Hibridna in zelena rešitev napajanja DataCentrov

Transcription

Hibridna in zelena rešitev napajanja DataCentrov
Predstavitev RR projekta - FMC
Research
Maj 2014, v1.1
Hibridna in zelena rešitev napajanja
DataCentrov
IT oprema zahteva konstantno, učinkovito in zanesljivo dobavo energije, saj za svoje
delovanje primarno potrebuje električno napajanje. Napajanje iz električnega omrežja ni
vedno zanesljivo, redundantni akumulatorski napajalniki pa tudi ne zagotavljajo električne
energije za daljše obdobje.
Razvojno-raziskovalni
Nove tehnologije omogočajo generiranje električne energije iz alternativnih
projekt EkoDatacenter
in obnovljivih naravnih virov, ki so predvsem ekološko neoporečni. Naš
razvojni projekt napajanja EkoDatacentra z gorivnimi celicami je ekološko
in tehnološko najnaprednejši in zagotavlja zanesljivo ter konstantno dobavo
elektrike iz različnih naravnih virov energije.
FMC razvojni projekt EkoDatacenter
FMC razvojna skupina deluje na področju raziskav zelenih tehnologij in ekološko prijaznih
virov energije. Energetska učinkovitost datacentrov postaja zadnja leta ključni cilj. Ne glede
na razvoj sodobnih tehnologij zadnje raziskave prikazujejo, da se bodo cene energije
dvigovale tudi v prihodnje. Kot kažejo trendi največjih podjetij v IT industriji, želimo z
tehnološke
platforme
»samozadostnega
Tehnološka platforma
razvojnim
samozadostnega datacentra
datacentra iz obnovljivih virov«, z uporabo in sistemsko integracijo sončne in vetrne
projektom
postaviti
temelje
elektrarne ter elektrolizatorjem vodika in gorivnih celic.
Tehnološko napredne
in zelene tehnologije za
napajanje datacentra
Predstavitev RR projekta - FMC
Research
Maj 2014, v1.1
O razvojni skupini FMC
Prednosti EkoDatacenter rešitve
V podjetju FMC deluje razvojna skupina, ki
Ključna prednost EkoDatacenter rešitve je
raziskuje in razvija rešitve za napajanje
nedvomno
Razvojna skupina raziskuje
infrastrukture iz naravnih obnovljivih virov
prijaznih in obnovljivih virov energije.
alternativne vire za znižanje
energije. Skupina raziskuje problematiko
Takšna rešitev je primerna tudi v bližinah
stroškov napajanja datacentra
energetske
strošek
vodnega zajetja in podobnih okoliščinah,
operativni
kjer je prepovedana uporaba dizelskega
energije
učinkovitosti,
predstavlja
saj
največji
uporaba
naravnih,
okolju
delež stroškov datacentra. Z usmeritvijo v
agregata.
uporabo zelenih tehnologij se skupina
Z uporabo naravnih virov je zagotovljena
povezuje
in
avtonomnost in mobilnost generiranja
organizacijami, ki imajo skupen cilj –
električne energije. Rešitev omogoča
varovanje okolja. V ta okvir spadajo rešitve,
generiranje
ki uporabljajo sončno in vetrno energijo, kot
potrošnje in s tem zagotavlja delovanje
tudi gorivne celice in ostale alternativne vire
sistema kljub moteni oskrbi z električno
energije.
energijo.
z
različnimi
Projekt
predstavlja
podjetji
EkoDatacenter
izmed
eno
zato
ekološko
in
tehnološko najnaprednejših rešitev.
vodika
na
mestu
same
S tem se zniža strošek porabe električne
energije,
zniža
pa
se
tudi
strošek
Rešitev EkoDatacenter znižuje
vzdrževanja v primerjavi z vzdrževanjem
stroške napajanja, skrbi
akumulatorjev in dizelskih agregatov.
za varovanje okolja in rešuje
Cilji razvojnega projekta
V primerih, kjer v poslovnih prostorih
problem fizičnih omejitev.
obstaja fizična omejitev zaradi teže in
FMC razvojna skupina ima jasno začrtane
prostorske stiske, se UPS sistemov ali
cilje in raziskuje področja zelenih tehnologij
dizelskih agregatov ne mora uporabiti.
in rešitve pridobivanja električne energije.
Rešitev
Cilj
uporabo tako v zaprtih prostorih znotraj
razvojnega
projekta
je
izdelava
EkoDatacenter
pa
omogoča
tehnološke platforme EkoDatacentra in
objektov ali na prostem.
zagotavljanje čim bolj samozadostnega
Koristi uporabe EkoDatacenter rešitev so
napajanja iz obnovljivih virov energije.
tehnološki napredki, ki:
Ker je generiranje tovrstne energija odvisna
 zmanjšujejo operativne stroške, s ciljem
Gorivne celice za proizvodnjo
od naravnih virov kot sta sonce in veter, se
do 100% uporabe elektrike iz obnovljivih
zelene električne energije
v rešitvi za alternativno generiranje energije
virov,
s pomočjo alternativne sončne
uporablja gorivne celice na vodik, ta pa se
in vetrne energije.
prav tako generira iz obnovljivih virov.
tem
Temeljni cilji projekta so torej:
 raziskave
Prijavite se na E-novice:
[email protected]
generiranja
z
kot
vir energije
v
celoti
 zvišajo stopnjo varnosti poslovanja,
 zagotavlja daljše kontinuitete delovanja
utilizacijo zelenih tehnologij,
datacentrov v krajih, kjer so pogosti
izpadi električnega omrežja (potresi,
energije,
Letališka 32, 1000 Ljubljana
pa
nadomestijo dizelski agregat,
energije
 uporaba okolju prijaznih obnovljivih virov
FMC d.o.o.
 uporabljajo »zelene tehnologije«, pri
 uporaba gorivnih celic in vodika ter
poplave, zmrzal, slaba infrastruktura),
 poveča prispevek k varovanju okolja, saj
elektrolizatorjev.
T: +386 (0)59 209 300
Namen in končni cilj projekta je izdelava
trenutno vsi datacentri v svetu porabijo
F: +386 (1)520 59 80
zasnove
1,3%
e: [email protected]
ugotovitev potencialnih možnosti za trg.
www.fmc.si
platforme
EkoDatacentra
in
svetovne
električne
(TechTheFuture, 2011).
energije

Similar documents