nov, inovativen magistrski študijski program zdravstvene vede na

Comments

Transcription

nov, inovativen magistrski študijski program zdravstvene vede na
NOV, INOVATIVEN
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZDRAVSTVENE VEDE NA KOROŠKEM
smeri:
FIZIOTERAPIJA, ZDRAVSTVENA NEGA, JAVNO ZDRAVJE
Informativna publikacija za bodoče študentke in študente o študijskem programu
Druge stopnje Zdravstvene vede na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Uredniki
doc. dr. Danica Železnik
Uroš Železnik, mag.
Saša Gmajner, mag.
Lektoriranje
Helena Merkač, prof. slov. in ped.
Izdajatelj in založnik
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Priprava in tisk
Mkopija, Marjeta Cerjak, s. p., Slovenj Gradec
Izdaja
Februar, 2015
Naklada
200 izvodov
Informativna publikacija
za bodoče študentke in študente
o magistrskem študijskem programu
druge stopnje »ZDRAVSTVENE VEDE«
3
Nagovor dekanice
Drage bodoče študentke, dragi bodoči študenti,
vabimo vas, da se nam pridružite na Visoki šoli za zdravstvene
vede Slovenj Gradec (VŠZV), ki je trajnostno razvojno
naravnana in ponuja nov inovativen študijski program druge
stopnje ZDRAVSTVENE VEDE. Ponujamo tri smeri, med
katerimi lahko izberete:
- zdravstvena nego;
- fizioterapijo in
- javno zdravje.
VŠZV ponuja ustvarjalno, prijazno in inovativno okolje, je trdno vključena v sistem
visokošolskih tokov, saj je povezana s številnimi priznanimi univerzami in fakultetami
v Evropski zvezi.
VŠZV s svojo posebnostjo in edinstvenostjo omogoča, da raziščete svoje sposobnosti
in interese ter na tej podlagi razvijete svoj celoten intelektualni in človeški potencial.
Z odličnimi visokošolskimi učitelji in sodelavci vam bomo zagotovili partnersko
sodelovanje, torej coache, ki vas bo obogatilo v času študija in tudi v prihodnjih letih,
saj želimo, da razvijate samozaupanje vase in veščino vseživljenjskega učenja.
Naša prednost je v tem, da svojega razvoja ne gradimo na starih shemah in utečenih
4
praksah, ki se težko opuščajo, temveč gradimo nove sheme in prakse z nenehnim
prilagajanjem spremembam. Želimo si, da skupaj z nami postanete ustvarjalni,
edinstveni in polni izzivov za spremembe.
Naša prednost je tudi v majhnem številu vpisanih študentov, kar zagotovo omogoča
kakovosten študij.
Spodbujali vas bomo, da boste spoštovali svoje zamisli, kritično razmišljanje in
svobodno izražanje.
Od naših diplomantov pričakujemo visoko kakovost uporabnega znanja,
kompetentnost, kolegialnost, medsebojno sodelovanje, spoštovanje, visoke etične
in moralne vrednote ter pokončno držo kot vodilo v poklicnem in osebnem
življenju.
V branje vam ponujamo informativno publikacijo, na podlagi katere se boste po
našem prepričanju modro in preudarno odločili študirati na Visoki šoli za zdravstvene
vede Slovenj Gradec.
Postanite del zgodbe o uspehu in ustvarjajte z nami akademsko odličnost. Pridružite
se nam.
doc. dr. Danica Železnik,
DEKANICA
5
Predstavitev Visoke šole za zdravstvene vede
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec je samostojen visokošolski zavod
v koroški regiji, ki deluje od leta 2009. Njeni ustanoviteljici sta Mestna občina
Slovenj Gradec ter Javni zavod Koroško višje - in visokošolsko središče. Šola izvaja
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in NOV
študijski program druge stopnje ZDRAVSTVENE VEDE iz smeri: zdravstvena
nega, fizioterapija in javno zdravje. V pripravi so tudi novi, sodobni študijski
programi, ki so odraz potreb sodobne družbe.
6
Vizija
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec želi biti študentom prijazna,
visoko kakovostna ter v domačem in mednarodnem okolju konkurenčna
visokošolska institucija s prožno, vitko organizacijo. S svojim delovanjem se
želi prilagajati zahtevam moderne družbe in kliničnega okolja. Tako bo še
povečala svojo privlačnost za študente. S poudarkom na uporabnosti znanja in
zaposlitvi diplomantov bo okrepila sodelovanje s prakso in raziskovalno-razvojno
sodelovanje. To bo storila z avtonomnim in samoiniciativnim prizadevanjem
ter tudi z izboljšanjem medsebojne povezanosti in sodelovanja za doseganje
sinergijskih učinkov.
7
Poslanstvo
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec ustvarja nova znanja v
harmoničnem odnosu med študenti, visokošolskimi učitelji in uporabniki ter ta
znanja prenaša v klinično okolje. Sodelovanje s tem okoljem je imperativ za študijske
programe in za vse sodelavce visoke šole. Temeljna značilnost dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov je učenje na praktičnih problemih. Tako se
ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v klinično okolje, s čimer
se izboljšujejo zaposlitvene možnosti diplomantov, s tem pa se veča prepoznavnost
Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec.
8
Vrednote
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec svoje izobraževanje, raziskovanje,
javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na vrednotah zagotavljanja čim
višje kakovosti, kar pomeni akademsko odličnost, akademsko svobodo sodelavcev
in študentov. Posebej podčrtuje svobodo ustvarjalnosti, človekove pravice,
solidarnost, humanizem ter etičen in odgovoren odnos do študentov, visokošolskih
učiteljev, sodelavcev in mentorjev v kliničnem okolju.
9
Zdravstvene vede? Zakaj ta program?
Ker ponujamo:
• mednarodno primerljiv študij;
• pridobitev sodobnih znanj s področja zdravstvenih ved, povezovanje teorije
in prakse, raziskovanje in razvijanje na dokazih utemeljene prakse;
• individualen pristop, kar bo povečalo učinkovitost vašega študija;
• pomoč pri razvoju karierne poti in pri osebnem razvoju, usmerjanje k
zastavljenim ciljem.
10
S programom druge stopnje Zdravstvene vede smo se prilagodili demografskim spremembam, ki v državah EU prinašajo številne izzive in nove razmere.
Potrebna so nova, dodatna znanja, nove paradigme, tako s promocije zdravja,
zdravstvene nege kakor fizioterapije, zato se mora povečati število diplomantov
druge stopnje s področja zdravstvenih ved in na tak način dograditi sistem izobraževanja v Sloveniji.
Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov
nadgradi bazična znanja s področja metod raziskovalnega dela s poudarkom
na kvalitativnih raziskovalnih metodah, ki jih nato aplicira na določenem primeru v okviru izbirnih predmetov in magistrskega dela. Z dokončanjem dvo-
11
letnega izobraževanja na drugi stopnji bo diplomant opremljen z dodatnimi
specialnimi znanji in kompetencami, uporabnimi v neposrednem kliničnem
okolju, ki bodo koristno pripomogle k nenehnemu izboljševanju kakovosti na
področju zdravstvenih in socialnih ved. Diplomant bo sposoben za aktivno
vključevanje v družbeno-politično življenje, sposoben strokovnega podajanja mnenj in soodločanja o problematiki v zvezi z ohranjanjem in vračanjem
zdravja, preprečevanjem bolezni in rehabilitacijo, prav tako bo usposobljen za
kritično presojo in vnašanje novih strokovnih in znanstvenih dognanj na področju zdravstvenih ved v vsakodnevno prakso. Tako bo naš diplomant postal
enakovreden evropskim strokovnjakom iz tega področja.
12
Zaposlitvene možnosti
Zaposlitvene potrebe izhajajo iz podpore kliničnega okolja, kjer pozdravljajo
in podpirajo nove programe s področja zdravstvenih ved. Za diplomante so
odprte številne možnosti v samozaposlitvi na področju gospodarstva (zdravstvena nega in oskrba na domu, dnevni centri za starejše fizioterapevtske
storitve), zdraviliščih, zasebnih domovih za starejše, welness centrih, centrih za
promocijo zdravja, in svetovalnicah za zdravo starost, na področju farmacije in
medicinskih pripomočkov.
Zavedamo se, da je pred vami pomembna odločitev o nadaljevanju študija. Zelo
važno je, da si izberete odlično šolo, v idealnem učnem okolju.
Znanja, ki jih pridobi diplomant
Sodobna aplikativnimi znanja s področja kliničnega raziskovanja, komunikacije in medosebnih odnosov (medpoklicnega sodelovanja), etike, inovativnosti,
menedžmenta kakovosti, problematike staranja, medgeneracijskega sožitja idr.
torej z znanji, ki jih je potrebno pridobiti za kakovostno delo na področju zdravstvenih ved.
13
Opis programa
Vrsta študijskega programa: magistrski
Stopnja študijskega programa: druga stopnja
Trajanje programa: dve leti
Študijski program: podiplomski magistrski
Študijski program ima v drugem letniku 3 smeri med katerimi lahko študent
izbira:
• Javno zdravje
• Zdravstvena nega
• Fizioterapija
Cilji programa
• Poglobiti znanje s področja zdravstvenih ved,
• Usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in
znanstvenem področju,
• Usposobljenost za prevzemanje odgovornosti,
• Usposobljenost za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in za razvijanje
kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje
skupinskega dela.
14
Pogoji za vpis v magistrski študijski program
• Smer: ZDRAVSTVENA NEGA
- Zaključen študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja
zdravstvene nege;
- Zaključen visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvene
nege pred novelo ZVIS, v obsegu 180 ECTS.
• Smer: FIZIOTERAPIJA
- Zaključen študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja
fizioterapije;
- Zaključen visokošolski strokovni študijski program s področja fizioterapije
pred novelo ZVIS, v obsegu 180 ECTS.
• Smer: JAVNO ZDRAVJE
- Zaključen visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu 180
ECTS s področja zdravstvenih ved.
- Zaključen visokošolski strokovni študijski program s področja zdravstvenih ved pred novelo ZVIS, v obsegu 180 ECTS.
- Zaključen visokošolski študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program Zdravstvena vzgoja (ali
visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 180 ECTS +
specializacija v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih ved), pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS.
15
Po končanem študijskem programu druge stopnje diplomant pridobi 120 ECTS.
Strokovni naslov:
»Magister zdravstvenih ved ali magistrica zdravstvenih ved« dodana je smer
Okrajšava strokovnega naziva: mag. zdr. ved
Predmetnik
PREDMETNIK 1. LETNIK
Obvezni predmeti za vse smeri:
1. Filozofski temelji za znanstveno raziskovanje in raziskovalne metode
2. Etični pristopi v zdravstvu
3. Management kakovosti in inovacij
4. Zdravstvena in socialna gerontologija in geriatrija
5. Komunikacija v zdravstvu
6. Pisanje znanstvenih del in prenos aplikativnih znanj v klinično okolje
16
PREDMETNIK 2. LETNIK
Smeri:
JAVNO ZDRAVJE
1. Determinante zdravja
2. Izobraževanje za zdravje
3. Izbirni predmet 1
4. Izbirni predmet 2
5. MAGISTRSKO DELO
FIZIOTERAPIJA
1. Sodobna razvojna paradigma v fizioterapiji
2. Nujna stanja in nujna zdravstvena pomoč
3. Izbirni predmet 1
4. Izbirni predmet 2
5. MAGISTRSKO DELO
ZDRAVSTVENA NEGA
1. Sodobna razvojna paradigma v zdravstveni negi
2. Nujna stanja in nujna zdravstvena pomoč
3. Izbirni predmet 1
4. Izbirni predmet 2
5. MAGISTRSKO DELO
Izbirni predmeti:
1. Medgeneracijsko sožitje
2. Varno delovno okolje v zdravstvu
3. Management zdravstvenih organizacij
4. Supervizija v zdravstvu
17
5. Karierni razvoj zaposlenih in coaching
6. Determinante zdravja
7. Sodobna razvojna paradigma v zdravstveni negi
8. Nujna stanja in nujna zdravstvena pomoč
9. Sodobna razvojna paradigma v fizioterapiji
Mednarodno sodelovanje
Tuji visokošolski zavodi, s katerimi ima Visoka šola za zdravstvene vede
Slovenj Gradec sklenjene sporazume:
• Univerza v Oulu, Inštitut za zdravstvene vede, Finska
• Univerza Hasan Kalyoncu, Oddelek za zdravstveno nego, Turčija
• Univerza v Mostaru Fakulteta za zdravstvene vede Mostar
• Univerza v Osijeku, Medicinska fakulteta
• Univerza v Rijeki Medicinska fakulteta Reka
Domači visokošolski zavodi, s katerimi ima Visoka šola za zdravstvene vede
Slovenj Gradec sklenjene sporazume:
- Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor
- Fakulteta za zdravstvo Jesenice
- Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
- Visoka zdravstvena šola v Celju
18
Listina Erasmus
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec je najprej pridobila standardno
listino ERASMUS in v letu 2012 razširjeno listino ERASMUS.
Številka
Vrsta listine
Koda inštitucije
ECHE
SI MARIBOR12
259642-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE-1
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec izvaja mobilnostmi
visokošolskih učiteljev, prav tako tudi mobilnost študentov za potrebe
kliničnega usposabljanja.
Kako do nas?
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Spletna stran:
E-pošta:
Telefon:
www.vszv-sg.si
splošne informacije: [email protected]
informacije o vpisu: [email protected] ali [email protected]
02 620 06 45, 02 620 96 47
070 723 629, 070 723 628
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
je dosegljiva tudi na Facebook-u.
19
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec
[email protected]
www.vszv-sg.si
Veseli bomo, če se nam pridružite, imamo namreč vse,
kar imajo veliki.

Similar documents