ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (ERŠS) KOROŠKA

Comments

Transcription

ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (ERŠS) KOROŠKA
Že vključeni delodajalci v ERŠS Koroška ERŠS Koroška Izplačevanje in usklajevanje štipendij Višina štipendije se določi z odločbo o podelitvi šti‐
pendije in se določi enkrat letno v začetku šolskega/
študijskega leta na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS in se med študijskim letom ne spreminja in tudi ne poračunava za nazaj ob dvigu minimalne plače. Štipendije v celoti izplačuje štipenditor. Delodajalci vključeni v RŠS nakazujejo sredstva, ki jih namenijo za izbranega štipendista, mesečno štipenditorju, na osnovi pogodbe o štipendiranju. Obveznost štipendista Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju zaposlil pri delodajalcu vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo, ozi‐
roma se je dolžan zaposliti tam, kamor ga je organi‐
zacija, ki ga je štipendirala, odredila za delo. V kolikor štipendist zapusti delodajalca po lastni volji že prej, mora vrniti sorazmerni del štipendije skupaj z obrestmi. Obveznost delodajalca Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. AVTO ŠTALEKER d.o.o., Slovenj Gradec AVTOPREVOZNIŠTVO, Štefan Gotovnik s.p., Slovenj Gradec BELTA d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu CABLEX‐M d.o.o., Mežica DULER d.o.o., Slovenj Gradec EL‐KK d.o.o., Črna na Koroškem EPNS d.o.o., Trbonje ELPOS ALOJZ GREŠOVNIK s.p., Slovenj Gradec GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC d.d., Slovenj Gradec GRADBENO PODJETJE RADLJE d.d., Radlje ob Dravi GRAMMER AUTOMOTIVE d.o.o., Slovenj Gradec HYPOS MUTA d.o.o., Muta INSTALATER d.o.o., Prevalje ISOMAT d.o.o., Mežica JKP LOG d.o.o., Ravne na Koroškem K‐INSIS d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu KOGRAD IGEM d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu KOPA d.d., Slovenj Gradec KOVINE GORŠEK d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d., Šentjanž pri Dravogradu LITOSTRJ RAVNE d.o.o., Ravne na Koroškem LIVARNA VUZENICA d.o.o., Vuzenica MBI d.o.o., Šmartno pri Slovenj Gradcu METAL RAVNE d.o.o., Ravne na Koroškem MITKOP d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu MONTER DRAVOGRAD d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu MPI – RECIKLAŽA d.o.o., Črna na Koroškem NIEROS METAL d.o.o., Slovenj Gradec ORODJARNA & INŽENIRING ALBA d.o.o., Slovenj Gradec OBČINA MEŽICA PENTIV d.o.o., Slovenj Gradec PREVENT‐TRO d.o.o., Prevalje PREVENT MODULI d.o.o., Slovenj Gradec RTV SERVIS, TRGOVINA, MHE ZORKO LEČNIK s.p., Ravne na Koroškem SISTEMSKA TEHNIKA d.o.o., Ravne na Koroškem SLEMENŠEK, d.o.o., Ravne na Koroškem STUDIO VARIA d.o.o., Ravne na Koroškem SZ‐OPREMA RAVNE d.o.o., Ravne na Koroškem ŠTRASER d.o.o., Radlje ob Dravi ŠTRUC KOVAČIJA MUTA, d.o.o., Muta ŠTRUC MUTA, kmetijska mehanizacija d.o.o., Muta TAB MEŽICA d.d., Mežica TESNILA GK d.o.o., Prevalje TGS d.o.o., Slovenj Gradec TIGRA & CO d.o.o., Dravograd TRUECAD d.o.o., Ravne na Koroškem TRGOVINA CEV MONTAŽA d.o.o., Slovenj Gradec TRIS in TRIS d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu UR‐NA d.o.o., Mežica ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi ZDRAVSTVENI DOM Ravne na Koroškem ZDRAVSTVENI DOM Dravograd
... ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (ERŠS) KOROŠKA Meža 10 2370 Dravograd tel. 05 90 85 190 fax. 05 90 85 191 e‐pošta: [email protected]‐koroska.si spletna stran: www.rra‐koroska.si ENOTNA REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA KOROŠKA (ERŠS) je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (RRA Koroška) in državo (MDDSZ ter Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije‐
JSRKŠ). Upravičenci do štipendij Štipendije iz ERŠS Koroška so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in niso zaposleni ter se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral, oz. na območju Koroške razvojne regije. Zagotavljanje sredstev Sredstva v višini 50% štipendije zagotovi RRA Koroška preko Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije (vendar največ v višini 30% minimalne plače), preostalo polovico pa zagotavlja‐
jo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogod‐
be o štipendiranju. Višina štipendije Štipendija ERŠS Koroška naša do 15% minimalne plače v RS za dijake in do 28% minimalne plače v RS za dodiplomske štu‐
stev. Komisija za izbor štipendistov pregleda prejete vloge, ter posreduje delodajalcem sezname kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Delodajalci nato izberejo in potr‐
dijo ustrezne kandidate, ki jih želijo štipendirati. III. Sklenitev pogodb o štipendiranju Izbrani štipendist, RRA Koroška in podjetje sklenejo tripartitno pogodbo, kjer se med drugim zavežejo, da bo podjetje štipendista po končanem izobraževanju zaposlilo vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipen‐
dijo. dente, h kateri se prišteje še postavka za uspeh in postavka Štipendije iz ERŠS ne morejo prejeti dijaki oziroma za bivanje izven stalnega prebivališča oz. stroški prevoza. študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz V povprečju znaša štipendija za dijake 250 € in za študente kateregakoli drugega vira. Pravice do štipendije prav 380 €. tako ne more uveljavljati kandidat, ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ter kandidat, ki je KAKO IZVAJAMO ŠTIPENDIJSKO SHEMO? samozaposlena oseba in opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register. Kriterij za podelitev I. Javni poziv za izbor delodajalcev RRA Koroška v mesecu aprilu objavi Javni poziv k oddaji vlog za izbor delodajalcev za vključitev v ERŠS Koroška za naslednje Štipendije iz ERŠS se dodeljujejo dijakom in študen‐
šolsko/študijsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, tom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci med drugim opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov povprašujejo oz. izrazijo interes opredeljen v vlogi na štipendij, ki jih nameravajo štipendirati. V praksi to pomeni, javni poziv za vključitev v enotno RŠS Koroška ter da se podjetjem, ki se prijavijo na javni poziv, omogoči vklju‐
glede na obseg razpoložljivih javnih sredstev. čitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja. Štipendije iz RŠS se podelijo na podlagi razpisa, ki ga II. Javni razpis štipendij ERŠS objavi nosilec RŠS, in sicer za tiste vrste izobraževal‐
nih programov, za katera so delodajalci, ki so prido‐
bili pravico do vključitve v RŠS izkazali potrebo. Štipendistom se dodelijo štipendije na podlagi Javnega razpi‐
sa štipendij ERŠS Koroška, ki ga RRA Koroška objavi na podlagi potreb delodajalcev in predhodno pridobljenih javnih sred‐
Operacijo delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve
»Štipendijske sheme«.

Similar documents