseb in premoženja ▪▪ Načrtovanje varovanja oseb
▪▪ Taktika osebnega varovanja
▪▪ Specialistična vožnja
▪▪ Oborožitev in streljanje
(15 KT)
Varnostni menedžment (15 KT)
▪▪ Zasebni varnostni menedžment in postopki
ter metode nadzora
▪▪ Načrtovanje varnosti
▪▪ Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti
Varnostni tehnični sistemi (15 KT)
▪▪ Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja
▪▪ Varovanje informacijskih sistemov
PROSTOIZBIRNI PREDMET
DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
Višješolski študijski program
Informatika
Predmetnik izrednega študija Informatika
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten
s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Za dokončanje študijskega programa in pridobitev
izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske
obveznosti programa:
Naziv strokovne izobrazbe:
INŽENIR / INŽENIRKA INFORMATIKE (inž. inf.)
V podjetju B2 d.o.o., vodilnem izobraževalnem centru
s področja informacijskih tehnologij se zavedamo,
kako pomembno je znanje za uspešno in plodno
kariero posameznika. Še posebej to velja v informatiki,
ki zahteva stalno učenje in pridobivanje novih znanj
ter veliko napora za obvladovanje zahtevnih poslovnih
procesov.
Ali veste, da je podjetje Moje delo v maju 2005
izvedlo anketo, katere rezultati so pokazali, da imajo
kadrovske službe največ težav pri iskanju ustreznih IT
kadrov? Študij je oblikovan tako, da iz vas napravi IT
sodelavca, ki ga bodo podjetja z veseljem zaposlila in
dobro plačala.
Študij je primeren za:
▪▪ vse, ki želite napredovati v svoji karieri,
▪▪ vse, ki želite poglobiti vpogled v informacijske
tehnologije,
▪▪ vse, ki želite poleg tehničnih znanj usvojiti tudi
znanja na področju managementa,
▪▪ vse, ki imate drugačno izobrazbo in želite vstopiti
v svet IT-ja,
▪▪ vse, ki želite nadgraditi svoje znanje informatike.
Zakaj bi torej postali udeleženec študija
INFORMATIKE?
▪▪ ker boste pridobili dodatna znanja potrebna za delo
na bolj zanimivih IT projektih;
▪▪ ker boste s pridobljenim znanjem lažje dobili delo
tako doma, kot v tujini;
▪▪ ker imajo dobro šolani IT-jevci v povprečju 30-40%
višje plače kot njihovi manj izobraženi kolegi;
▪▪ ker si vas bodo delodajalci preprosto želeli imeti.
OBVEZNI MODUL (68 KT)
Komunikacije v tehniki ▪▪ Strokovna terminologija v tujem jeziku
▪▪ Poslovno komuniciranje in vodenje
▪▪ Računalništvo in informatika
(20 KT)
Postavitev in konfiguracija omrežij (22 KT)
▪▪ Operacijski sistemi 1
▪▪ Osnove zgradbe in delovanja računalniških
sistemov
▪▪ Računalniške komunikacije in omrežja1
Kodiranje programov ▪▪ Programiranje 1
▪▪ Zbirke podatkov 1
(18 KT)
Osnove ekonomije
▪▪ Ekonomika podjetja
(8 KT)
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
IZBIRNI MODUL
strokovni sodelavec/sodelavka
Za računalniške sisteme in omrežja
Sistemsko administriranje (14 KT)
▪▪ Vzdrževanje sistemske programske opreme
▪▪ Operacijski sistemi 2
Upravljanje podatkovnih omrežij ▪▪ Računalniške komunikacije in omrežja 2
▪▪ Varnost in zaščita
(14 KT)
Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT)
▪▪ Zbirke podatkov 2
▪▪ Informacijski sistemi
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO (5 KT)
(5 KT)
Želim izvedeti več
strokovni sodelavec/sodelavka
za programske aplikacije
in podatkovne baze
Izdelava programskih aplikacij ▪▪ Programiranje 2
▪▪ Razvoj programskih aplikacij
(14 KT)
Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov (14 KT)
▪▪ Zbirke podatkov 2
▪▪ Informacijski sistemi
Sistemsko administriranje
(14 KT)
▪▪ Vzdrževanje sistemske programske opreme
▪▪ Operacijski sistemi 2
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
Višješolski študijski program
Logistično inženirstvo
Predmetnik izrednega študija Inženir logistike
IZBIRNI MODUL Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten
s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Za dokončanje študijskega programa in pridobitev
izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske
obveznosti programa:
Poslovna logistika 1 ▪▪ Trženje in kakovost storitev
▪▪ Logistična infrastruktura
Naziv strokovne izobrazbe:
OBVEZNI MODUL INŽENIR / INŽENIRKA LOGISTIKE (inž. log.)
Zaradi vedno večje pomembnosti logistike prihaja do
rasti specializiranih logističnih podjetij, ki se ukvarjajo le z
logističnimi storitvami in s tem posledično do kadrovskih
potreb, za zapolnitev delovnih mest na tem področju.
Zato postaja logistični inženir / inženirka vedno bolj
perspektiven poklic, saj je povpraševanje po logističnih
znanjih večje od trenutne ponudbe na trgu dela.
Zato je zaslediti vedno več takšnih in podobnih oglasov,
kjer vas bodo po končanem študiju z veseljem zaposlili:
PRIMER OGLASA
Organizator logistike (m/ž)
Za našega naročnika, uspešno logistično podjetje, iščemo osebo z dobrimi
organizacijskimi sposobnostmi.
Opis delovnega mesta:
• Organiziranje in koordiniranje dela v logistiki, komunikacija s prevozniki
in poslovnimi partnerji, vodenje zaposlenih v logistiki, opravljanje
različnih komercialno-administrativnih del.
• Pričakujemo prijave kandidatov z zaključeno VI. stopnjo izobrazbe,
poznavanje logističnega poslovanja, zelo dobre organizacijske
sposobnosti, znanje angleškega jezika, računalniško pismenost.
Nudimo:
• V mednarodnem delovnem okolju boste lahko uresničili svoje poklicne
ambicije in razvili svoje sposobnosti. Vaši dosežki bodo prepoznani, vaše
delo pa ustrezno nagrajeno. Enoizmensko delo, redno in pošteno plačilo,
urejeno okolje.
• Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šestmesečnim
poskusnim delom.
(57 KT)
Komunikacija ▪▪ Poslovno komuniciranje in vodenje
▪▪ Strokovna terminologija v tujem jeziku
▪▪ Računalništvo in informatika v logistiki
(20 KT)
Logistika
▪▪ Logistični sistemi
▪▪ Varnost v prometu in varstvo pri delu
(15 KT)
Obvezni predmet ▪▪ Uporabna matematika v logistiki Poslovno-pravni sistem ▪▪ Ekonomika podjetja
▪▪ Pogodbeno pravo
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
Poslovna logistika 2
▪▪ Logistika v gospodarskih družbah
▪▪ Načrtovanje logističnih procesov
▪▪ Oskrbovalne verige
Izbirni predmet ▪▪ Bančništvo in prodaja
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(7 KT)
(15 KT)
(58 KT)
(18 KT)
(30 KT)
(5 KT)
(5 KT)
(5 KT)
Višješolski študijski program
Ekonomist
PRIMER OGLASA
Uveljavljena in uspešna finančna ustanova z dolgoletno tradicijo zaradi
notranjih kadrovskih napredovanj in želje po vključevanju mladih,
ambicioznih in sposobnih kadrov v svoj kolektiv, odpira prosto delovno mesto:
Skrbnik premoženja (ž/m)
na področju skrbniških storitev za vrednostne papirje
Opis delovnega mesta:
• Izvajanje poravnav poslov z vrednostnimi papirji na domačem in tujih trgih.
• Procesiranje izplačila dividend, obresti, iz naslova vrednostnih papirjev.
• Poravnava denarnih transakcij, obračun provizij, izdelava poročil strankam.
• Poročanje regulatorjem (ATVP, BS, DURS).
Pogoji in pričakovanja
• VI. stopnja ekonomske izobrazbe, poznavanje bančnega poslovanja, interes za
delo na področju vrednostnih papirjev, poznavanje finančnih instrumentov in
zakonodaje vrednostnih papirjev ter poznavanje osnov plačilnega prometa.
Komerciala ▪▪ Prodaja
▪▪ Nabava
Pravo
▪▪ Poslovno pravo
Kakovost ▪▪ Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Mednarodna menjava Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Za dokončanje
študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora
študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa:
▪▪ M
ednarodno poslovanje
▪▪ Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni (izbirno)
▪▪ Poslovni tuji jezik 2 (izbirno)

(52 KT)
Na B2 Višji strokovni šoli, bomo v programu EKONOMIST
izvajali smer komercialist, smer računovodja, smer
asistent v bančništvu in smer organizator poslovanja.
Komunikacija ▪▪ Poslovni tuji jezik 1
▪▪ Poslovno komuniciranje
(16 KT)
Vas mika, da bi se prijavili na takšen zaposlitveni oglas?
Zakaj ne bi ravno vi bili izbrani na takšno delovno mesto?
Analiza ▪▪ Informatika
▪▪ Poslovna matematika s statistiko
(14 KT)
Poslovanje ▪▪ Organizacija in menedžment podjetja
▪▪ Ekonomija
▪▪ Osnove poslovnih financ
(22 KT)
Obeta se vam napredovanje in večji dohodek.
Trženje
▪▪ Trženje
Predmetnik izrednega študija Ekonomija
OBVEZNI MODUL
S paketom znanj, ki ga boste usvojili, boste konkurenčni
na trgu dela. Zadostili boste potrebam delodajalcev in še
več! Delodajalci si vas bodo preprosto želeli imeti.
Temelji računovodstva ▪▪ Temelji računovodstva
KOMERCIALIST
EKONOMIST / EKONOMISTKA (ekon.)
Višješolski strokovni program ekonomist je primerljiv
z drugimi sorodnimi evropskimi programi in sledi
izobraževalnim potrebam posameznikov, ki se
želijo zaposliti na področju komerciale, bančništva,
zavarovalništva…, kot tudi zahtevam delodajalcev.
računovodja
strokovni sodelavec/sodelavka
Naziv strokovne izobrazbe in njegova okrajšava:
Z vstopom Slovenije v EU se slovensko gospodarstvo
sooča z novimi izzivi, predvsem pa z večjo konkurenco
na evropskem trgu. Za te spremembe morate biti
diplomanti dodatno usposobljeni, predvsem pa
potrebujete dodatna znanja, ki vam jih ponuja modularno
zasnovan program. Prav večja izbirnost modulov vam bo
omogočila pridobivanje tistih znanj, s katerimi boste bolj
konkurenčni na evropskem trgu dela.
strokovni sodelavec/sodelavka
USMERITVENI MODUL
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
(8 KT)
(20 KT)
(8 KT)
(7 KT)
(15 KT)
/če želite postati asistent v mednarodni menjavi/
Davki z analizo ▪▪ Davki
▪▪ Analiza bilanc in revizija
(15 KT)
Računovodstvo oseb javnega prava
(15 KT)
/če želite postati računovodja za javna podjetja/
▪▪ Računovodstvo oseb javnega prava
▪▪ Financiranje proračunskih uporabnikov
ali
(15 KT)
▪▪ Insolvenčni postopki
▪▪ Računovodstvo za samostojne podjetnike
(15 KT)
▪▪ O
blikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
▪▪ Poslovna logistika
Želim izvedeti več
(20 KT)
Računovodstvo za gospodarstvo
/če želite postati tehnični komercialist/
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Računovodstvo ▪▪ Finančno računovodstvo
▪▪ Stroškovno računovodstvo
/če želite postati računovodja za gospodarske družbe/
ali
Vodenje tehnoloških procesov z logistiko
(8 KT)
(5 KT)
(5 KT)
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
strokovni sodelavec/sodelavka
strokovni sodelavec/sodelavka
organizator poslovanja
asistent v bančništvu
Pravo ▪▪ Poslovno pravo
(8 KT)
Trženje ▪▪ Trženje
Kakovost
▪▪ Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
(7 KT)
Pravo ▪▪ Poslovno pravo
(8 KT)
Poslovni procesi ▪▪ Poslovni procesi
(8 KT)
Kakovost
▪▪ Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
(7 KT)
Stranke in mednarodno poslovanje ▪▪ Mednarodno poslovanje
▪▪ Delo s strankami
(15 KT)
Logistični menedžment ▪▪ Kvantitativne metode v logistiki
▪▪ Oskrbne verige
▪▪ Upravljanje zalog
(20 KT)
Podjetništvo in trženje ▪▪ Podjetništvo
▪▪ Trženje
(15 KT)
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
Bančništvo ▪▪ Uvod v finančne trge in institucije
▪▪ Temelji bančnega poslovanja
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO 

Želim izvedeti več
8 KT)
(20 KT)
(5 KT)
(5 KT)
osonas
povedali
...
“Dve leti sem razmišljal, da bi nadaljeval šolanje.
Saj vsak ve kako je, po 10ih letih se ponovno
učiti. Na informativnem dnevu B2 so me
prepričali, da so dobri, da mi bodo pomagali, da bodo
na voljo vsaj trije izpitni roki, pa pred rok, pa za rok, pa
po rok... Poleg tega pa še dve leti brezplačno, če mi
ne bo uspelo dokončati. Skratka vpisal sem se v B2
višjo strokovno šolo. In so res tako dobri? Ne, še boljši,
odlični so. Dveletni program sem zaključil v letu in pol, vsi
izpiti opravljeni v prvem roku, prijetno presenečen nad
vzajemnim odnosom in še in še. Tako zelo so odlični,
da sem se odločil nadaljevati študij na B2 Visoki šoli za
poslovne vede.”
| Dejan Krivec, Jesenice
“Študij na B2 je bil zame izjemna izkušnja kakovosten program, prijazno in kompetentno
osebje ter fleksibilnost učenja na daljavo skupaj
tvorijo izjemno celoto, ki jo toplo priporočam vsakomur.”
| Snježana Latinović, Luxembourg
“S študijem na B2 sem zelo zadovoljna, saj ima
prijazen in človeški odnos do študentov. Velika
prednost po mojem mnenju je prijaznosti in
potrpežljivosti referentke Katje Kranjc (osebne izkušnje),
pripravljena je pomagati in spodbujati, njej se lahko
zahvalim, da sem študij po 6 letih nadaljevala in sedaj sem
tik pred diplomo. Največja prednost, po mojem mnenju
je spletni študij in mesečno plačilo šolnine ter skrb šole
za kvalitetne in prijazne predavatelje. Človek dobi dober
občutek, da študent na B2 ni samo številka, seveda je
potrebno vložiti veliko truda v učenje in je veliko odvisno
od študenta samega, vendar je odnos zaposlenih na B2
korekten in odraža neko toplino in skrb za študente, kar
danes veliko pomeni.”
| Mira Milavec, Ljubljana
Želim izvedeti več
Višješolski študijski program
Predmetnik izrednega študija Poslovni sekretar
(12 KT)
Poslovni sekretar
IZBIRNI MODUL Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Za dokončanje
študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora
študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa:
Spletno poslovanje ▪▪ Elektronsko poslovanje
▪▪ Grafični in spletni dizajn v pisarni (12 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
OBVEZNI MODUL (98 KT)
(16 KT)
Vodja pisarne/poslovni sekretar (m/ž)
Komunikacija ▪▪ Poslovni tuji jezik 1
▪▪ Poslovno komuniciranje
Želite postati del zanesljive in dinamične ekipe, skrbeti za pisarno polno
prezaposlenih ljudi in paziti, da vsi procesi tečejo kot namazani? Od vas
pričakujemo smisel za organiziranost, dobro izoblikovane delovne navade in
občutek za dobro opravljeno delo ter usklajeno delovanje s cilji podjetja. Vabimo
vas, da sprejmete izziv in se nam pridružite!
Poslovanje in finance ▪▪ Ekonomika poslovanja
▪▪ Računovodstvo in finančno poslovanje
(12 KT)
POSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA
(posl. sek.)
Višješolski strokovni program poslovni sekretar je
primerljiv z drugimi sorodnimi evropskimi programi in
sledi izobraževalnim potrebam posameznikov, ki se
želijo zaposliti na področju pisarniškega poslovanja, kot
zahtevam delodajalcev.
Ste kdaj prešteli koliko tovrstnih zaposlitvenih oglasov je
dnevno na zaposlitvenih portalih? Zakaj ne bi ravno vi
zasedli takšnega delovnega mesta?
Garantiramo vam takšen paket znanj, da boste zadostili
potrebam delodajalcev. Še več! Delodajalci si vas bodo
želeli imeti. Sprejmite izziv in si zagotovite večjo vrednost
na trgu dela !
PRIMER OGLASA
Kot vodja pisarne boste odgovorni za pripravljanje podpornega gradiva za
sodelavce, za asistiranje vodstvu, za pregled nad projekti, za telefonsko in
elektronsko komunikacijo podjetja, za opremo in potrošni material.
Pričakujemo in nudimo:
Od kandidatov pričakujemo:
• VI. stopnjo izobrazbe (poslovni sekretar).
• Smisel za organiziranost.
• Sposobnost vzdrževati jasen pregled nad več aktivnostmi hkrati.
• Občutek za skrbno ter dobro opravljeno delo in usklajeno delovanje s cilji
podjetja.
• Znanje pri delu z računalnikom (Word, Excel).
• Vsaj pogovorno znanje angleščine.
Nudimo:
• Urejeno delovno okolje.
• Stimulativno nagrajevanje.
• Zaposlitev za nedoločen
čas.
Informacijsko komunikacijski sistemi (14 KT)
▪▪ Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni
▪▪ Informacijska tehnologija in podatki
Zakonodaja in uprava (13 KT)
▪▪ Gospodarsko pravo
▪▪ Ustava in državna ureditev (izbirni)
▪▪ Državna uprava in upravni postopek (izbirni)
Poslovni jezik (14 KT)
▪▪ Poslovni tuji jezik 2
▪▪ Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
Sodobna pisarna
▪▪ Sodobno vodenje pisarne
▪▪ Ljudje v organizaciji
Organizacija in protokol (13 KT)
▪▪ Osnove upravljanja in organizacija
poslovanja
▪▪ Projektno organiziranje poslovnih
dogodkov
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
(16 KT)
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
PO
Višješolski študijski program
Organizator socialne
mreze
Naziv strokovne izobrazbe:
Organizator/organizatorka socialne
mreže (org. soc.)
Slovenija se, tako kot večina evropskih držav, sooča s
problemi, kot so večanje deleža starejšega prebivalstva,
pomanjkanjem časa za vzgojo in družinsko življenje.
Tukaj nastopite vi, ki se vidite kot organizator dejavnosti
za pomoč in varstvo pomoči potrebnim, mladostnikom,
družinam in starejšim… S pridobljenim znanjem boste
pomagali zapolniti primanjkljaj kadrov v socialni dejavnosti
in tako posredno vplivali na izboljšanje kakovosti življenja
ljudi.
Vsakodnevno boste pomagali preprečevati in lajšati trpljenje
ljudi, kjer koli se že pojavi, varovati življenja in zagotavljati
spoštovanje vsakega človeka - posameznika;
V okviru socialne dejavnosti se v Sloveniji izvajajo programi,
ki so namenjeni posameznikom, družinam in skupinam
prebivalstva, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za
preživljanje iz razlogov, na katere sami ne morejo vplivati
– osnovno vodilo je preprečevanje revščine in socialne
izključenosti ter zagotavljanje dostojnega preživetja.
Pri izvajanju programov socialne pomoči imajo prioriteto
otroci, brezdomci, brezposelni, zasvojeni, invalidi, osebe
po prestani zaporni kazni, osebe brez statusa, žrtve
družinskega nasilja,… Po kadrih v tej dejavnosti so potrebe
večje, kot je ponudba na trgu dela.
Po kadrih v tej dejavnosti
so potrebe večje,
kot je ponudba na trgu dela.
Predmetnik izrednega študija Organizator
socialne mreže
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Za dokončanje
študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora
študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa:
OBVEZNI MODUL (94 KT)
Sporazumevanje ▪▪ Tuji jezik
▪▪ Jezikovna kultura
▪▪ Informacijska tehnologija v sociali
(20 KT)
Vodenje in organiziranje (12 KT)
▪▪ Organizacija in tehnike vodenja ▪▪ Pravo in vodenje dokumentacije v sociali
Socialna dejavnost
(23 KT)
▪▪ Kaj je socialna država ▪▪ Lokalno okolje in podporne mreže ▪▪ Spodbujanje prostovoljnega dela v lok. okolju Človek in okolje ▪▪ Človek v socialnem okolju ▪▪ Komunikacija z uporabniki (16 KT)
Aktivno bivanje ▪▪ Animacija z umetnostnim izražanjem ▪▪ Delovanje za zdravo življenje (15 KT)
Vključevanje v družbo ▪▪ Marginalne družbene skupine Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
(8 KT)
ma
dr gajt
užin e m
am la
in dos
sta tn
re iko
jši
m,
m
IZBIRNI MODUL (16 KT)
Družina ▪▪ Družina v sodobnem svetu ▪▪ Družina kot socialni sistem ali
Stari človek ▪▪ Starost in staranje ▪▪ Življenjski svet starega človeka PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO Želim izvedeti več
(5 KT)
(5 KT)
Višješolski študijski program
Velnes
Naziv strokovne izobrazbe:
ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA POSLOVANJA V
VELNEŠKI DEJAVNOSTI (org. posl. vel.)
Spremenite ljudem življenje na bolje!
Kaj boste pridobili z dokončanjem študija?
Velnes kot način življenja je zmeraj bolj aktualen v
današnjem času, saj se ljudje vedno bolj zavedajo pomena
zdravega načina življenja, zdrave prehrane in pomena
vsakodnevnih telesnih aktivnosti. Pogosto ljudje ne vedo
kako začeti zdravo živeti. Kot strokovnjaki na področju
velneške dejavnosti boste lahko pomagali do zdravega
načina življenja mnogim, tako doma kot po svetu.
Študij vas bo usposobil za zagotavljanje svetovalnih
storitev za stranke, ki so v skrbeh glede svojega
življenjskega stila, ki imajo številna vprašanja kot so
izguba teže, obvladovanje stresa, fitnesa in zdrave
prehrane. Kot organizator poslovanja v velneški
dejavnosti, boste zaposljivi na različnih področjih.
Kot vodje velneških aktivnosti, načrtovalci novih
velneških proizvodov in storitev, svetovalci na področju
velnesa, športni trenerji, fitnes inštruktorji, pomočniki
zdravstvenih domov in domov za starejše občane
kot tudi rehabilitacijski specialisti. Velnes trenerji
boste pomagali ljudem pri zdravstvenih težavah, pri
obvladovanju stresa, pomagali ljudem prekiniti slabe
življenjske navade in jim trajno spremenili življenjski
slog na bolje. In ljudje vam bodo hvaležni. Zaposljivi
boste tudi v turističnih organizacijah. Kot cenjeni
strokovnjaki s področja zdravega življenjskega sloga pa
boste imeli odlične možnosti, da zgradite svojo lastno
kariero in se podate na svojo podjetniško pot.
Predmetnik izrednega študija Velnes
IZBIRNI MODUL Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Za dokončanje
študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora
študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa:
Gibanje, telesne aktivnosti ▪▪ Osnove gibanja in športne aktivnosti ▪▪ Športna animacija in osebno trenerstvo 
PROSTOIZBIRNI PREDMET DIPLOMSKO DELO OBVEZNI MODUL (83 KT)
Komunikacija (15 KT)
▪▪ Poslovno sporazumevanje in vodenje
▪▪ Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku
▪▪ Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku
Ekonomika in poslovanje ▪▪ Ekonomika in podjetništvo ▪▪ Poslovna informatika s statistiko
▪▪ Pravni predpisi (20 KT)
Trženje in turizem (20 KT)
▪▪ Trženje storitev ▪▪ Uvod v turizem in destinacijski menedžment
Velnes (28 KT)
▪▪ Velnes in velneška dejavnost ▪▪ Upravljanje in poslovanje velneških centrov
▪▪ Oblikovanje in trženje velneških proizvodov
Praktično izobraževanje
vključuje dele vseh izbranih modulov
Želim izvedeti več
(27 KT)
(5 KT)
(5 KT)
1
2
3
4
5
PRIMARNA
POSTAVITEV NAPISA
VARIJACIJE
6
7
8
9
10
11
12
13
IZOBRAŽEVANJE
INFORMACIJSKE STORIT VE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Višja strokovna šola
Ljubljana
23
24
25
Tržaška cesta 42, Ljubljana
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
kontaktna oseba
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Katja Kranjc
E [email protected]
37
Milka Vaupotič
E [email protected]
T 01/ 2444 210
F 01/ 2444 223
www.b2.eu
www.spletni-studij.eu
SREDNJA ŠOLA